Znanstveno-istra*iva*ki centri u funkciji razvoja gospodarstva

Report
4. Gospodarski forum Istre, Poreč, 28. ožujka 2013.
ZAŠTO ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTRI?
• Razvoj gospodarstva je nezamisliv bez znanstveno istraživačkog
rada i usavršavanja tehnologija
• Racionalizacija znanstvene opreme i ljudskih potencijala
• Projektno partnerstvo
• Test poligoni za testiranje inovacija prije uvođenja u gospodarstvo
KAKO ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTRI
MOGU DOPRINIJETI RAZVOJU
GOSPODARSTVA?
• Implementacija najnovijih rezultata istraživanja u cilju poboljšanja
tehnologija direktno u gospodarstvu
• Pružanje laboratorijskih usluga
• Pružanje savjetodavnih usluga
• Organizacija edukacija i osposobljavanja za razne djelatnosti u
gospodarstvu
• Prezentacija oglednih i demonstracijskih nasada i različitih tehnoloških
rješenja prije korištenja u široj proizvodnoj praksi
POTENCIJAL ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH INSTITUCIJA ISTRE
• IPTPO
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
• Značajan infrastrukturni i ljudski potencijal
• Ovlašteni službeni i akreditirani laboratoriji
• Značajne pokusne površine
• Mogućnost povezivanja znanstveno istraživačkih projekata i gospodarstva
• METRIS
• Istraživački centar u sklopu razvojne agencije
• Usluge istraživanja i razvoja gospodarskim subjektima
• Most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva
• Postojeća infrastruktura - preduvjet razvoja inovacija i primjene novih
tehnologija u proizvodnji
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
POVIJEST
1875
1887
Stazione eno- Istituto Agrario –
Stazione
pomologica
Sperimentale
provinciale
1937
1945
Istituto
Tecnico
Agrario
Poljoprivredni
tehnikum–
Srednja
poljoprivredna
škola
1954
1955
1961-66
Zavod za Poljoprivredna
Viša
unapređenje
stanica
poljoprivredna
gospodarstva
škola
1978
1984
1989
Centar
Poljoprivredni
Institut za
usmjerenog
znanstveni poljoprivredu i
obrazovanja
centar
turizam
137 godina povijesti
1875.
danas
osnovan
javni znanstveni
institut
OSOBLJE
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
44 zaposlenika (23 Ž. + 21 M.)
13 znanstvenih radnih mjesta
 2 znanstvena savjetnika
 8 viših znanstvenih
suradnika (4 izabrana u više
zvanje)
 3 znanstvena suradnika
(1 izabran u više zvanje)
8 suradničkih radnih mjesta
 2 viša asistenta
 6 asistenata
STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA
ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia

Unaprijediti znanstvenu aktivnost s naglaskom na primijenjena i
razvojna istraživanja.

Profilirati se na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz jačanje
međuinstitucionalne
suradnje,
poticanje
mobilnosti
znanstvenika i suradnju s gospodarstvom.

Ustrojiti jaku znanstvenu infrastrukturu (akreditirani i referentni
laboratoriji, degustacijske dvorane, kolekcijski nasadi, pokusna
polja, istraživačka oprema).

Kreirati regionalni model ruralnog razvoja s posebnim
segmentom valorizacije regionalnih poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda kroz različite oblike turističke ponude
na ruralnom prostoru.

Ostvariti aktivnu ulogu u kreiranju i provedbi javnih strukovnih
politika temeljenih na znanstvenim rezultatima.
ZNANSTVENE SPECIJALNOSTI
U ISTRAŽIVAČKOM RADU







Vinogradarstvo i
vinarstvo
Maslinarstvo i
maslinovo ulje
Povrćarstvo
Agroekonomika
Turizam na ruralnom
prostoru
Ruralni razvoj
Ekologija
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI PROGRAMI I
PROJEKTI (2007-2013)
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Valorizacija gospodarskih resursa u održivom razvitku ruralnog prostora
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI





Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena
Karakterizacija autohtonih sorti maslina u Istri
Valorizacija selektivnih oblika turizma u održivom razvitku ruralnih prostora
Agroturizam element održivog ruralnog razvoja (do 2010.)
Karakterizacija sorti Teran i Refošk na osnovu ampelografskih, genetičkih i
enoloških svojstava (do 2013.)
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI PROGRAM DRUGE USTANOVE

Ekološki prihvatljiv uzgoj povrća više hranidbene vrijednosti
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI PROJEKT

Ekološki prihvatljiva tehnologija uzgoja povrća u krškim područjima
IMOVINSKO STANJE
(površina 32,21 ha)
1. Zgrada Instituta (površine 1.250 m2):
› sadrži više prostorija za znanstvenike,
pomoćno osoblje, arhivu, vijećnicu,
učionicu, laboratorije i prateće sadržaje
2. Dopunske zgrade:
› gospodarsko spremište
› vinarski podrum s dopunskim
prostorijama
› podrum u kojem se nalazi mini uljara
› plinsko spremište
› meteorološka stanica.
3. Pokusne površine:
› oranične površine 11,0 ha
› nasad vinove loze oko 4,5 ha
› nasad maslina 1,1 ha
› nasad smokava 0,3 ha
4. Ostalo:
› šuma i livade
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
ORGANIZACIJA
INSTITUTA
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
MZOS
UPRAVNO VIJEĆE
ZNANSTVENO
VIJEĆE
RAVNATELJ
KOLEGIJ
Stručne službe
Opći poslovi
Računovodstvo i financije
Zavod za poljoprivredu i
prehranu
Laboratoriji
Minivinifikacija
Pokusno poljoprivredno imanje
Zavod za ekonomiku i
razvoj poljoprivrede
Zavod za
turizam
Tehnologijsko
razvojni centar
Paneli za senzorsko
ispitivanje
Ostale projektne
jedinice
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKA
INFRASTRUKTURA

VINARSKI LABORATORIJ




PEDOLOŠKI LABORATORIJ
GENETIČKI LABORATORIJ
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI
LABORATORIJ



(HRN EN ISO/IEC 17025)
(HRN EN ISO/IEC 17025)
MINIVINIFIKACIJA
POKUSNO POLJOPRIVREDNO
IMANJE
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
USLUGE GOSPODARSTVU
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
Zavod za poljoprivredu i prehranu
1.

Vinarski laboratorij
- ovlašteni laboratorij od strane Ministarstva poljoprivrede RH za obavljanje stručnih
poslova fizikalno-kemijske analize vina i drugih proizvoda od grožđa te voćnih vina, a
za potrebe stavljanja u promet navedenih proizvoda (domaći promet, uvoz, izvoz)
- akreditirani laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (ispitivanje 12 fizikalnokemijskih parametara)
- Povjerenstvo za senzorno ocjenjivanje vina – certificirani ocjenjivači, u postupku je
akreditacija metode za senzorsko ocjenjivanje
- analize velikog broja ostalih parametara, probe bistrenja i stabilnosti vina
- fizikalno-kemijske analize i senzorno ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića za
potrebe izložbi, natjecanja i sličnih manifestacija.
- savjetodavna djelatnost za proizvođače s područja Istre
- istraživanje i razvoj (karakterizacija proizvoda i marketinška priprema, optimiranje i
razvoj tehnologija, kontrola proizvodnje i kontrola kvalitete proizvoda)
USLUGE GOSPODARSTVU
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
Zavod za poljoprivredu i prehranu
1.

Prehrambeno – biotehnološki laboratorij
- ovlašteni laboratorij od strane Ministarstva poljoprivrede RH za za ispitivanje
maslinovog ulja u svrhe službene kontrole
- akreditirani laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (ispitivanje 4 fizikalnokemijska parametra)
- u postupku proširenje akreditacije na svih 13 metoda fizikalno-kemijskog i
senzorskog ispitivanja koje zahtjeva zakonska regulativa RH i EU – jedini takav
laboratorij u RH
- Panel za senzorsko ocjenjivanje djevičanskih maslinovih ulja Instituta jedini
ovlašteni službeni panel u RH, a članovi panela na službenoj su listi ocjenjivača
Ministarstva poljoprivrede RH
- fizikalno-kemijske analize i senzorno ocjenjivanje maslinovih ulja za potrebe
utvrđivanja kategorije kvalitete, navođenja podataka na deklaraciji, provjere
sukladnosti s deklaracijom ili specifikacijom, te za potrebe izložbi, natjecanja i sličnih
manifestacija.
- savjetodavna djelatnost za proizvođače s područja Istre
- istraživanje i razvoj (karakterizacija proizvoda i marketinška priprema, optimiranje i
razvoj tehnologija i proizvoda, kontrola proizvodnje i kontrola kvalitete proizvoda)
USLUGE GOSPODARSTVU
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
Zavod za poljoprivredu
1.

Genetički laboratoriji
- zdravstvena analiza biljnog materijala pomoću ELISA testa
- genetička identifikacija biljnog materijala upotrebom SSR biljega

Pedološki laboratorij
- osnovne kemijske analize tla u svrhu preporuke za meliorativnu gnojidbu višegodišnjih
nasada, osnovnu gnojidbu višegodišnjih nasada i jednogodišnjih povrćarskih, ratarskih i
krmnih kultura
- utvrđivanje mehaničkog sastava tla
- izrada pedoloških elaborata
- izrada agrokemijskih studija

Podrum minivinifikacije
- preporuke za njegu vina
- organizacija vinarskih manifestacija
- testiranje opreme različitih proizvođača
USLUGE GOSPODARSTVU
2.
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
Zavod za ekonomiku i razvoj u poljoprivredi
‒
izrada studija razvoja, gospodarskih programa i investicijskih studija
‒
izrada programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu
‒
komercijalna anketna istraživanja na području poljoprivredne proizvodnje
‒
izrada marketinških priprema elaborata i brendiranje poljoprivrednih proizvoda
‒
izrada planova urbanističkih i detaljnih planova
‒
izrada strategija razvoja ruralnih područja s naglaskom na razvoj poljoprivrede
‒
praćenje agroekonomskih i socioloških obilježja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
‒
pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave u oblikovanju i ostvarivanju
koncepta održivog razvoja poljoprivrede
USLUGE GOSPODARSTVU
3.
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč, Hrvatska
Institute of Agriculture and Tourism
Poreč, Croatia
Zavod za turizam
‒ izrada studija, programa i planova razvoja turizma,
‒
konzultativne usluge vezano uz organizaciju turističkih manifestacija i menadžmenta
ljudskih potencija u turizmu i prijave projekata za natječaje,
‒ organiziranje edukativnih sadržaja ( tečajeva, radionica, predavanja na temu razvoja
turizma na ruralnom području, namijenjene zainteresiranoj javnosti odnosno široj
publici, radi bolje valorizacije resursa na ruralnom prostoru),
‒ izrada i provođenje anketnih istraživanja po narudžbi za sve dionike u tercijarnom
sektoru na području turizma i ugostiteljstva, s ciljem povećanja kvalitete poslovanja i
konkurentnosti na tržištu turističkih proizvoda i usluga,
‒ prijava i suradnja na projektima iz programa EU
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA
O NASTANKU
ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS
• Osnovan u sklopu provedbe projekta Research Centre for Metal Industry in
Istrian County - MET.R.IS. sufinanciranog iz fonda PHARE 2006;
• Glavni cilj projekta: stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno
istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se
povećala razina provedenih razvojno-istraživačkih projekata i time
djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije
na globalnom tržištu;
• Specifični cilj projekta: pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i
srednjim poduzećima (MSP-u) u metalnoj industriji u Istarskoj županiji;
• Direktni korisnici projekta: svi gospodarski subjekti u metalnoj industriji, s
posebnom pozornošću na MSP;
• Indirektni korisnici projekta: svi koji posluju sa subjektima iz metalne
industrije, zajedno s cjelokupnim stanovništvom IŽ i RH u cilju povećanja
produktivnosti industrijske proizvodnje i povećanja zaposlenosti.
PRIJE
POSLIJE
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA
DANAS
ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS
• Od konca 2009. djeluje u sklopu Istarske razvojne agencije (IDA)
• Centar za istraživanje MATERIJALA IŽ
• 5 laboratorija opremljenih suvremenom opremom i akreditiranih za 5
metoda kemijskog i mehaničkog ispitivanja sukladno normi HRN EN ISO/IEC
17025.
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA
AKTIVNOSTI I USLUGE
ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS
• Glavne aktivnosti Centra uključuju pružanje usluga analize materijala i
testiranje kvalitete proizvoda, kreiranje novih te unaprjeđenje postojećih
proizvoda, razvoj inovativnih ideja i novih tehnologija, testiranje
prototipova, pružanje usluga istraživanja i razvoja.
• Suradnja s akademskim sektorom na znanstvenim projektima, sudjelovanje
edukaciji i usavršavanju studenata, znanstvenika i stručnjaka.
• Tehnološki inkubator METRIS
CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA
USLUGE
ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS
• ISPITIVANJE METALA (kemijska i mehanička svojstva)
• ISPITIVANJE OSTALIH MATERIJALA (nemetali, biološki materijali, hrana, nano
materijali)
• ISPITIVANJA NA KULTURNOM DOBRU (spektar analiza za potrebe konzervatora,
restauratora i arheologa)
Detaljne informacije i cjenik usluga:
http://www.metris-research.com/
Adresa:
Zagrebačka 30
52100 Pula
Telefon:
+385 (52) 388-110
+385 (52) 353-490
Fax:
+385 (52) 388-111
E-mail:
[email protected]
SURADNJA ISTRAŽIVAČKIH INSTITUCIJA
KVALITETNIJA SURADNJA S GOSPODARSTVOM
ZAŠTO JE SURADNJA NUŽNA?
•
•
•
•
•
•
Pravodobno informiranje (istraživačke institucije i korisnici)
Iskorištenje postojećih materijalnih i ljudskih resursa
Definiranje strateških ciljeva i planski razvoj
Projektno partnerstvo
Zajedničko tržišno nastupanje
Zadovoljavanje širokog spektra potreba korisnika
SURADNJA ISTRAŽIVAČKIH INSTITUCIJA
INICIJATIVA
• Formirana koordinacijska skupina znanstvenih i istraživačkih
institucija Istre
• Plansko povezivanje laboratorija i znanstvene infrastrukture u svrhu
boljeg iskorištenja ljudskih i materijalnih znanstvenoistraživačkih
resursa na razini Istarske županije
INSTITUCIJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Istarska razvojna agencija (IDA)
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Politehnika Pula
Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora, Rovinj
Agencija za ruralni razvoj Istre AZRRI
Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču
Opća bolnica Pula
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Istarska županija
PLANIRANE AKTIVNOSTI
• Definirati konkretne aktivnosti koje će se poduzeti u cilju uspostave
učinkovite suradnje institucija te povezivanja s gospodarskim sektorom;
• Formirati bazu podataka institucija na području IŽ (oprema, ljudski resursi,
usluge, smjernice);
• Izraditi strategiju znanstvenoistraživačkog razvoja Istarske županije;
• Razmotriti načini informiranja javnosti o komercijalnim aktivnostima
institucija te uslugama za potencijalne korisnike na području Istarske
županije.
KONTAKT
dr. sc. Dean Ban
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
K. Huguesa 8
52440 Poreč
052 408 300
[email protected]
www.iptpo.hr
dr. sc. Danijela Poljuha
Centar za istraživanje materijala
Istarske županije METRIS
Istarska razvojna agencija
Zagrebačka 30
52100 Pula
052 353 490
[email protected]
www.metris-research.com
HVALA!

similar documents