Opis projekta - OŠ Kuzma

Report
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja
OSNOVNA ŠOLA KUZMA
Kuzma 20, 9263 Kuzma
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne
pismenosti in dostopa do znanja (krajše Bralna pismenost)
vodi Zavod RS za šolstvo (v sodelovanju z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropskim
socialnim skladom).
V projekt, ki traja dve šolski leti (2011– 2013), je vključenih
42 osnovnih šol, med katerimi je tudi OŠ Kuzma.
Projekt se posveča dvema večjima vsebinskima sklopoma,
in sicer sklopu Opolnomočenje učencev z izboljšanjem
bralne pismenosti – razvoj pedagoških strategij ter sklopu
Dvig kulturnega in socialnega kapitala.
• Prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih
možnosti,
• izboljšanju dostopa do kakovostnega izobraževanja,
• integraciji učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje
višjih ravni bralne pismenosti v okviru formalnega
izobraževanja,
• prispevati k uresničevanju nacionalne strategije (niz
aktivnosti) za razvoj BP.
• Pri učencih povečati zanimanje za branje, dvigniti branju
priljubljenost, vzbuditi ljubezen do branja, povečati
motivacijo učencev za branje, izpeljati več aktivnosti za
motivacijo branja.
• Spodbuditi družinsko branje in o pomenu branja
osveščati starše (odrasli so otrokom zgled).
• V šoli izpeljati čim več bralnih dejavnosti, kot so razni
bralni kotički, literarni krožki, vspodbuditi zanimanje za
Bralno značko, pravljične krožke, delavnice
poustvarjanja …
• Obravnavati knjige na način, ki je za učence zanimiv,
torej dopolnjevati aktivnosti ob branju s čim bolj
ustvarjalnimi metodami, med drugim tudi s pomočjo
bralnih učnih strategij.
• Spodbujati sodelovalno učenje med poukom in po pouku
in posredno doseči izboljšanje ocen učencev pri vseh
predmetih, saj boljše bralno razumevanje pomeni tudi
boljše učenje.
• Zagotavljanje enake izobraževalne možnosti vsem
učencem.
• Preučitev vzrokov za obstoječe stanje na področju
bralne pismenosti,
• krepitev (diferenciranega) pedagoškega procesa v smeri,
ki omogoča bralno razumevanje in doseganje višjih ravni
bralne pismenosti vseh skupin učencev in
posameznikov, npr. obvladovanje bralnih učnih strategij,
različnih jezikovnih zmožnosti, kritično branje, uporaba
knjižnega jezika pri pouku in v šolskih prostorih,
natančno branje in upoštevanje navodil itn.,
• krepitev strokovnega znanja ravnatelja, učiteljev vseh
predmetov in drugih strokovnih delavcev šole za
ustvarjanje spodbudnih učnih okolij in učinkovito
poučevanje in učenje,
• načrtovanje in izvajanje diferenciranih in
individualiziranih (kompenzacija učnih primanjkljajev)
strategij za izboljšanje ravni bralne pismenosti,
• izboljšanje motivacije za branje in učenje,
• raziskovanje in zviševanje ravni pričakovanj učiteljev do
vseh skupin učencev in posameznikov,
• krepitev socialnega in kulturnega kapitala učencev v
regijah in šolah, ki ne dosegajo želene ravni bralne
pismenosti, sploh na našem območju, ki je specifično
predvsem zato, ker imajo učence, ki prihajajo iz
specifičnega romskega, se pravi nevzpodbudnega
okolja,
• krepitev odgovornosti (ravnatelj, učitelji, učenci),
spremljanja in (samo)evalvacije dela šole na področju
bralne pismenosti.
Cilj Bralne pismenosti v OŠ Kuzma je bil prepoznati bralno
pismenost kot nacionalno vrednoto in ozavestiti tako
učitelje, učence kot tudi starše o pomenu bralne
pismenosti. V naše delo smo strokovni delavci dali velik
poudarek na branju z razumevanjem, bralnih učnih
strategijah pri vseh predmetih in komuniciranju v knjižnem
jeziku tako pri pouku kot tudi v odmorih v šolskem prostoru
nasploh. Pri tem smo upoštevali bralne interese učencev
in jim pustili tudi možnost izbire.
Slednje smo poskušali opolnomočiti z različnimi viri in tipi
besedil ter povečati vlogo knjižnice kot osrednjega
dejavnika vrtcev in šol, s tem pa tudi ozavestiti strokovne
sodelavce o pomenu šolske knjižnice za razvoj Bralne
pismenosti. Nastalo je tudi obsežnejše glasilo Trobentica.
Trudimo se ozaveščati in izobraževati starše o pomenu
družinskega branja, bralnih učnih strategij, metod učenja
branja, o pomenu dela z otroki na tem področju za njihovo
uspešnost v šoli in življenju nasploh.
Trudimo se tudi uvajati in razvijati medgeneracijsko in
medvrstniško branje z bralnimi didaktičnimi igrami in
literarnim krožkom.
Posluževali smo se tudi branja učitelja učencem in
samostojne interpretacije podanih navodil.
Velik pomen smo dajali tudi samostojnosti učencev pri izbiri
in uporabi gradiv, katere so slednji tudi kritično presojali,
poudarek pa je bil tudi na sodelovanju učencev v razpravah
pri pouku, s čimer smo dosegli boljše razumevanje
prebranih besedil.
Z vsemi temi dejavnosti, ki smo jih izvajali na šoli smo že
malo pripomogli k izboljšanju bralne pismenosti in
pozitivnemu odnosu učencev do branja. Na šoli izvajamo
tudi več interesnih dejavnosti na temo branja, ki so dokaj
dobro obiskane, povečal se je obisk v šolske knjižnice.
Dejstvo pa je tudi, da smo v šolskem letu 2011/2012
dosegli tudi boljše rezultate pri NPZ-jih, kar je posledica
uporabe bralnih učnih strategij pri pouku vseh predmetov.
Med počitnicami smo izvedli tudi projekt Poletne bralne
aktivnosti, ki je bil s strani učencev zelo dobro obiskan in je
po mnenju vseh strokovnih delavcev šole pustil tudi
pozitivne občutke. V tem sklopu smo izvedli 5 delavnic, in
sicer od predšolskih otrok do učencev 9 razreda.
S predstavitvijo ene od delavnic smo se predstavili tudi na
strokovnem posvetu na Rogli v mesecu avgustu, in sicer
smo predstavili specifiko naše šole (Nekaj Čarnega za
ušesa in domišljijo).
V šolskem letu 2012/2013 načrtujemo uvedbo dodatnih
dejavnosti za povečanje bralne pismenosti pri učencih.
Še naprej bomo velik poudarek dajali bralnim učnim
strategijam, učnemu jeziku in branju z razumevanjem.
Dodatne aktivnosti, ki jih bomo v okviru projekta izvajali pa
so medgeneracijsko branje pri jutranjem varstvu in
podaljšanem bivanju, bralna značka bo obvezna za učence
vseh razredov ter bralna značka za učitelje.
V tem šolskem letu pa se nam bo tudi vrtec še bolj zavzeto
pridružil pri izvajanju dejavnosti v sklopu projekta Bralna
pismenost (Delavnice za starše in otroke-poletne bralne
aktivnosti).
• Irena Grašič Arnuš (vodja šolskega tima) učiteljica
slovenščine in nemščine,
• Lidija Navotnik (član tima) učiteljica razrednega pouka,
• Jožica Fükaš (član tima) učiteljica razrednega pouka,
• Vida Zrim (član tima) učiteljica razrednega pouka,
• Jože Škalič (član tima) ravnatelj in učitelj zgodovine,
• Ingrid Pojbič učiteljica v podaljšanem bivanju,
• Angela Tivold vodja VVE vrtca Kuzma,
• vsi ostali strokovni delavci OŠ Kuzma.

similar documents