VEGETÁCIÓISMERET 10. el*adás Dr. Bartha Dénes

Report
VEGETÁCIÓISMERET
10. előadás
Dr. Bartha Dénes
II. Fátlan élőhelyek: gyepek és
vizes élőhelyek
A.Természetes /természetszerű
fátlan élőhelyek
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
- álló és lassan folyó vizeinkben (duzzasztott folyóvizek, víztározók,
tavak sekély vizű öblei, holtmedrek, lápszemek) alakulnak ki
- a vízi feltöltődési folyamatok szukcessziójának kezdeti stádiumai
- a vízi növényzet összetételét befolyásolják:
1. a vízbe hatoló fénymennyiség
2. a víz kémiai összetétele (kémhatás, tápanyag)
3. a vízmélység változásai
- egyszerű felépítésű, lazább kapcsolódású életközösségek
- időben és térben könnyen változnak, gyakran mozaikos felépítésűek
- alacsony fajszámúak (1-2), nagy egyedszámban és nagy borítással
- jól elviselik a természetes zavaró hatásokat (pl. hullámverés, elárasztás,
leeresztés)
- az ország területének 0,1 %-át teszik ki
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
úszóhínár
békalencsefélék (Lemnaceae)
rucaöröm (Salvinia natans)
vízimohok
békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae)
sulyom (Trapa natans)
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
Úszóhínár
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
Úszóhínár
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
lebegőhínár
békaliliom (Hottonia palustris)
aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa)
rencék (Utricularia spp.)
moszatok (Chara spp.)
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
Lebegőhínár
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
Lebegőhínár
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
rögzült hínár
vízfelszínre emelkedő (a levelek a vízfelszínen úsznak)
tündérrózsa (Nymphaea alba)
tündérfátyol (Nymphoides peltata)
vízitök (Nuphar lutea)
békaszőlők (Potamogeton spp.)
kolokán (Stratiotes aloides)
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
Rögzült hínár – vízfelszínre emelkedő
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
Rögzült hínár – vízfelszínre emelkedő
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
vízközt maradó (a levelek a víztestben találhatók)
víziboglárkák (Batrachicum spp.)
átokhínár (Elodea canadensis)
süllőhínárok (Myriophyllum spp.)
tüskéshínárok (Najas spp.)
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
Rögzült hínár – vízközt maradó
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
Rögzült hínár – vízközt maradó
HÍNÁRNÖVÉNYZET
(HINARASOK)
sziki hínár (szikes tavakban, tócsákban, pocsolyákban)
tófonal (Zannichellia palustris)
víziboglárka fajok (Batrachium spp.)
tüskéshínárok (Najas spp.)
Veszélyeztető tényezők:
Lecsapolás és vízszennyezés.
Veszélyeztető tényezők:
A lecsapolást és a vízszennyezést lehet kiemelni.
MOCSARAK
MOCSARAK
- főleg a patakok és folyók hullámterein, tavak, holtágak környékén
- alakulnak ki
- állandóan vagy az év nagy részében vízzel borított vagy víztől
- befolyásolt termőhelyek
- hidrofiton sajátosságok (HH, gazdag aerenchyma, hidatódák, kiemelkedő
- sztómák)
- átlagosan 5-10 faj építi fel őket, többnyire 1 domináns fajjal
- többnyire 2-3 szintből állnak
- friss, oxigénben gazdag víz  nincs tőzegképződés
- az ország 1%-án találhatók
NÁDASOK és GYÉKÉNYESEK
NÁDASOK és GYÉKÉNYESEK
- 2(-3) m vízmélységig a partot szegélyező életközösségek
- fajai a vízben gyökereznek, de magasan a vízszint fölé emelkednek,
többnyire polikormon-képzők
- a szennyező anyagok kiszűrésében jelentős szerepük van, továbbá a partot
védik a vízeróziótól
NÁDASOK és GYÉKÉNYESEK
nádasok, gyékényesek
tömegesen megjelenő fajok
nád (Phragmites australis)
gyékények (Typha spp.)
kákák (Schoenoplectus spp.)
téli sás (Cladium mariscus)
kísérő fajok
sövényszulák (Calystegia sepium)
vízi peszérce (Lycopus europeus)
vízi menta (Mentha aquatica)
mocsári kányafű (Rorippa palustris)
ebszőlő csucsor (Solanum dulcamara)
réti füzény (Lythrum salicaria)
mocsári tisztesfű (Stachys palustris)
kiszáradó nádasokban
aranyvessző fajok (Solidago spp.)
NÁDASOK és GYÉKÉNYESEK
Földrajzi előfordulás:
A középhegységek belsejét kivéve az egész országban megtalálhatók.
Veszélyeztető tényezők:
Intenzív használat (pl. gépi aratás), felégetés, vízelvezetés, vízszennyezés,
mesterséges vízszintszabályozás, partépítés, gyomosodás.
NÁDASOK és GYÉKÉNYESEK
NÁDASOK és GYÉKÉNYESEK
MOCSÁRNÖVÉNYZET
MOCSÁRNÖVÉNYZET
- sekélyebb vizekben ( -1 m) találhatók
- laza szerkezetű életközösségek
- növényeik java része ambifikus („kétéltű”), vízi és iszaplakó formájuk
is van
sekélyvízű parti mocsárnövényzet
közepes vagy nagy méretű fajokból felépülő altípus
kálmos (Acorus calamus)
borgyökerek (Oenanthe spp.)
hídőrök (Alisma spp.)
kányafüvek (Rorippa spp.)
virágkáka (Butomus umbellatus)
nyílfű (Sagittaria sagittifolia)
sárga nőszirom (Iris pseudacorus)
békabuzogányok (Sparganium spp.)
mocsári nefelejcs (Myosotis palustris)
békakorsók (Sium spp.)
vízitorma (Nasturtium officinale)
pántlikafű (Typhoides arundinacea)
rizsfű (Leersia oryzoides)
harmatkásák (Glyceria spp.)
kisméretű fajokból felépülő altípus
csetkákák (Eleocharis spp.)
MOCSÁRNÖVÉNYZET
szikes mocsarak
zsióka (Bolboschoenus maritimus)
szikikáka (Schoenoplectus tabernaemontani)
Veszélyeztető tényezők:
Mint a nádasok és gyékényesek esetében.
Intenzív használat (pl. gépi aratás), felégetés, vízelvezetés, vízszennyezés,
mesterséges vízszintszabályozás, partépítés, gyomosodás.
MOCSÁRNÖVÉNYZET
Sekély vizű, közepes vagy nagy méretű fajokból felépülő mocsárnövényzet
MOCSÁRNÖVÉNYZET
Sekély vizű, kisméretű fajokból felépülő (csetkákás) mocsárnövényzet
MOCSÁRNÖVÉNYZET
Sekélyvízi parti mocsárnövényzet
MOCSÁRNÖVÉNYZET
Sziki mocsárnövényzet
MOCSÁRNÖVÉNYZET
Sziki mocsárnövényzet
MAGASSÁSOSOK
MAGASSÁSOSOK
- sekélyvizű vagy csak időszakosan vízzel borított területeken alakulnak ki
- nagytermetű sásfajok dominanciája jellemző
- "savanyúfüvek" építik fel  almozás
- a sásfajok növekedési típusa alapján két alcsoportja van:
1. zsombéksásosok
2. tarackos sásosok
MAGASSÁSOSOK
zsombéksásosok
rostostövű sás (Carex appropinquata)
zsombék sás (Carex elata)
bugás sás (Carex paniculata)
csőrős sás (Carex rostrata)
lápi nádtippan (calamagrostis stricta)
tőzegeper (Comarum palustre)
vidrafű (Menyanthes trifoliata)
tőzegpáfrány (Thelypteris palustris)
mocsári kocsord (Peucedanum palustre)
tarackos sásosok
posvány sás (Carex acutiformis)
éles sás (Carex gracilis)
parti sás (Carex riparia)
réti füzény (Lythrum salicaria)
hólyagos sás (Carex vesicaria)
rókasás (Carex vulpina)
mocsári galaj (Galium palustre)
közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris)
MAGASSÁSOSOK
Veszélyeztető tényezők:
Vízelvezetés, kiszárítás, égetés, túllegeltetés, feltörés, erdőtelepítés és az
ezek következtében fellépő gyomosodás, cserjésedés.
MAGASSÁSOSOK
Zsombéksásosok
MAGASSÁSOSOK
Zsombéksásosok
MAGASSÁSOSOK
Tarackossásosok
MAGASSÁSOSOK
Tarackossásosok
LÁPOK
LÁPOK
- lefolyástalan medencékben, árterekről lefűződő pangóvizes területeken
vagy rétegforrások mentén alakulnak ki
- bő vízellátású területeken, tápanyagszegény környezetben jönnek létre
- anaerob lebontási folyamatok dominálnak  tőzegesedés
- vízviszonyaik alapján két típusuk van :
1. dagadólápok (fellápok):
- a vízszint, a kidagadó lápi növényzetnek köszönhetően
kapillárisan a környék talajvízszintje fölé emelkedik,
- vizük csak csapadékvízből táplálkozik.
2. síklápok (allápok):
- a vízszint a környék talajvízszintjével azonos
- vizük a láp határain kívülről származik (tóból, folyóból, talajból)
- állóvizek feltöltődése nyomán alakulnak ki
- ilyenek bizonyos úszólápok, ingólápok , zsombéksásosok
tőzegesedő típusai
(köztes típust jelent az átmeneti lápok egysége)
TŐZEGMOHALÁPOK
(dagadólápok)
és
TŐZEGMOHÁSLÁPOK
(átmeneti lápok)
TŐZEGMOHALÁPOK és TŐZEGMOHÁSLÁPOK
(dagadólápok és átmeneti lápok)
- mészben és ásványi anyagokban szegény, szerves anyagokban gazdag,
savanyú vizű és talajú területeken alakulnak ki
- jellemző a tőzegképződés
- felszínhez közeli, vagy felszíni, állandó vízborítás van
- a tőzegmohák (Spaghnum spp.) borítása a dagadólápok esetében nagy
(szőnyegszerű), az átmeneti lápoknál gyérebb (mozaikos)
- a gyepszint a dagadólápoknál alacsony borítású, az átmeneti lápoknál
fejlett
TŐZEGMOHALÁPOK és TŐZEGMOHÁSLÁPOK
(dagadólápok és átmeneti lápok)
sások
szürkés sás (Carex canescens)
gyapjasmagvú sás (Carex lasiocarpa)
töviskés sás (Carex echinata)
gyapjúsások (Eriophorum spp.)
természetvédelmi szempontból értékes fajok
fürtös lizinka (Lysimachia thyrsiflora) †
harmatfű (Drosera rotundifolia)
tarajos pajzsika (Dryopteris cristata)
vidrafű (Menyanthes trifoliata)
tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccos)
TŐZEGMOHALÁPOK és TŐZEGMOHÁSLÁPOK
(dagadólápok és átmeneti lápok)
Földrajzi előfordulás:
Hazánkban 25 ismert, előfordulnak az Alföld északi része (Szatmár–
Beregi-sík: Csaroda, Beregdaróc), Északi-középhegység (Sátor-hegység:
Pálháza, Putnoki-dombság: Kelemér, Bükk: Egerbakta, Mátra: Sirok),
Dunántúli-középhegység (Bakony: Öcs, Balaton-felvidék: Monostorapáti),
Nyugat-Dunántúlon (Kőszeg: Alsó-erdő; Őrség, Vendvidék, Kemeneshát).
Veszélyeztető tényezők:
Kiszáradás, taposás, vegyszer- és egyéb szennyezőanyagok-bemosódása
TŐZEGMOHALÁPOK és TŐZEGMOHÁSLÁPOK
(dagadólápok és átmeneti lápok)
TŐZEGMOHALÁPOK és TŐZEGMOHÁSLÁPOK
(dagadólápok és átmeneti lápok)
SÍKLÁPOK
(úszó- és ingólápok)
SÍKLÁPOK
(úszó és ingólápok)
- a nádasok speciális és „ősi” típusai
- disztróf vizekben vannak jelen
- ingólápok nádasokban – a vízoldali hullámverés általi kimosott, vagy a
vízfelületet benövő rizómák és a velük összefonódó nádszálak között
felhalmozódó, a vízfelületet paplanként takaró szerves törmelékből jönnek
létre
- úszólápok az ingólápok leszakadó és önállóvá váló darabjaiból alakulnak
ki
SÍKLÁPOK
(úszó és ingólápok)
úszó- és ingólápok ritka fajai
tarajos pajzsika (Dryopteris cristata)
hagymaburok (Liparis loeselii)
villás sás (Carex pseudocyperus)
gyilkos csomorika (Cicuta virosa)
mocsári páfrány (Thelypteris palustris)
szíveslevelű-hídőr (Caldesia parnassifolia)
rostostövű sás (C. appropinquata)
lápi csalán (Urtica kioviensis)
Földrajzi előfordulás:
Nagyon megfogyatkoztak, fellelhetők még az Őrség, Belső-Somogy, Drávasík, Balaton, Velencei-tó, Észak-Alföld területén.
Veszélyeztető tényezők:
Vízrendezés, vízszennyezés, nádaratás.
SÍKLÁPOK
(úszó és ingólápok)
Nádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok
SÍKLÁPOK
(úszó és ingólápok)
Nádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok
FORRÁSGYEPEK
(forráslápok)
FORRÁSGYEPEK
(forráslápok)
- kis területen alakulnak ki állományaik
- hűvös, párás környezetben, átitatott talajfelszínű részeken találhatók
(források, felszínre kerülő rétegvízek, patakmenti ligeterdők mentén)
- nedves és üde erdőkbe, láprétekbe, magassásosokba ágyazódnak foltjaik
keserű kakukktorma (Cardamine amara)
pikkelyes sás (Carex lepidocarpa)
forrásfű (Montia fontana)
erdei nenyúljhozzám (Impatiens noli-tangere)
hegyi gólyahír (Caltha palustris ssp. laeta)
aranyos veselke (Chrysosplenium alternifolium)
ligeti kakukktorma (C. flexuosa)
posványcsillaghúr (Stellaria uliginosa)
erdeikáka (Scirpus sylvaticus)
csermely aggófű (Senecio rivularis)
ritkás sás (Carex remota)
mohák
forrásmoha (Cratoneuron commutatum)
tőzegmohák (Sphagnum spp.)
FORRÁSGYEPEK
(forráslápok)
Földrajzi előfordulás:
Domb- és hegyvidékeinken szórványosan fordulnak elő.
Veszélyeztető tényezők:
Forrásfoglalás, a források vízhozamának csökken(t)ése,
szemetelés, szennyezés, fakitermelés, gépek taposása, nagyvad dagonyázása
FORRÁSGYEPEK
(forráslápok)
Forrásgyepek (forráslápok)
FORRÁSGYEPEK
(forráslápok)
Forrásgyepek (forráslápok)
NEDVES RÉTEK
NEDVES RÉTEK
- jó vízellátású területeken találhatók, ahol legalább a vegetációs időszak első
felében talajfelszín közelébe, vagy kevéssel az fölé emelkedik a vízszint
- mikroklímájuk hűvös
- a tartós nyílt vízfelület nem jellemző
- az ország területének 0,9%-án találhatók
MOCSÁRRÉTEK
MOCSÁRRÉTEK
- rendszerint ártéri ligeterdők helyén alakultak ki
- friss vízellátású, félnedves talajú, nyáron kiszáradó életközösségek
- fajgazdagság jellemző rájuk
- tőzegképződés és -felhalmozódás nincs, mohaszintjük jelentéktelen
- fennmaradásukat a kaszálás és az esetleges legeltetés biztosítja
- "édesfüvek" építik fel  takarmányozás
- a domb- és síkvidékeken gyakoriak, a hegyvidékeken ritkábbak
(legfeljebb kiszélesedő völgyekben vannak)
- a gyepek (fátlan élőhelyek) közül kimagaslóan a legnagyobb területű
élőhelytípus hazánkban
MOCSÁRRÉTEK
fehér tippan (Agrostis alba)
réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis)
gyepes sédbúza (Deschampsia cespitosa)
réti csenkesz (Festuca pratensis)
nádképű csenkesz (Festuca arundinacea)
réti perje (Poa pratensis)
sovány perje (Poa trivialis)
mocsári gólyahír (Caltha palustris)
őszi kikerics (Colchicum autumnale)
réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi)
menták (Mentha spp.)
boglárkák (Ranunculus spp.)
indás pimpó (Potentilla reptans)
fekete nadálytő (Sypthium officinale)
Veszélyeztető tényezők:
Műtrágyázás, felülvetés, feltörés, kiszáradás/kiszárítás, erdőtelepítés (pl.:
nemesnyárakkal, feketedióval), s ezek miatt jelentkező gyomosodás
MOCSÁRRÉTEK
Mocsárrétek
MOCSÁRRÉTEK
Mocsárrétek
LÁPRÉTEK
LÁPRÉTEK
- a lápi szukcesszió során lefolyástalan, pangóvizes medencékben jöttek
létre (elsődleges láprétek) vagy gyakran a láperdők helyén alakultak ki
(másodlagos láprétek=irtásrétek)
- pangóvizes és anaerob termőhelyi viszonyok jellemzők
- jelentős a tőzegképződés és -felhalmozódás, mohaszintjük fejlett
- a vízellátás szerint két alcsoportja van:
1. nedves (üde) láprétek
2. kiszáradó láprétek
LÁPRÉTEK
nedves (üde) láprétek
- állandóan nedves talajú helyeken jelennek meg, a bázisokban gazdag
talajvíz a talajfelszín közelében van
- ritkábbak
- fennmaradásukat a nádasodás, lecsapolás mellett a vissza- vagy
becserjésedés is fenyegeti
- kisebb méretű növények jellemzőek rájuk, kevésbé fajgazdagok
lápi sás (Carex davalliana)
nagy szittyó (Juncus subnodulosus)
kormos csáté (Schoenus nigricans)
lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa)
orchideák (Orchideaceae)
gyapjasmagvas sás (Carex lasiocarpa)
illatos hagyma (Allium suaveoleus)
szibériai nőszirom (Iris sibirica)
fehérmájvirág (Parnassia palustris)
lisztes kankalin (Primula farinosa)
zergeboglár (Trollius europaeus)
gyapjúsások (Eriophorum spp.)
LÁPRÉTEK
Nedves (üde) láprétek
LÁPRÉTEK
Nedves (üde) láprétek
LÁPRÉTEK
kiszáradó láprétek
- nyáron (a vegetációs időszak második felében) a talajfelszín közeli
részek rövid időre kiszáradhatnak
- gyakoribbak
- a kiszáradó lápréteket, (részben a nedves lápréteket is) a
kaszálás (késői, évente egyszeri) tartja fenn tartósan
- fennmaradásukat a vissza- vagy becserjésedés fenyegeti
- növényzetük fajgazdag
kékperje (Molinia coerulea)
ördögharaptafű (Succisa pratensis)
buglyos szegfű (Dianthus superbus)
nyúlkömény (Selinum carvofolia)
kornis tárnics (Gentiana pneumonanthe)
kenyérbél cickafark (Achillea ptarmica)
őszi vérfű (Sanguisorba officinalis)
serevényfűz (Salix rosmarinifolia)
LÁPRÉTEK
Kiszáradó láprétek
LÁPRÉTEK
Kiszáradó láprétek
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
- rendszerint szegélytársulások
- mocsarak, lápok nedves rétek, láp- illetve ligeterdők szélén
alakulnak ki
- kialakulás rendszerint visszavezethető a rendszeres kaszálás
elmaradására, de létrejöttüket befolyásoló tényező a részleges
árnyalás és a vízviszonyok sajátossága is
- elsősorban nagy termetű, dús levélzetű, nagy levélfelületű,
kórósodásra hajlamos kétszikű növények építik fel őket
- sok özönfaj is előfordulhat bennük
- szórványosan az egész országban fellelhetők
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
tipikus fajok domb- és hegyvidéken
(patakparton, kisebb lápokban)
óriás zsúrló (Equisetum telmateia)
halvány aszat (Cirsium oleraceum)
réti legyezőfű (Filipendula ulmaria)
vörös acsalapu (Petasites hybridus)
erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris)
csermely aszat (C. rivulare)
mocsári gólyaorr (Geranium palustre)
borzas füzike (Epilobium hirsutum)
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
Patakparti és lápi magaskórósok
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
Patakparti és lápi magaskórósok
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
tipikus fajok síkvidéken
(mocsarakban)
gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare)
réti füzény (Lythrum salicaria)
közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris)
orvosi ziliz (Althaea officinalis)
vesszős füzény (Lythrum virgatum)
sédkender (Eupatorium cannabinum)
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
Mocsári magaskórósok
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
Mocsári magaskórósok
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
sziki magaskórósok
- speciális altípus
- a sziki erdősztyepp komplex egyik eleme
- tipikusan a ligetes felépítésű sziki tölgyes tisztására jellemző
- magas talavízű, viszonylag egyenletes vízellátású szikes talajokon
alakulhat ki
sziki kocsord (Peucedanum officinale)
bárányüröm (Artemisia pontica)
pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius)
ÜDE és NEDVES MAGASKÓRÓSOK
Veszélyeztető tényezők:
Vízrendezés, kiszáradás/kiszárítás, vízszennyezés, erdőgazdálkodás
(tarvágás, gépek taposása), útépítés, gyomosodás, legeltetés, gyakori
kaszálás.
ÜDE RÉTEK
ÜDE RÉTEK
- másodlagosan, tápanyagokban gazdag talajú erdőirtásokon alakultak ki,
magas- és középhegységekben, dombvidékeken, magas ártereken
- fenyőelegyes-bükkösök, bükkösök, gyertyános-tölgyesek, keményfás
ligeterdők helyén találhatók
- állományaik többszintesek, fajgazdagok
- főleg mezofil fajok építik fel őket
- magasabb hegyvidékek kilúgzott, tápanyagban szegényebb talajain
alacsonyabb, mészkerülő fajokban gazdagabb állományaik vannak
- az állandó kaszálás tartja fenn őket
- sikeres fajaik: 1. amelyek a kaszálás előtt virágoznak és érlelnek magot,
2. amelyek kaszálás után jól sarjadnak
3. vegetatív úton is szaporodók
- az ország területének 0,2 %-án találhatók állományaik
ÜDE RÉTEK
fűfélék
franciaperje (Arrhenatherum elatius)
réti perje (Poa pratensis)
veres csenkesz (Festuca rubra)
csomós ebír (Dactylis glomerata)
aranyzab (Trisetum flavescens)
egyéb fajok
palástfüvek (Alchemilla spp.)
holdruták (Botrychium spp.)
réti boglárka (Ranunculus acris)
pasztinák (Pastinaca sativa)
közönséges cickafark (Achillea millefolium)
vadmurok (Daucus carota)
réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi)
tárnicsok (Gentianaceae)
őszi kikerics (Colchicum autumnale)
orchideák (Orchidaceae)
terebélyes harangvirág (Campanula patula)
szártalan bábakalács (Carlina acaulis)
réti margitvirág (Chrysanthemum leucanthemum)
ÜDE RÉTEK
legeltetett állományok
(alacsonyabbak, fajszegényebbek, egyhangúabbak)
angolperje (Lolium perenne)
cincor (Cynosurus cristatus)
Veszélyeztető tényezők:
Feltörés, felülvetés, trágyázás, erdőtelepítés és gyomosodás.
ÜDE RÉTEK
Franciaperjés rétek
ÜDE RÉTEK
Franciaperjés rétek
ÜDE RÉTEK
Veres csenkeszes hegyi rétek
ÜDE RÉTEK
Veres csenkeszes hegyi rétek
SOVÁNY GYEPEK
SOVÁNY GYEPEK
- főleg az alhavasi cserjés, lucfenyves és bükkös régióban találhatók
- csapadékban gazdag, kilúgozódó, mély, de savanyú, tápanyagszegény talajú
erdőírtásokon vannak állományaik
- fűhozamuk kicsi,  kaszálóként kevésbé gazdaságosak és legelőként is
csak mérsékelten használhatók
- a tápanyagszegénység miatt a cserjésedés, visszaerdősülés is lassú
- területük országosan 600 ha körüli
- az Északi-középhegység magasabb vagy hűvösebb részein, szórványosan a
Dunántúli-középhegység nyugati részén, a Nyugat- és a Dél-Dunántúlon
vannak állományaik.
SOVÁNY GYEPEK
fűfélék
cérnatippan (Agrostis tenuis)
borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum)
szőrfű (Nardus stricta)
juhcsenkesz (Festuca ovina)
ebtippan (A. canina)
erdei sédbúza (Deschampsia flexuosa)
fonalas csenkesz (Festuca capillata)
háromfogfű (Sieglingia decumbens)
egyéb fajok
kistermetű herék (Trifolium spp.)
hegyi pacsirtafű (Polygala vulgaris)
svábrekettye (Genista germanica)
juhsóska (Rumex acetosella)
citromszagú kocsord (Peucedanum oreoselinum)
festő rekettye (Genista tinctoria)
macskatalp (Antennaria dioica)
hölgymálok (Hieracium spp.)
SOVÁNY GYEPEK
értékesebb fajok
palástfüvek (Alchemilla spp.)
holdruták (Botrychium spp.)
szártalan bábakalács (Carlina acaulis)
Veszélyeztető tényezők:
Túllegeltetés, erdőtelepítés (luc- és erdeifenyővel)
SOVÁNY GYEPEK
Sovány gyepek
SOVÁNY GYEPEK
Sovány gyepek
CSARABOSOK
CSARABOSOK
- pionír jellegű társulások
- csapadékos klímában találhatók
- könnyen kilúgozódó, tápanyagszegény, nyershumuszos talajokon vannak
- másodlagosan – mészkerülő erdők kiirtása, termőhelyeinek leromlása után
alakultak ki
- országos szinten 20 ha-on találhatók
- elsősorban Nyugat – Dunántúlon (Soproni-hg., Kőszegi-hg., Őrség,
Vend-vidék) találhatók, szórványosan fordulnak elő a Dunántúliközéphegységben (Bakonyalja, Uzsa, Salföld, Kisörs–Kővágóörs) és
Dél-Dunántúlon (Mecsek: Jakab-hegy), kisebb állományai vannak az
Északi-középhegységben (Tornai Karszt kaviccsal fedett déli peremén és a
Zempléni-hegységben)
- a faállományok záródása, erdei rakodó létesítése, útkarbantatás fenyegeti
fennmaradásukat
CSARABOSOK
csarab (Calluna vulgaris)
fekete áfonya (Vaccinium myrtillus)
rekettyék (Genista spp.)
fehér perjeszittyó (Luzula luzuloides)
erdei sédbúza (Deschampsia flexuosa)
orvosi veronika (Veronica officinalis)
macskatalp (Antennaria dioica)
hölgymálok (Hieracium spp.)
réti csormolya (Melampyrum pratense)
kékcsillag (Jasione montana)
kereklevelű harangvirág (Campanula rotundifolia)
henye boroszlán alfaj (Daphne cneorum spp. arbusculoides)
ritka, védett fajok
korpafű fajok (Lycopodiaceae)
körtike fajok (Pyrolaceae)
fecsketárnics (Gentiana asclepiadea)
Cserjék, cserjetermetű fák: NYI, RNY, EF, KBO
HAVASI GYEPEK
HAVASI GYEPEK
- a Kárpátokban 2000 m tszfm. felett alakulnak ki, a zárt gyepek átlagosan
2500 m tszfm.-ig találhatók, e fölött az ún. párnavegetáció jön létre
- a vegetációs időszak nagyon rövid, melyben bármikor lehetnek fagyok
- az évi középhőmérséklet 0 oC alatt van, ezért a fás vegetáció itt már nem
él meg
- az állandó és vastag hótakaró hosszú nyugalmi állapotba kényszeríti a
növényeket, de egyben védi is őket az elfagyástól
- zord környezeti körülmények (állandó és erős szél, tűző nap, a megritkult
levegő következtében gyors párolgás, gyakori és kiadós esők, jelentős
harmatképződés, tartós fagyhatás)
HAVASI GYEPEK
- az extrém viszonyok miatt számos alkalmazkodási forma figyelhető meg:
- évelő életforma jellemző (az egyévesek hiányoznak)
- alacsony termet a legmegfelelőbb(a viharos szelek és a jól felmelegedő talajfelszín miatt)
- sok itt található faj „szártalan, vagy ülő virágú (pl. Gentiana acaulis)
- szélsőségeknek legjobban ellenálló a fásodott szár (sok törpe- és félcserje, főleg
ún. rácscserjék) (pl. Salix alpina, S. kitaibeliana, S. retusa, S. reticulata, S. herbacea,
sok Ericaceae faj: Loiseleuria procumbens, Empetrum spp., Vaccinium uliginosum, Rhodothamnus
chamaecistus, Bruckenthalia spiculifolia ill. Thymus spp., Helianthemum spp.)
- az erős szél, tűző nap, megritkult levegő miatt erős kipárolgáshoz alkalmazkodásnak
több formája van:
1. sűrűn gyepes növés (párnanövények) (pl. Silene acaulis, Primula minima, Saxifraga spp.,
Androsace spp.)
2. tőlevélrózsa és szukkulens bélyegek (pl. Draba spp., Sempervivum spp., Saxifraga spp.)
3. molyhos, gyapjas, nemezes szárak és levelek (pl. Leontopodium alpinum, Pulsatilla spp.)
4. összegöngyölt levelek (sok szilárdítóelemmel) (pl. Festuca supina, F. varia, F. versicolor,
Agrostis rupestris, Oreochloa disticha, Carex curvula, C. ferruginea, Juncus trifidus)
HAVASI GYEPEK
- a rövid vegetációs időszak miatt jó védekezési stratégia az örökzöld (sempervirens)
életmód (pl. Carex sempervirens, Dryas octopetala)
- a kevés rovar miatt sok a szélbeporzású növényfaj
- a rovarbeporzású fajok sokszor bókoló virágúak (az eső és a pára ne hiúsítsa meg a
megporzást)
- elevenszülés (viviparizmus) is megfigyelhető több fajnál (pl. Polygonum viviparum,
Poa alpina, Festuca sudetica)
- gyakori a sarjtelepképzés (polikormonképzés)
- a termések és magvak terjesztésében dominál az anemochoria,(szél általi terjesztés,
repítőkészülékes termések ill. magvak)
- megjelenik a félélősködés (hemiparazitizmus) (pl. Melampyrum spp., Euphrasia spp.,
Pedicularis spp.)
- párnanövényzet a Kárpátokon belül kizárólag a Magas-Tátrában található
- a havasi gyepeket évszázadok óta intenzíven élik ki, a legeltetés szinte
mindenütt megtalálható
- területeik erózióra érzékenyek és lavinaveszélyesek
HAVASI GYEPEK

similar documents