ZDRAVSTVENO EKOLO*KI ASPEKTI POPLAVA

Report
ZDRAVSTVENO EKOLOŠKI
ASPEKTI POPLAVA
dr.sc. Matijana Jergović dr.med.
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Zagreb
Zagreb
Konferencija: LOKALNA UPRAVA U SUSTAVU OBRANE OD POPLAVA
4. studeni 2014. Zagreb
PITANJA JAVNOSTI
Koje analize zemlje s poplavljenih područja koja bi se nastavila koristiti za uzgoj povrća se rade u
vašem laboratoriju?
Zapravo, je li uzgoj povrća na zemlji koja je bila prekrivena muljem i slivnim vodama rijeke Save u
trajanju od gotovo mjesec dana moguć bez štetnih posljedica za čovjekovo zdravlje?
ANALIZE OKOLIŠNIH UZORAKA - TLA
TIJEKOM ILI NAKON POPLAVA
Legislativa:
• U našem laboratoriju za tlo i otpad moguće je analizirati tlo prema pravilniku o zaštiti
poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 09/14)
Uzorci (matriksi):
• poplavljeno tlo
• poplavljena odlagališta otpada
• voda (u kanalizaciji, u bunarima, podzemna voda, zaostala površinska voda)
ANALIZE OKOLIŠNIH UZORAKA - VODA
TIJEKOM ILI NAKON POPLAVA
LABORATORIJI ZA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST I KVALITETU VODA:
• LABORATORIJ ZA PITKE, POVRŠINSKE, BAZENSKE I PODZEMNE VODE
• LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VODA
• LABORATORIJ ZA OTPADNE VODE
• LABORATORIJ ZA SANITARNU TEHNIKU
U LABORATORIJU PITKIH, BAZENSKIH I POVRŠINSKIH
VODA I LABORATORIJU ZA OTPADNE VODE …
…sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama provode se analize
slijedećih parametara:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
osnovni fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, oksidativnost, tvrdoća, ioni i sl.);
metali (Zn, Cr, Mn, Cu, Cd, Ni, Pb);
lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, dibromklormetan i sl.);
aromatski ugljikovodici (BTEX);
adsorptivni organski halogeni (AOX);
ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC);
organoklorni i organofosforni pesticidi;
triazinski i ostali herbicidi;
poliklorirani bifenili (PCB);
policiklički aromatski ugljikovodici (PAH);
fenoli, ukupna i mineralna ulja;
anionski, neionski i kationski detergenti i
ftalati.
makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin) samo u u otpadnim vodama
U LABORATORIJU ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VODA…
…provode se analize slijedećih parametara:
• Ukupni koliformi; fekalni koliformi;
• Escherichia Coli; Enterokoki;
• Broj kolonija (aerobnih bakterija) na 22 °C i 37 °C;
• Pseudomonas Aeruginosa;
• Clostridium Perfrigens (uključujući spore);
• Sulfitreducirajuće Klostridije;
• Salmonella; Proteus; Shigella;
• Citrobacter; Klebsiella; Legionella
• Kvasci; Plijesni;
• Bakteriofagi;
• Virusi.
ANALIZE OKOLIŠNIH UZORAKA - ZRAK
TIJEKOM ILI NAKON POPLAVA
• Plijesni
• Prevencija: isušivanje, prozračivanje, korištenje maske prilikom čišćenja (N95) malih količina (do
1m2) – varikinom NE amonijakom
• Prilikom velikih količina plijesni nužno je koristi usluge profesionalnih pružatelja usluga
• Rizični čimbenici: stari i od ranije derutuni objekt, alergije na plijesni, astma, kronične bolesti dišnog
sustava, oslabljen imuni sustav radi terapije ili bolesti (karcinomi, HIV, dijabetes,..)
• Klinička slika:
• Mjerenja:
NADLEŽNE INSTITUCIJE
• Ministarstvo zaštite okoliša
• Ministarstvo zdravlja
• Agencija za poljoprivredno zemljište
• Hrvatski zavod za javno zdravstvo
• Lokalni Zavodi za javno zdravstvo – ovlašteni od Ministarstva zdravlja za provedbu procjena rizika za
zdravlje
• Više uzorkovanja
• Na ciljanim lokacijama
• Sukladno odluci nadležnih i lokalnih institucija
UTJECAJ NA ZDRAVLJE MOGUĆE ŠTETNIH ČIMBENIKA
IZ OKOLIŠA TIJEKOM I NAKON POPLAVA NA
ZDRAVLJE
• Na temelju analize samo jednog uzorka tla s jedne lokacije, NIJE MOGUĆE opovrgnuti ili ukazati
na moguće posljedice za ljudsko zdravlje.
• Sukladno odredbama Hrvatske Akreditacijske Agencije (neovisni mulitdisciplinarni i
međuinstitucijski ocjenitelj rada laboratorija na nacionaloj razini)…
• …laboratorij ima ovlasti proglasiti uzorak tla samo SUKLADNIM ILI NESUKLADNIM uzimajući u
obzir rezultate mjerenih parametara u skladu s trenutnom zakonskom legislativom.
• Za interpretaciju rezultata analiza i povezivanje s mogućim utjecajem čimbenika iz okoliša na
ljudsko zdravlje potrebno provesti procjenu rizika (eng. Health Risk Assessment - HRA).
ZAKLJUČAK
• Samo na temelju suradnje nadležnih institucija i struke,
• provedbom procjene utjecaja na zdravlje od strane neovisnog multidisciplinarnog tima
• i uvidom u ukupne rezultate provedenih analiza,
• bilo bi moguće javno iznijeti
• sveobuhvatnije i konkretnije stručno mišljenje o mogućim posljedicama poplava,
• definirati rizike
• i predložiti preventivne
• i popravne radnje.

similar documents