dr. Nada Zupan

Report
O zavzetosti zaposlenih
dr. Nada Zupan, Ekonomska fakulteta, Univerza v
Ljubljani
1
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Zakaj je zavzetost pomembna?
Potreba po nenehnem
povečevanju
uspešnosti
Zavzetost dobro razloži
razlike v uspešnosti
posameznika in
organizacije
Na zavzetost
lahko vplivamo!
2
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
7 vprašanj o zavzetosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3
Kaj je zavzetost?
Kako se zavzetost razlikuje od sorodnih konceptov?
Kateri dejavniki najbolj vplivajo na zavzetost?
Kako prepoznamo zavzete sodelavce?
Kako zavzetost merimo?
Kakšni so učinki zavzetosti za organizacijo?
Kako lahko vplivamo na zavzetost sodelavcev?
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Koncept zavzetosti (angl. engagement)
• Popolna fizična, kognitivna in čustvena povezanost z
delovnimi vlogami (Kahn, 1990).
• Pozitivno, zadovoljujoče, z delom povezano stanje duha, za
katerega sta značilna zagnanost in predanost (Schaufeli et
al., 2002).
• Pozitiven odnos, ki ga imajo zaposleni do organizacije in
njenih vrednot (Robinson, 2004).
• Jasno izražen namen in usmerjena energija, ki jo drugi
prepoznajo prek samoiniciativnosti, prilagodljivosti,
vloženega napora in vztrajnosti za doseganje
organizacijskih ciljev (Macey et al., 2009).
4
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Skupne značilnosti opredelitev
• Pozitivno stanje duha, povezano z delom.
• Motivacijsko stanje, povezano z iskreno željo, da
prispevamo k organizacijskemu uspehu.
• Visoka raven energije, ki jo vlagamo v delo.
5
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Zavzetost in sorodni pojmi
Vplivni dejavniki
Prekrivanje vsebin
Posledice
Organiizacijska
klima
Motivacija
Pripadnost
Vključenost zaposlenih
Zavzetost
Dobro državljansko
vedenje
Zadovoljstvo pri delu
6
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Dejavniki zavzetosti v organizaciji
• Jasna vizija in cilji, ki so usklajeni s tem, kar si želi
posameznik
• Delo mora biti zanimivo, ustvarjalno, vznemirljivo,
pomembno zame in za druge…
• Delovno okolje, v katerem prevladujejo zaupanje,
spoštovanje, podpora, pozitivna naravnanost in
vključevanje (angl. involvement)
• Dovolj in prava sredstva za delo: čas, oprema/orodje,
informacije, procesi, smiselna pravila, delovni pogoji
• Zabava!
7
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Mi smo pa vsi zavzeti, zavzeti, zavzeti,
mi smo pa vsi zavzeti, zavzeti prav zares!
Še bolj bomo zavzeti, zavzeti, zavzeti,
še bolj bomo zavzeti, zavzeti, prav zares!
8
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Kakšni so zavzeti sodelavci?
• Imajo radi svoje delo, kažejo navdušenost, strast in
vnemo.
• Verjamejo v izdelke/storitve.
• So privrženi svoji organizaciji.
• So pripravljeni narediti tisto nekaj več.
• Želijo narediti stvari še bolje.
• Razvijajo svoje zmožnosti.
• Ne razmišljajo o tem, da bi odšli drugam.
9
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Merjenje zavzetosti – dva pristopa
Svetovalni
+ Krajši, hitreje izvedljivi
+ Baze z možnostjo primerjav
- Niso dovolj teoretično
podprti
- Povezani s stroški
Raziskovalni
+ Poglobljeni
+ Temeljijo na teoretičnih
konstruktih in modelih
- Zahtevnejši za izvedbo
- Ni baz za primerjavo ali pa
so zelo majhne
Gallup, Hewitt Associates,
Towers Perrin, IES, idr.
UWES
10
Večinoma gre za avtorske vprašalnike, zato je uporaba možna le z
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
upoštevanjem
pravil avtorjev
Gallupov test zavzetosti Q12®
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vem, kaj se na delu pričakuje od mene.
Imam na voljo vse potrebno, da dobro opravim svoje delo.
Pri svojem delu imam vsak dan priložnost početi tisto, v čemer sem najboljša.
V zadnjih sedmih dneh so pohvalili moje delo ali prepoznali moje dosežke.
Vodjo ali nekoga v organizaciji zanimam kot oseba.
Nekdo v organizaciji me spodbuja pri mojem razvoju.
Moje mnenje šteje in se upošteva.
Iz poslanstva naše organizacije razberem, da je moje delo pomembno.
Moji sodelavci si prizadevajo, da dobro opravijo svoje delo.
V organizaciji imam dobrega prijatelja.
V zadnjih 6 mesecih so se z mano pogovarjali o mojem razvoju in napredku.
V obdobju zadnjega leta sem imela priložnosti za učenje in razvoj?
Kategorije zavzetosti po Gallupu
1
2
3
ZAVZETI zaposleni opravljajo delo s strastjo in občutkom globoke
povezanosti s podjetjem. So gonilo inovativnosti in potiskajo organizacijo
naprej.
Vsota 44 in več, povprečje več kot 3,7
NEZAVZETI zaposleni so med delom praktično odsotni. Skozi delovni čas se
prebijajo z muko, v delo vlagajo le čas, ne pa strasti ali energijo. Vsota med 31
in 43, povprečje med 2,5 in 3,7
AKTIVNO NEZAVZETI zaposleni niso le nezadovoljni na delovnem mestu, še več,
svoje nezadovoljstvo tudi aktivno izkazujejo. Te zaposleni vsak dan rušijo vse
dobro kar ustvarijo zavzeti zaposleni. Vsota manj kot 30, povprečje manj kot
2,5
Rezultati Gallup 2011-2012
Najboljša podjetja:
67% zazvzetih
Global Results G12
13
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Rezultati raziskave v 3 Slo IT podjetjih
14
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
UWES (Utrecht Work Engagment Study)
UWES 24,17, 9
Tri področja:
• energija
• zagnanost
• zanos
15
UWES 9:
1. Na delu se čutim polnega energije
2. V moji službi se počutim močnega in
živahnega.
3. Sem navdušen nad svojim delom.
4. Moje delo me navdihuje.
5. Ko se zjutraj zbudim, si želim oditi na
delo.
6. Osrečuje me, če delam zagnano.
7. Ponosen sem na delo, ki ga opravljam.
8. Moje delo me popolnoma prevzame.
9. Kadar delam, me delo ponese in
pozabim na vse drugo.
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Učinki zavzetosti (Albrecht et el., 2010)
Za organizacijo:
• Višja produktivnost
• Boljša inovativnost
• Manj nezaželene fluktuacije
in absentizma
• Boljši odnos do strank
Za posameznika:
• Zadovoljstvo z delom
• Karierni napredek
• Boljše fizično in psihično
počutje
16
Podjetja z visoko stopnjo zavzetosti:
• 13.2% rast prihodkov
• 19.2% rast prodaje
• 27.8% povečanje donosa na
delnico
Podjetja z nizko stopnjo zavzetosti:
• 3.8% padec prihodkov
• 32.7% padec prodaje
• 11.2% padec donosa na delnico
VIR: ISR. 664,000 zaposlenih po svetu, 2006
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014
Povečevanje zavzetosti sodelavcev
• Rekrutiranje in zaposlovanje zavzetih zaposlenih
• Jasno komuniciranje vizije, ciljev, vrednot
• Merjenje zavzetosti in prepoznavanje dejavnikov, ki vplivajo
nanjo, da ugotovimo, kaj jo spodbuja in kaj ovira – razvijanje
pozitivnih in odprava negativnih dejavnikov
• Ustvarjanje “zavzetega” delovnega okolja
• Pomembna vloga vodje
• Veliko lahko prispevajo tudi kadrovski in PR strokovnjaki!
17
Konferenca o zavzetosti – 30. 9. 2014

similar documents