Evropa za državljane

Report
www.cmepius.si
Kaj je program EZD?
Program EZD je pomemben instrument, ki zagotavlja
večjo vlogo prebivalcev pri razvoji Unije.
Program EZD s financiranjem projektov in dejavnosti
poudarja skupno zgodovino in vrednote ter spodbuja
državljanom občutek pripadnosti Uniji.
Za obdobje 2014-2020 bo za program namenjenih
185.468.000,00 evrov proračunskih sredstev
Kdo lahko sodeluje?
Prijavitelji in partnerji:
• javni organi ali nepridobitne organizacije s statusom
pravne osebe,
• sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu.
Sodelujoče države:
• 28 članic Evropske unije,
• države pristopnice in
• države EFTA (pogodbenice sporazuma o EGP).
Cilji in prednostne naloge
:
• prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in
raznolikostjo;
• spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in
demokratično udeležbo na ravni Unije.
:
• povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in
vrednotah ter namenu Unije;
• spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni
Unije z razvojem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije
ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje.
Vsi projekti bodo morali biti skladni s cilji programa, prednost bodo imeli projekti
usmerjeni v letne prednostne naloge!
Struktura programa
Cilj je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni
zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.
Cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov
na ravni Unije.
Ukrep:
Ukrep:
Ukrep:
Sklop 1 – Evropski spomin
Cilj sklopa 1
Financirati projekte, ki preučujejo vzroke totalitarnih
režimov v moderni zgodovini Evrope in počastiti
spomin na žrtve njihovih zločinov.
Ta sklop zajema tudi ukrepe, ki spodbujajo strpnost,
medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in
spravo, kot način za preseganje preteklosti in graditev
prihodnosti.
Sklop 1 – Evropski spomin
Projekti v okviru tega sklopa naj bi:
• vključevali različne vrste organizacij ali
• razvijali različne vrste dejavnosti ali
• vključevali državljane iz različnih ciljnih skupin.
Sklop 1 – Evropski spomin
:
•
•
•
•
•
lokalne regionalne oblasti,
nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe,
združenja preživelih,
kulturne/mladinske/izobraževalne/raziskovalne organizacije in
združenja pobratenih mest.
: 100.000 EUR,
projekt pa lahko traja največ 18 mesecev
Sklop 2 – Demokratično
delovanje in državljanska udeležba
• Namen ukrepa je povezovanje raznolikih skupin državljanov iz
pobratenih mest,
• namen ukrepa je tudi spodbujati državljansko udeležbo v
postopku oblikovanja politik Evropske unije.
Sklop 2 – Demokratično
delovanje in državljanska udeležba
: mesta/občine ali njihovi
odbori za pobratenje ter druge nepridobitne organizacije, ki
zastopajo lokalne organe.
: 25.000
EUR, srečanje pa lahko traja največ 21 dni
Sklop 2 – Demokratično
delovanje in državljanska udeležba
Od mrež se pričakuje, da bodo:
• povezovale vrsto dejavnosti o temi ali temah skupnega
interesa, ki se bodo obravnavale v okviru ciljev ali letnih
prednostnih nalog programa;
• imele opredeljene ciljne skupine;
• podlaga za prihodnje pobude.
Sklop 2 – Demokratično
delovanje in državljanska udeležba
: občine ali njihovi odbori
za pobratenje ali mreže, druge ravni lokalnih/regionalnih
oblasti, zveze/združenja lokalnih organov, nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Nepridobitne
organizacije civilne družbe lahko sodelujejo le kot
partnerji.
:
150.000 EUR, projekt pa lahko traja največ 24 mesecev
Sklop 2 – Demokratično
delovanje in državljanska udeležba
Ukrep omogoča konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja
politik v skladu s cilji programa.
Projekt civilne družbe mora vključevati vsaj dve od naslednjih
treh vrst dejavnosti:
• spodbujanje družbenega udejstvovanja in solidarnosti
• zbiranje mnenj
• prostovoljstvo
Sklop 2 – Demokratično
delovanje in državljanska udeležba
: nepridobitne
organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe;
izobraževalne, kulturne in raziskovalne ustanove. Samo
kot partnerji: javni lokalni/regionalni organi,
odbori/mreže za pobratenje mest.
:
150.000 EUR, projekt pa lahko traja največ 18 mesecev
Letne prednostne naloge
Sklop 1: Evropski spomin
• 100. obletnica začetka prve svetovne vojne
• 25. obletnica padca berlinskega zidu
• 10. obletnica širitve Evropske unije v srednjo in zahodno Evropo
Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba
Prednostna naloga bo usmerjena na volitve v Evropski parlament in
udeležbo državljanov v demokratičnem življenju EU.
Roki za prijavo
Oddaja elektronske prijavnice, na dan roka, do 12:00h (CET)
Kontaktni podatki
Več informacij, vodnik za prijavitelje in prijavnice:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Kontaktni podatki Izvajalske agencije EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/contacts_en
Kontaktna točka v Sloveniji:
CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, 01-620-94-50
http://www.cmepius.si in www.ezd.si ;
[email protected]

similar documents