PPL, BPL, SPL povzetek 2013 - Javna agencija za civilno letalstvo

Report
AIRCREW
L I C E N C E I N O R G AN I Z A C I J E Z A U S P O S AB L J AN J E P I L O T O V
P O V Z E T E K P R AV N I H Z A H T E V
JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO RS
VOŽARSKI POT 12, SI – 1000 LJUBLJANA
T: +386 1 244 66 00, [email protected] www.caa.si
Aleš Bobnar, Letalski nadzornik
april 2013
BASIC REGULATION
216/2008
Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na
področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu…
AIRWORTHINESS
ATM/ANS
FLIGHT STANDARDS
AERODROMES
AIRCREW REG.
Licence in usposabljanje
pilotov
Uredba
Komisije
(EU) št. 1178/2011
z dne 3. novembra
2011 o tehničnih
zahtevah in upravnih
postopkih za letalsko
osebje v civilnem
letalstvu v skladu z
Uredbo (ES) št.
216/2008
Evropskega
parlamenta in Sveta
Annex I
Part - FCL
Annex V
Part - CC
Annex II
Annex VI
Part - ARA
Conversion of
national licences
Annex III
Non – EU licences
Annex VII
Part - ORA
Uredba Komisije (EU) št.
290/2012 z dne 30. marca
2012 o spremembi Uredbe
(EU)
št.
1178/2011
o
tehničnih
zahtevah
in
upravnih
postopkih
za
letalsko osebje v civilnem
letalstvu v skladu z Uredbo
(ES)
št.
216/2008
Evropskega parlamenta in
Sveta
Annex IV
Part - MED
AMC & GM
EASA
Pregled obstoječega stanja in razlik
Uredbe EU se neposredno in v popolnosti vpeljejo v slovenski pravni red.
Uredba EU je nad nacionalnimi zakoni in pravilniki
Pravilnik o licenciranju letalskega osebja
(Pravilnik sprejet na podlagi JAR)
1. piloti letal
PPL(A), CPL(A), ATPL(A) + ratingi
2. piloti helikopterjev
PPL(H), CPL(H), ATPL(H) + ratingi
Piloti jadralnih letal (GPL)
Piloti balonov (BL)
MPL (A)
ATPL (A)(H)(PL)
CPL (A)(H)(As)(PL)
Diferencialni
izpit
Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in
dovoljenjih za delo članov posadke
(Nacionalni pravilnik - še „SFRJ“)
Uredba “AIRCREW” št. 1178/2011
(290/2012)
Licence pilotov:
Dovoljenje
ULN, padalca, jadralno padalo, jadralni zmaj
Ostane nespremenjeno v okviru nacionalne
zakonodaje
PPL (A)(H)(As), BPL, SPL
LAPL (A)(H)(S)(B)
+ ratingi + potrdila
SPL: Sailplane pilot licence
BPL: Balloon pilot licence
Pregled obstoječega stanja in razlik
Uredbe EU se neposredno in v popolnosti vpeljejo v slovenski pravni red.
Uredba EU je nad nacionalnimi zakoni in pravilniki
Dodatni ratingi
 Akrobatsko letenje
 Vleka jadralnih letal in oglasnih transparentov
 Nočno letenje
 Letenje v gorah
 Preizkusno letenje (testni pilot)
FI, TRI, CRI, IRI (bili ratingi), SFI, MCCI, STI (bila pooblastila)
PO NOVEM SO TO POTRDILA (Certifikati)
LICENCE
„Rekreativne/ Športne/ Ne-poklicne“
Licence
LAPL (A)(H)(S)(B)
PPL(A)(H)(As), BPL, SPL
LICENCE - splošno
FCL.020 Pilot pripravnik (kandidat, študent)
Pilot pripravnik ne izvaja samostojnega leta, če mu
tega ne dovoli inštruktor letenja in če ga ta ne
nadzoruje.
Pilot pripravnik je pred prvim samostojnim letom
star najmanj:
 za letala, helikopterje in zračne ladje: 16 let;
 za jadralna letala in balone: 14 let.
LICENCE - splošno
FCL.025 Preizkus teoretičnega znanja za izdajo licenc
(a) Odgovornosti kandidata
1.
Kandidati opravijo celoten sklop preizkusov za določeno licenco ali
rating v pristojnosti ene države članice.
2.
Kandidati lahko opravljajo preizkus samo, če jih priporoči odobrena
organizacija za usposabljanje (ATO), odgovorna za njihovo
usposabljanje, potem ko so zadovoljivo opravili ustrezne dele
teoretičnega usposabljanja.
3.
Priporočilo organizacije ATO velja 12 mesecev. Če ni kandidat v
navedenem obdobju veljavnosti pristopil k najmanj enemu pisnemu
preizkusu teoretičnega znanja, organizacija ATO na podlagi potreb
kandidata odloči, ali se mora ta dodatno usposabljati.
LICENCE - splošno
FCL.025 Preizkus teoretičnega znanja za izdajo licenc
(b) Pogoji za uspešno opravljen preizkus
1.
Pisni preizkus uspešno opravi kandidat, ki doseže najmanj 75 %
možnih točk. Kazenske točke se ne dodeljujejo.
2.
Opraviti vse zahtevane pisne preizkuse v 18 mesecih od konca
koledarskega meseca, ko je kandidat prvič pristopil k preizkusu.
3.
V 4 poskusih vsako izpitno polo (predmet)
4.
Lahko pristopi na 6 izpitnih rokov. Ponovno opravlja celoten sklop
pisnih preizkusov.
5.
Kandidat se pred ponovnim opravljanjem preizkusov udeleži
dodatnega usposabljanja, ki ga organizira organizacija ATO. Obseg
in področje potrebnega usposabljanja določi organizacija za
usposabljanje na podlagi potreb kandidata
NADALJEVANJE
(c) Obdobje veljavnosti
1.
Uspešno opravljeni preizkusi teoretičnega znanja veljajo:
i.
za izdajo licence LAPL, PPL, SPL, BPL: za obdobje 24 m;
ii.
za izdajo licence CPL ali ratinga za IR: za obdobje 36 m;
iii.
obdobji iz (i) in (ii) se štejeta od dne, ko pilot uspešno opravi
preizkus teoretičnega znanja v skladu z (b)(2).
2.
Uspešno opravljeni preizkusi teoretičnega znanja za licenco ATPL
veljajo 7 let od zadnjega datuma veljavnosti:
i.
ratinga IR iz licence, ali
ii.
pri helikopterjih ratinga za tip helikopterjev iz navedene
licence.
LICENCE – Splošno
FCL.030 Preizkus praktične usposobljenosti
Pred preizkusom praktične usposobljenosti za izdajo licence, ratinga ali
spričevala ali certifikata kandidat uspešno opravi zahtevani preizkus
teoretičnega znanja, razen kandidatov, ki se udeležijo celostnega tečaja
usposabljanja za letenje (integriran tečaj).
Vsekakor se teoretično usposabljanje vedno opravi pred preizkusom
praktične usposobljenosti.
a)
b)
Kandidata po končanem usposabljanju za preizkus praktične
usposobljenosti priporoči organizacija/oseba, odgovorna za usposabljanje,
razen pri izdaji licence prometnega pilota. Evidenca o usposabljanju se da
na voljo izpraševalcu.
LICENCE – Splošno
FCL.045 Listine, ki jih je potrebno imeti pri sebi in jih predložiti
• Pilot ima vedno pri sebi veljavno licenco in veljavno zdravniško spričevalo.
• Pilot ima pri sebi tudi svoj osebni dokument s fotografijo.
• Pilot ali pilot pripravnik na zahtevo pooblaščenega predstavnika pristojnega
organa brez zavlačevanja predloži v pregled evidenco časa letenja (pilot
logbook).
• Pilot pripravnik ima na vseh samostojnih preletih pri sebi dokazilo o potrdilu v
skladu s FCL.020(a).
FCL.050 Evidentiranje časa letenja
• Pilot vodi zanesljivo evidenco podatkov o vseh opravljenih letih v obliki in na
način, ki ga določi pristojni organ.
http://caapedija.caa.si/index.php/Vpisovanje_naleta
NADALJEVANJE
FCL.055
Znanje jezikov
Splošno:
Piloti letal, helikopterjev, zrakoplovov z navpičnim vzletanjem/pristajanjem
("power lift") in zračnih ladij, ki uporabljajo radijsko postajo, ne smejo izvajati
privilegijev iz licenc in ratingov, če nimajo v svoji licenci v angleščini ali jeziku, ki
se uporablja za radijsko zvezo med letom, zaznamka o znanju jezika. V
zaznamku se navedejo jezik, stopnja znanja in datum veljavnosti.
Zaznamek o znanju jezika ni potreben za licence pilotov jadralnih letal
(LAPL/S, SPL) in balonov (LAPL/B, BPL).
ni ICAO licenca
PODDEL B:
LAPL – LICENCA PILOTA LAHKEGA ZRAKOPLOVA
Privilegiji imetnika licence
letalih/helikoptejih z enim
certificirano vzletno maso
1200 m3 plinski balon), na
nikoli več kot štiri osebe.
LAPL so, da lahko deluje kot PIC na kopenskih
((A)-batnim) motorjem ali letalih TMG z največjo
2 000 kg ali manj (3400 m3 toplozračni balon ali
katerih so največ trije potniki, tako da na letalu niso
Imetniki licence LAPL (A) in (S) lahko vozijo potnike šele, ko po izdaji licence
opravijo deset ur letenja kot glavni piloti.
Veljajo tudi omejitve na razred in različico zrakoplova.
FCL.100 LAPL – Minimalna starost
Kandidati za licenco LAPL so stari:
a) za letala in helikopterje najmanj 17 let;
b) za jadralna letala in balone najmanj 16 let.
Zahteve za najnovejše izkušnje – ohranjanje veljavnosti licence
FCL.140.A LAPL(A) (H) – Zahteve za najnovejše izkušnje:
 Imetniki licence LAPL(A)/(H) lahko izvajajo privilegije iz svoje licence, če so v
zadnjih 24 mesecih kot piloti na letalih ali letalih TMG / helikopterjih opravili:
1.
najmanj 12(A)/6(H) ur letenja kot PIC, vključno z 12(A)/6(H) vzleti in
pristanki, ter
2.
osvežitveno usposabljanje, ki obsega najmanj eno uro letenja z
inštruktorjem.
 Imetniki licence LAPL(A)/(H), ki ne izpolnjujejo zgornjih zahtev:
1.
2.
opravijo preverjanje strokovnosti z izpraševalcem, preden ponovno
izvajajo privilegije iz svoje licence, ali
opravijo dodatni čas letenja ali dodatne vzlete in pristanke z
inštruktorjem ali samostojno pod nadzorom inštruktorja, da izpolnijo
zgornje zahteve.
Zahteve za najnovejše izkušnje – ohranjanje veljavnosti licence
FCL.140.A LAPL(S) – Zahteve za najnovejše izkušnje:
 Imetniki licence LAPL(S) lahko izvajajo privilegije iz svoje licence, če so v
zadnjih 24 mesecih kot piloti na jadralnih letalih ali motornih jadralnih letalih
ne pa na TMG opravili:
1.
najmanj 5 ur letenja kot PIC, vključno s 15 vzleti
2.
Dva šolska leta z inštruktorjem.
 Za ohranitev privilegijev za vsak način vzletanja v zadnjih 24 mesecih
najmanj 5 vzletov, če ne, za obnovo opravi dodatno število vzletov z
inštruktorjem ali pod njegovim nadzorom.
 Imetniki licence LAPL(S), ki ne izpolnjujejo zgornjih zahtev:
1.
2.
opravijo preverjanje strokovnosti z izpraševalcem, na jadralne letalu ali
TMG, ali
opravijo dodatni čas letenja ali dodatne vzlete in pristanke z
inštruktorjem ali samostojno pod nadzorom inštruktorja, da izpolnijo
zgornje zahteve.
Zahteve za najnovejše izkušnje – ohranjanje veljavnosti licence
FCL.140.A LAPL(B) – Zahteve za najnovejše izkušnje:
 Imetniki licence LAPL(B) lahko izvajajo privilegije iz svoje licence, če so v
zadnjih 24 mesecih v enem razredu balonov opravili:
1.
najmanj 6 ur letenja kot PIC, vključno s 10 vzleti in pristanki
2.
En šolski let z inštruktorjem.
 če je pilot usposobljen za upravljanje več razredov balonov, mora v drugem
razredu v zadnjih 24 mesecih opraviti tudi najmanj tri ure letenja v
navedenem razredu, vključno s tremi vzleti in pristanki..
 Imetniki licence LAPL(B), ki ne izpolnjujejo zgornjih zahtev:
1.
2.
opravijo preverjanje strokovnosti z izpraševalcem v ustreznem
razredu, ali
opravijo dodatni čas letenja ali dodatne vzlete in pristanke z
inštruktorjem ali samostojno pod nadzorom inštruktorja, da izpolnijo
zgornje zahteve.
PODDEL C: PPL(A)(H)(As), SPL IN BPL
PPL; Licenca imetniku omogoča, da deluje kot PIC ali kopilot na letalih,
helikopterjih ali zračnih ladjah, ki izvajajo nekomercialne lete, ne da bi za to
prejel plačilo, razen kadar izvaja privilegije inštruktorja ali izpraševalca pri
usposabljanju za PPL in preverjanju strokovne usposobljenosti .
SPL, BPL; deluje kot PIC na jadralnih letalih ali jadralnih letalih s pogonom za
SPL oziroma deluje kot PIC na balonih in toplozračnih ladjah. Lahko vozijo
potnike/komercialne lete ko izpolnijo določene pogoje.
FCL.200 PPL – Minimalna starost
Kandidati za licenco so stari:
a) za letala in helikopterje najmanj 17 let;
b) za jadralna letala in balone najmanj 16 let.
Veljavnost ratinga / podaljšanje / obnova – ohranjanje veljavnosti licence
PPL(A)(H)(As): Podvržena veljavnosti ratinga, npr. SEP, MEP, EC120,…
Podaljševanje na podlagi naleta – SEP/TMG (veljavnost 2 leti):

V treh (3) mesecih pred potekom opravi preverjanje strokovnosti z FE
ali

V 12 (dvanajstih) mesecih pred datumom poteka opravi 12 ur letenja v
ustreznem razredu vključno z 6 ur kot PIC, 12 vzletov in pristankov in
šolski let z inštruktorjem (FI, CRI) v trajanju vsaj 1 ure.
Obnova ratinga – po poteku veljavnosti:

Po potrebi (v primeru IR mora) opravi osvežitveno usposabljanje v ATO
(odvisno tudi od časa poteka ratinga….obvestilo glede obnove ratingov)
in

Opravi preverjanje strokovnosti z FE
Veljavnost ratinga / podaljšanje / obnova – ohranjanje veljavnosti licence
SPL: zahteve za najnovejše izkušnje
Imetniki licence SPL lahko izvajajo privilegije iz svoje licence, če so v
zadnjih 24 mesecih kot piloti na jadralnih letalih ali motornih jadralnih
letalih ne pa na TMG opravili:
1. najmanj 5 ur letenja kot PIC, vključno s 15 vzletov
2. Dva šolska leta z inštruktorjem.
 Za ohranitev privilegijev za vsak način vzletanja v zadnjih 24 mesecih
najmanj 5 vzletov, če ne, za obnovo opravi dodatno število vzletov z
inštruktorjem ali pod njegovim nadzorom.

 Imetniki licence SPL, ki ne izpolnjujejo zgornjih zahtev:
1.
2.
opravijo preverjanje strokovnosti z izpraševalcem, na jadralnem letalu ali
TMG kot je ustrezno, ali
opravijo dodatni čas letenja ali dodatne vzlete in pristanke z inštruktorjem
ali samostojno pod nadzorom inštruktorja, da izpolnijo zgornje zahteve.
PODDEL J: FI(A)(H)(As)(S)(B)
PODDEL J / Subpart J
INŠTRUKTORJI / Instructors
Skupne zahteve / Common requirements
FCL.900 – FCL.940
Posebne zahteve za inštruktorje letenje / Specific requirements for
the flight instructor
FI
FCL.905.FI – FCL.940.FI
CAA Okrožnica št. FCL04/12
PART - ORA:
ATO – Šole letenja
Usposabljanje pilotov, po za to predvidenih tečajih uspodabljanja se izvaja v t.i.
Odobrenih organizacijah za usposabljanje – ATO (Approved Training
Organization). V prostem besedilu se uporablja tudi termin Letalske šole ali
Šole letenja.
Organizacije, ki usposabljajo za LAPL, PPL, SPL, BPL in pripadajoče ratinge in
certifikate so vedno ne-kompleksne.
Organizacije, ki usposabljajo za CPL, MPL, ATPL in pripadajoče ratinge in
certifikate so lahko ne-kompleksne ali kompleksne; glede na število zaposlenih
in na zahtevnost operacija in/ali tečajev usposabljanja.
http://www.caa.si/index.php?id=370
Šole letenja - organiziranost
Glavna odgovorna oseba
Accountable manager
+ Vodja sistema za zagotavljanje skladnosti
+ Vodja sistema za zagotavljanje letalske varnosti
Vodja usposabljanja
Head of Training
+ Administrator
Neodvisni presojevalec
+ Vodja inštruktorjev letenja
+ Inštruktor letenja
+ Vodja inštruktorjev za teoretično šolanje
+ Inštruktor za teoretično šolanje
Zahteve za vodjo usposabljanja:
Bogate izkušnje kot inštruktor na področju pomembnem za usposabljanje. HT ima lahko
tudi svojega pomočnika. Vodja usposabljanj lahko združuje tudi druge naloge v okviru
organizacije ali kluba (vodja letenja, vodja letališča, upravnik,..)
Šole letenja - dokumentacija
PRIROČNIK ZA DELOVANJE
SOP
ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN
LETALSKE VARNOSTI
KONTROLNE LISTE
DOKUMENTI
SMERNICE
PRIROČNIK ZA USPOSABLJANJE
PROGRAM USPOSABLJANJA
SOP
SOP
SOP
PROGRAM USPOSABLJANJA
PROGRAM USPOSABLJANJA
Vsebine
ni
potrebno
podvajati v posameznih
dokumentih.
Dokumenti so lahko tudi
združeni, vendar tako, da
so
jasno
razvidni
posamezni sklopi.
SMERNICE
SMERNICE
SMERNICE
PRIPADAJOČA DOKUMENTACIJA
OBVEZNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija je v splošnem razdeljena na naslednje priročnike:
OMM:
OM:
TM:
Poslovnik organizacije
Priročnik za delovanje
Priročnik za usposabljanje
in programi usposabljanja
Pripadajoči dokumenti, postopki, priloge in obrazci
Primer Aerokluba:
 Statut AK
 Navodilo za učitelje letenja v AK…
 „Program Obuke“ …
Šole letenja - dokumentacija
→ Področja – letalske šole in šolski centri (standardi in predpisi): http://www.caa.si/index.php?id=370
→ Obrazci in navodila: http://www.caa.si/index.php?id=372
→ PUBLIKACIJE – Priročniki in Navodila – Licenciranje pilotov: http://www.caa.si/index.php?id=449
KONEC
Uporabljene kratice
ATO --- Approved Trainig organization / Odobrena organizacija za usposabljanje
FTO --- Flying training Organization
TRTO --- Type Rating training Organization
RF --- Registered Facilities / Organizacije za usposabljanje za PPL
OMM --- Organization management manual / poslovnik organizacije
OM --- Operations Manual / priročnik za delovanje
TM --- Training Manual / priročnik za usposabljanje
ATPL --- Licenca prometnega pilota / AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE
CPL --- Licenca poklicnega pilota / COMMERCIAL PILOT LICENCE
PPL --- Licenca zasebnega pilota / PRIVATE PILOT LICENCE
SPL --- Licenca pilota jadralnega letala / SAILPLANE PILOT LICENCE
BPL --- Licenca pilota balona / BALLOON PILOT LICENCE
LAPL --- Licenca pilota lahkega zrakoplova / LIGHT AIRCRAFT PILOT LICENCE
IR --- Rating za inštrumentalno letenje / INSTRUMENT RATING
SE --- Enomotorno / SINGLE-ENGINE
ME --- Več motorno / MULTI-ENGINE
CR --- Razred letala / CLASS RATING
CRI --- Inštruktor za razred letala / CLASS RATING INSTRUCTOR
TR --- Tip letala / TYPE RATING
TRI --- Inštruktor za tip / TYPE RATING INSTRUCTOR
MPA --- Letalo ki zahteva več pilotov / MULTI-PILOT AEROPLANE
MCC --- Sodelovanje v veččlanski posadki / MULTI-CREW COOPERATION
A --- Letalo / AIRPLANE
H --- Helikopter / HELICOPTER
P --- Batni motor / PISTON ENGINE
B --- Balloon
S --- Sailplane / JADRALNO LETALO
As --- Airship / ZRAČNA LADJA

similar documents