SWOT analiza

Report
PROJEKT
KSJS Priložnost
za nov začetek
8. oktober, 2013
Ljubljana
partner v projektu je
SWOT analiza
Dr. Janez Mekinc
OPTIMUM + Inštitut za optimiziranje procesov
[email protected]
SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
VEDNO, ko izdelujemo poslovni načrt, izdelamo tudi SWOT analizo podjetja.
Pri tem analiziramo:
• prednosti in slabosti v podjetju
• priložnosti in nevarnosti z
vplivom na podjetje.
SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
NOTRANJI DEJAVNIKI – nanje podjetje lahko vpliva:
Prednosti in Slabosti
ZUNANJI DEJAVNIKI – nanje podjetje NE more vplivati:
jih lahko samo izkorišča (Priložnosti) ali se jim
izogiba (Nevarnosti)
PRIMERI možnih dejavnikov iz SWOT analize
NOTRANJI DEJAVNIKI
ZUNANJI DEJAVNIKI
Prednosti
Priložnosti
•prepoznavnost, franšizing, standardizirana hrana, ugodne
cene, »drive in«, novi trgi;
•kvaliteta, sposobnost kadra, nizka cena, ugodni plačilni pogoji,
rok dobave (just in time), dober informacijski sistem,
prepoznavanje konkurence na trgu, dinamičen podjetnik, dobra
tehnologija v podjetju;
•dobro ime, znanje, izkušnje, dobri medsebojni odnosi,
izobrazba, produktivnost, utečenost, pozitivna avtoriteta;
•koncesija, tržna vrednost, »open mind«, sprotno izobraževanje
kadra;
•lokacijsko centralizirano podjetje, hitrost in prijaznost;
•poznanstva, zavedanje napak;
•zunanji razvoj tehnologije, propad konkurence;
•trend (eko, bio);
•sprememba zakonov -> UTEMELJI;
•nova tržna niša, recesija – propad konkurence,
produkti, ki zmanjšujejo stroške;
•rastoči trg, subvencije, Schengen;
•količinski popusti dobaviteljev, popusti na lasten
prevzem, daljši plačilni roki;
Slabosti
Nevarnosti
•velikost podjetja (zaradi težjega nadzora), napačna lokacija,
en dobavitelj;
•visoki stroški poslovanja, neusposobljen kader, visoka cena za
slabo kvaliteto;
•visoka investicija, omejeni kadri, visoka cena zaradi lokacije;
•nemotiviranost, slabi odnosi, slabo ime, odvisnost od strank;
•mobing, finančna nedisciplina, izguba strank, premajhni
prostori, negospodarnost;
•neskladnost interesov, apatija, pomanjkanje financ za kadre;
•slaba klima, zastarelost opreme;
•ozko grlo - šibki členi, neprimerno obnašanje vodstvenega
kadra;
•sprememba zakonov;
•dumping s strani konkurence;
•močna konkurenca, prenasičenost konkurence,
drage licence, slab dobavitelj/poslovni partnerji,
recesija;
•trošarine, omejen rok trajanja, vremenske
razmere, sezonski vplivi;
•nova konkurenca, hiter razvoj tehnologije,
valutno tveganje, upad prodaje(riziko odpovedi);
•odhod zaposlenih h konkurenci;
SWOT analizo izdelamo za vsa področja v katerih se odvija
proces podjetja oziroma zunanje okoliščine, ki vplivajo na
delovanje podjetja kot na primer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dejavnost (panoga) kot celota
Zakonodaja
Podjetje kot celota
Podjetnik
Marketing – razvojne možnosti panoge, raziskava tržišča (konkurenca,
dobavitelji)
Prodaja in strategija trženja
Razvoj proizvoda/storitve
Nabava
Vodstvo, Lastniki, Zaposleni
Organiziranost podjetja
Stroji in oprema
Financiranje
TEORIJA
Ena najpogostejših in najbolj popularnih analiz v sklopu poslovnih ved je SWOT
analiza oziroma PSPN matrika v slovenski terminologiji. Analiza je izjemno koristna,
sploh ker jo je moč aplicirati tako recimo na sebe ali katero koli drugo osebo, kot tudi
na vse ravni poslovanja – produkt, serijo produktov, podjetje ter mnogo drugih
podobnih kategorij, kot je na primer trg, konkurenca itn. Pri SWOT analizi vzamemo
pod drobnogled štiri aspekte in sicer prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti.
Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno usmeriti poslovanje,
katere programe opustit ali jih ojačiti ali podobno.
Najprej je potrebno razmejiti prednosti/slabosti in priložnosti/nevarnosti. Prva dva
aspekta se nanašata na notranje dejavnike, druga dva na zunanje dejavnike.
Glavna razlika pri tem je, da imamo pri notranjih dejavnikih vpliv, da se prilagodimo,
razvijemo, ali kako drugače ukrepamo. Pri notranjih dejavnikih se nahajamo v
območju lastnega vpliva. Priložnosti/nevarnosti se nanašajo na zunanje dejavnike na
katere nimamo vpliva in ne moremo direktno sami narediti nič, kot le to da se
prilagodimo. Torej gre za dva območja, eno je območje vpliva, kjer imamo moč sami
neposredno vplivati s svojimi dejanji, drugi dejavniki so izven našega območja vpliva
in ne moremo narediti direktno nič, lahko pa te izkoristimo v svoj prid s fleksibilnostjo.
TEORIJA
•
•
Prednosti se torej nanašajo na notranje dejavnike, ki vplivajo pozitivno za dosego
določenega cilja. Del poslovanja, kjer se počutimo močne, smo boljši od konkurence
in predstavljajo pomembno strateško prednost. Jedrna kompetenca je v poslu ena
izmed pomembnih prednosti. Prednosti se nanašajo predvsem na funkcije v podjetju,
kot so marketing, finance, raziskave in razvoj, nabavo, prodajo itn. Iz teh funkcij
lahko izhajajo na drugi strani tudi slabosti. Seveda v naše prednosti še naprej
vlagamo, jih razvijamo in poskrbimo, da prednost tudi dolgoročno ostanejo naše
prednosti. Primeri prednosti so na primer določene veščine, tehnična znanja,
tehnologija, distribucijski kanali, blagovna znamka, kakovost itn.
Slabosti na drugi strani predstavljajo šibkosti, področja kjer bi se morali izboljšati ter
področja, kjer smo resnično ranljivi. Če delamo na primer SWOT analizo
konkurenčnega podjetja, so njihove slabosti lahko točka, kjer jih bomo skušali
premagati. Slabosti delimo vsaj v tri kategorije, pri čemer so prvi kategoriji tiste
slabosti, ki so (1) resnično kritične za dolgoročni uspeh. To so slabosti, ki jih moramo
nujno odpraviti ali jih obrniti sebi v prid. Druga kategorija so slabosti, ki jih moramo
(2) odpraviti vsaj do minimuma oziroma do minimalne ravni, ki je še sprejemljiva. Te
slabosti niso bistvene, ampak še vedno dovolj pomembne, da jih odpravimo. Tretja
raven slabosti so tiste, na katere lahko (3) preprosto pozabimo. Primeri slabosti so
pomanjkanje določenih veščin, pomanjkanje ugleda, blagovne znamke, slaba
kakovost produktov, prenizka marža itn.
TEORIJA
•
•
Priložnosti do tisti del analize, ki se nanašajo na elemente izven našega vpliva,
vendar pozitivno vplivajo na naše delovanje ali bodo v zunanjem okolju nastopili v
bližnji prihodnosti. To so na primer novi tržni trendi, paradigme, večje spremembe
in podobno. Nanašajo se predvsem na politične, ekonomske, socialne, okoljske,
demografske, tehnološke, vladne, zakonske in konkurenčne trende. Seveda so
vse to lahko tudi nevarnosti. Priložnosti nam omogočajo, da še hitreje izkoristimo
svoje prednosti in delujejo kot vzvod. Če izkoristimo prave priložnosti, lahko
naredimo bistveno več v krajšem času. Primeri priložnosti so na primer tranzicija,
sprememba kupne moči kupcev, liberalizacija trgov, posodobljena infrastruktura,
sprememba v davkih, geografske spremembe itn.
Nevarnosti so nazadnje tista najbolj pereča zadeva v analizi, ki predstavlja
potencialni negativni vplivi, na katerega enostavno nimamo vpliva. Tukaj nam
preostane zgolj to, da se v svojem bistvu prilagodimo. Skrajna prilagoditev lahko
pomeni celo zamenjavo posla. Izjemno pomembno je, da identificiramo nevarnosti
ter izdelamo strategijo, kako bomo reagirali, če se določena nevarnost uresniči.
Primer takšne nevarnosti je na primer sprememba zakonodaje, po kateri podjetje
izgubi celotni posel. Uvedba evra je bil primer smrtonosne nevarnosti za vse
menjalnice. Drugi primeri nevarnosti so še povišanje davkov, vstop novega
močnega konkurenta, sprememba državne politike, povišanje davkov, neplačniki,
itn.
TEORIJA
• Končna strategija je seveda, da gradimo na prednostih, odpravimo
pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim.
Lahko oblikujemo štiri strategije in sicer SO strategijo, pri kateri uporabimo
prednosti, da izkoristimo priložnosti, WO strategijo, pri kateri premagamo
slabosti, da izkoristimo priložnosti, ST strategijo, pri kateri identificiramo
katere prednosti nam lahko pomagajo pri premagovanju nevarnosti, ter
nazadnje WT strategijo, na podlagi katere izdelamo izjemno konservativni
načrt s katerimi preprečimo, da bi se zaradi naših slabosti realizirale
nevarnosti.
• Kot omenjeno, lahko SWOT analizo apliciramo na katero koli področje in
zato je tako široko uporabna. Prav tako je tudi izjemno lahko razumljiva.
Izjemno uporabno je tudi, če naredimo osebno SWOT analizo in tako
naredimo strateško usmeritev naših talentov na trende, ki se dogajajo v
okolju.
Analiza same/ga sebe
Povprašajte se kakšne so vaše prednosti, katere so vaše slabosti, kakšne priložnosti
in tveganja, ki se vam lahko pripetijo na poti iskanja zaposlitve.
Izkušnje, znanja
Kakšne so vaše delovne izkušnje?
Kakšno izobrazbo imate?
Imate kakšne posebne spretnosti?
Katere računalniške programe obvladate?
Lastnosti posameznika
Kako prenašate stresne situacije?
Navežete stik s težavo ali s tem nimate problemov?
Rajši delate sami ali rajši v skupini?
Kako pomemben vam je red in organiziranost?
Ali vam je ljubše rutinsko ali dinamično delo?
Se vam pogosto porajajo nove ideje?
Ali ste natančni?
Ste pri delu motivirani?
Ste motivirani za doseganje boljših poslovnih ciljev?
Kakšen je vaš odnos do drugačnih (po rasi, veroizpovedi...)?
ZUNANJI DEJAVNIKI NOTRANJI DEJAVNIKI
POZITIVNO
NEGATIVNO
PREDNOSTI
SLABOSTI
Uporabimo prednosti in izkoristimo
priložnosti. Izkoristimo poznanstva z
organizacijami na področju dela in si
odprimo možnosti za edinstveno
karierno priložnost (lahko preko
prostovoljnega dela, pripravništva).
Premagamo slabosti, da
izkoristimo priložnosti. Udeležimo
se delavnice simulacije
selekcijskega postopka in pridobimo
izkušnje z zaposlitvenim
razgovorom ter tako izkoristimo
priložnost izboljšanja zaposlitvenih
veščin.
PRILOŽNOSTI
TVEGANJA/NEVARNOSTI
Prepoznamo prednosti, ki nam lahko
pomagajo pri premagovanju
nevarnosti. Delovne izkušnje, kontakti z
organizacijami na področju dela ter
izkušnje na mednarodni konferenci nam
pomagajo pri večji konkurenčnosti na
trgu dela.
Preprečimo, da bi se zaradi naših
slabosti realizirale nevarnosti.
Vpišemo se v tečaj tujih jezikov,
obiščemo delavnico učinkovitega
reševanja konfliktov in temeljev
prodajnih veščin, s tem zmanjšamo
svoje slabosti ter vplivamo na
povečanje lastne konkurenčnosti na
trgu delovne sile.
PREDNOSTI / SLABOSTI
Prednosti
Potrebno je imeti močne lastne argumente o tem, da ste v določeni stroki odlični, da jo
obvladate, s čimer ste v prednosti pred drugimi. Lahko vas zanima več stvari, kar je
dobrodošlo, vendar ne morete biti v vsem najboljši. Kandidat, ki bo to trdil zase, si bo
že v naprej zapisal slabo luč v očeh kadrovika. Oseba, ki pravi, da bi lahko delala
kakršno koli delo, sama sebe ne pozna zadosti, niti ne ve kaj želi od življenja in kakšna
so njegova hotenja. Takšnih oseb kadroviki ne marajo preveč, ker si vsakdo želi
zaposlenega, ki ima jasne cilje, potrebe in interese. Vedeti morate, da ste sigurno v
čem boljši od povprečja in smotrno je, da se tega zavedate in da to krepite ter
poudarite.
Slabosti
Jasno je, da ne morate blesteti prav v vseh stvareh, lahko ste povprečni, vendar vam
sigurno vsako delo ne gre najboljše od rok. Nekateri imajo šibko točko v delu z
računalnikom, so pa zato odlični retoriki ali pa v pogajanju za poslovne kupčije.
Pametno si je priznati slabosti in biti tudi do neke mere samokritičen, vendar nikar ne
pretiravajte, ker boste drugače dali vtis nezaupanja sami vase. Slabo ni tudi, če bi si
zadali, da področja, ki vam predstavljajo slabost, poskusite čim prej in tem bolj
izboljšati.
PRILOŽNOSTI / TVEGANJA
Priložnosti
Sedaj že veste katere so vaše prednosti in katere so vaše slabosti, na vrsti je, da
gledate v drugo smer in sicer, da iščete priložnosti, v katerih bi lahko uspeli. Združite
svoje interese, želje, kaj vas veseli in česa ne marate in to povežite z delovnimi mesti,
ki so trenutno na razpolago. Prišli boste do novih spoznanj in morda izvedeli kaj več o
sebi, kar vam lahko samo koristi na poti nadaljnje delovne motivacije.
Tveganja
Sedaj ste verjetno polni elana in bi kar nekaj delali. Vendar stop! Najprej je potrebno
še razmisliti o morebitnih tveganjih, ki se vam lahko pojavijo na tej poti iskanja novih
poslovnih izzivov. Pripravite se, da ne boste odnehali že ob prvi oviri, ki vam bo
prekrižala pot. Razmislite ali lahko kako vplivate na ta tveganja, jih lahko premagate,
kako se z njimi sooča tekmec, kako se boste z njimi soočili vi. Boste vložili ves trud in
napor, da jih odpravite in se s tem naučite nečesa novega. Vendar vas nikar naj ne bo
strah, rajši razmišljajte o tem, kako vam bo odprava te ovire pomagala pri iskanju
službe.
Akterji izdelave SWOT analize
Lahko začnete sami oblikovati lastno analizo, vendar je
priporočljivo, da vam pri tem pomagajo tudi sorodniki,
znanci, kolegi iz službe. Oni vas vidijo, ko nekaj počnete,
vas poznajo in lahko doprinesejo pomembne elemente v
vašo analizo, ki se jih vi morda niti ne zavedate zadosti.
HVALA ZA VAŠO POZORNOST
VPRAŠANJA?

similar documents