Vertikalno načrtovanje poučevanja slovenskega

Report
Vertikalno načrtovanje poučevanja
slovenščine kot drugega jezika
Barbara Upale, Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Regijsko usposabljanje strokovnih delavcev osnovnih in
srednjih šol gorenjske regije za izvajanje programa UVOP
23. 4. 2014, Osnovna šola Matije Čopa Kranj
KAR POGUMNO,
ČEPRAV BREZ
ČAROBNEGA
NAPOJA!
SLOVENŠČINA
– kot prvi jezik (J1)
–
–
– tisti jezik, ki se ga posameznik začne učiti kot
prvega (v času)
– prvi po svoji pomembnosti
kot drugi jezik (J2)
– sredstvo komunikacije, vzporedno s prvim
jezikom
– usvaja in uči se ga v okolju, kjer se ta jezik govori
kot tuji jezik (TJ)
– jezik, ki se ga učimo v okolju, kjer ta ni običajno v
uporabi
(Pirih Svetina 2005)
SLOVENŠČINA KOT J2 – OBLIKOVANJE IN
IZVAJANJE UN
– SEJO – Skupni evropski jezikovni okvir: učenje,
poučevanje, ocenjevanje
–
Slovenščina za tujce (javno veljavni izobraževalni
program) – za potrebe jezikovnega pouka v tečajih za
tujce in za testiranje njihovega znanja na različnih ravneh
–
Učni načrt: tečaj slovenščine za dijake tujce
–
program za poučevanje slovenščine kot J2
–
ustrezni učbeniki in gradiva
–
ustrezno usposobljeni učitelji
SEJO
Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje
– dokument, ki predstavlja skupno osnovo za
pripravljanje jezikovnih učnih načrtov, kurikularnih
smernic, učbenikov, izpitov v Evropi
– smernice za opis dosežkov učečih se v tujem jeziku
– 6 referenčnih ravni (A1, A2, B1, B2, C1, C2) je v Evropi
splošno sprejetih za opis posameznikovega znanja
jezika
SEJO
Sporazumevalne zmožnosti:
– razumevanje (bralno in slušno)
– govorjenje (govorno sporazumevanje in sporočanje)
– pisanje (pisno sporočanje)
Vstopna raven in sporazumevalni prag:
– raven A1 in A2: vstopna raven, vmesna raven (osnovni uporabnik)
– raven B1: sporazumevalni prag (samostojni uporabnik)
Primer:
– učbenik Slovenska beseda v živo 1a (raven A1): za najmanj 120 ur
pouka
– učbenik Poigrajmo se slovensko (raven A1): za najmanj 100 ur pouka
UČBENIKI IN PRIROČNIKI ZA SLOVENŠČINO
KOT J2/TJ
–
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
– učbeniki za vse ravni za odrasle
– priročniki za učitelje: didaktično-metodični napotki, dodatne vaje
– priročnik za konverzacijo
– Slika jezika
– http://www.e-slovenscina.si/
–
ZRSŠ
– učbeniki za otroke zdomcev in izseljencev ter priročnik za učitelje
– spletna stran Stičišče
–
Osnovna šola Koper: učbenik in priročnik Na poti k učenju slovenščine
–
gradivo, ki ga učitelji pripravljamo sami
–
–
–
–
–
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USVAJANJE IN
UČENJE J2
starost
osebnostne lastnosti
jezikovna nadarjenost
motivacija
kognitivni slog
(Pirih Svetina 2005)
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USVAJANJE IN
UČENJE J2
– proces usvajanja/učenja J2 poteka precej dlje časa in
se razlikuje od procesa usvajanja J1 – učenci se ne bodo
slovenščine naučili mimogrede in sami od sebe
– strnjena oblika učenja : razpršena oblika učenja
– ocenjevanje bi moralo ustrezati kriterijem za merjenje
znanja J2 (vsaj v prvem letu po vstopu v slovenski šolski
sistem)
– možnost učenja prvega jezika učencev priseljencev
(sporazumevalna zmožnost v prvem jeziku pomembno
vpliva na razvoj sporazumevalne zmožnosti v drugem
jeziku)
(Knez 2008)
–
OBČUTEK VARNOSTI IN SPOŠTOVANJA
Literatura in viri
–
–
–
Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (2011).
Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Nataša Pirih Svetina (2005): Slovenščina kot tuji jezik. Ljubljana: Izolit.
Mihaela Knez (2008): Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski
osnovni šoli. Jeziki v izobraževanju. Ljubljana: ZRSŠ. 155–164.
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=7&L2_ID=32&LANG=slo, 14. 4. 2014
Zavod RS za šolstvo
http://www.zrss.si/slovenscina/dopolnilni_gradiva.htm, 14. 4. 2014
Osnovna šola Koper
http://www.os-koper.si/index.php/sl/zalozba, 14. 4. 2014

similar documents