tukaj - Eko Humanitatis

Report
Sodelovanje in
Evropsko inovacijsko partnerstvo
dr. Boštjan Kos
Padna, 12.11.2014
PREDSTAVITEV
• UKREP SODELOVANJE
• EVROPSKO INOVACIJSKO PARTNERSTVO
• HORIZONT 2020
• INOVACIJE
OKVIR
SODELOVANJE
POLITIKA RAZVOJA
PODEŽELJA
PRP 2014-2020
Pravne podlage
SODELOVANJE
Program razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020
(PRP 2014-2020)
UREDBA (EU) št. 1305/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra
2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
 Člen 35
SODELOVANJE
PRP 2014-2020
Strateški cilji
Dvig
produktivnosti
in dodane
vrednosti
Tržno
organiziranje,
krepitev agroživilskih in
gozdno-lesnih
verig
Znanje in
inovacije
Ohranjanje
naravnih virov in
prilagajanje na
podnebne
spremembe
Zelena delovna
mesta in
socialno vzdržen
in skladen razvoj
podeželja
SODELOVANJE
Izhodišča
Vse izhaja iz problema!!!!
Problemi:
•
•
•
•
Razpršenost
Majhnost subjektov
Šibka komunikacija
Ekonomija obsega
Koristi:
• Ekonomske
• Okoljske
• Družbene
Možnosti:
• Priložnosti sodelovanja med
različnimi posamezniki in ustanovami
• Dodatna “mehka” podpora
• Bolj specifične vsebine sodelovanja
• Široke oblike sodelovanja
• Obsežna področja in oblike
sodelujočih pri projektih
SODELOVANJE
Razlogi
Izvaja se na podeželju!!!!
ZNANJE
RAZISKAVE
PRAKSA
raziskovalci,
inštituti,
ustanove…
kmetje,
svetovalci,
proizvodnja,
potrošniki…
POTREBE
Osnovna pravila
SODELOVANJE
Za sodelovanje sta potrebna
vsaj dva!!!!
Podpora iz naslova ukrepa Sodelovanje se dodeli za namen spodbujanja
oblik sodelovanja med najmanj dvema subjektoma.
Ne podpira se skupnih aktivnosti, ki se trenutno že izvajajo!!!!
Kljub temu pa je dovoljeno podpreti obstoječe oblike sodelovanja,
ki pričnejo nov skupen projekt.
Oblike sodelovanj
SODELOVANJE
Sodelujemo lahko vsi!!!!
Upravičeni so pristopi sodelovanja med akterji iz kmetijskega sektorja,
gozdarskega sektorja in prehranske verige ter med ostalimi akterji, ki
prispevajo k ciljem in prioritetam politike razvoja podeželja.
Oblike sodelovanja/partnerstva:
•
•
•
•
•
•
Projektna partnerstva
Konzorciji
Pravni subjekti
Grozdi
Mreže
Operativne skupine EIP
SODELOVANJE
Subjekti v sodelovanju
KMETJE
Svetovalci
Skupine
proizvajalcev
Zadruge
Skupina Sodelovanja
ŽPI
Podjetja
Raziskovalci
NVO
Posamezniki
Ustanove
Upravičenci
SODELOVANJE
• Končni upravičenci so člani partnerstva, ki izvajajo projekt.
• Partnerstvo je skupina najmanj dveh članov, ki imata med seboj
sklenjeno pogodbo o sodelovanju oz. drugo pravno zavezujoče razmerje
medsebojnega sodelovanja v primeru partnerstva v obliki pravnih oseb.
• Člani partnerstev so lahko pravne in/ali fizične osebe.
• Člani partnerstva so lahko osebe javnega ali zasebnega prava.
• Partnerstvo ima vodilnega člana, ki je hkrati vlagatelj vloge na javni
razpis in neposredno odgovoren za pripravo ter vsebinsko in finančno
vodenje predlaganega projekta.
• Član partnerstva mora izpolnjevati določene pogoje (da ni v stečaju ,
poravnane obveznosti, ima zadostne vire …).
Vrste aktivnosti
• pilotni projekti,
• razvoj novih proizvodov, praks,
postopkov in tehnologij na področju
kmetijstva, prehrane in gozdarstva
• skupno ukrepanje za blažitev
podnebnih sprememb ali prilagajanje
nanje,
• skupinski pristopi k okoljskim
projektom in sedanjim okoljskim
praksam (zlasti v povezavi z
naravovarstvenimi vsebinami na
območjih Natura 2000), vključno z
učinkovitim upravljanjem voda, rabo
obnovljive energije in ohranjanjem
kmetijske krajine,
SODELOVANJE
• horizontalno in vertikalno sodelovanje
med udeleženci v dobavni verigi za
razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih
trgov,
• promocijske aktivnosti na lokalni ravni,
ki so povezane z razvojem kratkih
dobavnih verig in lokalnih trgov
• diverzifikacija kmetijskih dejavnosti v
dejavnosti v zvezi z zdravstvenim
varstvom, socialnim vključevanjem,
kmetijstvom, ki ga podpira skupnost,
ter izobraževanjem o okolju in hrani.
Pilotni projekti in razvoj
SODELOVANJE
Niso vezani izključno na kmetijski ali gozdarski sektor, vendar morajo
prispevati k doseganju ciljev politike razvoja podeželja.
RAZVOJ vs. RAZISKAVE
Podpora iz ukrepa Sodelovanje se ne odobri za projekte, ki so
pretežno raziskovalne narave.
Lahko pa raziskave predstavljajo del projektnih aktivnosti (še posebej
pri operativnih skupinah EIP).
Upravičeni so tudi demonstracijski projekti, ki omogočajo preiskušanje
in prikazovanje novih tehnologij in postopkov.
Kratke verige in
lokalni trgi
SODELOVANJE
• Kratka dobavna veriga, za namene izvajanja ukrepa Sodelovanje, je dobavna
veriga z največ enim vmesnim posrednikom, med kmetom (pridelovalcem) in
končnim potrošnikom. Za posrednika se šteje subjekt, ki z namenom nadaljnjega
procesiranja ali prodaje od kmeta kupi izdelek.
• Lokalni trg za namene izvajanja ukrepa Sodelovanje temelji na kratkih dobavnih
verigah iz prejšnjega odstavka.
• V primeru, ko lokalni trg iz prejšnjega odstavka ne temelji zgolj na kratkih
dobavnih verigah iz prvega odstavka, se za lokalni trg smatra območje, ki je od
izvora izdelka oddaljeno največ 100 km v radiju zračne linije. Za izvor izdelka se
šteje sedež kmetijskega gospodarstva.
Radij 100 km predstavlja razdaljo, ki omogoča ohranjanje lastnosti kratke dobavne
verige in ne povzroča dolgih transportnih poti ter s tem povezanih obremenitev
okolja in transpornih stroškov. S tem se zagotavlja ohranjanje kakovosti in svežine
produktov ter njihova avtohtonost in specičnost za območje na katerem se prodaja.
Promocijske aktivnosti
SODELOVANJE
Promocijske aktivnosti so lahko predmet podpore v okviru ukrepa
Sodelovanje le v primeru promocije kratkih dobavnih verig in lokalnih
trgov.
Promocijske aktivnosti se morajo navezovati na kratke dobavne verige
in lokalne trge v celoti in ne le na določeno število posameznih
izdelkov, ki od tam izvirajo.
Namenjene so promociji prednosti in koristi kratkih dobavnih verig in
lokalnih trgov, spodbujanju njihove uporabe in osveščanju potrošnikov.
Okolje in podnebne
spremembe
SODELOVANJE
Sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva, razvoja
podeželja in varovanja okolja z namenom izvajanja različnih projektov, ki
imajo namen prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja.
Prednostno bodo podprti projekti, ki bodo prispevali k doseganju
okoljskih in naravovarstvenih ciljev, zlasti k:
• izboljšanju stanja vrst in habitatnih tipov NATURA 2000,
• skrbi in učinkovitemu upravljanju z naravnimi vrednotami,
• zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na kakovost
površinskih in podzemnih voda.
Diverzifikacija
SODELOVANJE
Socialno kmetijstvo & socialno podjetništvo na podeželju
Podprti bodo projekti, ki bodo zagotavljali družbene koristi in
inovativno reševali socialno problematiko na podeželju.
Poudarek bo predvsem na odkrivanju novih inovativnih oblik izvajanja
nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bodo posledično ponujale dodaten
prihodek na kmetijah in kreirale nova delovna mesta.
Pogoji za
upravičenost
SODELOVANJE
• v projektno partnerstvo morata biti vključena vsaj dva partnerja,
• sklenjeno razmerje med partnerji v subjektu sodelovanja,
• poravnane obveznosti vseh partnerjev v projektu do države,
• sovpadanje/povezanost vsebine, rezultatov in ciljev projekta z določenimi
prioritetami in SWOT,
• izdelan načrt projekta s pričakovanimi rezultati in ustrezno vsebinsko
komponento,
• projekti, ki so že v procesu izvajanja niso upravičeni do podpore,
• podpora je namenjena projektom, ki bodo vključevali praktične vidike in
rezultate in ne projektom, ki so zgolj raziskovalne narave,
• rezultati projektov morajo biti razširjani med zainteresirano javnostjo in
posredovani ciljnim skupinam. Za razširjanje in posredovanje projektov se
uporabi mrežo EIP in mrežo za razvoj podeželja.
Merila za izbor
SODELOVANJE
• Merila za izbor bodo jasno določena v javnem razpisu pred začetkom postopka
reševanja vloge in po posvetu z nadzornim odborom PRP.
• Merila za izbor bodo zagotavljala učinkovito izbiro, na način, da bo vsakemu merilu
dodeljeno določeno število točk. Vsota vseh točk, dodeljenim vsem merilom za izbor,
bo skupna ocena, ki bo potrebna za uspešno prijavo.
•
Določen bo minimalni prag točk, ki ga bo treba doseči s prijavo za dodelitev podpore.
• Glavna načela za določitev meril za izbor projektov bodo temeljila na:
• ustreznosti oblike in sestave subjekta sodelovanja,
• usklajenosti vsebine, rezultatov in ciljev projekta z določenimi prioritetami in
SWOT,
• konkretnemu prispevku projekta k napredku in/ali dvigu inovativnosti,
• okoljsko–naravovarstveni vidik,
• dodani vrednosti projekta,
• uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta ter načinu in obsegu njihove
diseminacije,
• finančnih vidikih projekta.
Upravičeni stroški
SODELOVANJE
• tekoči stroški sodelovanja, povezani z izvajanjem projekta;
• neposredni stroški, povezani z izvajanjem projekta, poslovnega
načrta ali ukrepa, ki je usmerjen v inovacijo;
• poenostavljeni posredni stroški v skladu z členom 67(1)(d)
Uredbe 1303/2013, v obliki pavšalnega financiranja, določenega z
uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov;
• stroški promocijskih dejavnosti.
SODELOVANJE
Finančni okvir
• Stopnja intenzivnosti podpore znaša 100% priznanih upravičenih
stroškov. V primerih, ko upravičenec delno sofinancira stroške projekta, je
lahko stopnja intenzivnosti podpore ustrezno nižja. Stopnja podpore se
ustrezno zniža tudi glede na pravila državnih pomoči.
• Če so v projekt vključeni stroški, ki jih zajema drug ukrep iz tega programa,
se za te stroške uporablja stopnja intenzivnosti podpore, ki ustreza stopnji
tega ukrepa.
• Možnost pridobitve predplačila – vezano na bančno garancijo.
Ukrep
Sodelovanje
Prednostno
področje
2a
V regija
Z regija
skupaj
4.383.656,25
4.383.656,25
8.767.312,50
3a
1.885.875,00
1.885.875,00
3.771.750,00
4
2.808.750,00
2.808.750,00
5.617.500,00
6a
952.968,75
952.968,75
1.905.937,50
Skupaj ukrep
20.062.500,00
OKVIR
SODELOVANJE
EIP - AGRI
EIP
POLITIKA RAZVOJA
PODEŽELJA
PRP 2014-2020
Evropsko inovacijsko
partnerstvo
EIP
Evropsko inovativno partnerstvo (EIP) je nov
koncept EU politike za spodbujanje
inovativnosti in je del strategije o rasti in
razvoju EU za prihodnje desetletje.
EIP partnerstva se osredotočajo na socialne koristi in hitro modernizacijo.
Podpirajo sodelovanje med raziskavami in inovativnostjo z namenom
hitrejšega pridobivanja uporabnih rezultatov.
EIP
EIP-AGRI
V sklopu »inovativne unije« je bilo
vzpostavljenih pet evropskih
inovacijskih partnerstev. Eno izmed
njih je Evropsko inovacijsko
partnerstvo za kmetijsko
produktivnost in trajnost (EIPAGRI).
Dosegati več iz manj!!!!
Namen EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in
prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in
biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov, od katerih je
odvisno kmetijstvo in sožitju z okoljem.
EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti je opredeljeno v
členih 55 – 57 Uredbe (EU) 1305/2013.
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
EIP
Operativne skupine
Inovacijam na podeželju
naproti!!!!
1. Operativne skupine EIP so del EIP na področju kmetijske produktivnosti in
trajnosti in delujejo le na področju kmetijstva in gozdarstva.
2. Ustanovijo jih zainteresirani inovativni subjekti, kot so kmetje, raziskovalci,
svetovalci in podjetja, ki delujejo v kmetijskem in živilskem sektorju ter so
pomembni za uresničevanje ciljev EIP.
3. Operativne skupine EIP vzpostavijo notranje postopke, s katerimi se zagotavlja
preglednost njihovega delovanja in odločanja ter preprečuje navzkrižje
interesov.
4. Države članice v okviru svojih programov odločajo, na kakšen način in v
kolikšnem obsegu bodo podpirale operativne skupine.
OKVIR
HORIZONT 2020
SODELOVANJE
EIP - AGRI
EIP
POLITIKA RAZVOJA
PODEŽELJA
PRP 2014-2020
HORIZONT 2020
Horizont 2020 je finančni inštrument namenjen implementaciji “Unije
inovacij”, ene izmed vodilnih pobud strategije Europa 2020.
Horizont 2020 je največji EU program za raziskave in inovacije s skoraj €80
mrd za obdobje 2014-2020.
Kaj je inovacija?
INOVACIJE
Ideja, ki je uspešno
uporabljena v praksi!!!!
Inovacija je pogosto opredeljena kot nova ideja, ki se uspešno
izkaže v praksi.
Inovacije so lahko tehnološka, pa tudi ne-tehnološke, organizacijske in socialne.
Lahko temeljijo na na novih ali pa na tradicionalnih praksah v novem geografskem ali
okoljskem kontekstu.
Nova ideja je lahko nov proizvod, postopek, storitev, proces ali nov način organiziranja.
Vendar se ta ideja prelevi v inovacijo le če je širše sprejeta in dokazuje svojo uporabnost
v praksi.
„Inovacije so sposobnost posameznikov, podjetij in narodov v
celoti, da nenehno ustvarjajo prihodnost, kakršno si želijo.“
John Kao, „Narod inovacij“ (Innovation Nation) (2007)
OKVIR
INOVACIJE
HORIZONT 2020
SODELOVANJE
EIP - AGRI
EIP
POLITIKA RAZVOJA
PODEŽELJA
PRP 2014-2020
Hvala za pozornost
DELAVNICA
• Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti
• Sodelovanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Razvoj ideje
Navezava stikov, iskanje partnerjev
Urjenje sodelovanja
Koordinacija
Priprava projektne zasnove
Izvedba projekta
DELAVNICA
• Iščemo sinergije med okoljskimi in ekonomskimi področji, ki
omogočajo:
• nova, zelena delovna mesta,
• razvoj trajnostnih pristopov,
• družbene koristi in blaginjo
• Prednost imajo nove ideje, ki vodijo v inovacije.
• Nujno je motiviranje terena s poudarkom na sodelovanju s primarnimi
pridelovalci.
DELAVNICA
1.
Razvoj in predlog idej
 Izbira enega predloga
2.
Vzpostavitev partnerstva, operativne skupine…
 Identifikacija in motiviranje primernih partnerjev
3.
Priprava projektne zasnove
 Predstavitev problematike in njene relevantnosti
 Predstavitev partnerjev in njihovih nalog
 Predstavitev rezultatov in načina njihove diseminacije ter prenosa v
prakso
 Argumentacija inovativnosti projektne ideje

similar documents