Krizová intervence

Report
Krizová
intervence
.
Krizová intervence

KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi

Laická x odborná

Psychologická x lékařská x sociální x právní
KI - aktivity

Poskytnutí emociální podpory

Navození pocit bezpečí

Usnadnění komunikace

Naslouchání

Akceptace

Ventilace emocí

Konfrontace s realitou

Identifikace hl. problému

Odhalení skryté zakázky

Adaptační mechanismy – inventura

Posílení kompetence klienta ke zvládnutí situace

Mobilizace zdrojů pomoci

Vytvoření plánu
Co nedělat?

Utěšovat

Přesvědčovat

Vynucovat rozhodnutí

Tlumit emocionální reakce (především pláč)

Bagatelizovat problémy

Dávat dobré rady
Techniky usnadňující
komunikaci v KI

Provázení

Vedení

Zrcadlení (reflexe)

Rekapitulace

Parafráze

Kotvení

------------------------------------------------------------------------

Práce s emocemi v KI
Znaky krizové intervence

Rychlost (okamžitá pomoc)

Redukce ohrožení

Tady a teď

Časové ohraničení

Intenzita kontaktu

Strukturovaný, aktivní a někdy také direktivní
přístup
Mýty o krizové intervenci

Krizová intervence je vhodná jen pro
psychiatrické případy.

Krizovou intervenci poskytují jen profesionálové.

Profesionální) krizová intervence nevyžaduje
speciální znalosti nebo dovednosti, pokud má
pracovník zkušenost s tradičními
psychoterapeutickými postupy.
Mýty o krizové intervenci

Krizová intervence se omezuje jen na jedno
terapeutické setkání.

Krizovou intervenci lze považovat jen za metodu
primární prevence.

Krizová intervence nabízí jen dočasnou stabilizaci
do doby, než lze poskytnout dlouhodobější
pomoc.
Formy krizové intervence

Prezenční - ambulantní pomoc
- hospitalizace (krizové lůžko)
- terénní a mobilní služby

Distanční - telefonická pomoc
- internetová pomoc
Telefonická KI - výhody

Okamžitá pomoc

Snadná dostupnost

Bezbariérovost

Nízké náklady

Kontrola a bezpečí

Anonymita
Telefonická KI - nevýhody

Málo informací o klientovi (např. vizuální klíč)

Časový stres (především navázání kontaktu)

Přerušení kontaktu

Nedostatečná zpětná vazba
Průběh telefonické KI
1. Navázání kontaktu
(ambivalence, smích či pláč, mlčení, nesouvislost,
nesrozumitelnost projevu)
2. Aktivní naslouchání (verbálně reflektovat)
3. Identifikace zakázky klienta (práce s očekáváním)
4.Dotazování (otevřené, konstruktivní, „zázračné“ otázky)
5. Řešení klientova problému (respektování individuálních potřeb
klienta)
6. Ukončení rozhovoru
Náročné telefonáty
Agresivní telefonáty, sexuálně zaměřené telefonáty, telefonáty
stále volajících klientů
http://www.youtube.com/watch?v=RKQmAif58Zw
Využití internetu

Anonymita – klienti, pro ketré je anonymita
důležitá, či tématika spojená se stigmatizací

Pro osoby s komunikačními bariérami

často propojené s weby nabízejícími informace o
určité oblasti, včetně internetové poradny

Internetové linky - zpravidla emailová
komunikace

V ČR nově e-linka důvěry: interaktivní, v reálném
čase, zamčené chatové místnosti, k rozhovoru se
lze po zalogování vrátit
Pracovník krizové
intervence
Dovednost navazovat kontakt v náročných
podmínkách, schopnost rychlého vyhodnocení
rizika, schopnost prvního odhadu i schopnost
vytváření hypotézy, odlišování důležitých informací,
schopnost rozhodovat se pod vysokým tlakem,
přijmout odpovědnost z svá rozhodnutí, schopnost
vnímat pozitivní vlastnosti, silné stránky, vědomí
hranic, samostatná práce i schopnost úzké týmové
spolupráce, odolnost, kreativita, flexibilita myšlení,
sociální dovednosti…
 odborná připravenost + růst
 Práce na prevenci syndromu vyhoření
(Psychohygiena, rovnováha mezi prac. a osobním
životem, vědomí vlastního psych. a fyz. stavu,
vlastních nevyřešených konfliktů, exprese pocitů a
sdílení zkušeností, součást týmu, intervize, supervize)

Co je to krize?

…
Co je to krize?

Důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme
schopni vlastními silami příp. za pomoci blízkých
lidí zvládnout v přijatelném čase a obvyklým
způsobem

Teorie dramatu: krize jako rozhodná chvíle, bod
obratu

Teorie katastrof: změna, která neodpovídá
dosavadnímu vývoji – nebezpečí i příležitost
Co je to krize?
Krize jako ztráta

Šok – smutek – akceptace

Smutek na různé úrovni (emocionální, kognitivní,
chování a jednání, tělesná)

Různé typy ztrát
Krize jako křižovatka
cesta, po níž jsem šel, možná nevede, kam bych rád
– příležitost rozmyslet se, kam chci jít, jaké jiné
možnosti mám
Fáze krize

1. vnímáme ohrožení (zvyšuje se úzkost) – snaha
zvládnout dostupnými adaptačními mechanismy

2. nedostatek kontroly nad situací (může se
objevit ochromení, náhodné způsoby včetně
rizikových)

3. předefinování krize – jiný pohled, větší šance na
nalezení adekvátních cest, ideální doba pro KI

4. závažná psychologická dezorganizace
Specifická témata KI

Krizová intervence u dětí

Krizová intervence u dospívajících

Krize spojená s těhotenstvím, porodem a
výchovou dětí

Sexualita

Partnerský život

Stáří

Smrt

Duchovní témata
Krize pramenící z náhlého
traumatizujícího stresoru

Adaptační syndrom (poplachová fáze –fáze
rezistence – fáze vyčerpání)

Psychické trauma- příčina přichází zvnějšku, je
extrémně děsivá, postižený prožívá ohrožení života
nebo tělesné či duševní integrity, cítí se bezmocný.

Obranná reakce typu A x obranná reakce typu B

Akutní reakce na těžký stres

PTSD

Drogová (alkoholická) závislost a krize

Krize a poruchy příjmu potravy

Další psychopatologické otázky v kontextu KI
.

Klienti – oběti týrání či zneužívání

Klienti – oběti jiných násilných trestných činů

Klienti – situace hromadných neštěstí či živelných
katastrof

Téma sebevraždy v KI

similar documents