Kreowanie warto*ci spó*ki - realizacja za*o*onej

Report
Kreowanie wartości spółki - realizacja
założonej wyceny.
Adam Osiński - Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A.
Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
O mnie
•
Adwokat.
•
Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A.
•
Partner Zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy sp.k.
•
Prezes Zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.
•
Ekspert w zakresie rynku NewConnect.
•
Ekspert w zakresie prawa cywilnego i handlowego.
•
Doradca przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz
zagranicznych.
EBC Solicitors S.A.
•
Wiodący Autoryzowany Doradca w Alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
(rynek NewConnect i rynek Catalyst).
•
36 spółek wprowadzonych na rynek NewConnect.
•
Wspieraliśmy naszych klientów przy pozyskaniu około 300 mln PLN
w ramach ofert akcji.
Czym jest „wartość spółki”?
•
Koncepcja zarządzania przez wartość (value-based management).
•
Specyfika ustalenia i zarządzania wartością małej lub średniej spółki.
Problem start-up’ów.
•
Kto jest zainteresowany wartością spółki?
•
Interesariusze spółki, w tym m.in. właściciele. Wartość spółki jako czynnik
decydujący o inwestycji w spółkę i pozyskaniu dodatkowych środków dla
spółki.
Czy istnieje „jedna” wartość spółki?
•
Wartość tej samej spółki może być różna w zależności od przyjętej metody
jej ustalenia oraz badanych mierników wartości.
 wartość księgowa - kapitały własne
 wartość rynkowa - wartość wszystkich akcji spółki liczona według kursu
giełdowego pomniejszona o wartość zobowiązań
 wartość ekonomiczna - wartość przyszłych przepływów pieniężnych
pomniejszona o wartość aktualnych zobowiązań
Czy istnieje „jedna” wartość spółki?
•
Wartość spółki to cena, jaką nabywca jest gotów za nią zapłacić.
•
Kreowanie wartości spółki pozwala na uzyskanie możliwie najwyższej ceny
(maksymalizacja ceny).
•
Kreowanie wartości spółki to uprawdopodobnianie przyszłych przepływów
pieniężnych generowanych przez spółkę - w tym ujęciu wartość spółki
wskazuje przyszły potencjał generowania przez spółkę zysków.
Mierniki wartości spółki
•
Globalne mierniki wartości
•
Nośniki wartości
•
Operacyjne mierniki realizacji strategii spółki
Globalne mierniki wartości
•
Zysk ekonomiczny (rezydualny) (EVA)
•
Rynkowa wartość dodana (MVA)
•
Całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR)
•
Gotówkowa wartość dodana (CVA)
•
Wartość dodana dla właścicieli (SVA)
Nośniki wartości
•
Wzrost przychodów
•
Marża (zysk) operacyjny
•
Gotówkowa stopa podatku dochodowego
•
Inwestycje w aktywa obrotowe
•
Inwestycje w aktywa trwałe
•
Koszt kapitału
Operacyjne mierniki realizacji strategii
spółki
•
Mierniki skuteczności i aktywności procesów wewnętrznych
•
Miary lojalności i zadowolenia klientów
Wskaźniki wartości spółki wykorzystywane
na polskim rynku kapitałowym
•
Wskaźnik Cena / Zysk (Price Earnings Ratio - P/E)
Cena rynkowa 1 akcji / Zysk netto na 1 akcję
•
Wskaźnik Cena / Wartość księgowa (Price Book Value ratio - P/BV)
Cena rynkowa 1 akcji / Wartość księgowa na 1 akcję
•
EBITDA - zysk operacyjny za dany okres powiększony o amortyzację
Zarządzanie wartością spółki
Zarządzanie wartością spółki to kreowanie wartości spółki.
Podejmując decyzje np. z zakresu organizacji produkcji, inwestycji, marketingu,
etc., bierze się pod uwagę cel, jakim jest realizacja określonych wskaźników
wartości spółki.
Konieczność monitorowania wpływu podejmowanych decyzji na wartość spółki,
w tym na kluczowe mierniki wartości.
Konieczność monitorowania działalności spółki pod kątem realizacji założonej
strategii budowania wartości spółki.
Wybór odpowiednich dla spółki mierników
wartości
Dwa rozwiązania:
• Wybór miernika wartości, który pokaże wartość spółki na tle konkurencji.
• Zbudowanie własnego miernika wartości, który uwypukli specyficzną wartość
spółki.
Wybór miernika wartości determinuje strategię spółki. Nie zawsze warto przy
tym opierać się tylko na zysku.
Konieczność uwzględnienia oczekiwań wszystkich interesariuszy spółki.
Kreowanie wartości spółki z punktu
widzenia właścicieli spółki
Kreowanie wartości spółki z punktu widzenia właścicieli spółki z
uwzględnieniem strategii właścicieli spółki i ich planów co do spółki.
Inne oczekiwania wobec spółki i jej wartości mają:
• właściciel żyjący z pracy w spółce (lub z dywidendy od spółki)
• inwestor - fundusz Private Equity lub Venture Capital
• akcjonariusz spółki publicznej
•
Kreowanie wartości spółki na potrzeby pozyskania inwestora do spółki lub
nabywcy udziałów / akcji spółki  uzależnione od tego jaki kapitał i od
kogo chcemy pozyskać.
•
Kreowania wartości spółki po pozyskaniu inwestora do spółki lub nabywcy
udziałów / akcji spółki  uwzględniają oczekiwania zarówno pierwotnych
właścicieli jak i nowego właściciela (inwestora).
•
Konieczność wyważenia celów  skupienie się na wzroście wartości spółki
w krótkim okresie może obniżyć jej wartość w kolejnych okresach.
Realizacja założonej wyceny (wartości)
spółki
•
Stałe monitorowanie wyników, czyli stopnia realizacji założonych mierników
wartości.
•
Monitorowanie realizowanych projektów oraz monitorowanie wyników
poszczególnych komórek organizacyjnych spółki.
•
Konieczność wyboru odmiennych mierników na różnych etapach istnienia
spółki  inne są mierniki wartości spółki w początkowym stadium rozwoju,
a inne w fazie ekspansji.
Dziękuję za uwagę!
[email protected]
Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

similar documents