Tanja Ušaj Hvalič - Upravljanje podjetij

Report
Menedžment
Upravljanje podjetja
Program: EKONOMSKI TEHNIK
Modul: M2 - POSLOVANJE PODJETIJ
Vsebinski sklop: MENEDŽMENT
Srednje strokovno izobraževanje
Program: Ekonomski tehnik
Modul: Poslovanje podjetij
Vsebinski sklop: Menedžment
Naslov učnega gradiva:
Upravljanje podjetja
Ključne besede: menedžer, načrtovanje, poslanstvo podjetja, vizija podjetja, SWOT analiza, organiziranje, delitev dela,
organizacijska struktura, sistemizacija delovnih mest, organizacijska shema, gantogram, vodenje, retorika, reševanje
konfliktov, nadziranje
Seznam kompetenc, ki jih zajema učno gradivo:
EBS 1
Spoznavanje organizacije in poslovanja podjetja.
EBS 2
Razvijanje sposobnosti vodenja, razvijanje odgovornosti pri sebi in drugih.
(prostor za CIP  izpolni delovna skupina za učna gradiva v projektu unisVET)
Avtorica: Tanja Ušaj Hvalič
Recenzentka: Janja Jerončič
Lektorica: Valentina Kobal
Založnik: GZS Ljubljana, Center za poslovno usposabljanje
Projekt unisVET
URL: http://www.unisvet.si/index/index/activityId/44
Kraj in datum: Nova Gorica, avgust 2011
To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons:
Priznanje avtorstva  Nekomercialno  Deljenje pod enakimi pogoji.
Učno gradivo je nastalo v okviru projekta unisVET Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in
strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008–2012, ki ga sofinancirata Evropska unija preko Evropskega
socialnega sklada in Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja,
prednostna usmeritev Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Vsebina gradiva v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino nosi avtor.
2











načrtovanje,
instrumenti strateškega načrtovanja,
organiziranje,
organizacijska struktura,
organizacijska shema,
organizacija dela,
gantogram,
vodenje,
retorika,
reševanje konfliktov,
nadziranje.
3
"Najprej moraš biti človek, šele nato menedžer.
Osebno sem usmerjen v ljudi in ne v posel - to
pomeni, da delam z zaposlenimi, ti pa nato
opravljajo posle."
Robert Ličen, član Združenja Manager

Katero službo (funkcijo) v podjetju opravlja
gospod Ličen?
4
= Osebe, ki določajo cilje, sprejemajo ukrepe za
uresničevanje ciljev, nadzorujejo uresničevanje
ciljev, načrtujejo in organizirajo poslovanje:
 generalni direktor,
 komercialni direktor,
 vodja računovodstva …
5
Menedžment
= Proces, ki ga sestavljajo načrtovanje,
organiziranje, vodenje ter nadziranje.

Pomeni koordiniranje poslovnih aktivnosti, ki
zagotavljajo uspešno in učinkovito poslovanje
podjetja.
načrtovanje
organiziranje
vodenje
nadziranje
6
načrtovanje
organiziranje
vodenje

Ali si pred začetkom dela radi naredite načrt?

Ali je postavljen cilj del vašega poslanstva?


nadziranje
Razmislite, kaj bi radi počeli čez pet let. Začrtajte
si vizijo.
Kaj ste pripravljeni narediti za uresničitev tega
cilja?
7
= Postavljanje ciljev, sprejemanje ukrepov za
uresničevanje ciljev in nadzor doseganja ciljev.
Ločimo:
 strateško (dolgoročno) načrtovanje in

operativno (kratkoročno oziroma srednjeročno)
načrtovanje.
8
upravljati =
usmerjati,
odločati,
voditi
strateško
načrtovanje
strategija =
pot za
dosego cilja
9
poslanstvo
vizija
SWOT
načrtovanje
analiza prednosti
in slabosti
analiza priložnosti in
nevarnosti
trženjski cilji
povratne informacije
o uresničevanju
ciljev
temeljna trženjska
strategija
tržni
segment
pozicioni
ranje
trženjski splet
ciljni trg
10
= smisel obstoja, bistvo dejavnosti.
odnos do
znanja
odločitve o
globalni
poslovni
politiki
odnos do
države in
gospodarstva
odnos do
zaposlenih
poslanstvo
odnos do
kupcev
odnos do
varstva okolja
skrb za javno
mnenje
11
jutri
danes
vizija
podjetja
včeraj
poslanstvo
podjetja
filozofija
podjetja
Kaj želimo doseči?
etična in poslovna pravila
prepričanje, da bo
podjetje z načinom
svojega delovanja
najlažje doseglo svoje
cilje
12
Poslanstvo podjetja KRKA = Živeti zdravo življenje.

Naša osnovna naloga je omogočati ljudem zdravo in
kakovostno življenje. Uresničujemo jo z bogato paleto svojih
izdelkov in storitev – z zdravili na recept, z izdelki za
samozdravljenje, s kozmetičnimi in veterinarskimi izdelki ter
zdraviliško-turističnimi storitvami, z vlaganjem v ljudi in
okolje, s sponzorstvom in donatorstvom.
13
Vizija podjetja KRKA

Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih
farmacevtskih podjetij v svetu. To dosegamo samostojno s
krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih
odnosov na področju razvoja, oskrbe z izdelki in trženja.
14
Analizo SWOT ali SPIN sestavljata analiza
zunanjega okolja in analiza notranjega okolja
podjetja.
Kratice SWOT so prve črke angleških izrazov:
 strenghts – prednosti,
 weaknesses – slabosti,
 opportunities – priložnosti,
 threats – nevarnosti.
15
analiza
notranjega okolja
analiza zunanjega
okolja
S – slabosti
prisotnost sezonske
komponente dobavni roki
I – izzivi
izvoz lastnega znanja načini
sodobnega življenja
P
– prednosti
strokovno osebje razvoj
storitev ugodna lokacija
N – nevarnosti
valutna tveganja
slabšanje kupne moči
razvoj alternativnih načinov
ogrevanja
16


Uspešno vodenje je pogojeno z organiziranjem sebe
in drugih.
Je priprava vsega potrebnega za dosego ciljev
(določanje nalog, izvajalcev, delovnih pripomočkov,
materiala, časa, zaporedja aktivnosti, načina izvajanja
dela, opredelitev odgovornosti ...).
17
Skupna naloga
= vnaprej zamišljen rezultat dela (izdelek ali
storitev).
18


Sodobna družba temelji na delitvi dela, tako
družbeni na dejavnosti in stroke kot tehnični
delitvi dela znotraj podjetja.
Delitev je nujna, saj so delovni procesi vse
kompleksnejši in zahtevajo timski pristop.
19
PRIMER: Členitev skupne naloge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
prodaja
nabava
kadrovanje
tajništvo
računovodstvo
poslovodenje in
upravljanje
poslovne funkcije
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
raziskava tržišča
politika izdelkov
politika cen
politika distribucije
politika oglaševanja
itd.
področja poslovanja
1.1.1 načrtovanje
raziskave
1.1.2 sestavljanje anket
1.1.3 zbiranje podatkov
1.1.4 analiza rezultatov
1.1.5 itd.
prvine poslovanja
delovni
postopki
(delovne
naloge)
20
Organizacijska struktura


V vsaki skupini se prej ali slej vzpostavi neka
struktura.
Pomeni organizacijo odnosov med posamezniki v
skupini.
21
Skupine v podjetju so:
 formalne skupine - odvisne od organizacije dela:
◦ stalne: trajno opravljajo določeno nalogo, npr. oddelek
za računovodstvo, prodajna enota …;
◦ začasne: nastanejo za opravljanje določene naloge in se
potem razidejo: razni odbori (npr. za organizacijo
sejma);

neformalne skupine oblikujejo sami člani na osnovi
interesov, ki niso nujno povezani z delom.
22
Organizacijsko strukturo sestavljajo:
 delovna naloga = določena vrsta opravil, npr.
kontrola računov,
 delovno mesto = splet odvijanja več povezanih
delovnih nalog,
 oddelek = sestavljen iz več delovnih mest pod
enotnim vodstvom.
oddelek
delovno
mesto
delovna
naloga
delovno
mesto
delovna
naloga
delovna
naloga
23
Z opisom delovnih mest določimo:

naziv in šifra delovnega mesta,

področje dela - opis delovnih postopkov in nalog,

stopnja in vrsta strokovne izobrazbe,

tarifni razred,

posebna znanja,

delovne izkušnje,

odgovornost.
24
Sistemizacija delovnih mest
= splošni akt delodajalca, ki določa delovna mesta
in posebne pogoje za zasedbo delovnih mest.



Obvezen je za vse, ki zaposlujejo več kot 10
delavcev.
Delovna mesta se razvrščajo v devet tarifnih
razredov glede na zahtevano strokovno
izobrazbo.
Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede opravi
delodajalec ali direktor.
25



V primeru dvoma pri razvrščanju delovnih mest v
tarifne razrede se uporabi veljavni šifrant
poklicev.
Tipična delovna mesta tarifnega razreda se
razvrstijo v plačne razrede.
Delodajalec je dolžan pred sprejemom akta o
sistemizaciji delovnih mest pridobiti mnenje
sindikata.
26
Organizacijska shema (organigram)
= je grafična ponazoritev organizacijske strukture.
Direktor
pomočnik direktorja
prodajni oddelek
nabavni oddelek
kadrovski oddelek
vodja prodajnega oddelka
vodja nabavnega oddelka
vodja kadrovskega oddelka
prodajni referent
nabavni referent
kadrovski referent
računovodstvo
vodja računovodskega
oddelka
računovodja
tajništvo
vodja tajništva
tajnica
27
Razlikujemo:


linijske sisteme - vsako delovno mesto lahko
sprejema navodila le od enega delovnega mesta,
funkcionalne sisteme - delovno mesto lahko
sprejema navodila od več delovnih mest.
28
Organizacija dela

Naredite seznam nalog za jutrišnji dan.

Katere od njih so rutinske, katere kreativne?

Združite opravila po pomembnosti in nujnosti.
29
velika
Vsakokrat stori sam
KASNEJE
TAKOJ
majhna
NUJNOST OPRAVILA
Stori sam
Odloži
Naj storijo drugi
NIKOLI
DELEGIRAJ
majhna
velika
NUJNOST OPRAVILA
30
Gantogram
= časovni diagram, ki prikazuje zaporedje opravil,
potrebnih za izvedbo časovno omejenega projekta,
npr. organizacija sejemske prireditve.

Omogoča kontrolo izvajanja projekta in
ugotavljanje kritičnih točk.
31
= proces, ki se nanaša na ljudi in njihove
zmožnosti.


Uspešen vodja sodeluje s člani skupine v
ustvarjanju ugodnega ozračja za doseganje
skupnih ciljev.
Slog vodenja je način, kako vodilni delavec ravna
s podrejenimi.
32
Ločimo:
 Participativno-demokratični slog - nadrejeni se
posvetuje z delavci. Predlogi nadrejenega se
obravnavajo enakovredno kot predlogi delavcev.


Avtokratski slog - razmerje med nadrejenim in
delavci temelji na ukazovanju in poslušnosti.
Nadrejeni odreja vse do podrobnosti.
Liberalni slog - delavci uživajo precejšnjo svobodo.
Nadrejeni posreduje le, če ga ti izrecno zaprosijo.
Ako slepec slepca vodi, padeta oba v jamo.
33
“Vsi se ukvarjamo z javnim nastopanjem. Vsakič,
ko odprete usta v javnosti (javnost sta vsaj dva
človeka), ste govornik, ste retorik.”
Aleš Lisac
34

Poznate katerega dobrega retorika?

Katere so njegove odlike?

Kaj mislite o sebi? Ste dober govornik/dobra
govornica?
Menedžer mora biti dober retorik, če želi prepričati svoje podrejene.
35
= veščina prepričevanja; sistem pravil, ki se
nanašajo na faze priprave, zamisli, zgradbe in
izvedbe govora.


Omogoča prepričljivo in učinkovito govorno
nastopanje.
Ta pravila posamezniku pomagajo, da njegov
nastop postane suveren, jasen, zanimiv,
sproščen, odmeven in prepričljiv.
36
Potrebna je dobra priprava:
 nebesednega nastopa = obvladovanje telesa,
glasu in čustev;

besednega nastopa = obvladovanje vsebine
(govora, mnenja, izjave …) in jezikovnih sredstev
(etos=osebna raven, patos=odnosna raven,
logos=strokovna raven).
37
Potrebno je:
 imeti naravni ritem govora, brez mašil,
 znati pravilno poudarjati,
 soočati se z občinstvom,
 biti pozoren na pristnost vedenja in gibanja,
 poskrbeti za ustrezen videz,
 dosledno upoštevanje predvidenega časovnega
okvira,
 poznavanje poslušalcev ali sogovornikov,
 prilagajanje mediju nastopa.
38
39
Reševanje konfliktov

Kako rešujete konfliktne situacije med vrstniki?

Se jim izogibate ali jih rešujete aktivno?
40



Konflikt je nasprotovanje, ki nastane zaradi
nezdružljivih ciljev, misli, čustev v posamezniku
ali med člani skupine.
Treba je proučiti vzroke, zakaj je nastalo, in
poiskati ustrezne rešitve.
Ključna sposobnost uspešnega menedžerja je
prav v zmožnosti reševanja konfliktov.
Kadarkoli se odločimo za spremembo, lahko pričakujemo konflikt.
41
zadovoljevanje svojih
potreb
zelo
malo
prevladovanje
dogovarjanje
kompromis
izogibanje
malo
zadovoljevanje potreb drugih
prilagajanje
zelo
42


Reševanje konfliktov je tesno povezano s
pogajanji.
Uspešna pogajanja so tista, v katerih
posamezniki in skupine predstavijo svoja stališča
in predloge, v katerih se razlikujejo, in nato
iščejo skupno rešitev.
43




Pozdrav.
Rokujemo se stoje, pogledamo se v oči in se
kratko nasmehnemo.
Predstavimo se z imenom, priimkom in
funkcijo v podjetju, npr: Neža Beč, tajnica v
podjetju UP Vid’m.
Izročitev poslovne vizitke, npr: primemo jo
na vogalu, besedilo gleda navzgor.



Prejemnik si vizitko ogleda.
Nekaj časa jo še drži v roki.
Nato jo spravi v etui za vizitke.




Člani pogovora se posedejo.
Sledi neformalni pogovor, npr. Kako ste
potovali ?
Tajnica postreže s kavo oz. vodo ali sokom.
Pijačo si ne izmišljujemo, lahko le potrdimo
ali vljudno odklonimo.







Po postrežbi sledi pogovor.
Predstavitev teme pogovora.
Nekdo vodi pogovor in ostali sodelujejo.
Poslušamo drug drugega in ne vpadamo v
besedo.
Nasprotna stran pove svoj vidik.
Pri stvareh, ki niso pomembne popuščamo,
pri pomembnih stvareh vztrajamo.
Po končanem dogovoru povzamemo
dogovorjene sklepe.


Lahko se rokujemo tudi na koncu pogovora.
Stranko pospremimo do vhoda, kjer smo vstopili.
ZANIMIVOST
 Mednarodna nogometna zveza (FIFA) ima sistem
za nadziranje prestopov nogometašev.
49



Ocenjevanje rezultatov dela je preverjanje, ali
smo dosegli zastavljene cilje. Lahko govorimo
tudi o nadzoru in kontroli, vendar je nadzor širši
pojem.
Kontrola mora biti pravočasna, dosledna in
gospodarna.
Za kontrolo so potrebni poslovni kazalci oz.
naključno vzeti vzorci.
50
Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi
in ko imaš nekoga rad.
Tone Pavček
51

similar documents