Slide 1

Report
Natura 2000 érintettség megítélése, Natura 2000
hatásbecslés
dr. Gáspár Vera
Natura 2000 osztály
Vidékfejlesztési Minisztérium
Budapest, Környezetvédelmi workshop
2011. 07. 06.
Natura 2000 hálózat: az Európai Unió
közös természeti öröksége
• a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények
védelmével hozzájáruljon a biológiai sokféleség biztosításához;
• a közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, valamint vadon élő
állat- és növényfajok kedvező helyzetének fenntartása illetve
helyreállítása;
• a gazdasági és társadalmi igények, kulturális igények, helyi
jellegzetességek figyelembevétele.
• A Natura 2000 hálózat az ország területének 21,43 %-át teszi ki.
2
Natura 2000 az Európai unió ökológiai hálózata
3
A Natura 2000 hálózat létrehozásának jogi háttere
Madárvédelmi Irányelv (79/409/EK, 2009/147 EK)
- célja a tagállamok területén természetes módon elforduló
madárfajok védelme
Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EGK)
- célja a biológiai sokféleség, a vadon élő növény- és
állatfajok és élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának
biztosítása,
- előírja az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000 hálózat
létrehozását
Hazai átültetés:
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
4
Natura 2000 területet érintő tervek és beruházások
engedélyeztetési folyamata
Minden Natura 2000 területen megvalósuló vagy arra várhatóan
jelentős hatást gyakorló terv, program, beruházás előtt
megfelelő vizsgálatot kell végezni, a Natura 2000 terület
jelöléséül szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és
élőhelyekre, valamint azok természetvédelmi helyzetére
gyakorolt hatások becslése érdekében.
Terv, program: 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
Beruházás: építkezések, egyéb beruházások vagy tevékenységek
végrehajtása vagy a természeti környezetbe, tájba való egyéb
beavatkozások, ideértve az ásványi nyersanyagok kitermelését
is.
Lehető legszélesebben kell értelmezni!
5
Igen
Bizottság
utólagos
tájékoztatás
a
6
Natura 2000 területet érintő tervek és beruházások
hatásbecslésének folyamata
1. ELŐVIZSGÁLAT (screening, átvilágítás)→
2. Ha a jelentős hatás nem zárható ki:
HATÁSBECSLÉS→
a. kedvezőtlen hatás kétség nélkül kizárható:
ENGEDÉLY
b. a kedvezőtlen hatás kétség nélkül nem zárható ki:
EL KELL UTASÍTANI a kérelmet vagy az ENGEDÉLY csak
bizonyos szűk körű FELTÉTELEK mellett adható ki.
7
A jelentőség megállapítása
Ki vizsgálja?
• A beruházást engedélyező, azaz eljáró
felügyelőség, jegyző, közlekedési hatóság)
hatóság.
(pl.
Hogy dönti el?
•
•
•
•
•
Saját információi alapján
Szakhatóság bevonásával
Szakértő bevonásával
Belföldi jogsegély keretében bevonja a felügyelőséget
Egyéb
Mi az eredménye?
• Amennyiben a vizsgálat alapján a beruházásnak jelentős
hatása lehet, akkor hatásbecslést kell végezni.
8
Mi minősül jelentős hatásnak?
• Nincs minden esetre egyértelműen ráhúzható
útmutatás
• Natura Kr. 15. számú melléklet
• 314/2005. Korm. rend. 1-3. melléklet
• 2/2005. Korm. rend. 4-5. §, 2. melléklet,
• Kvt. szerinti igénybevételi, kibocsátási és
szennyezettségi határértékek
• Szakmai mérlegelés (pl. NPI, vagy természetvédelmi
szakértő véleményre célszerű alapozni)
9
Hogy vizsgáljuk a hatások jelentőségét?
• A kedvező természetvédelmi helyzetet kell megőrizni illetve
elérni.
• Az országban vagy az adott régióban ritka, szűk elterjedésű
fajoknál vagy élőhelyeknél a legkisebb hatás is jelentős
lehet.
• Csökkenő állományú, ismeretlen trendű vagy prioritás fajok
és élőhelyek esetében különös elővigyázatosság. A 17. cikk
szerinti jelentés évi 1%-os országos állományváltozási
trendet jelentősnek ítél (pl. 1%-nyi élőhelyveszteség)
• Különbséget kell tenni a hatás intenzitása szerint is.
• Más, hasonló esetekkel végzett összehasonlítás.
• Az adataink, a becslések megbízhatóságát is mérlegelni kell.
10
Jelentős hatás hiánya esetén
• A tevékenység engedélyezhető.
• Kármérséklő intézkedéseket elő lehet írni, de
kompenzációs, kiegyenlítő intézkedések előírására
nincsen mód.
• Jelentős hatás hiánya esetén is megfelelően dokumentálni
kell a vizsgálat elvégzését. (hatósági határozat indokoló
részében feltüntetni)
• Az eljárás során készült iratokban, illetve a hatósági
határozatban, vagy szakhatósági hozzájárulásban fel kell
tüntetni a vizsgálat során hozott jelentős hatás hiányának
indoklását, indikátorokkal kell alátámasztani, a
konzultációba bevont szervek, szakértők véleményét
ismertetni kell.
11
Jelentős hatás esetén
Mit kell megvizsgálni?
• A Natura 2000 terület kijelölése alapjául szolgáló
közösségi jelentőségű fajokra és élőhelyekre, valamint
azok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.
Mire kell figyelemmel lenni?
• Az érintett terület kiterjedésére
• Az érintett terület Natura 2000-hez való viszonyára
(hálózaton kívül is lehet!)
• A Natura 2000 területen előforduló élővilágra
Ki készíti a hatásbecslési dokumentációt?
• A terv kidolgozója illetőleg a beruházó
Ki végzi magát a hatásbecslést?
• A természetvédelmi hatóság
A hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményei:
• 275/2004. 14. melléklet
12
Hatásbecslési eljárás
• A hatásbecslési dokumentációban foglaltak elemzésére, a
tevékenység természetvédelmi hatásainak értékelésére, a
tevékenység engedélyezhetőségének vagy az engedélyezés
feltételeinek a kialakítására a természetvédelmi hatóság jogosult.
• Ha nem elég a dokumentációban szereplő adatok köre: hiánypótlás
elrendelése, npi-től vélemény, adatkérés, tényállás tisztázása
körében más szerv megkeresése, végső esetben az eljárás
felfüggesztése.
• A tevékenység akkor engedélyezhető, ha a terület kijelölése alapjául
szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére
kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá nem ellentétes a kijelölés
céljával.
• A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb
kedvezőtlen hatással járjon (kármérséklő intézkedések előírása).
13
Engedélyezési feltételek a beruházás kedvezőtlen hatása esetén
Alternatív megoldás hiánya + kiemelt fontosságú közérdek + kiegyenlítő,
kompenzációs intézkedés előírása
Kivételes lehetőség! A feltételeket szűken kell értelmezni!
Alternatív megoldás: a beruházás célját úgy valósítja meg, hogy kevésbé
károsítja a védett értéket vagy egyáltalán nem károsítja
•
•
először a zéró alternatívát kell vizsgálni; minden megvalósítható, ésszerű
megoldás számít: alternatív helyszín, alternatív útvonal, eltérő nagyságrend,
eltérő technológia;
meghatározásában csak környezetvédelmi szempontok számíthatnak,
gazdasági szempontok nem;
14
Kiemelt fontosságú közérdek
•
•
•
•
•
•
csak akkor lehet vizsgálni fennállását, ha nincs ésszerű
alternatív megoldás;
kiemelt fontosságú közérdekek: közegészség védelme, emberi
élet védelme, közbiztonság, környezet védelme és egyéb (pl.
gazdasági, társadalmi célok);
az adott helyszínen való megvalósításhoz is fűződik-e kiemelt
fontosságú közérdek;
a kizárólag magánérdeket szolgáló projektek nem
valósíthatnak meg kiemelt fontosságú közérdeket;
hosszú távú érdekek;
minden közlekedési és ipari beruházás hat a társadalomra
(munkahelyteremtés, közlekedési infrastruktúra fejlesztése),
de nem mindegyikhez fűződik kiemelt fontosságú közérdek
15
Kiemelt közösségi jelentőségű fajokra, élőhelyekre vonatkozó
speciális szabályok
•
A közegészség védelmétől, emberi élet, közbiztonság vagy környezet
védelme érdekétől eltérő kiemelt fontosságú közérdek esetén ki kell kérni
az Európai Bizottság véleményét a megjelölt közérdek elfogadhatóságáról;
•
pl. gazdasági, szociális érdekek;
•
a Bizottság véleménye nem kötelező, de eljárást indíthat, ha véleményét
nem veszik figyelembe;
•
semmis a hatóság határozata, ha nem kéri ki a Bizottság véleményét (C194/94); súlyos eljárási hiba, fel kell függeszteni a hazai eljárást, ameddig
a Bizottság eljárása tart;
•
Példa a Bizottság véleményére: Trupbach ügy, Audi, M8
16
Kiegyenlítő, kompenzációs intézkedés
•
•
•
•
A kiegyenlítő intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy
a terület „az érintett bioföldrajzi régión belül” továbbra is a korábbi
mértékben járuljon hozzá a természetes élőhelyek és az egyes fajok
élőhelyei kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséhez.
Formái:
meglévő természetközeli területek helyreállítása vagy feljavítása
(élőhelyrekonstrukció): az élőhely helyreállítása a természetvédelmi érték
fenntartásával és a területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések
teljesülésének biztosításával, illetve a megmaradó élőhely feljavítása azzal
arányosan, amilyen mértékű negatív hatást a terv vagy projekt a Natura
2000 alá tartozó területre gyakorolt;
élőhely áthelyezése: az élőhely kialakítása új vagy nagyobb területen,
amely majd a Natura 2000 hálózat részévé válik;
az élőhelyvédelmi irányelv értelmében új Natura terület jelölése.
17
A Bizottság utólagos tájékoztatása
Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy:
• jelentős a hatás,
• nincs más alternatív megoldás és
• kiemelt közérdek által kényszerítve mégis engedélyezi a
beruházást, akkor
• kiegyenlítő, kompenzációs intézkedéseket kell előírnia.
•
A felügyelőség a kiegyenlítő intézkedésről a 8. számú
melléklet szerinti adatlapon – a Minisztériumon keresztül –
tájékoztatja az Európai Bizottságot.
18
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
19

similar documents