PHÁT TRI*N CÔNG C* H* TR* BIÊN D*CH VÀ KI*M TH* TRÊN H

Report
GVHD: TS. Nguyễn Hứa Phùng
KS. Phan Nhật Thịnh
---o0o--SVTH1: Phan Văn Hòa
50600822
SVTH2: Lê Minh Hải
50600600
Nội dung
 Giới thiệu đề tài
 Giới thiệu chung về dự án SAKAI
 Vấn đề thực hành môn KHMT trên hệ thống đào tạo điện tử
 Giới thiệu công cụ CSLab
 Kiểm tra khả năng đáp ứng của máy chủ SSH.
Nội dung
 Giới thiệu đề tài
 Giới thiệu chung về dự án SAKAI
 Vấn đề thực hành môn KHMT trên hệ thống đào tạo điện tử
 Giới thiệu công cụ CSLab
 Kiểm tra khả năng đáp ứng của máy chủ SSH.
Giáo dục điện tử
 Giáo dục điện tử (e-learning)
 Bao gồm tất cả các hình thức sử dụng điện tử như là một
phương tiện truyền thông nhằm mục đích phục vụ, hỗ trợ
cho việc dạy và học cho dù có nằm trong hệ thống mạng
máy tính hay không.
 Chủ yếu là việc truyền đạt các kiến thức hay kỹ năng dựa
trên máy tính hay dựa vào mạng máy tính.
Giáo dục điện tử
 Ích lợi
 Tính năng động cao
 Tính tự định hướng cao
 Khả năng tự điều chỉnh cao
 Tính đồng bộ cao
 Hiệu quả cao
 Dễ tiếp cận và thuận tiện
 Khả năng tương tác và hợp tác cao
Sakai
 Sakai
 Dự án phát triển môi trường dạy và học trực tuyến
 Được sự ủng hộ của liên minh các trường đại học Mĩ và
Nhật
 Mã nguồn mở, cho phép cộng đồng tham gia phát triển và
đóng góp
 Cho phép thương mại hóa
Sakai
 Thương mại hóa
Sakai Commercial Affiliates (SCA)
 Xã hội hóa
Mailing List
KHMT
Sinh viên ngành KHMT cần có :
1- Khả năng tư duy và giải quyết vấn đề: kiến thức cơ bản
về Kiến trúc máy tính, Cấu trúc dữ liệu, Nguyên lí ngôn ngữ
lập trình, Giải thuật, Phân tích và thiết kế …
2 – Khả năng thực hiện tư duy trên bằng máy tính thông
qua công cụ là ngôn ngữ lập trình.
>> Nhu cầu về công cụ dạy và học đặt thù của KHTM
Nội dung
 Giới thiệu đề tài
 Giới thiệu chung về dự án SAKAI
 Vấn đề thực hành môn KHMT trên hệ thống đào tạo điện tử
 Giới thiệu công cụ CSLab
 Kiểm tra khả năng đáp ứng của máy chủ SSH.
Quy trình chấm bài trên hệ thống
đào tạo điện tử
 Quy trình chấm bài hiện nay trên các hệ thống thi trực
tuyến
Instructor
System
Base Result
Matching
Result
Test Content
Student’s Result
Student
Student
Score
Quy trình chấm bài trên hệ thống
đào tạo điện tử
 Quy trình chấm mã nguồn trong các môn học yêu cầu kỹ
năng lập trình
Instructor
Compile
Matching
Result
Run
Student’s Result
System
Student
Score
Test Content
Student’s Source Code
Student
Quy trình chấm bài trên hệ thống
đào tạo điện tử
 Các điểm yếu
 Sự khác biệt về môi trường lập trình
 Sinh viên không thấy được kết quả trực tiếp
 Giảng viên bỏ nhiều công sức
 Chưa tận dụng được hết sức mạnh của hệ thống e-Learning
Quy trình chấm bài trên hệ thống
đào tạo điện tử với thiết kế mới
 Quy trình chấm mã nguồn trực tuyến hỗ trợ biên dịch và
kiểm thử
Instructor
System
Base Result
Compile
Run
Matching
Result
Test Content
Student’s Source Code
Student
Student’s Result
Student
Score
Quy trình chấm bài trên hệ thống
đào tạo điện tử với thiết kế mới
 Các yêu cầu khác đối với chương trình
 Sự an toàn cho Web Server
 Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có
 Khả năng độc lập giữa Web và Test Server cao
 Khả năng đáp ứng của chương trình
 Tính bảo mật
Quy trình chấm bài trên hệ thống
đào tạo điện tử với thiết kế mới
 Giải pháp hiện thực: Quản lý nội dung trên Web Server,
thực hiện biên dịch và kiểm thử trên Test Server khác
thông qua dịch vụ SSH.
Nội dung
 Giới thiệu đề tài
 Giới thiệu chung về dự án SAKAI
 Vấn đề thực hành môn KHMT trên hệ thống đào tạo điện tử
 Giới thiệu công cụ CSLab
 Kiểm tra khả năng đáp ứng của máy chủ SSH.
Cấu trúc hệ thống
Cấu trúc hệ thống
 Ưu điểm
 Tách riêng môi trường biên dịch và kiểm thử với môi trường
quản lý trên SAKAI




Môi trường đa dạng
Tách biệt hiệu suất
Quản lý và bảo trì riêng biệt
An toàn trong quá trình chạy thử
 Phân biệt môi trường thực thi bằng các tài khoản khác nhau
trong Test Server
 Sử dụng lại các hệ thống sẵn có
Hoạt động của chương trình
 Quy trình hoạt động tổng quát
Programming Test Flowchart
Student
Web Server
Instructor
Test Server
Start
Create Test Content
Take Test
Compile + Run
Show Result
Yes
Retake?
No
End
Publish Score
Review Score
Hoạt động của chương trình
 Các chức năng chính
Hoạt động của chương trình
 Quá trình tạo bài thực hành
Start
General Information
Page
Action
Next
Save LabInfo.sr to
METADATA folder
Upload Dependencies
Page
Action
Back
Next
Save <dependency>.sr to
Dependencies folder
Upload Submissions
Page
Action
Back
Next
Upload Test Server
Information
Configuration Page
Save <submission>.sr to
Base Sumissions folder
Action
Back
Action
Next
Upload Users
Mapping Page
Back
Next
Cancel
Save UserInfo.sr to
<student> folder
Save ConfigInfo.sr to
METADATA folder
Upload Script Page
Action
Cancel
Finish
Save <script>.sr to Scripts
folder
Lab Summary Page
End
Move All Contents from
temporary folder to lab
folder
Hoạt động của chương trình
 Quá trình biên dịch và kiểm thử
Start
Save
Submissions
Content
Check
Threshold
Attemp to
Connect to
Test Server
Available
Save <submission>.sr
to <student>/
Submissions folder
Read ConfigInfo.sr
from METADATA
folder
Not Available
Connect SSH
to Test Server
Read UserInfo.sr from
student folder
Upload
Submissions
Content to
Test Server
Read <script>.sr from
Shells folder
Execute
commands in
script on Test
Server
Get stdout and
stderr of
command
Download
Content of
Result file
Save ResultInfo,sr to
<student>/Result
folder
Show Result,
stdout, stderr
End
Hoạt động của chương trình
 Hình ảnh công cụ CSLab
Nội dung
 Giới thiệu đề tài
 Giới thiệu chung về dự án SAKAI
 Vấn đề thực hành môn KHMT trên hệ thống đào tạo điện tử
 Giới thiệu công cụ CSLab
 Kiểm tra khả năng đáp ứng của máy chủ SSH.
Kiểm tra khả năng đáp ứng của
máy chủ SSH
 Mục tiêu
 Xác định lượng tài nguyên cần dùng cho Test Server
 Khả năng phục vụ của Test Server khi có 1 số lượng kết nối
lớn
 Khả năng hoạt động của giải pháp
SSH Server
SSH Client
SSH Client
SSH Client
SSH Client
SSH Client
SSH Server
SAKAI Server
Kiểm tra khả năng đáp ứng của
máy chủ SSH
 Chiến lược
 Load Test
 Stress Test
 Đánh giá:
 Thời gian hoàn thành 100 bài
 Số lượng kết nối thất bại
 Lượng tài nguyên sử dụng
Kiểm tra khả năng đáp ứng của
máy chủ SSH
 Các kịch bản sử dụng
 Kịch bản 1 – System Sleep
 Kịch bản 2 – Loop Program
 Kịch bản 3 – Full
Kiểm tra khả năng đáp ứng của
máy chủ SSH
 Mô tả các thông số
 Các thông số CPU Usage






usr
sys
idl
wai
hiq
siq
 Các thông số RAM Usage
 Used
 Các thông số Network
 Recv
 Send
Kiểm tra khả năng đáp ứng của
máy chủ SSH
 Kết quả cho quá trình Load Test
Test Server Memory
256
Scenario
System Sleep
Loop Program
Full
512
System Sleep
Loop Program
Full
Max. Connection
10
15
20
50
10
15
20
10
15
20
10
20
50
10
20
50
10
20
50
View Report
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Comment
PASS
PASS
PASS
FAIL 74%
PASS
PASS
FAIL 81%
PASS
FAIL 99%
FAIL 84%
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
FAIL 76%
PASS
PASS
FAIL 66%
Kiểm tra khả năng đáp ứng của
máy chủ SSH
 Kết quả cho quá trình Stress Test
Test Server Memory
256
Scenario
System Sleep
Loop Program
Full
512
System Sleep
Loop Program
Full
Max. Connection
10
15
20 (1)
20 (2)
10
15
20 (1)
20 (2)
10
15
20 (1)
20 (2)
10
15
20 (1)
20 (2)
10
15
20 (1)
20 (2)
10
15
20 (1)
20 (2)
View Report
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Comment
PASS
PASS
FAIL 13%
FAIL 23%
PASS
PASS
FAIL 13%
PASS
PASS
FAIL 13%
FAIL 14%
FAIL 13%
PASS
FAIL 47%
FAIL 20%
FAIL 13%
PASS
FAIL 85%
FAIL 12%
FAIL 23%
PASS
FAIL 75%
FAIL 10%
FAIL 46%
Câu hỏi?
Xin cám ơn sự theo dõi!

similar documents