MDI predstavitev

Report
MDI
Mreža za deinstitucionalizacijo
YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Upravičenec Javnega razpisa za spodbujanje nevladnih organizacij in
civilnega dialoga za obdobje 2014-2015
Javni razpis v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za
obdobje 2007-2013
Prednostne usmeritve 5.3.:
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga
SKLOP 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni
Trajanje projekta: 01.09.2014 – 31.08.2015
Kaj je MDI
•
Mreža za deinstitucionalizacijo (MDI) je mreža organizacij s področja socialnega varstva, ki izvajajo storitve v
skupnosti ali jih načrtujejo in so jim storitve v skupnosti ena glavnih usmeritev, interesov in ciljev.
•
So zagovornice deinstitucionalizacije (DI), ki je politični in družbeni proces, ki omogoča prehod iz institucionalnega
varstva in drugih podobnih oblik nastanitev v življenje v skupnosti. DI je dosegljiva takrat, ko ima oseba, ki živi v
instituciji možnost, da postane polnopraven državljan in prevzame nadzor nad svojim življenjem.
•
Veliko posameznikov, ki so senzorno, gibalno, intelektualno ovirani ali imajo težave v duševnem zdravju, je namreč
zaradi pomanjkanja storitev v skupnosti, prisiljenih živeti v institucijah, kjer so jim kratene osnovne človekove
pravice o svobodni izbiri kraja bivanja, načina življenja, sobivanja z družino in prijatelji, odvzeta jim je moč odločanja.
•
Institucionalno varstvo in segregirano življenje posameznikov vključenih v različne oblike institucij
predstavlja kršitev človekovih pravic! To je družbeni problem, ki so ga prepoznali tako Združeni narodi, Evropska
skupnost kot tudi Slovenija.
Mednarodne zaveze za DI:
1.
2.
3.
4.
5.
19. člen Konvencije o pravicah invalidov
26. člen Listine evropske unije o temeljnih pravicah (UL EU 2010/C, 83/02)
Strategija Evropa 2020
Evropska Strategija za hendikepirane 2010-2020
Uredba o Evropskem socialnem skladu (Uredba št. 1304/2013), 8. člen govori o pospešenem
prehodu od institucionalne oskrbe k storitvam v skupnosti
Nacionalne zaveze za DI:
1.
2.
3.
4.
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva (2013-2020, 2. cilj)
Strategija o socialnem varstvu
Akcijski program za invalide (2014-2021, 2. cilj)
Predlog ukrepov s Posveta o prehodu iz institucionalnih oblik oskrbe v skupnostne oblike
oskrbe v Republiki Sloveniji, ki ga je MDDSZEM organiziralo na Brdu 6.maja 2014
NAMEN IN CILJ:
* Želimo postati enakovreden sogovornik v procesu oblikovanja politik, ukrepov in sistemskih rešitev na področju
deinstitucionalizacije in hkrati odpirati nove možnosti za razvoj storitev v skupnosti, ki morajo vzporedno slediti
procesom DI.
* Interaktivno in dopolnjujoče bomo prispevali k oblikovanju kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik ter
inovativnih storitev. Združevali bomo rešitve, znanja in izkušnje ter s tem krepili svojo usposobljenost in vlogo v družbi.
* Cilj MDI je združiti NVO, ki se ukvarjajo z DI, izboljšati njihov položaj v procesih DI, okrepiti njihove vire in
znanja ter povečati njihovo vlogo in vpliv na sam razvoj DI!
* Povezani med seboj bomo močnejši za skupen boj proti diskriminaciji in neenakopravnosti! Različnost organizacij,
naših uporabnikov in izkušenj bo vodila do oblikovanja kakovostnih storitev v skupnosti, ki bodo zadovoljevale potrebe
najširšega kroga uporabnikov (tako senzorno, gibalno in intelektualno oviranih kot tudi uporabnikov s težavami v duševnem
zdravju).
* S projektom MDI želimo odgovoriti na izzive DI in odpreti nove možnosti za razvoj storitev v skupnosti!
* Želimo prispevati k boljšemu delovanju NVO, k zagotovitvi boljših pogojev za delovanje in posledično uspešnejšemu
in učinkovitejšemu izvajanju storitev v skupnosti, prenosu le teh na NVO ter uresničitvi DI! Predvsem pa se bomo s
skupnimi močmi trudili, da se institucionalne prakse in metode dela ne prenesejo v storitve v skupnosti.
* Hendikepiranim posameznikom želimo kakovostno vključenost v vsakdanje življenje, enakost možnosti in
odpravo dolgoletne diskriminacije!
V MDI bomo:
* Povezali nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z DI ali izvajajo storitve v skupnosti za gibalno, senzorno in
intelektualno ovirane uporabnike in uporabnike, ki imajo težave v duševnem zdravju ter potrebujejo pomoč - podporne
storitve za neodvisno, polnopravno življenje v skupnosti;
* Pripravili analizo stanja z namenom ugotavljanja potenciala NVO za nove storitve in hkrati za prenos javnih
funkcij na vsebinskem področju socialnega varstva na NVO (proces DI);
* Oblikovali strategijo razvoja mreže NVO za DI;
* Sooblikovali strategijo razvoja procesa deinstitucionalizacije, po meri uporabnikov in nevladnih organizacij;
* Pripravili pobude za zakonodajne spremembe in finančne preusmeritve v razvoj storitev v skupnosti;
* Krepili znanja nevladnih organizacij na področju izvajanja deinstitucionalizacije;
* Nudili pomoč nevladnim organizacijam pri uvajanju in izvajanju podpornih storitev za neodvisno in polnopravno
življenje posameznikov.
AKTIVNOSTI:
1. Zagovorništvo in civilni dialog
* Priprava predlogov in priporočil za spremembo zakonodaje
* Priprava predlogov in priporočil za razvoj obstoječih programov, ki omogočajo storitve v skupnosti ter
tudi za nastanek novih programov, ki omogočajo DI
* Priprava predloga za ustanovitev nacionalne medresorske skupine za proces DI
* Kampanja za uveljavljanje predlaganih sprememb
* Vložitev pobude za novo poklicno kvalifikacijo NPK, osebni asistent /asistentk
2. Zagotavljanje servisne podpore NVO
* Informiranje NVO o DI
* Mentorstvo in podpora NVO
* Strokovno usposabljanja za NVO
3. Krepitev vloge vsebinske mreže NVO
* Spodbujanje mreženja in povezovanja NVO, ki zagovarjajo DI ali že sedaj izvajajo
storitve v skupnosti kot alternativo inštitucionalne oskrbe z namenom krepitve NVO
sektorja
* Izvedba analize
* Oblikovanje in promocija načel NVO pri izvajanju storitev v skupnosti, ki omogočajo DI
* Priprava strategije razvoja mreže NVO s področja DI
4. Povezovanje z mediji, gospodarstvom, javno upravo in širšo javnostjo
* Promocija rezultatov analize stanja (raziskave)
* Promocija predlogov za izboljšanje stanja (prehoda k storitvam v skupnosti) in
sklepanje strateških zavezništev
* Konferenca o DI
5.Obveščanje in informiranje javnosti o projektu
Finančni načrt:
Stroški dela na projektu: 44.761,04 EUR
Potni stroški sodelujočih na projektu: 3.466,00 EUR
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: 34.723,00 EUR
Stroški usposabljanja za zaposlene na projektu: 800,00 EUR
Stroški nakupa ITK opreme: 2.800,00 EUR
Nepovratni DDV: 6.598,46 EUR
Pavšal celotnih stroškov na celotnem projektu: 6.714,16 EUR
SKUPAJ: 99.862,66 EUR
PRIDRUŽI SE ustvarjanju MDI!
MDI je namenjena NVO in drugim organizacijam civilne družbe, ki se zavzemajo za DI in
izvajajo storitve v skupnosti ali se bodo odločile za izvajanje le-teh!
* Ste zato, da se posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo v vsakodnevnem življenju, omogoči
neodvisno življenje in polnopravno delovanje v skupnosti?
* Želite sooblikovati predloge sistemskih rešitev za bolj kakovostno življenje oseb, ki potrebujejo pomoč
in podporo v vsakodnevnem življenju?
* Bi sodelovali pri oblikovanju in promociji storitev za kakovostno in samostojno življenje oseb, ki
potrebujejo pomoč in podporo v vsakodnevnem življenju?
* Se tudi sami ukvarjate s področjem deinstitucionalizacije in potrebujete pomoč pri uveljavljanju vaših
idej, nimate zadosti strokovnih informacij, bi si želeli skupnega snovanja idej in iskanja rešitev?
Pridružite se nam tako, da izpolnite PRISTOPNO IZJAVO in nam jo podpisano in skenirano pošljete
na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na MDI – Mreža za deinstitucionalizacijo, Neubergerjeva
7, SI-1000 Ljubljana.
Članstvo je brezplačno!
Koordinacija MDI
MDI koordinira YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, katerega poslanstvo je neodvisno življenje
hendikepiranih in širjenje procesa DI!
Društvo deluje na področju sociale in želi s pomočjo projekta MDI vključiti NVO v aktivno sodelovanje pri ključnih korakih DI v
Sloveniji.
Skupno se bomo vključevali v procese priprav in spreminjanja zakonodaje ter sistemskih rešitev. Osveščali bomo širšo javnost
o pomenu DI v družbi in vlogi NVO v tem procesu.
Kontakt:
Mreža za deinstitucionalizacijo -MDI
W: www.za-mdi.si
E: [email protected]
M: 051 435 296
T: 01/ 521 22 77
YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Neubergerjeva 7, pisarna: Grablovičeva 62
SI-1000 Ljubljana
Klaudija Poropat, vodja projekta MDI, E: [email protected]
Anja Sterle, strokovni sodelavec na projektu MDI, E: [email protected]
HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

similar documents