tukaj - ZRS Bistra, Ptuj

Report
Jadranka Krajnc, dr. Lidija Tušek, Šolski center Ptuj, 27.11.2014
KAKO POSTATI PODJETNIK?
Vsebina današnje diskusije
• Programi spodbujanja podjetništva na Bistri
• O čem naj razmislim pred ustanovitvijo podjetja?
• Katero pravno obliko podjetja izbrati; razlike med s.p.
in d.o.o.
• Kakšen je postopek registracije s.p. in d.o.o.? Kaj
potrebujem?
• Kje dobim več informacij?
Kaj počnemo na Bistri za
podjetnike?
• VEM točka registracije
in drugi postopki brezplačno
• Start:up Ptuj – promocija
podjetništva
• EU projekti na temo
promocija podjetništva, spodbujanja inovativnosti
• Dogodki za podjetnike
VEM
• V letu 2013 smo registrirali 320 novih podjetij,
opravili preko 1.200 svetovanj in organizirali več kot
10 seminarjev za podjetnike začetnike.
• Podatki za leto 2014 kažejo, da se interes po teh
storitvah še veča.
Promocija podjetništva
Start:up Ptuj
• Start:up Ptuj ponuja
inovativnim
posameznikom
programe za pomoč
pri iskanju, presoji in
razvoju podjetniških ideje do ustanovitve podjetja.
• Podjetniškim ekipam, ki zaganjajo startup podjetje,
ponuja odlične podjetniške programe, mentorstvo in
dogodke ter medijsko prepoznavnost.
Start:up Ptuj Geek House
Raziskave podjetništva in
inovativnosti – EU sredstva
Maraton – borza
raziskovalnih nalog
• www.studentsforindustry.eu
Razmišljam – imam idejo
http://www.podjetniski-portal.si/nacrtujem-podjetje/imam-idejo
10
Izbira poslovnih partnerjev
- Bodoče poslovne partnerje moramo skrbno preveriti
(poslovnost, likvidnost, poštenost,…),
- Ne vežemo se le na enega ali dva poslovna partnerja
11
Raziskava trga
S podjetjem želimo ustvariti dobiček, zato je dobro proučiti:
- panogo, s katero se nameravamo ukvarjati (trendi),
- potrebe na trgu,
- prodajna cena v primerjavi s konkurenco,
- razlika med nabavno in prodajno ceno, da ustvarimo dobiček
12
Poslovni načrt, poslovni
model
Poslovni načrt je dokument, ki vsebuje celovito in podrobno
obrazložitev poslovanja podjetja, investiranja v posel z oceno
pričakovanih učinkov, ki jih prinaša prihodnost.
Vsebuje jasno opredeljene cilje in strategije, s katerimi namerava
te cilje doseči.
Pomembno je, da veste, kakšen
je vaš POSLOVNI MODEL (na kakšen
način boste služili denar).
13
Kdo lahko postane podjetnik
- vsak, ki ima dobro poslovno idejo
- odločnost, da svojo idejo uresniči
- znanje, do bo lahko sprejemal pametne poslovne
odločitve
- predanost in trdno voljo
14
Zakaj postati podjetnik?
-
15
denar
neodvisnost (ni šefa, niti sodelavcev)
svoboda (delovni čas, prosti čas, dopust,…)
strokovno znanje bolje izkoristili
mobilnost
trenutna nezaposlenost
Izbira statusne oblike
podjetnika
Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) – fizična oseba, ki
opravlja dejavnost
Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) – pravna oseba;
enoosebna družba (1 lastnik) ali večosebna družba (2 do 50
družbenikov)
Druge oblike so manj zanimive za posameznike (d.d., d.n.o…..)
16
Razlika med s.p. in d.o.o.
17
S.P.
D.O.O.
1
OPIS
Fizična oseba, ki opravlja
dejavnost trajno, samostojno in
s pridobitvenim namenom
Pravna oseba, ki jo
ustanovijo družbeniki z
družbeno pogodbo
2
REGISTRACIJA
Vpis, sprememba in izbris v PRS
je brezplačen
Navadni d.o.o.- enoosebni in
večosebni je prav tako
brezplačno
3
OSEBNA
ODGOVORNOST
Da, odgovarja z vsem svojim
premoženjem
NE, odgovarja le s kapitalom
podjetja
4
USTANOVITVENI
KAPITAL
Ni potreben
Minimalno 7.500,00 EUR v
denarju, sredstvih ali
kombinirano
Razlika med s.p. in d.o.o.
18
S.P.
D.O.O.
5
OBDAVČITEV DOBIČKA
Po dohodninski lestvici,
progresivno (16%, 27% ali
41%)
Enotna davčna stopnja v
letu 2014 16% in od leta
2015 naprej 15%
6
VODENJE POSLOVNIH KNJIG
-normirani odhodki,
-enostavno oz. dvostavno
knjigovodstvo
- Izključno dvostavno
knjigovodstvo
8
PRIMERNE OBLIKE
- začetniki, ki ne pričakujejo
velikih dobičkov
- za tiste, ki pričakujejo
velik promet in dobiček
Ustanovitev in registracija
Brezplačna registracija na točki VEM. VEM točka je namenjena:
- Mladim
- Potencialnim podjetnikom
- Delujočim podjetjem.
Na točki VEM potrebujete osebni dokument in davčno številko
ter „Izjavo lastnika objekta“.
19
Storitve za samostojne
podjetnike
• Registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni
register)
• Prijava sprememb podjetnika v poslovni register
• Izbris podjetnika iz poslovnega registra
• Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register,
obvestilo o spremembi davčnega obdobja, davčni
obračun)
• Oddaja zahtevka za izdajo identifikacije številke za
DDV (obrazec DDV-P2)
20
Storitve za samostojne
podjetnike
• Prijava samostojnega podjetnika in delavca v
obvezno socialno zavarovanje (obrazec M-1)
• Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz
obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)
• Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih
zavarovanj na odprtih zavarovanjih (obrazec M-3)
21
Postopek registracije s.p.
1. korak: podatki o podjetniku (davčni dolgovi)
2. korak: firma in osnovni podatki (ime – Ajpes, sedež izjava lastnika)
3. korak: podatki o zastopnikih (nosilec, prokurist)
4. korak: podatki o dejavnostih (SKD –Ajpes:
http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKD)
22
Sklep o vpisu
Po prejetju sklepa o registraciji
(Ajpes pošlje na dom) je
potrebno:
- odpreti transakcijski račun – TRR pri eni od poslovnih
bank
- Dati izjavo na DURS, po katerem sistemu bodo
vodene poslovne knjige (enostavno, dvostavno ali
normiranih odhodkih) in oceno poslovanja (VEM
točka ali računovodja).
23
Prispevki za socialno varnost
pri s.p.
1. Navadni s.p.:
Praviloma prvo leto svojega delovanja plačuje
minimalne prispevke za socialno varnost (minimalna
plača = 783,66 EUR), kar znaša 316,86 EUR. Prispevke
mora plačati najkasneje do 15. v mesecu za pretekli
mesec.
Prostovoljno lahko plačuje tudi višje prispevke.
24
Prispevki za socialno varnost
pri s.p.
2. Popoldanski s.p.
- lahko odpre nekdo, ki je že zaposlen nekje drugje, kar
pomeni, da so njegovi prispevki že plačani iz drugega
naslova,
- Do 15. v mesecu mora plačati le dva prispevka:
pavšalni prispevek PIZ, ki znaša 32,17 EUR in pavšalni
prispevek za ZZ v višini 31,85 EUR. Skupaj znaša 64,02
EUR.
25
Registracija družbe z omejeno
odgovornostjo - d.o.o.
Pogoji so povsem enaki, kot za s.p. Potrebujete osebni
dokument, davčno številko lastnikov bodočega podjetja in izjavo
lastnika objekta.
Registracija se lahko brezplačno uredi na VEM točki. Pred vpisom
v PRS je potrebno vedeti:
- ime družbe (biti mora slovensko, Ajpes – kontrola imena
http://www.ajpes.si/prs/fant_default.asp)
- kolikšni bodo posamezni deleži osnovnega kapitala (nedenarni
vložki – notar)
- dejavnosti, ki jih bo družba opravljala.
26
Storitve VEM za d.o.o.
• Registracija enostavne eno-osebne d.o.o. (vpis v
sodni /poslovni register ter samodejna dodelitev
matične in davčne številke)
• Registracija enostavne več-osebne d.o.o. (vpis v
sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev
davčne številke)
• Vpis nameravane firme (rezervacija imena – 1 leto)
27
Storitve za d.o.o.
• Prijava sprememb firme, poslovnega naslova,
zastopnika in dejavnosti (enostavne spremembe) pri
enostavni eno-osebni ali več-osebni d.o.o. v
sodnem/poslovnem registru
• Vpis poslovne enote v Poslovni register Slovenije
• Izbris poslovne enote v Poslovnem registru Slovenije
(zapiranje d.o.o. je možno samo pri notarju)
28
Storitve za d.o.o.
• Prijava sprememb poslovne enote v Poslovni register
Slovenije
• Sprememba dejavnosti v Poslovni register Slovenije
• Odprtje elektronske knjige sklepov za
novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o.
• Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
29
Storitve za d.o.o.
• Prijava davčnih podatkov
(vpis v davčni register,
obvestilo o spremembi
davčnega obdobja, izračun
predvidene davčne osnove
DDPO) za vse vrste družb
• Predložitev zahtevka za
identifikacijo za namene
DDV za vse vrste družb
(obrazec DDV-P2)
30
Postopek ustanovitve d.o.o.
1. korak: osnovni podatki (ime d.o.o., izjava lastnika)
2. korak: družbeniki in poslovni deleži
3. korak: zastopniki (direktorji in prokuristi)
4. korak: dejavnosti (SKD)
5. korak: skupščinski sklepi
31
Postopek ustanovitve d.o.o.
Po vpisu v PRS:
- Izdelati štampiljko (ni več obvezno)
D.o.o. mora voditi poslovne knjige izključno po sistemu
dvostavnega knjigovodstva in v skladu s SRS in tudi
MRS.
32
Prenehanje s.p.
33
• s.p. lahko preneha s svojim
poslovanjem v treh dneh, ko na
VEM točki odda predlog za izbris
s.p., vendar mora imeti poravnane
obveznosti do države (davke in
prispevke).
• Ob prenehanju mora izdelati in
oddati na DURS Davčni obračun
akontacije dohodnine iz dejavnosti
in Bilančne izkaze na Ajpes. Rok je
v 60 dneh.
Prenehanje d.o.o.
Prenehanje določa ZGD. Odvisno od razloga za
prenehanje imajo družbeniki 3 možnosti:
- prenehanje po skrajšanem postopku(notar sestavi
sklep o prenehanju)
- prostovoljna likvidacija (sklep skupščine)
- stečaj in prisilna likvidacija (Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju).
34
Podjetniške informacije
-
35
www.bistra.si (prijava na www ali [email protected] )
www.spirit.si
www.podjetniskisklad.si
http://mladipodjetnik.si
www.data.si
Vprašanja?
36

similar documents