METODOLO*KI PRISTUPI ISTRA*IVANJU STARENJA

Report
METODOLOŠKI PRISTUPI
ISTRAŽIVANJU RAZVOJA
TEMELJNE VARIJABLE I
PRISTUPI:
 Dob ispitanika
 Generacija ispitanika (kohorta)
 Okolinski utjecaji u vrijeme mjerenja
 Transverzalni pristup – dobne razlike
(utjecaj dobi ili generacije?)
 Longitudinalni pristup – dobne promjene
(utjecaj dobi ili vremena?)
 Kombinirani pristup slijeda
LONGITUDINALNE STUDIJE
STARENJA
Longitudinalne studije 1960-tih godina:
 Nizozemska studija (DLSE),
 Longitudinalna studija starenja blizanaca,
u SAD
 Baltimore, u SAD
 Duke I, u SAD
 Bonn studija (BLSA), u Njemačkoj.
SLOŽENI NACRTI
ISTRAŽIVANJA RAZVOJA
SEKVENCIONALNI NACRTI ILI NACRTI
SLIJEDA - različite kombinacije
transverzalnih i longitudinalnih studija.
STUDIJE GENERACIJSKOG SLIJEDA (cohortsequential) - proučavaju dobne promjene u
različitim generacijama (kohortama):
 40-god. 1996. g., te kad budu 50-god., 2006. g.
 usporediti sa 40-god. 2006. g., te ponovo
2016. g. kad budu 50-god.
STUDIJE POPREČNOG SLIJEDA (crosssequential) - proučavaju istovremeno dobne
razlike i promjene, prateći nekoliko dobnih
skupina:
 50, 60 i 70 godišnjaka, te ponovo nakon 10
godina kad im je 60, 70 i 80 godina.
STUDIJE VREMENSKOG SLIJEDA (timesequential) - proučavaju promjene u različitim
generacijama u različitom vremenu mjerenja:
 40-god. i 70-god. 1996. godine, te drugi 40 i
70-god. 2016. godine.
Najčešći istraživački problemi u
istraživanjima razvoja odraslih
Reprezentativnost uzorka :
 Često uključeni ljudi s više novca, većim obrazovanjem i boljim
poslom;
 Češće muškarci nego žene u uzorku, rjeđe uključeni pripadnici
manjina i radničkog staleža;
 Problem uzorka u longitudinalnim studijama – zadržavanje
ispitanika u istraživanju;
 Homogenost uzorka (ograničen raspon: rad. org., dom za stare) problem u ispitivanju međusobnih odnosa različitih varijabli – npr.
obrazovanje i zdravlje - teže će se pojaviti čvrsti odnosi među
varijablama, nego ako je uzorak heterogen;
Pouzdanost mjernih instrumenata :
 Može povećati pogrešku mjerenja u ponovnoj primjeni – što
veća pouzdanost, to bolje.
“Najučinkovitiji nacrt”:
(Schaie i Willis, 1991)
Počne se transverzalno, za neko vrijeme se ponovo ispitaju
iste osobe (longitudinalno), i doda se nova skupina
ispitanika (transverzalno) – čitav se proces ponavlja
nekoliko puta, svakih 5-10 god. Dobijemo:
 dvije ili više generacijskih skupina (kohorti) u dvije ili više
dobi (generacijski slijed);
 dvije ili više dobnih skupina u dva ili više vremena
mjerenja (poprečni slijed);
 dvije ili više dobi u dva ili više vremena mjerenja
(vremenski slijed).
Primjer nacrta slijeda
(sekvencionalnog)
MLAĐI
1994.
59 - 71
STARIJI
TRANSVERZALNO
G
EN
ER
AC
I
K
JS
E
R
L
AZ
57 - 73
IK
E
TRANSVERZALNO
DOBNE RAZLIKE
72 - 89
D O B N E P RO M JE N E
45 - 56
LO N G ITU D IN A LN O
1979.
DOBNA SKUPINA
LO N G ITU D IN A LN O
GODINA
MJERENJA
(VRIJEME)

similar documents