Slide 1 - AHK Slowenien

Report
Pregled zavarovanj
proizvajalčeve odgovornosti za
izdelke in odpoklica.
Odpoklic zaradi domnevne napake na
pedalu za plin
• Stroški odpoklica naj bi
presegli 2 bilijonov $.
• Dodatno še 1.1. bilijonov
$ za poravnavo, pravne
stroške in pravne kazni.
• Domnevni problemi z
elektroniko sistema za
plin, stopalko za plin in
talnimi oblogami naj bi
povzročili nekontrolirano
pospeševanje.
Odpoklic zaradi domnevne napake na
pedalu za plin
• V stroških poravnave
vključeni stroški
zmanjšane vrednosti vozil
zaradi napake 250mio.$,
250mio.$ za lastnike vozil
katerim napake ne
morejo odpraviti, 400
mio. $ za instalirane
dodatne sisteme, 400
mio. $ za podaljšanje
garancije.
• V odpoklic vključenih več
kot 8 mio. vozil.
Odpoklic zaradi napake na gumah ali
konstrukciji vozila ?
• Primeri prevrnjenih SUV
vozil zaradi raztrgane
gume.
• Proizvajalec vozil
priporočil nižji tlak v
gumah kot predpisano s
strani proizvajalca gum ;
posledično večje gretje
gum.
• Ocenjenih cca. 300
smrtnih žrtev in cca. 3000
poškodovanih oseb.
Pravni okvir
•
•
•
•
•
85/374/EEC direktiva ureja področje
proizvajalčeve odgovornosti za
izdelke.
Za škodo na osebah in/ali stvareh
odgovarja proizvajalec, proizvajalec
sestavnih delov,
prodajalec/distributor ali uvoznik.
Breme dokazovanja za škodo je na
strani oškodovanca ; obstajati mora
napaka na izdelku, posledična škoda
na osebah in/ali stvareh in posledična
zveza.
Zahtevek je potrebno postaviti
najkasneje v treh letih od nastanka
škode. Odgovornost proizvajalca je 10
let od dneva ko je šel izdelek na trg.
Za škodo iz istega vzroka/napake je
odgovornost proizvajalca limitirana
na 85 mio. EUR ( velja za Nemčijo ).
Pravni okvir
• Directive 1999/34/EC (strict liability
for defective and unsafe products);
• Directive 92/59/EEC (general safety
requirement) ; noben proizvajalec
ne sme poslati na trg izdelka, ki ni
varen za uporabo.
• General Product Safety Directive,
2001/95/ EC;
• Namen direktive je preventiven in
postavlja proizvajalcem standarde
povezane z varnostjo izdelkov za
uporabo.
• Definira obveznosti za
proizvajalce v primeru okvarjenih
ali nevarnih proizvodov.
• Državni organi/inšpekcije so
zadolžene za nadzor proizvodov in
v primeru da na trgu obstaja
nevaren proizvod naloži
proizvajalcu naloge za odpravo
nevarnosti oziroma, da odpokliče
izdelek iz trga.
RAPEX
No.
Ref.
Notifying
country
1
Germany
A12/0672/1
4
Product
(Click on the photo to enlarge)
Category: Clothing, textiles and fashion items
Product: Ladies' shoes
Brand: Bama
Name: Unknown
Type/number of model: Article numbers: 61759-51,
20140010221100.
Batch number/Barcode: 4053193058798
OECD Portal Category: 63000000 - Footwear
Description: Ladies' shoes with Velcro fastening, red
leather upper, green insole with red padding at the heel
and black outer sole. Sizes: 36 to 42.
Country of origin: India
Risk
Measures adopted by
notifying country
Chemical
The product poses a chemical
risk because the leather of the
upper part contains Chromium VI
above the permitted levels
(measure value: 17 mg/kg).
Chromium VI is classified as
sensitising and may trigger
allergic reactions.
Voluntary
measures:Withdrawal of
the product from the
market
Compulsory
measures: Other
Products were
found and
measures were
taken also in: (*)
RAPEX je WWW portal namenjen hitremu obveščanju komisije EU in držav članic
EU o nevarnih proizvodih na trgu in akcijah, ki so že bile izvedene v posamezni
državi v povezavi s tem proizvodom.
Za hrano, zdravila in medicinske naprave se ta sistem ne uporablja.
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/
Oskrbovalna veriga
Ker zakonodaja nalaga
odgovornost za škodo na osebah
in/ali stvareh proizvajalcem,
proizvajalcem sestavnih delov,
prodajalcev in uvoznikom naj bi
imela vsa podjetja v oskrbovalni
verigi sklenjeno zavarovanje
proizvajalčeve odgovornosti za
izdelke.
Glede na navedeno je eden od
predpogojev da se pridobi posel v
Nemčiji sklenjeno zavarovanje
proizvajalčeve odgovornosti, kar še
posebno velja za avtomobilsko
industrijo.
Zavarovanje splošne odgovornosti
Splošna
odgovornost :
Delodajalčeva
odgovornost:
Odgovornost za
ekološke škode :
Jamstvo za škodo za civilno pravne odškodninske zahtevke, ki izvirajo iz
dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja za škodo na osebah in stvareh.
Zavarovanje proizvajalčeve
odgovornosti in odpoklica
Proizvajalčeva
odgovornost
Razširjena
proizvajalčeva odg.
Odpoklic
Jamstvo za odškodninske zahtevke za škode zaradi izdelkov z napako ali
nezadostno varnostjo. Napaka lahko izvira iz napake v materialu,
konstrukcijske napake ali pomanjkljivih navodil za pravilno rabo izdelka.
Kritje za čiste premoženjske škode v povezavi z mešanjem, sestavljanju izdelka
z drugimi izdelki, pri nadaljnji obdelavi in predelavi izdelka z napako,
zaradi demontaže izdelka z napako in montaže nadomestnega izdelka,
stroške preizkušanja in iskanja napak ( če posebej dogovorjeno ).
Razmejitev škod iz naslova odgovornosti
Splošna
Proizvajalčeva
Delodajalčeva
Razširjena proizvajalčeva
Ekološka
Odpoklic
Obseg kritja za proizvajalčeva
odgovornost
•
•
•
•
•
Kritje za škode za nenadne dogodke ,
ki jo uveljavljajo tretje osebe.
Le te izvirajo zaradi izdelkov z napako
( napaka v materialu, konstrukcijske
napake, napake v navodilih) ali
nezadostne varnosti.
Napaka ima za posledico škodo na
osebah ali stvareh.
Krita tudi škoda zaradi sestavnih
delov, ki so vgrajena v končni izdelek
(možnost regresnih zahtevkov ).
Stroški pravnega zastopanja in stroški
raziskave posameznega primera.
Obseg kritja razširjena proizvajalčeva
odgovornost
•
•
•
•
•
•
Kritje za zakonsko odgovornost za
škodo zaradi napake izdelka, ki je
nastala :
Pri mešanju, sestavljanju ali predelavi
izdelka z napako z drugimi izdelki.
Pri nadaljnji obdelavi in predelavi
izdelka z napako.
Zaradi demontaže izdelka z napako in
montažo nadomestnega izdelka.
Zaradi mehanične naprave z napako.
Za stroške preizkušanja in iskanja
napak.
Obseg kritja za zavarovanje odpoklica
• Kritje za odškodninske zahtevke
za škodo zaradi odpoklica
izdelkov, ki je nujen zaradi
preprečitve poškodovanja oseb.
• Opredeljen kot poziv lastnikom
spornih izdelkov, da le tega vrnejo
v pregled in morebitno popravilo.
• Odpoklic lahko opravi proizvajalec
ali pristojni državni organ.
• Kritje tudi za škodo, ki zaradi
odpoklica nastane proizvajalcu
spornega izdelka.
Predmet zavarovanja za zavarovanje
odpoklica
•
•
•
•
•
•
Stroški obveščanja.
Stroški sortiranja.
Transportni stroški.
Stroški pregledovanja.
Stroški začasnega skladiščenja.
Stroški zamenjave celotnega
izdelka brez stroškov zamenjave
izdelka z dejansko napako.
• Stroški popravila izdelka z napako.
• Stroški odvoza na odpad oziroma
uničenja.
Predmet zavarovanja za zavarovanje
odpoklica ; razširitev
•
•
Stroški ukrepov za preprečitev in
ublažitev škode, če izdelki z napako še
niso bili dobavljeni končnim kupcem,
vendar bi bil odpoklic nujen če bi bili
poslani na trg.
Stroški demontaže in ponovne
montaže, ki niso potrebni za
preprečitev nevarnosti za škode na
osebah ; le te pa izvirajo iz
odstopanja izdelkov od karakteristik
dogovorjenih v pogodbi med
proizvajalcem in njegovimi
poslovnimi partnerji.
Časovna omejitev zavarovanja
• Zavarovalno kritje obstaja za
škode v času veljavnosti
police, vendar za izdelke, ki
so bili dani v prodajo pred
sklenitvijo zavarovanja za
največ v polici dogovorjeno
dobo.
Krajevna omejenost zavarovanja
• Zavarovanje velja samo za
škodne dogodke, ki se zgodijo
v območju zavarovalnega kraja
navedenega na polici.
• Za zavarovanje v ZDA/Kanada
po navadi veljajo posebne
omejitve ter je običajno kritje
podano samo za indirektni
izvoz.
Sprožilec ( „Trigger“ ) zavarovanja
• Pri zavarovanjih
odgovornosti poznamo
dve obliki sprožilca
zavarovalnega kritja in
sicer po dogodku ali ko
prispe odškodninski
zahtevek.
Potrebni podatki za pridobitev
zavarovalne ponudbe
• Za pridobitev zavarovalne
ponudbe potrebno
izpolnjevati vprašalnike, kjer
se posebej pridobivajo
informacije za splošno
odgovornost, proizvajalčevo
odgovornost, razširjeno
proizvajalčevo odgovornost
in odpoklic.
Obveznosti podjetja ob nastanku
škodnega primera
• Vse prejete odškodninske
zahtevke je potrebno brez
odlašanja poslati na
zavarovalnico. Odškodninskih
zahtevkov ni dovoljeno zavrniti ali
prepoznati kot upravičene.
Proučitev odškodninskega
zahtevka po temelju in višini ter
pravno zastopanje se prepusti
zavarovalnici.
www.binova.si

similar documents