Grafikus ábrázolás

Report
Grafikus ábrázolás
A diagramtípusok a táblázatkezelőben
Az oszlopdiagramok
Különböző, de egynemű, időszakosan változó adatok szemléltetésére,
összehasonlítására használjuk.
Több adatsor
Halmozott
oszlopdiagram:
az
egyes
adatsorokat szimbolizáló oszlopok egymás tetejére
kerülnek, így nemcsak az egyes oszlopok nagysága,
hanem azok együttes értékük is leolvasható.
100%-ig halmozott oszlop: nemcsak
összeadódnak az értékek, hanem a kategóriák
összeadott értékeinek százalékában fejezzük ki az
egyes összetevőket.
Halmozott oszlopdiagram
A vonaldiagramok
Egy vagy több adatsor megjelenítésére alkalmas. Az ábrázolás alapjául a
pontok szolgálnak, melyeknek a függőleges tengelyen mért magassága
fejezi ki az ábrázolandó érték nagyságát.
Kördiagram
Egy adott mennyiség megoszlásának az ábrázolására használhatjuk. A
részadatok nagyságát az egyes körcikkek aránya fejezi ki. Alkalmazzuk, ha
az egyes részeknek az egészhez való viszonyát szeretnénk kifejezni.
(kör-kör, kör-sáv, perec)
kördiagram
kör-kör diagram
Perecdiagram
A kördiagram speciális fajtája a perecdiagram.
Előnyös tulajdonsága, hogy lehetővé teszi több adatsor egyidejű
megjelenítését, de hátránya, hogy az ábra optikailag nem semleges, mivel
nem azonos területűek az egymás alatt-felett sorakozó körsávok.
Sávdiagram
A sávdiagram az oszlop diagrammal gyakorlatilag megegyezik, csak az
egyes oszlopok vízszintesen helyezkednek el. Az altípusai megegyeznek az
oszlopdiagraméval.
A területdiagram
A területdiagramon az adatok nagyságát az egyes területek fejezik ki.
Mivel értelmezése és a konkrét értékek leolvasása nem túl egyszerű,
ezért ritkábban használatos.
Speciális diagramok
A sugárdiagram több adatsor vagy adatoszlop ábrázolására
alkalmazható. A több adatsor skálázása nagyságrendileg eltérő lehet, így
ezzel a diagramtípussal csak azonos karakterű jellemzőket ábrázolhatunk.
(Célszerű kevés adatsort választani.)
Speciális típusú diagramok közé tartozik az árfolyamdiagramok. Ezek
közé tartozik pl. a maximum-minimum-zár diagram, amelyhez a nevéből
adódóan legalább ez a három adatsor szükséges az elkészítéséhez a
megadott sorrendben. Az adatsor legkisebb és legnagyobb értékét
összekötve fejezi ki ezek különbségét.
A pontdiagram gyakran használt ábrázolási mód kétváltozós adatsorok
grafikus ábrázolására. Ennek a diagramtípusnak a legfontosabb alkalmazási
célja, hogy a két változó közötti kapcsolatot szemléltesse, melyeknél nem
értelmezhető az időbeli folytonosság változás.

similar documents