VTI och LiU - Energimyndigheten

Report
Demonstrationsprojekt
LiU-hyrbilen
Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid
partiell elektrifiering av miljöanpassad bilpark
PLUG-IN HYBRID
Övergripande mål
Projektet har som övergripande mål att skapa förståelse för
flertalet frågeställningar kopplade till införandet av elfordon i
medelstora städer samt planering av framtidens hållbara städer,
så kallade "Smart Post Carbon Cities".
Formell kick-off 2013-09-10
Projektets hemsida: www.liu.se/forskning/pluginhybrid
Projektdeltagare
Linköpings universitet
VTI
Tekniska verken
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Chargestorm
Akademiska Hus
Volvo
Linköpingsexpo AB
4
Styrkor med projeket
Befintliga infrastrukturer inom Linköpings universitet samt
Linköpings och Norrköpings kommuner - strategisk plattform för
beteendestudier.
Forskningskonstellation med VTI och LiU i spetsen
(beteendevetare, transportforskning, dedikerade
forskningsmiljöer inkluderande fordonslaboratorium och
simulatorer för komplementära studier).
Existerande interna biluthyrningen vid LiU tillsammans med
övriga parters bilparker, med tidigare erfarenhet av biogas och
etanol, samt den nya stadsdelen Vallastaden (LinköpingsBo2016)
och den omdanande stadsdelen Saltängen (Norrköping) är
integrerade i plattformen.
Arbetspaket
1. Beteendestudier för elbilsförare
AP Ledare: Magnus Hjälmdahl, VTI
2. Laddningsscenarior och smart energianvändning för
"Smart Post Carbon Cities”
AP Ledare: Mattias Krysander , LiU
3. Analys av beslutsprocess vid planering för
"Smart Post Carbon Cities”
AP Ledare: Åsa Aretun, VTI
4. Analys av beteendestudier och teknik samt
kunskapsspridning om projektet och projektresultat
AP Ledare: Michael Lögdlund, LiU
1. Beteendestudier för elbilsförare - Syfte
• Att studera hur ett elfordon körs
• Att studera hur beteende påverkar energiförbrukning och därmed
räckvidd
• Att studera hur beteende ändras över tid – lär man sig att utnyttja
batteriet bättre med ökad erfarenhet.
• Analys av beteende vad gäller nya elbilsförare och jämförelse med
existerande data för den mångåriga bilparken med
bränslealternativ såsom biogas, etanol och bensin/diesel.
• Uppföljning av förändringsmönster från nybörjare till van
elbilsförare
• Studier av beteende vid privatresor och pendling
7
Exempel på frågeställningar
• Hur mycket bränsle/energi drar en PHEV egentligen?
• Beror bränsleförbrukning i större eller mindre del på föraren
än för vanliga bilar? (dvs, är en PHEV mer (bränsle)förlåtande
för t.ex. aggressiva beteenden?)
• Orkar man ladda?
• Hur ändras beteende över tid?
• Ändrar/anpassar man sin körstrategi medvetet för att hålla sig
inom el-delen?
• Förstår man hur man ska använda bilen? Dvs pure, hybrid,
power – när ska man använda vad?
• Hur upplevde de att deras körning påverkades av att det var
en PHEV?
Metod
• Tre delmoment
1.
2.
3.
Användarstudie av LiU’s hyrbilar
Användarstudie av projektpartners el och hybridfordon
Användarstudie av privat körning
• Metod
– Loggning av fordonsdata
– Enkät till användare
– Intervjuer och fokusgrupper
• Tidplan
– Delmoment 1 startade 3/2 -2014 och pågår under ett år
– Delmoment 2 och 3 är under uppstart
Användarstudie av LiU’s hyrbilar
• Två Volvo V60 Plug-In hybrider samt
en VW Passat som referensfordon.
• Loggning av körparametrar, handhavande, inställningar
• Enkäter om individen (första hyrtillfället) samt den
genomförda resan (varje hyrtillfälle)
• Februari 2014 t.o.m. januari 2015.
• Studerar bl.a.
–
–
–
–
Individuella variationer på förbrukning och el/diesel ratio
Inlärningseffekter
Skillnad i körbeteende mellan ”vanlig” bil och Plug-In hybrid
Upplevda barriärer och potential för utökat nyttjande av eldrift
Användarstudie av projektpartners
el och hybridfordon
• Inom projektet finns tillgång till:
– 2 Opel Ampera (PHEV)
– 2 Mitsubishi Miev (El)
– 4 Reanult Kangoo (El)
• Loggning och enkäter ger information om hur individuella
skillnader i körstil påverkar räckvidd och vilka de
bakomliggande orsakerna är
• Fokusgrupper med erfarna användare kommer att visa på
styrkor, svagheter och barriärer med elfordon
• Loggning har visat sig vara mer problematiskt än förväntat
Användarstudie av privat körning
• En Volvo V60 Plug-In hybrid som lånas ut till privatpersoner
(med koppling till projektpartners)
• Lånas ut under två veckor till personer som vanligtvis
bilpendlar till jobbet.
• Loggning av körbeteende, enkät, intervju/fokusgrupp
• Syftar till att studera beteendeförändringar över tid. Studera
barriärer för eldrift i vardagligt bruk. Studera el/diesel ratio
samt uppskatta potential om barriärer elimineras.
• Balanserar hyrbilens bredd mot privatutlåningens djup.
Balansera tjänsteresor mot privatresor
Tidplan – AP1
• LiU hyrbilar, fältförsök fram till 2015-01-31
– Många resor, många individer, många enkäter – omfattande analys
• Projektpartners fordon, så fort vi löst loggningsproblematiken
– Så länge som möjligt, dvs våren 2015
– Många resor, få individer – inte fullt så omfattande analys
• Privat körning, avvaktar besked från Skatteverket
– 10-12 individer á 2 veckor. Fältförsök klart hösten 2014
• Projektslut/avrapportering 2015-05-15
Arbetspaket
1. Beteendestudier för elbilsförare
AP Ledare: Magnus Hjälmdahl, VTI
2. Laddningsscenarior och smart energianvändning för
"Smart Post Carbon Cities”
AP Ledare: Mattias Krysander , LiU
3. Analys av beslutsprocess vid planering för
"Smart Post Carbon Cities”
AP Ledare: Åsa Aretun, VTI
4. Analys av beteendestudier och teknik samt
kunskapsspridning om projektet och projektresultat
AP Ledare: Michael Lögdlund, LiU
2. Laddningsscenarior och smart energianvändning
Omfattning
• Smart laddning och BMS (Building Management System) för
det intelligenta bostadsområdet.
• Smart Laddning i kombination med småskalig miljövänlig
energiproduktion, lagring, vind, sol och dess påverkan på
bland annat batterilivslängd.
• Samverkan mellan närproducerad energi och intelligent
laddning.
• Affärsmodeller mellan elbilsägare/energibolag för
energiutbyte. Hur skall fördelar/vinster fördelas? Främjar
modellen ett sunt användarbeteende?
15
2. Laddningsscenarior och smart energianvändning
Metod
Utveckla simuleringsmiljö av hushåll inkluderande
• Termodynamisk husmodell.
• Stokastisk modell över användning av elektriska förbrukare.
• Regulator. En del elektriska laster kan flyttas i tiden,
exempelvis varmvattenuppvärmning, diskmaskin, och
tvättmaskin.
• Möjlighet att lägga till lokal elproduktion i modellen.
• Möjlighet att lägga till externt energilager, exempelvis
batterier i en elbil inklusive modell för batteriets åldrande.
16
2. Laddningsscenarior och smart energianvändning
Analys
Genom simuleringar kommer interaktionen mellan exempelvis
mikroelproduktion, smart laddning och olika
uppvärmningssystem att studeras, och ge svar på exempelvis
• Hur mycket finns det att vinna på att använda prediktiv
reglering genom användande av väderprognos?
• Hur hög ersättning behöver en elbilsägare få för att
elhandlare kan använda batteriet som buffert? Skiljer sig
resultatet om hushållet använder batteriet som buffert
internt inom hushållet?
17
4b. Kunskapsspridning
Nyheter
www.liu.se/forskning/pluginhybrid
130911: "Hållbara städer i fokus för forskning om
elbilar" - artikel på ENERGInyheter.se
130911: Inslag i 24Corren.
130911: "Sladden ur för Plug-in hybrid" - artikel i
LiU-nytt.
130911: "Forskningsstudie om Plug-in hybrider
tillsammans med LiU" - artikel Tekniska Verkens
hemsida.
130911: "VTI och LIU hjälper hybridbilen" - artikel i
Affarsliv.com
130911: "Forskarna vill bana väg för elbilar" - inslag
i SR P4 Östergötland
130910: "LiU-projekt ska få fler att köra elbilar" inslag i TV4 Öst
130910: "VTI och LIU hjälper hybridbilen" - artikel i
Östgöta Correspondenten
130910: "Forskning kring elbilar ska öka
tillgängligheten" - se inslag i SVT Östnytt
Invigning 10 september L-huset, Campus Valla,
Linköping.

similar documents