PZI prednaska 1

Report
PRIAME ZAHRANIČNÉ
INVESTÍCIE
MGR. ING. GABRIELA SOPKOVÁ, PHD.
ČLENENIE MEDZINÁRODNÝCH KAPITÁLOVÝCH
POHYBOV
• Portfóliové investície
- investorom ide predovšetkým o zisk a nie o dlhodobú perspektívu spoločnosti
- vlastníctvo zvyčajne menej ako 10% akcií podniku
- menej podstatný vplyv investora na riadenie podniku
- bez dlhodobého záujmu na riadení spoločnosti
- na tieto investície pôsobia nasledovné faktory: výnosy z cenných papierov, úrokové miery
- databáza pre sledovanie a analýzu portfóliových investícií na Slovensku: Stredisko cenných papierov SR,
a. s. , Bratislava
ČLENENIE MEDZINÁRODNÝCH KAPITÁLOVÝCH
POHYBOV
• Priame zahraničné investície
- investorom ide okrem zisku aj o dlhodobú udržateľnosť a stabilitu spoločnosti
- vlastníctvo 10% a viac akcií podniku alebo hlasovacích práv
- podstatný vplyv investora na riadení podniku
- dlhodobý záujem na riadení spoločnosti
- investormi sú najmä TNK
ČLENENIE PZI Z FUNKČNÉHO HĽADISKA
• Horizontálne investície – dcéra a matka pôsobia v tom istom odvetví
Predpoklady: high trade costs/barriers, firm-level scale economies, high tariff barriers
Príklad: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ford, Mc´ Donald
ČLENENIE PZI Z FUNKČNÉHO HĽADISKA
• Vertikálne investície – dcéra a matka sa nachádzajú na rôznych stupňoch reprodukčného
procesu
Predpoklady: low trade costs/barriers, low tariff barriers
Dva typy: 1. Forward FDI (distributor)
2. Backward FDI (supplier)
Príklad: Royal Dutch Shell (oil), British Petroleum (oil), Alcoa (aluminium), Volkswagen (car)
ČLENENIE PZI Z FUNKČNÉHO HĽADISKA
• Konglomerátne investície – investície, ktoré nesúvisia s hlavným predmetom činnosti firmy
Príklad: Berkshire Hathaway – General Electric
Japonsko – tzv. „keiretsu“
Južná Kórea – tzv. „chaebol“ (typ koglomerátu vlastneného a riadeného rodinou, inheritable) – Samsung,
LG, Hyundai, Kia
Čína – konglomerátne firmy vlastnené štátom (Fosun – najväčší čínsky konglomerát v súkromnom
vlastníctve)
POJEM „KEIRETSU“
• združenie malých a stredných podnikov v okolí jednej veľkej firmy, resp. banky
• sú prepojené obchodnými vzťahmi a podielmi
• 2 typy: horizontálne a vertikálne
• Horizontálne (finančné): členovia tohto konglomerátu sa združujú okolo jednej veľkej banky. Vyrábajú výrobky
z kapitálu, ktorý im poskytla banka. Výnosy z predaja týchto výrobkov rozdeľujú medzi seba a banku.
- Najznámejšie keiretsu v Japonsku: Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Sanwa, DKB and Japanese Bank
• Vertikálne: členovia tohto konglomerátu sa združujú okolo jednej veľkej spoločnosti. Pre túto spoločnosť
vykonávajú zväčša dodávateľskú činnosť určitých výrobkov resp. komponentov.
- spájajú dodávateľov, výrobcov a distribútorov jedného priemyslu
HORIZONTÁLNE KEIRETSU
VERTIKÁLNE KEIRETSU
ZÁKLADNÉ FORMY PZI
• CEZHRANIČNÉ FÚZIE
• CEZHRANIČNÉ AKVIZÍCIE
• JOIN VENTURES
CEZHRANIČNÉ FÚZIE
•
spojenie, pri ktorom sa operácie a majetok dvoch firiem, z dvoch rôznych krajín skombinujú a vznikne NOVÝ PRÁVNY
SUBJEKT!!!
•
je to v podstate splynutie jednej firmy do inej, už existujúcej, ktorá sa však právne konštituuje nanovo
•
ide o dobrovoľné spojenie, príklad: Daimler-Benz – Chrysler = DaimlerChrysler
•
Typy:
„mergers of equals“
1. Horizontal merger (two companies in direct competition),
2. Vertical merger (customer and company or supplier and company (Market extension merger, Product extension
merger)),
3. Conglomerate (no common business area)
•
Dôvody na fúziu:
-
staff reductions
-
economies of scale
-
acquiring new technology
- improve market reach and industry visibility
CEZHRANIČNÉ AKVIZÍCIE
• transfer kontroly majetku a operácií z miestnej do zahraničnej firmy
• „prevzatie spoločnosti“
• 2 typy: greenfield investment a brownfield investment
• Greenfield investment: Kia (Slovensko), Hyundai (Česká republika), Lidl
- výhody: tax incentive advantages, avoidance of trade restrictions, low transportation costs
- nevýhody: more expensive to set up, higher level of risk involved
• Brownfield investment: Vodafone (India), Pollenia-Lechia + Beiersdorf, Sony, Samsung
- výhody: využívanie licencií, existujúca infraštruktúra, existujúca sieť dodávateľov a odberateľov
- nevýhody: nevyhovujúca lokácia firmy, risk nepredvídaných situácií, nevyhovujúci technický stav budov
BIGGEST MERGERS AND ACQUISITIONS DEALS IN THE
WORLD
• Vodafone + Mannesman (telecommunications) – 2000
• AOL + Time Warner (media) – 2001
• Verizone + Vodafone (telecommunications) – 2013
• Altria + Philip Morris (tobacco) – 2008
• Pfizer + Warner – Lambert (pharmaceuticals) – 2000
• Exxon + Mobile (oil & gas) – 1999
• Royal Dutch + Shell (oil & gas) – 2005
• Panta Rhei + Diversified Retail Company (books) – 2013
• Pringles + Diamond Foods (food) - 2013
JOINT VENTURES
• is an organisation in which two or more individuals or companies join together in a limited temporary
partnership
• spolupráca na základe zmluvy
• pro: different skills, access to new markets, diversification of risk
• cons: slower-decision making, shared rewards, potential for disagreement
• príklad: Škoda (Česká republika) + Volkswagen (Nemecko) = výroba automobilov, KONE (Fínsko) + TELC
(Toshiba Elevator and Building Systems Corporation, Japonsko) = výroba eskalátorov v Číne
• Príklad zo Slovenska: PT Company (Česká republika) + PPD Marketing+ (Slovenská republika) = SALES
HOUSE
TRANSNACIONÁLNE KORPORÁCIE
• právnické osoby alebo osoby bez právnej subjektivity, ktoré pozostávajú z materských podnikov a ich
zahraničných afilácií (dcérskych spoločností)
• tieto spoločnosti:
a) predstavujú hybnú silu globalizácie
b) využívajú komparatívne výhody
c) pôsobia vo všetkých sektoroch ekonomiky
d) v roku 2002 zamestnávali TNK v zahraničí viac ako 53 miliónov ľudí
e) najväčšie TNK ročne vyprodukujú pridanú hodnotu vyššiu ako je HDP mnohých krajín
f) 80% poľnohospodárske pôdy vo svete kontrolujú korporácie
MATERSKÝ PODNIK A ZAHRANIČNÁ AFILÁCIA
• Materský podnik – kontroluje aktíva iných subjektov tým, že vlastní kapitálový podiel
-
zameriava sa na vedu a výskum
-
poskytuje technológie a know-how
-
poskytuje účtovné, manažérske služby
• Zahraničná afilácia – právnická osoba alebo osoba bez právnej subjektivity, v ktorej investor vlastní podiel,
ktorý mu umožní dlhodobý záujem na riadení tohto podniku
• Afilácia môže mať v zahraničí tieto formy:
a) pobočka (vlastná právna subjektivita), viac ako 50% vlastní iná spoločnosť
b) pridružený podnik (vlastná právna subjektivita), viac ako 10% menej ako 50% vlastní iná spoločnosť
c) Filiálka (bez právnej subjektivity)
ETAPY VÝVOJA TRANSNACIONÁLNYCH KORPORÁCIÍ
• začiatok zakladania TNK (19 st.), automobily (Ford), ťažba ropy (Royal Dutch/Shell), Michellin, Nestlé,
• British East India Company, the Hudson´s Bay Company, the Royal African Company = monopoly
podporované vládou
• vývoj po 2 svetovej vojne: rozmach TNK vďaka VTP, hlavným zdrojom investícií sa stalo USA,
• 70. roky 20. storočia: nárast podielu európskych a japonských investorov
• 80. roky 20. storočia: USA sa stáva čistým príjemcov PZI (najväčší investor v USA je Japonsko)
• 90. roky 20. storočia: rozmach TNK po celom svete
• 21. storočie: najväčší investori PZI: USA, Japonsko, Čína, Hongkong, UK, Nemecko
TOP 20 WORLD FDI OUTFLOWS IN 2012
BRITSKÁ VÝCHODOINDICKÁ SPOLOČNOSŤ
• jedna z prvých TNK na svete
• jedna z prvých akciových spoločností
• vznikla v roku 1600 a svoju činnosť ukončila v roku 1874
• bola založená Chartou, ktorú vydala kráľovna Alžbeta 1 (táto listina jej zaručovala monopol)
• obchodovala predovšetkým s Indiou
• viac nezávislá od vlády ako francúzske spoločnosti
• dávala do popredia obchod pred teritoriálnymi otázkami
THE HUDSON´S BAY COMPANY
• vznikla v roku 1670 – jej činnosť trvá dodnes
• najstaršia komerčná korporácia v Severnej Amerike
• pôvodne obchodovala s kožušinami
• kráľ Karol II. udelil tejto spoločnosti monopol na obchod s kožušinami v oblasti povodia všetkých riek
vlievajúcich sa do Hudsonovho zálivu
• táto spoločnosť bola svojho času najväčším vlastníkom pôdy na svete
• momentálna činnosť: oblečenie, doplnky, poistenie
MOTÍVY PZI Z HĽADISKA STRATÉGIE INVESTUJÚCEJ
FIRMY
• Trhovo orientované investície
• Investície zamerané na zvýšenie efektívnosti
• Zdrojovo orientované investície
• Investície orientované na strategické aktíva/schopnosti
HODNOTENIE TNK – TRANSNATIONALITY INDEX +
TRANSNATIONAL ACTIVITIES SPREAD INDEX
Network Spread Index (NSI)
NSI = N/N*
N – počet krajín v ktorých firma podniká
N* - počet krajín v ktorých firma môže podnikať
(tzn. v ktorej sa vyskytujú PZI) mínus domáca
krajina
DEGREE OF INTERNATIONALIZATION SCALE
(SULLIVAN, 1994)
aktíva v zahraničí/celkové aktíva + objem zahraničného predaja/celkový predaj +
zahraničné afilácie/celkové afilácie + medzinárodná skúsenosť top manažmentu
+ psychický rozptyl medzinárodných operácií
medzinárodná skúsenosť top manažmentu: porovnáva dĺžku času stráveného v zahraničí top manažéra
(jeho zahraničné skúsenosti) s dĺžkou času, ktorý je tento manažér celkovo zamestnaný (total years of his
working experience)
psychický rozptyl medzinárodných operácií: ten zones with different cognitive maps relating to
management principles
TOP 10 TNK NA SVETE (NEFINANČNÝCH)
Korporácia
Krajina pôvodu
Priemysel
TNI
1
General Electric Co
USA
Elektronika
52,5
2
Royal Dutch Shell plc
UK
Ropa
76,6
3
BP plc
UK
Ropa
83,8
4
Toyota Motor Corporation
Japonsko
Automobily
54,7
5
Total SA
Francúzsko
Ropa
78,5
6
Exxon Mobil Corporation
USA
Ropa
65,4
7
Vodafone Group Plc
UK
Telekomunikácie
90,4
8
GDF Suez
Francúzsko
Energetika
59,2
9
Chevron Corporation
USA
Ropa
59,5
Nemecko
Automobily
58,2
10 Volkwagen Group
„THE ILLUSION OF CHOICE“
VPLYV TNK NA HOSTITEĽSKÚ KRAJINU
POZITÍVNY VPLYV
NEGATÍVNY VPLYV
- nové technológie
• riziko vzniku monopolu
- vyššia produktivita práce
• vytláčanie malých a stredných podnikateľov
- transfer zdrojov
• riziko ovplyvňovania politickej sféry
- zvýšenie zamestnanosti
• riziko zamestnávania expatriotov
- prenos manažérskeho know-how
• riziko opustenia krajiny po využití
komparatívnych výhod
- zvýšenie HDP
VPLYV TNK NA MATERSKÚ KRAJINU
POZITÍVNY VPLYV
NEGATÍVNY VPLYV
• stimulovanie exportu
• odliv kapitálu na VTP
• zvýšenie zamestnanosti (expatrioti)
• riziko transferových cien
• zvýšenie HNP
• prenos inovačného potenciálu
• asociované investície
• zvýšenie otvorenosti ekonomiky
WALLMART VSTUPUJE NA INDICKÝ TRH
PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE, 2012
EÚ (MIL. USD)
PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE, 2012
USA, ČÍNA, EÚ, RUSKO, BRAZÍLIA
Prílev PZI
Odlev PZI
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
USA
215 952
306 366
143 604
198 905
226 937
167 620
393 518
308 296
266 955
304 399
396 656
328 869
EÚ
859 118
545 325
359 000
379 444
441 557
258 514
1 257 890
982 036
381 955
497 801
536 499
323 131
Čína
83 521
108 312
95 000
114 734
123 985
121 080
26 510
55 910
56 530
68 811
74 654
84 220
Brazília
34 585
45 058
25 949
48 506
66 660
65 272
7 067
20 457
10 084
11 588
Rusko
56 996
74 783
36 583
43 168
55 084
51 416
45 879
55 663
43 281
52 616
-
-
1 029
66 851
-
2 821
51 058
2007
2008
2009
2010
Developed economies
2011
2012
2007
Developing economies
2008
2009
PRÍLEV PZI
Transition economies
2010
ODLEV PZI
2011
55,491
72,880
61,872
48,369
668,439
344,034
330,033
426,082
422,067
413,220
909,383
1,183,089
1,029,837
828,006
560,718
702,826
1,890,420
1,600,707
1,319,893
1,026,531
820,008
735,212
696,418
637,063
613,436
530,289
273,401
60,591
51,596
87,382
96,290
75,056
72,750
121,429
93,371
589,430
POROVNANIE ROZVINUTÝCH, ROZVOJOVÝCH A
TRANFORMUJÚCICH SA EKONOMÍK (MIL. USD)
2012
PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
PROGNÓZA 2013-2015
PZI NA SLOVENSKU, ROK 2012
OUTFLOWS
PZI NA SLOVENSKU, ROK 2012
INFLOWS
UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002-2012 PODĽA
REGIÓNU
TOP FIRMY NA SLOVENSKU (PZI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KIA
SLOVNAFT
SAMSUNG
VOLKSWAGEN
U. S. Steel Košice
SLOVNAFT
PSA
CONTINENTAL
SONY
PZI V EKONOMICKÝCH TEÓRIÁCH
EKLEKTICKÁ TEÓRIA
• Autor: J. H. Dunning
• OLI paradigma
• O – Ownership Advantages (prečo vstúpiť na zahraničný trh?) pozn. firma vlastní výhody
• L – Location Advantages (kam vstúpiť?) pozn. firma internacionalizuje tieto výhody
• I – Internalization Advantages (ako vstúpiť) pozn. firma využíva výhody sama, neprenajíma ich.....
PZI V EKONOMICKÝCH TEÓRIÁCH
GRAVITAČNÝ MODEL
• čím sú 2 krajiny bližšie k sebe, tým je ich obchod intenzívnejší
• PZI:
• vzdialenosť medzi dvoma štátmi
• vybavenosť štátov výrobnými faktormi
• veľkosť trhu v jednotlivých štátoch
PZI V EKONOMICKÝCH TEÓRIÁCH
MODEL KŔDĽA LETIACICH HUSÍ
LITERATÚRA
Baláž, P.: Medzinárodné podnikanie. 2010. ISBN 978-80-89393-18-3
http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2000/i00-101.pdf
http://hn.hnonline.sk/biznis-740/transnacionalne-korporacie-vekonomike-149486
http://unctad.org/en/docs/wir99c3.pdf
http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2013ReferencesAnnexes_en.pdf
http://ejournal.narotama.ac.id/files/model%20asia.pdf
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
[email protected]
WWW.SOPKOVA.COM

similar documents