WMO-deeltijd presentatie les 5

Report
WMO
Presentatie les vijf
De wet maatschappelijke ondersteuning
[email protected]
www.hennykonings.nl
Opdracht les zes
Presenteer in de al samengestelde groepjes de
volgende opdracht;
• Welk project of aanbesteding zou jij in het licht van
de WMO willen ontwikkelen. Welke kansen en
bedreigingen zie je. Geef vooral in dit project aan
hoe jij jezelf als de nieuwe professional ziet en/of
zou willen presenteren.
• Maak hiervan een presentatie van maximaal 40
minuten.
• Zorg voor onderlinge afstemming met de andere
groepjes (inclusief stelling en discussie)
INHOUD PROGRAMMA
• De Rotterdamse WMO
• De toekomst van de
professional
• Welzijn nieuwe stijl
(wordt niet getoetst)
De Rotterdamse WMO
• In 2005 is men begonnen met de
voorbereidingen op de invoering van de WMO
door middel van het formuleren van een
gemeenschappelijke visie.
• Aan de hand van discussies met betrokkenen en
belanghebbende is men tot een visienota
gekomen.
• In 2007 is men gestart met een meerjarenplan
geschreven door een projectteam, bestaande uit
medewerkers van deelgemeenten en van
stedelijke diensten.
Burgerparticipatie
• Het plan van aanpak is besproken en getoetst
bij een aantal maatschappelijke instellingen en
organisaties/klankbordgroep
• Beleggen van een WMO- werkconferentie (70
vragers en aanbieders)
• Formele adviesprocedure in acht genomen bij
organisaties en via het internet
• Bestuurlijk adviestraject doorlopen
• WMO-adviesraad is momenteel de (tijdelijke)
klankbordgroep
WMO beleid in Rotterdam
• Het gemeentelijke beleid bevatte al veel
van de doelstelling van het WMO beleid,
b.v. WVG – veranderingen zijn de eigen
bijdrage, vouchers en PGB
• Het aanbieden van de thuiszorg sinds
2006 al ingezet
• In de jaren negentig introduceerde
Rotterdam de sociale vernieuwing en o.a.
het opzoomeren
De Rotterdamse WMO
• Dat Rotterdammers zichzelf kunnen redden en zich
zorgzaam opstellen voor mensen in hun sociale netwerk.
• Dat Rotterdammers zich uitspreken over wat beter kan.
In hun directe omgeving, maar ook in de wijk en de
gemeente.
• Dat de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die
er niet naar vragen. Dit heet ook wel bemoeizorg.
• Dat er meer contact is tussen mensen die zichzelf prima
redden en mensen die hulp nodig hebben. Meer
onderlinge betrokkenheid dus.
• Dat pleinen en gebouwen zo ingericht worden dat het
voor mensen makkelijker wordt om elkaar te ontmoeten.
Ambitie; verhoging van de sociale
kwaliteit
• Meer Rotterdammers die de Nederlandse
taal beheersen
• Een hoger gemiddeld opleidingsniveau
• Meer Rotterdammers die maatschappelijk
actief zijn
• Meer Rotterdammers met betaald werk
• Een hoger gemiddeld inkomen
• Centrale rol vormen WAPS
(wijkactieplannen sociaal)
Prestatieveld 1,2,3,4
1 Samenhang en leefbaarheid: buurtprojecten,
stimulering laag geletterdheid, talentontwikkeling
2 Preventieve ondersteuning jeugd: centra voor
jeugd en gezin, begeleid wonen
3 Informatie, advies en cliëntondersteuning:
digitaal en fysiek vraagwijzerloketten
4 Mantelzorg en vrijwilligers:
mantelzorgondersteuning b.v.
parkeerontheffingen
Prestatievelden 5,6,7,8,9
5 Bevorderen deelname: maatschappelijk
kwetsbare groepen.
6 Verlenen van individuele voorzieningen;
bijv.; indicatie aanvragen
7,8,9, Maatschappelijke opvang, huiselijk
geweld,OGGZ, verslavingsbeleid: dak- en
thuislozenzorg, uitvoeringsprogramma,
De toekomst van de professional
Het alternatief..
• Samenspel tussen formele en informele zorg:
• Nieuwe organisatievormen: zelfsturende
teams met weinig overheid.
• Voorbeeld; buddynetwerk
• De praktijk: focus op ketensamenwerking
• Centra voor Jeugd en Gezin, Preventie, Zorg advies
teams, Elektronisch kinddossier en Verwijsindex
Risicojeugd. Gemeente is verantwoordelijk voor
preventief jeugdbeleid.
• WMO als katalysator daar waar het gaat om
dwarsverbanden leggen tussen de instellingen
onderling.
• Voorbeeld: Burenhulpcentrale, Vraagwijzer, Een loket
functie etc.
Dilemma’s en Uitdagingen
• Gaan burgers eerst in eigen kring ondersteuning zoeken
• Komt de agogische professional pas in actie als burgers
niet meer in staat zijn om aan de samenleving deel te
nemen
• Richt de WMO professional zich minder op de
ondersteuning van de individuele hulpvrager maar
bovenal op de toerusting van het sociale net werk om
ondersteuning te bieden.
• De gelijkstelling van ‘burgers’ in de WMO
prestatievelden zijn risicovol, denk aan jonge
mantelzorgers en vraagontkenners (zij vragen aandacht
ivm complexe problematiek)
• De Rotterdamse professional houdt zich bezig met
activerende participatie en burgerlijke
verantwoordelijkheid.
Integraal werken?
Professionals en vrijwilligers achter een
WMO loket?
Bijv.; Bij complexe problemen zijn veel acties
tegelijk nodig, vanuit verschillende disciplines..
hulpverlening, arbeidstoeleiding, uitkering en
huisvesting. Alles keer op keer anders en
onoverzichtelijk.
Vervagende grenzen tussen
beroepen?
• Komst van de Social Worker?
• Een werker die gedrag beïnvloedt (geen
therapie), verhoudingen beïnvloedt
(mediation), ontwikkeling en opvoeding
stimuleert, en ook ingrijpt of optreedt
(taakstraffen en intensieve trainingen)
• Werkzaam in Zorg en Welzijn en positie
als frontlijnwerker, sociaal ondernemer of
specialist.
De ‘nieuwe’ professional:
• Streeft doelmatigheid na middels vraag
verheldering en activerende methoden
• Rechtvaardiging van het eigen optreden en
legitimatie van de (moraliserende interventie)
vraagt bezinning van de beroepsethiek.
• Hernieuwde positionering t.o.v. de vrijwilliger
• Het veranderen en begeleiden in de richting van
zelfredzaamheid
• De professional wordt geacht over de (beroeps)
grenzen te kijken
• Het initiëren van nieuwe organisatievormen
Welzijn nieuwe stijl
Hoofddoelstellingen
• Gemeenschappelijke – Doelen bereiken
middels dialoog tussen de gemeente,
maatschappelijke instellingen en de
burgers
• Professioneler/Effectiever – Sturing op
resultaten ipv producten en waar mogelijk
op maatschappelijke effecten
• Efficiënter – op macro niveau – meer
samenwerking tussen aanbieders,
collectieve arrangementen
De acht bakens van welzijn
nieuwe stijl
1 Gericht op de vraag achter de vraag;
2 gebaseerd op de eigen kracht van de burger;
3 direct er op af;
4 formeel en informeel in optimale verhouding;
5 doordachte balans van collectief en
individueel;
6 integraal werken;
7 niet vrijblijvend, maar resultaatgericht;
8 gebaseerd op ruimte voor de professional.
Vraagstukken rondom integraal
werken.
• Soort problematiek
• Doelstellingen
• Organisatie
• Positionering
Wmo VraagWijzerloket Rotterdam
• Digitaal
• Telefonisch
• Digitaal sociaal
• Fysiek
Registratiesysteem gemeente en frontoffice en
vraagwijzerloket in deelgemeente.
Frontoffice gaat casussen toetsen. Daarna aan de hand
van casus naar een of meerdere partijen.
Vraagwijzer loket Charlois
• Onderwerpen;
Leven met lich. Beperking.
Omgaan met ziekte in het gezin, op het werk.
Omgaan met geld.
Rouwverwerking,
Huiselijk geweld
Relatieproblemen
Kinderen en opvoeding
Vrijwilligerswerk
Sportieve of recreatieve activiteiten
Frontoffice
Frontoffice werkwijze stroomschema
Schat je in dat het hier om een vraag
gaat die privacy gevoelig is?
Nee
Ja
Vraagverheldering in een
van de spreekkamers
Verwacht je dat de afhandeling maximaal
15 minuten in beslag zal nemen?
EN
Verwacht je dat je zelf over voldoende
kennis en vaardigheden beschikt om
de vraag af te handelen?
Ja
Nee
De vraag is in principe
niet geschikt om aan de
balie af te handelen.
Voor werkwijze, zie
stappenplan verwijzing
Handel de vraag zelf met de cliënt af
Specialiteitenkaart
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bijlage 2.
Specialiteitenkaart
Opbouwwerk:
ogen en oren van de wijk
vertrouwenspersoon van en in de wijk
brede aanpak (niet individueel)
organiseren van buurt- en wijkgerichte activiteiten.
De Nieuwe Unie/ corporatie:
huizenbestand technisch in orde, aanpak veiligheid en
bewonersproblematiek
• hier experiment “brede”herhuisvesting.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CIHA
directe hulp
ambulante hulpverlening
crisisinterventie
Intensieve gezinsbegeleiding
Vraagwijzer (VW)
vraagverheldering
actuele kennis sociale kaart
korte lijnen met backoffice
Ouderenwerk
psychosociale hulpverlening
ouderdomgerelateerde problematiek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bewonersorganisatie Pendrecht (BOP)
spreekuren
belastingspreekuur
sociaaljuridisch spreekuur.
SoZaWe
Serviceverlening belastingformulieren, bijzondere
uitkering
Aanvraag schuldhulpverlening
Radar
Integratietrajecten.
St Welzijn Antillianen
Hulpverlening aan Antillianen.
Veel gebruikte afkortingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VWS – Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
WWB – Wet werk en bijstand
VNG – Vereniging Nederlandse gemeenten
WSW – Wet sociale werkvoorziening
CAK – Centraal administratie kantoor
WVG – Wet voorzieningen gehandicapten
WMG – Wet marktordening gezondheidszorg
CIZ – Centrum indicatiestelling zorg
PGB – Persoonsgebonden budget
HKZ norm – harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de
zorg
Literatuur
• De praktijk van de WMO –
Onderzoeksresultaten lectoraten social
work – Rick Kwekkeboom en Marja JagerVreugdenhil
• Basisboek Geschiedenis Sociaal Werk in
Nederland – Maarten van de Linde
Enkele site’s
•
•
•
•
•
•
•
•
http://wmo.startpagina.nl
www.rotterdam/nl/wmo
www.hennykonings.nl
www.bureaujeugdzorg.info.nl
www..josvdlans.nl
www.scienceguide.nl
www.steyaert.org.nl
www.ijsselwijs.nl

similar documents