مشاهده

Report
1
‫‪.‬مدیریت حافظه‬
‫مقدمه‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫عناصری که به حافظه نیاز دارند‬
‫مدیریت حاقظه تحت کنترل برنامه نویس و سیستم‬
‫مراحل مدیریت حافظه‬
‫مدیریت حافطه ایستا‬
‫مدیریت حافظه هرم و مسائل مربوطه‬
‫‪2‬‬
‫[]‬
‫مقدمه‬
‫‪.‬‬
‫اغ لب زبان ها ا ین قابل یت را دار ند که حاف ظه الزم را برای‬
‫اشیای داده‪ ،‬بطور پویا تخصیص دهند و درصورت عدم نیاز‪،‬‬
‫آن را آزاد کنند‪.‬‬
‫با اینکه برنامه نویس با مدیریت حافظه سروکار دارد و باید‬
‫برنا مه هایی بنوی سد که از حاف ظه به خوبی ا ستفاده ک ند‬
‫احتماالً کنترل مستقیم او بر حافظه اندک است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عناصری که به حافظه نی‬
‫[]‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫سگمنت کد برای برنامه ترجمه شده کاربر‬
‫‪‬‬
‫برنامه های زمان اجرای سیستم‬
‫‪‬‬
‫ثوابت و ساختمان داده های تعریف شده توسط کاربر‬
‫‪‬‬
‫نقاط برگشت زیربرنامه ها‬
‫‪‬‬
‫محیطهای ارجاع‬
‫‪‬‬
‫حافظه های موقت در ارزیابی عبارات‬
‫‪‬‬
‫حافظه های موقت برای انتقال پارامترها‬
‫‪‬‬
‫بافرهای ورودی – خروجی‬
‫داده های خراب سیستم‬
‫‪‬‬
‫عملیات فراخوانی و برگشت از زیربرنامه‬
‫‪‬‬
‫عملیات ایجاد و از بین بردن ساختمان داده ها‬
‫‪‬‬
‫عملیات درج و حذف اجزای ساختمان داده ها‬
‫اجزای‬
‫های‬
‫برنامه‬
‫برای‬
‫بین‬
‫در‬
‫دادهو‬
‫فراخوانی‬
‫موقت‬
‫حذف‬
‫موقتاز‬
‫برای‬
‫ساختمانو‬
‫ایجاد‬
‫های‬
‫کدو‬
‫های‬
‫درج‬
‫عملیات‬
‫عملیات‬
‫سگمنت‬
‫حافظه‬
‫حافظه‬
‫عملیاتو‬
‫ثوابت‬
‫سیستم‬
‫سیستمها‬
‫زیربرنامه‬
‫ارجاع‬
‫اجرای‬
‫محیطهای‬
‫زمان‬
‫برگشت‬
‫های‬
‫های‬
‫داده‬
‫نقاط‬
‫برنامه‬
‫خروجی‬
‫خراب–‬
‫ورودی‬
‫بافرهای‬
‫هار‬
‫کارب‬
‫زیربرنامه‬
‫کاربر‬
‫داده‬
‫پارامترهاها‬
‫عبارات‬
‫توسط‬
‫داده‬
‫ساختمان‬
‫شده‬
‫ساختمان‬
‫شدهاز‬
‫ارزیابی‬
‫انتقال‬
‫برگشت‬
‫ترجمه‬
‫تعریف‬
‫بردن‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫]‬
‫مدیریت حافظه تحت کنترل برنامه نویس‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫مشکل کنترل برنامه نویس بر روی مدیریت حافظه‬
‫امکان تداخل با مدیریت حافظه‬
‫تحت کنترل سیستم‬
‫‪5‬‬
‫مسئولیت سنگینی متوجه‬
‫برنامه نویس می کند‬
‫مراحل مدیریت حافظه‬
‫[]‬
‫‪.‬‬
‫• تخصیص اولیه‬
‫• بازیابی حافظه‬
‫• فشرده سازی و‬
‫استفاده مجدد‬
‫‪6‬‬
‫تخصیص حافظه ایستا‬
‫[]‬
‫‪.‬‬
‫ساده ترین شکل تخصیص است‪.‬‬
‫در زمان ترجمه انجام می شود و در طول اجرا ثابت است‪.‬‬
‫درپیاده سازی معمولی فرترن‪ ،‬کل حافظه ایستا تخصیص می یابد‪.‬‬
‫مشکل)‬
‫برای فراخوانی های زیربرنامه بازگشتی‬
‫با ساختمان داده هایی که اندازه آن براساس محاسبات یا داده های‬
‫ورودی تعیین می شود و بسیاری دیگر از ویژگی های زبان‬
‫سازگاری ندارد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫مدیریت حافظه ی هرم‬
‫[]‬
‫‪.‬‬
‫وانیم‬
‫عاتی از‬
‫استآنکهقطمی ت‬
‫که در‬
‫حافظه‬
‫ظه اازست‬
‫قسمتی‬
‫درحقیقتاز حاف‬
‫‪ Heap‬ب لوکی‬
‫هرمیایا‪Heap‬‬
‫هرم‬
‫آزادو‬
‫شغال‬
‫یابناد و‬
‫آن را‬
‫تخصیصازمی‬
‫بلوک هایی‬
‫یافته‬
‫ساخت یا‪،‬‬
‫صورت پو‬
‫روشبغیر‬
‫برنا مه‪،‬‬
‫حافظه به‬
‫تو سط‬
‫شوند!دیگر را آزاد کنیم!‬
‫بلوکهای‬
‫می‬
‫نیاز به حافظه هرم‪ ،‬وقتیست که‪:‬‬
‫در زمان اجرا‪ ،‬در هر نقطه ای از برنامه بتوان حافظه را‬
‫تخصیص داد یا آزاد کرد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫مدیریت حافظه ی هرم‬
‫[]‬
‫‪.‬‬
‫تکنیک های مدیریت حافظه هرم( بر حسب اندازه تخصیص یافته شده به عناصر)‪:‬‬
‫‪ .1‬مدیریت حافظه هرم با عناصر طول ثابت‬
‫‪ .2‬مدیریت حافظه هرم با عناصر طول متغیر‬
‫‪9‬‬
‫]‬
‫مدیریت حافظه هرم با عناصر ط‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫با فرض اینکه هر عنصر با اندازه ی ثابت که از هرم تخصیص یافته و بعداً‬
‫بازیابی می شود‪ N،‬کلمه ی حافظه را اشغال کند و با فرض اینکه هرم‪ ،‬بلوک‬
‫متصلی از حافظه است‪ ،‬آن را از نظر مفهومی به دنباله ای از ‪ K‬عنصر تقسیم می‬
‫کنیم که طول هر عنصر‪ N ،‬کلمه است‪.‬‬
‫درنتیجه اندازه هرم برابر است با ‪N*K‬‬
‫برای تخصیص یک عنصر‪ ،‬اولین عنصر لیست فضای آزاد از لیست حذف می شود و اشاره‬
‫گری به آن عنصر‪ ،‬به عملیات درخواست کننده ی حافظه برگردانده می شود؛ وقتی عنصر‬
‫‪10‬‬
‫آزاد شد‪ ،‬در ابتدای لیست آزاد قرار می گیرد‪.‬‬
‫]‬
‫بازیابی فضای اشغال شده در ر‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫‪ .1‬برنامه نویس یا سیستم‪ ،‬فضای اشغال شده را برمی گرداند‪.‬‬
‫‪ ‬برگشت صریح‬
‫ساده ترین تکنیک بازیابی‬
‫مثال‪ :‬فراخوانی ‪ free‬در ‪C‬‬
‫همیشه قابل استفاده نیست و مشکالتی دارد‪...‬‬
‫مشکل)‬
‫‪11‬‬
‫‪ .1‬زباله ها‬
‫‪ .2‬ارجاع های معلق‬
‫]‬
‫بازیابی فضای اشغال شده در ر‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫در مورد هرم‪:‬‬
‫ارجاع معلق‪ :‬اشاره گر به عنصری که به لیست فضای آزاد‬
‫برگردانده شده است‪.‬‬
‫زباله‪ :‬عنصری که آماده ی استفاده ی مجدد است اما در‬
‫لیست فضای آزاد وجود ندارد و غیر قابل دستیابی است‪.‬‬
‫‪12‬‬
]
‫بازیابی فضای اشغال شده در ر‬
[
.
:‫در مورد هرم‬
Int *p , *q;
…
p=malloc(sizeof(int));
p=q;
‫زباله‬
Int *p , *q;
…
p=malloc(sizeof(int));
q=p;
free(p);
‫ارجاع معلق‬
13
‫]‬
‫بازیابی فضای اشغال شده در ر‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬شمارش ارجاع‪:‬‬
‫در هر عنصر هرم‪ ،‬فضای اضافی برای شمارنده ارجاع‪ ،‬منظور می شود‬
‫وقتی عنصری از لیست فضای آزاد تخصیص می یابد‪ :‬مقدار ارجاع=‪1‬‬
‫وقتی اشاره گری از یک عنصر برداشته شود‪ :‬مقدار شمارنده ارجاع‪،‬‬
‫‪ 1‬واحد کم می شود‬
‫وقتی شمارنده ی ارجاع‪ ،‬صفر شود‪ :‬عنصر آزاد شده به‬
‫لیست فضای آزاد برمی گردد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫]‬
‫بازیابی فضای اشغال شده در ر‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫مشکل)‬
‫روش شمارش ارجاع در بازیابی فضای اشغال شده‬
‫‪ 2‬مشکل زباله و ارجاع معلق را حل می کند ولی هزینه ی نگه داری‬
‫و مدیریت این شمارنده‪ ،‬مشکل است‪.‬‬
‫‪ .1‬دستیابی به عنصری که ‪ P‬به آن اشاره می کند و کاهش یک واحد از تعداد ارجاع آن‬
‫‪P:=Q‬‬
‫‪ .2‬تست تعداد ارجاع حاصل‬
‫‪ .3‬مقدار چپ ذخیره شده در ‪ Q‬در ‪ P‬کپی شود‬
‫‪ .4‬دست یابی به عنصری که ‪ Q‬به آن اشاره می کند و افزایش یک واحد به تعداد ارجاع آن‬
‫‪15‬‬
‫کاربرد روش شمارش ارجاع‪ :‬پردازش موازی‬
‫]‬
‫بازیابی فضای اشغال شده در ر‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬زباله روبی‪:‬‬
‫اجازه می دهد تا زباله ها تولید شود تا ارجاع معلق شکل نگیرد و‬
‫سپس وقتی لیست فضای آزاد کامال خالی شد‪ ،‬محاسبات موقتا به‬
‫تعویق می افتد و روال زباله روبی اجرا می شود‪.‬‬
‫با ‪ 2‬استراتژی‪:‬‬
‫نشانه گذاری‬
‫جارو کردن‬
‫‪16‬‬
‫]‬
‫بازیابی فضای اشغال شده در ر‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫بخش نشانه گذاری زباله روبی‪ ،‬کار دشواری است‪.‬‬
‫‪ 3‬فرضیه راجع به نشانه گذاری‪:‬‬
‫هرعنصر فعال‪ ،‬باید از طریق زنجیره ای از اشاره گرها‪ ،‬با‬
‫شروع از خارج از هرم‪ ،‬قابل دستیابی باشد‪.‬‬
‫باید بتوان اشاره گر های خارج از هرم را که به عنصری در‬
‫هرم اشاره میکنند‪ ،‬تعیین کرد‪.‬‬
‫باید بتوان در داخل هر عنصر فعال هرم‪ ،‬فیلدهایی را تعیین‬
‫کرد که حاوی اشاره گر هایی به عناصر دیگر هرم باشد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫لیسپ از هر سه فرضیه ی فوق‪ ،‬پشتیبانی می کند؛ اگر هرکدام از ‪ 3‬مورد فوق بر آورده نشود‪،‬‬
‫فرایند نشانه گذاری برای عناصر فعال‪ ،‬با شکست مواجه خواهد شد‪.‬‬
‫]‬
‫تخصیص حافظه پشته و هرم لیسپ‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫مثال‪ :‬با فرض اینکه‪:‬‬
‫• حافظه ی حرم حاوی ‪ 15‬عنصر است که ‪ 9‬تا از آنها در لیست‬
‫آزاد هستند‬
‫• تعاریف زیر را داریم‪:‬‬
‫)))‪(defun f1(x y z) (cons x(f2 y z‬‬
‫))‪(defun f2(v w) (cons v w‬‬
‫اجرای عبارت ))‪ (f1 ‘a’ (b c) ‘ (d e‬چگونه انجام میگیرد؟‬
‫‪( >-‬توضیح با شکل‪)...‬‬‫‪18‬‬
19
20
21
22
23
24
25
26
27
‫]‬
‫مدیریت حافظه هرم با عناصر ط‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫مانند آرایه ها‬
‫مشکل تر از مدیریت عناصر حافظه طول ثابت است‬
‫اشکال عمده‪ :‬استفاده ی مجدد از فضای باز یابی شده( در ثابت‪ ،‬چنین‬
‫مشکلی نداریم)‬
‫‪28‬‬
‫]‬
‫مدیریت حافظه هرم با عناصر ط‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫تخصیص اولیه و استفاده مجدد‬
‫‪ ‬به دلیل متغیربودن طول عناصر‪ ،‬دو امکان برای استفاده مجدد وجود دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬استفاده از لیست فضای آزاد برای تخصیص حافظه‬
‫‪ .2‬انتقال تمام عناصر فعال به یک طرف هرم فضای آزاد لیست را فشرده کنید‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫]‬
‫مدیریت حافظه هرم با عناصر ط‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫استفاده مجدد از لیست فضای آزاد‬
‫‪ ‬برای مدیریت تخصیص مستقیم‪ 2 ،‬تکنیک داریم‪:‬‬
‫‪ .1‬روش اولین جای مناسب‬
‫‪ .2‬روش بهترین جای مناسب‬
‫‪30‬‬
‫]‬
‫مدیریت حافظه هرم با عناصر ط‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫بازیابی با بلوکهای طول متغیر‬
‫‪ ‬ساده ترین روش‪ ،‬همان برگشت صریح است( مشکالتی که دارد‪)...‬‬
‫‪ ‬شمارش ارجاع ها هم قابل استفاده است‪...‬‬
‫‪ ‬ولی در مورد زباله روبی‪...‬‬
‫نشانه گذاری مانند قبل است‪...‬‬
‫ولی درمورد زباله روبی‪ ،‬تعیین مرز بین عناصر مطرح است‪...‬‬
‫‪31‬‬
‫راه حل‪ :‬در کنار بیت زباله روبی‪ ،‬در اولین کلمه ی هر بلوک‪،‬‬
‫طول آن بلوک نگه داری شود‪.‬‬
‫]‬
‫مدیریت حافظه هرم با عناصر ط‬
‫[‬
‫‪.‬‬
‫فشرده سازی و پراکندگی حافظه‬
‫‪ ‬سیستم مدیریت حافظه ای که از عناصر طول متغیر استفاده می کند‪ ،‬با مشکل‬
‫پراکندگی مواجه است‪.‬‬
‫‪ ‬دو روش برای فشرده سازی‪:‬‬
‫‪ .1‬فشرده سازی جزئی‬
‫‪ .2‬فشرده سازی کلی‬
‫‪32‬‬
‫‪][ .‬‬
‫تشکر‬
‫‪33‬‬

similar documents