Prowadzenie projektów z wykorzystaniem nowej technologii jako

Report
WebQuest
Co to takiego i jak można go wykorzystać w szkole?
Henryk Szaleniec
[email protected]
12 Krasnoludków
z lasu
WebQuest
Ważne pytania
 Co to są WebQuesty?
 Dlaczego mielibyśmy stosować
WebQuest na lekcjach fizyki?
 Dla każdego coś w sam raz, czyli
jak wzbogacić środowisko
uczenia się wykorzystując
projekty WebQuest?
WebQuest - to łatwiejsze, niż myślisz!
WebQuesty to uporządkowana
samodzielna praca ucznia lub
zespołu uczniowskiego
wykorzystująca zasoby Sieci.
To aktywność zorientowana na
dociekanie, w której większość lub
całość informacji uzyskanych przez
uczących się pochodzi z Internetu.
Twórcy metody
Model poszukiwania wiedzy
w oparciu o Internet - nazwany
WebQuest – został opracowany
w 1995 roku przez Bernie
Dodge'a i Toma Marcha,
dwóch nauczycieli z San Diego
State University w USA.
WebQuest - to łatwiejsze, niż myślisz!
 WebQuesty rozszerzają środowisko uczenia się
poza klasę. Mogą pozwolić wydajniej spożytkować
czas ucznia. Ale musimy z nich tak korzystać, aby
uczniowie bardziej skupili się na posługiwaniu się
informacją, jej przetwarzaniu niż tylko na jej
szukaniu.
 Pamiętajmy, że mamy wspomagać kształtowanie
kluczowych kompetencji na lekcjach fizyki.
WebQuest to tylko jedna z wielu dróg do
zdobywania wiedzy. Stosujmy ją tam, gdzie
spodziewamy się, że może być skuteczna.
JAK ZBUDOWANY JEST
WEBQUEST?
WPROWADZENIE
KONKLUZJA
ZADANIE
EWALUACJ
A
PROCES
ŹRÓDŁO
Jak zbudowany jest WebQuest -struktura
wprowadz
e-nie
zadanie
proces
• spełnia funkcję informującą oraz
motywującą uczniów
• opisuje produkt końcowy
• wyjaśnia strategie, jakie uczeń ma
zastosować, aby wykonać zadanie
Jak zbudowany jest WebQuest -struktura
źródło
• strony internetowe, z których skorzystają
uczniowie
• ocena rezultatów zadania, uczniowie
muszą wiedzieć, jak będzie oceniana ich
ewaluacja
praca
• podsumowanie zadania i zachęcenie
uczniów do refleksji na temat procesu
konkluzja
i wyników zadania
Przedstawiamy
krasnoludki
TYPY
WEBQUESTÓW
Taksonomia
zadań
Kategoryzacja
zadań
stosowanych
w projektach
WebQuest.
Opracowanie na
podstawie
http://webquest.sdsu.edu/
taskonomy.html
Zadanie kompilacyjne
• To proste zadanie, które polega na złożeniu
informacji z różnych źródeł. Rezultatem jest
produkt gotowy do opublikowania w Sieci.
• Zadanie to daje uczniom okazję do opanowania
umiejętności wyszukiwania informacji według
opracowanych własnych kryteriów i zbudowania
z nich spójnej logicznie całości i jednorodnym
formacie..
• Dla powodzenia tego zadania warto zaproponować
źródła, które dostarczają informacji w różnych
formatach.
• Ustalić standard kompilacji pozostawiając uczniom
swobodę organizacji prezentacji co do układu i
formy.
Zadanie typu opowiadanie
• Opowiedzenie o wydarzeniach,
sytuacjach, zjawiskach na podstawie
zgromadzonej wiedzy.
• Kształtuje, umiejętności związane
z wyszukiwaniem, podsumowywaniem
opracowywaniem, przedstawienie
informacji.
• To bardzo łatwe zadanie i nie wnosi nic
nowego do praktyki edukacyjnej. Nadaje
się jednak do startu, zanim uczniowie będą
za pan brat z WebQuestem.
Odkrywanie tajemnic, dociekanie
• Każdy lubi tajemnice. To dobre
zadanie do zainteresowania uczniów
zagadnieniem, którego odkrycie nie
pozbawione było sensacji
i tajemniczości.
• Dobrze zaplanowane tego typu
zadnie wymaga syntezy informacji z
wielu źródeł, wnioskowania,
eliminacji błędnych tropów, które na
pierwszy rzut oka wydawały się
prawdziwe oraz uogólnień.
Zadanie dziennikarskie
• Przydaje się, gdy chcemy zainteresować
uczniów szczególnym wydarzeniem, zjawiskiem,
które stanowi ważny filar wiedzy zdobywanej
przez uczniów. Wymaga od uczniów działalności
podobnej do dziennikarzy dociekających np.
przyczyny wydarzeń.
• Wymaga od uczniów gromadzenia faktów,
uwzględnienia wielu relacji danego wydarzenia
dla maksymalizacji dokładności opisu,
kategoryzacji faktów i przygotowania się do
napisania o tym wydarzeniu,
• Dokonując ewaluacji WebQuestu kładziemy
nacisk głównie na dokładność a nie na
kreatywność.
Zadanie typu projektowanie
• Jest to plan, projekt, szkic czegoś, co jest
potrzebne (gdzieś i komuś).
• Działania uczniów prowadzą do
projektów, planów autentycznie
potrzebnych produktów w ramach
ograniczeń, z którymi muszą się liczyć
prawdziwi projektanci.
• Dobrze zdefiniowane zadanie podaje opis
produktu finalnego.
• Źródła, którymi będzie dysponował
projektant i ograniczenia.
• Pozostawia dużą przestrzeń na
kreatywność w ramach środków i
Zadanie twórcze
• Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności
w danym zakresie poprzez przetwarzanie
informacji na inną formę niż w materiałach
źródłowych.
• Efektem finalnym będą: gry, postery, obrazy,
projekty działań gotowe do zastosowania,
scenariusze filmów, filmy, opowiadania, wiersze
itp.
• Pozostawiamy uczniom dużo swobody
w zakresie środków wyrazu.
• W ewaluacji kryteria powinny kłaść nacisk na
twórczość, własną ekspresję i uwzględniać
specyfikę gatunku twórczości wybranej przez
ucznia.
Dochodzenie do konsensusu
Istotą budowania konsensusu jest wymaganie
różnych punktów widzenia na jakieś
zagadnienie. Zadanie powinno:
• bazować na autentycznych różnicach opinii
wyrażanych na dany temat (gdziekolwiek)
także poza klasą,
• skupiać się nie tylko na faktach, ale także na
opiniach,
• angażować uczniów do spojrzenia na zbiór
źródeł zgromadzonych z Sieci z różnych
perspektyw.
Rezultatem powinien być raport, memorandum,
rekomendacja kierowane do rzeczywistego
(lub symulowanego) odbiorcy np. władz gminy,
powiatu, dyrekcji szkoły itp.
Zadania perswazji
W dorosłym życiu uczniowie spotkają się
z sytuacjami, w których pomimo, że będą mieli
rację, trudno będzie do niej przekonać innych.
Rozwijanie umiejętności perswazji jest więc
bardzo ważne.
Zadanie ma na celu przekonywanie zewnętrznej
widowni do danego punktu widzenia. Często to
zadanie jest łączone z zadaniem konsensusu.
Kluczem do powodzenia tego zadania jest
istnienie widowni, która ma inne zdanie, lub na
dany temat nie ma własnego zdania w ogóle.
Zadania prowadzące poznawania siebie samego
• Dobrze zaplanowane i wykonane tego
typu zadanie zmusza uczącego się do
odpowiedzi na skomplikowane pytania
o sobie samym.
• Tego typu zadania mogą się koncentrować na:
• długoterminowych celach,
• problemach natury moralnej i etycznej,
• samorozwoju,
• rozumieniu sztuki, literatury.
Zadanie analityczne
• Jednym z istotnych aspektów poznania
szczególnie na lekcjach fizyki jest zrozumienie
relacji pomiędzy wielkościami, zjawiskami oraz
rozpoznawanie związków przyczynowych.
Zadanie analityczne daje możliwość rozwijania
takich umiejętności.
• Wymaga, dociekania, zestawień porównań,
analizy.
• Uczniowie na podstawie informacji z różnych
źródeł dokonują zestawień, przetwarzają dane,
przedstawiają dane w reprezentacjach
graficznych, tabelarycznych, czy za pomocą
funkcji. Poszukują podobieństw i różnic,
dokonują uogólnień.
Ocena wartościowanie
• Aby cokolwiek oceniać trzeba nie tylko
rozumieć dobrze dane zagadnienie ale także
rozumieć system oceny (wartościowania) i
umieć się nim posługiwać.
• Tego typu zadania wymagają od uczniów
krytycznej oceny, porównywania,
szeregowania zgodnie z pewną właściwością,
czy też wyboru z ograniczonej listy
możliwości i podejmowania decyzji.
1. Dobrze zaplanowane zadanie powinno
zawierać tabele z proponowanymi kryteriami
oceny.
2. Konieczna też jest pomoc nauczyciela w
tworzeniu przez uczniów własnych kryteriów.
3. Powinniśmy dać uczniom także szansę do
Zadania naukowe prowadzi do:
• stawiania hipotez, bazując na
zrozumieniu informacji kontekstowych
pozyskanych zarówno ze źródeł
dostępnych off- line jak i on-line,
• testowania i weryfikacji hipotez,
• przygotowania raportu w standardowej formie
raportu naukowego.
• Kluczem do powodzenia tego zadania jest
znalezienie odpowiednich pytań, na które
odpowiedzi dostępne on-line nie są tak ezoteryczne
(specjalistyczne), aby nie mogły być powiązane z
wymaganiami podstawy programowej i z drugiej
strony nie są uczniom dobrze znane, co mogłoby
prowadzić tylko do prostego podstawiania liczb.
Przydatne linki
Traveling through the Solar System
strona Bernie Dodge'a.
Sample WebQuest Development
Prewriting Your WebQuest
WebQuest Templates
WebQuest Template
Idea Machine
WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks
Designing for Success
Searching With Savvy: The Best Search Engines for Teachers and
Students
Rubric for Evaluating WebQuests
WebQuest Evaluation Form
Przykłady WebQuestów
• ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
WebQuest dla uczniów gimnazjum w klasach IIII
autor: Marzanna Ignaczewska
Zjawiska fizyczne w przyrodzie
• WebQuesty –
• http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
ĆWICZENIE 2 (PRACA W GRUPACH)
TWORZYMY SWÓJ
WEBQUEST
Praca w grupach: ćwiczenie 2
Zadanie
Przygotowanie WebQuestu z fizyki, który
będzie zawierać wszystkie 6 elementów
jego struktury.
Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 1
1. Każdy zespół wybiera:
lidera, który będzie koordynował pracę,
• prezentera, który przedstawi przygotowany
przez grupę WebQuest.
• jurora, który będzie oceniał WebQuest.
•
Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 1
2. Wyszukajcie w sieci informacje dot.
WebQuestów i przykłady z różnych
przedmiotów. W tym celu
wykorzystajcie linki do stron
z potrzebnymi informacjami
zamieszczone w źródłach.
Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 1
3. Ustalcie, jaki zakres treści
programowych obejmuje
wybrany przez Was WebQuest
oraz jakie kompetencje kluczowe
uczniów będą rozwijane i
kształtowane w trakcie pracy.
Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 2
4. Wyszukane i wybrane WebQuesty poddajcie
ocenie, wskażcie Waszym zdaniem na słabe
punkty i te, które są wartościowe i warte
popularyzacji. Zwróćcie uwagę na
sformułowane wprowadzenie i sformułowanie
zadania, które mają wykonać uczniowie.
Oceńcie, na ile zadanie jest atrakcyjne dla
uczniów, nowatorskie i cenne w kształtowaniu
i rozwijaniu kompetencji kluczowych.
Praca w grupach: ćwiczenie 2 Proces cz. 3
5. Zaadaptujcie wybrany przez grupę WebQuest lub
stwórzcie swoją autorską propozycję. Nie
zapomnijcie podać autorów wykorzystywanego
WebQuestu.
6. Pamiętajcie, aby WebQuest zawierał wszystkie
elementy struktury, był motywujący i zakładał
stworzenie przez uczniów samodzielnego
opracowania w ciekawej formie.
7. Znajdziecie w sieci arkusze ewaluacyjne zawarte w
formularzu WebQuestu. Oceńcie ich wartość,
wykorzystajcie ich w swojej propozycji lub
zmodyfikujcie zgodnie z waszymi potrzebami
Praca w grupach: ćwiczenie 2
•
W czasie pracy na własną propozycją
WebQuestu skorzystajcie z informacji zawartych
na następujących stronach:
•
•
•
•
•
•
Źródła polskie
http://webquest.furgol.org/
http://pl.wikipedia.org/wiki/WebQuest
http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedziaedukacyjne/291-webquesty-w-edukacji
http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedziaedukacyjne/315-jak-korzystac-z-webquestu
http://wq.oeiizk.waw.pl/
Praca w grupach: ćwiczenie 2
•
W czasie pracy na własną propozycją WebQuestu skorzystajcie z
informacji zawartych na następujących stronach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Źródła w języku angielskim
Traveling through the Solar System
strona Bernie Dodge'a.
Sample WebQuest Development
Prewriting Your WebQuest
WebQuest Templates
WebQuest Template
Idea Machine
WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks
Designing for Success
Searching With Savvy: The Best Search Engines for Teachers and
Students
Rubric for Evaluating WebQuests
WebQuest Evaluation Form
Praca w grupach: ćwiczenie 2
Zjawiska fizyczne w przyrodzie
• WebQuesty
• Szablon
Zaprezentujcie rekomendowany lub
stwórzcie w grupie WebQuest
pozostałym zespołom i prześlijcie go do
prowadzącego zajęcia oraz udostępnijcie
grupie poprzez platformę roboczą.
Ewaluacja
Kryteria oceny pracy w poszczególnych zespołach
(na podstawie materiałów sieci)
Wymagania
Początkujący
Rozwijający
Zaawansowany
Ekspert
się
Zbieranie
informacji oraz
jej przetwarza-
nie część
Brak
opracowania
. Informacje
nie na temat.
Temat
zrealizowany
pobieżnie,
brak
szczegółów
Temat
zrealizowany w
pełni. Występują
nieliczne błędy
merytoryczne
Temat
zrealizowany w
pełni brak błędów
Bardzo słabe
pobieżne, mały
wkład pracy
przy
opracowaniu.
Brak
elementów
graficznych.
Opracowanie
poprawne.
Mała
staranność.
Liczne błędy.
Niepoprawny
dobór kolorów,
uboga ilość
grafiki i skąpe
formatowanie.
Opracowanie
staranne,
ciekawe
graficznie,
prawidłowy
dobór kolorów,
dobrze
Opracowanie
bardzo
staranne,
przejrzyste,
czytelne,
atrakcyjne
wizualnie.
merytorycznych
merytoryczna
Poprawność i
jakość
opracowań
cz. formalna.
uporządkowane.
Widać bardzo
duże
zainteresowanie
punkty
Ewaluacja
Kryteria oceny pracy w poszczególnych zespołach
(na podstawie materiałów sieci)
Wymagania
Początkujący
Rozwijający
Zaawansowany
Ekspert
Prezentacja
Prezentacja
wzorowa,
oryginalna.
Przedstawienie
informacji w
interesujący
sposób. Wycz
erpujące
odpowiedzi na
zadawane
się
Ogólne
stanowiska
Prezentacja
niestaranna,
mało
ciekawa,
brak
pewności
siebie. Brak
odpowiedzi
Publiczne
na pytania
Wrażenia
estetyczne.
Przedstawienie
tematu i
Obrona
Prezentacja
poprawna,
ale bez
włożonego
wysiłku,
prosta. Słabe
odpowiedzi
na pytania
staranna, ciekawa,
dobry styl.
Przedstawienie
wszystkich
informacji w dobrze
uporządkowany
sposób.
wystąpienia
Współpraca
w grupie
pytania
Całkowity
brak
współpracy
Większość
pracy
indywidualni
Dobra
organizacja pracy
grupy,
współdziałanie w
grupie
Doskonała
współpraca w
całej grupie.
punkty
PODSUMOWANIE
O czym należy pamiętać?
 Projektujmy WebQuest
w sposób umożliwiający
uczniom niezależną
i samodzielną pracę, w której
nauczyciel jedynie wspomaga
proces uczenia się, a nie tylko
źródłem wiedzy.
O czym należy pamiętać?
 Sprawdźmy dokładnie
WebQuesty i upewnijmy się,
że informacja w Sieci nie
zawiera błędów, jest
poprawna, aktualna
i wartościowa oraz przydatna.
O czym należy pamiętać?
 Zwróćmy uwagę, aby linki były
aktywne.
 Przejrzyjmy już istniejące
WebQuesty, biorąc pod
uwagę, co Ci się w nich
podoba, a co nie.
 Bądźmy odważni i twórczy!
„Na lodowisku podążam tam,
gdzie krążek ma się dopiero
znaleźć, a nie tam, gdzie już
był”
Wayne Gretzky
ŻYCZĘ WSPANIAŁEGO ROKU 2012/2013 I
PRZYGODY
Z WEBQUESTEM

similar documents