Językoznastwo

Report
JĘZYKOZNASTWO
różnice między brytyjską
a amerykańską odmianą
języka angielskiego
(AmE) Amerykański i (BrE) brytyjski
angielski to dwie najpopularniejsze
odmiany tego języka.
Amerykańskiej używa się w
Stanach Zjednoczonych, a
brytyjska z kolei używana jest w
Wielkiej Brytanii. Każda z nich ma
swoje charakterystyczne cechy.
USA
POL
UK
behaviour
zachowanie
behavior
traveller
podróżnik
traveler
defence
obrona
defense
centre
centrum
center
programme
program
program
metre
metr
meter
install
instalować
instal
USA
POL
UK
biscuit
ciastko
cookie
garden
ogród
yard
holiday
wakacje
vacation
lorry
ciężarówka
truck
wardrobe
szafa
closet
aerial
antena
antenna
curtains
zasłony
drapes
UK
USA
burnt/burned
burnt
got
gotten /got
smelt
smelled
spoilt/spoiled
spoiled
sawn
sawed
forgotten
forgotten/forgot
knelt
knelt/kneeled
Czas przeszły i imiesłów czasu przeszłego
takich czasowników jak: learn, spoil, spell,
burn, dream, smell, spill, leap, i innych, może
mieć formę nieregularną (learnt, spoilt, etc.)
albo regularną (learned, spoiled, etc.).
W brytyjskim angielskim występują obie formy,
ale w przypadku niektórych czasowników
(np. smelt i leapt) raczej używa się formy
nieregularnej. W pozostałych, raczej formy
regularnej, z końcówką –ed.
W amerykańskim angielskim, formy
nieregularne nie są wcale (lub bardzo rzadko)
stosowane, za wyjątkiem czasowników: burnt,
leapt i dreamt.
W brytyjskim angielskim używamy czasu present
perfect, by mówić o wydarzeniach z niedawnej
przeszłości, szczególnie z wykorzystaniem takich
słówek jak: already, just oraz yet.
W amerykańskim angielskim można wyrazić to samo
znaczenie używając zarówno czasu present perfect
jak i czasu past simple. Ten amerykański styl
rozpowszechnił się w ostatnich latach i przeniknął
także do zachowań językowych w Wielkiej
Brytanii. Widać go zwłaszcza w nieformalnym
języku mediów i reklamy.
Oto przykłady:
„I’ve just arrived home.” / „I just arrived home.”
„I’ve already eaten.” / „I already ate.”
W brytyjskim angielskim have got oraz have
mogą być używane, by opisać posiadanie.
Z kolei have got to oraz have to są czasownikami
modalnymi określającymi konieczność (zrobienia
czegoś). Formy zawierające got uważa się zwykle
za bardziej nieformalne, a te bez got za nieco
bardziej oficjalne.
W amerykańskim angielskim form bez got używa się
częściej, a jeśli już jest stosowana, to w celu
podkreślenia znaczenia. W kolokwialnej odmianie
języka angielskiego forma got może być zarówno
czasownikiem określającym posiadanie,
jak i czasownikiem modalnym.
Na przykład:
I got two motorcycles.
I got to call my girlfriend.
Shall, w przeciwieństwie do will,
jest bardziej powszechnie używane przez
Brytyjczyków niż przez Amerykanów.
Forma shan’t nie jest w USA używana
prawie wcale i coraz rzadsza staje się
także w Wielkiej Brytanii.
W gramatyce amerykańskiej coraz słabiej
jest także zaznaczona różnica pomiędzy
would oraz should.
Z kolei froma be going to mniej więcej
dwa razy częściej występuje w
amerykańskim niż w brytyjskim angielskim.
Na ogół pochodzenie mówiącej
po angielsku osoby można rozpoznać
po akcencie. Ale nie tylko wymowa jest w
stanie zdradzić pochodzenie autora
wypowiedzi.
Bardzo pomocne bywają też: pisownia,
gramatyka oraz słownictwo.
Samogłoski akcentowane są zwykle dłuższe
w odmianie amerykańskiej niż w brytyjskiej,
np.
samogłoska a wsłowie packet
czy o w słowie shop
 wymawiana jest dłużej.
Głoska r w Wielkiej Brytanii wymawiana jest tylko
przed samogłoską (np. The car is red.),
w pozostałych przypadkach jest niema
(np. w słowie learn).
W USA r jest zawsze wymawiane.
 Wymowa t i d w pozycji między dwiema
samogłoskami jest w przypadku Amerykanów
bardzo podobna i brzmi jak d. Tak więc
słowa writer i rider brzmią prawie identycznie.
Brytyjskie t jest znacznie „silniejsze”.


Tam gdzie w brytyjskiej angielszczyźnie używa się
czasu Present Perfect, w odmianie amerykańskiej
najczęściej stosuje się czas Simple Past:
 British: I’ve just seen her.
 American: I just saw her.
Amerykanie znacznie częściej używają regularnych form
niektórych czasowników przeszłych (z końcówką –ed),
natomiast Brytyjczycy stosują ich formy nieregularne,
np. czasowniki learn, smell, spell, dream.
Amerykanie często używają have w zdaniach, w których
Brytyjczycy stosują wyrażenie
British: I haven’t got much time.
Have you got a car?
American: I don’t have much time.
Do you have a car?



A
bad workman blames his tools.
 A bird in the hand is worth two in the bush.
 All is fair in love and war.
 All is well that ends well.
 All that glitters is not gold.
 Bad news travels fast.
 Fortune favours the brave.
 Love is blind.
 The
time that we have is money, which we
do not have.
 If you want to know what God thinks about
money, look at those to whom he gives
them.
 If you live in a glass house,do not
throw stones.
 Any fool can get to the money, but
to maintain them, you need a wise man.
Some irregular verbs have different forms
in British and American English:
 get - got - got (BrE)
get - got - gotten (AmE)
dive - dived - dived (BrE)
dive - dove - dived (AmE)
prove - proved - proved (BrE)
prove - proved - proven (AmE)
spit - spat - spat (BrE)
spit - spit - spit (AmE)
shrink - shrank - shrunk (BrE)
shrink - shrunk - shrunk (AmE)
stink - stank - stunk (BrE)
stink - stunk - stunk (AmE)
spring - sprang - sprung (BrE)
spring - sprung - sprung (AmE)
 www.poezje.hdwao.pl/kategoria-cytatow-
158-przyslowia_amerykanskie
 www.angielski.edu.pl › Angielski Start › Nauka
 www.anglorama.pl/brytyjski-i-amerykanskiangielski-roznice-w-slownik
 englishblog.pl/amerykanska-odmiana-jezykaangielskiego
 www.slowka.pl/amerykanski_roznice.php
 www.anglisci.pl › Pomoce naukowe › Przekład

similar documents