Update Sociale wetgeving (SdWorx)

Report
Het Eenheidsstatuut
11 februari 2014
Renata De Witte
Inhoud
I.
Situering
II. Nieuwe ontslagregels
III. Afschaffing carensdag
IV. Afschaffing proef
V. Beëindiging tijdens arbeidsongeschiktheid
VI. Compensaties voor werkgevers
2
I. Situering
Historiek
4

Arbitragehof - 8 juli 1993

Grondwettelijk Hof - 7 juli 2011
 deadline 8 juli 2013

Compromis - 5 juli 2013

Wetsontwerp
 ingang vanaf 1 januari 2014
Weggewerkte verschillen
 Duur opzeggingstermijn
 Aanvangsdatum opzeggingstermijn
 Tegenopzegging bedienden
 Willekeurig ontslag arbeiders
 Proefperiode
 Carensdag
5
Nog bestaande verschillen
6

Begrippen arbeider / bediende

Gewaarborgd loon igv arbeidsongeschiktheid

Tijdelijke werkloosheid

Vakantiegeld

Socialezekerheidsbijdragen

Uitbetaling loon

Sectorale bepalingen (Paritaire Comités)
II. Nieuwe ontslagregels
Nieuwe ontslagregels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
8
Algemene opzeggingstermijnen
Opzeggingstermijn igv pensioen WN
Tegenopzegging
Anciënniteit & ingangsdatum OT
Opzeggingsvergoeding
Rugzak en ontslagcompensatievergoeding
Correctiefactoren
Sollicitatieverlof
Uitzonderingen
Overgangsregelingen
Motivering ontslag
1. Algemene
opzeggingstermijnen
Basisregels

Zelfde opbouw OT voor elke WN

Vaste opzeggingstermijnen
 formule Claeys

Uitgedrukt in (kalender)weken

Sectoren mogen niet afwijken
 wel hogere OT op ondernemings- en individueel vlak

10
Let op : per begonnen periode / jaar
Opbouw in 3 fases
1. Eerste 5 jaar
- 1ste en 2de jaar
- 3de t/m 5de jaar
2. Vanaf 6de t/m 20ste jaar
3. Vanaf 21ste jaar
11
Per
begonnen
jaar
1e jaar
OT
ontslag WG
OT
ontslag WN
0 < 3 M anc
2 weken
1 week
3 < 6 M anc
4 weken
2 weken
6 < 9 M anc
6 weken
3 weken
9 < 12 M anc
7 weken
3 weken
12 < 15 M anc
8 weken
4 weken
15 < 18 M anc
9 weken
4 weken
18 < 21 M anc
10 weken
5 weken
21 < 24 M anc
11 weken
5 weken
3e jaar
12 weken
6 weken
4e jaar
13 weken
6 weken
5e jaar
15 weken
7 weken
2e jaar
12
Per begonnen
periode van
3 maanden
Per begonnen
jaar
13
OT door WG
(= 3 weken per jaar)
OT door
WN
6e jaar
18 weken
9 weken
7e jaar
21 weken
10 weken
8e jaar
24 weken
12 weken
9e jaar
27 weken
13 weken
10e jaar
30 weken
13 weken
11e jaar
33 weken
13 weken
12e jaar
36 weken
13 weken
13e jaar
39 weken
13 weken
14e jaar
42 weken
13 weken
15e jaar
45 weken
13 weken
16e jaar
48 weken
13 weken
17e jaar
51 weken
13 weken
18e jaar
54 weken
13 weken
19e jaar
57 weken
13 weken
20e jaar
60 weken
13 weken
Per begonnen
OT door WG
jaar
(= aanvangsrecht 62 weken,
nadien 1 week per jaar)
14
OT door
WN
21e jaar
62 weken
13 weken
22e jaar
63 weken
13 weken
23e jaar
64 weken
13 weken
…
…
13 weken
2. Opzeggingstermijn igv
pensioen WN
Afwijkende OT bij pensioen WN
16

Enkel bij ontslag door WG

Normale opzeggingstermijnen MAAR met
max. van 26 weken

Einde arbeidsovereenkomst vanaf 1ste dag v/d
maand nà 65ste verjaardag WN
ONTSLAG door WG - WN 65 j
OT
Normale OT,
max 26 weken
17
Beoordelingsmoment bij
opzegging
einde OT ten
vroegste 1e dag v/d
maand volgend op
65e verjaardag WN
Beoordelingsmoment bij
verbreking
verbreking ten
vroegste op 1e
dag v/d maand
volgend op 65e
verjaardag WN
3. Tegenopzegging
Overzicht tegenopzegging
19
Anciënniteit WN
Tegenopzegging
0 < 3 maanden
1 week
3 < 6 maanden
2 weken
6 < 12 maanden
3 weken
12 maanden en meer
4 weken
4. Anciënniteit & ingangsdatum
Verworven anciënniteit
= ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
+ anciënniteit als uitzendkracht
- enkel bij ontslag door WG
- mits voldaan aan voorwaarden
- beperkt tot max. 1 jaar
21
Ingangsdatum opzeggingstermijn
= maandag volgend op de week waarin OT
betekend werd
NIET gewijzigd:
 Wijze van kennisgeving
 Uitwerking van kennisgeving
22
5. Opzeggingsvergoeding
Berekening opzeggingsvergoeding
24

Variabel loon  gemiddelde van 12 voorgaande
maanden

Formule weekloon :
Forfaitair maandloon x 3
13

Berekeningsbasis (= lopend loon + voordelen)
wijzigt niet
6. Rugzaksysteem +
compensatie arbeiders
Rugzaksysteem
26

Voor WNs in dienst vóór 1 januari 2014

OT bestaat uit 2 componenten :
 Rugzak (virtueel uit dienst op 31/12/2013)
 Nieuwe OT (fictief in dienst op 1/1/2014)

Ook igv ontslag door WN
Inhoud rugzak
= verworven rechten op OT volgens regels die gelden vóór
1/1/2014
Uitzondering : alle hogere bedienden (met jaarloon >
32.886 EUR)
27
Rugzak hogere bedienden (> 32.886 EUR)
28

Ontslag door WG :
 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met
min. van 3 maanden

Ontslag door WN :
 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar
anciënniteit, met max. van :
- 4,5 maanden (jaarloon < 65.771 EUR)
- 6 maanden (jaarloon > 64.771 EUR)
Opmerking igv ontslag door bediende

Als OT rugzak = maximumtermijn  component 2 niet
meer berekenen

Als OT rugzak < maximumtermijn  component 2 wel
berekenen

Huidige maximumtermijnen afhankelijk van jaarloon:
- 3 maanden voor bedienden met jaarloon < 32.886 EUR
- 4,5 maanden voor bedienden met jaarloon > 32.886 EUR
- 6 maanden voor bedienden met jaarloon > 65.771 EUR
29
Compensatie voor arbeiders
30

Resultaat rugzaksysteem nadeliger dan
nieuwe OT
 compensatie voor arbeiders

Ontslagcompensatievergoeding ten laste
RVA

Stapsgewijze invoering, ter vervanging van
ontslaguitkering die geleidelijk uitdooft
Ontslagcompensatievergoeding
31

Verschil tussen :
- rugzakje + nieuwe OT
- OT berekend volgens nieuwe regels op basis van
werkelijke aanwervingsdatum

Nettobedrag

Geen cumul met werkloosheidsuitkering

Afschaffing gedeeltelijke fiscale vrijstelling
beëindigingsvergoeding
7. Correctiefactoren bij
ontslag door WG
Correctiefactoren
33

Enkel bij ontslag door WG

2 correctiefactoren :
 Outplacementfactor
 Inzetbaarheidsfactor

OT + correctiefactoren = “ontslagpakket”
1. Outplacement
34

Veralgemening recht op outplacement voor WNs met
min. 30 weken OT

Huidige regeling (45+) wordt residuair
 voor WNs die niet vallen onder nieuwe
outplacement
Outplacement igv verbreking
35

Inkorting van opzeggingsvergoeding met 4 weken loon

Aanbod door WG binnen 15 dagen nà einde AO

Voorlopig facultatief : tot 31/12/2015 kan WN kiezen voor
- hetzij outplacement
- hetzij basisopzeggingsvergoeding (zonder
inkorting)
Outplacement igv opzegging

Aanrekening van outplacementuren op het
sollicitatieverlof
 géén inkorting van de opzeggingstermijn

36
Aanbod door WG binnen 15 dagen nà aanvang OT
2. Inzetbaarheid
37
•
Voor WNs met min. 30 weken OT
•
1/3 van de OT omzetten in sectorale
inzetbaarheidsmaatregelen
•
Pas tegen 2019 van toepassing
8. Sollicitatieverlof
Overzicht sollicatieverlof
Outplacementbegeleiding tijdens OT
neen
Ja
39
OT
Sollicitatieverlof
Laatste 26 weken
1 of 2 ½ dagen
(max. 1 arbeidsdag/week)
Periode voorafgaand aan
laatste 26 weken
1/2 dag/week
Volledig duur OT
1 of 2 ½ dagen
(max. 1 arbeidsdag/week
9. Uitzonderingen
Uitzonderingen

Wie ?
 Arbeiders
 met OT < CAO nr.75 indien ontslag op 31/12/2013

Wat ?
 Toepassing OT van CAO nr.75, uitgedrukt in weken

2 uitzonderingen :
 Tijdelijke uitzondering
 Uitzondering van onbepaalde tijd
41
CAO nr. 75
42
Anciënniteit
Ontslag door
WG
Ontslag door
WN
< 3 maanden
2 weken
1 week
3 < 6 maanden
4 weken
2 weken
6 maanden < 5 jaar
5 weken
2 weken
5 < 10 jaar
6 weken
3 weken
10 < 15 jaar
8 weken
4 weken
15 < 20 jaar
12 weken
6 weken
> 20 jaar
16 weken
8 weken
Tijdelijke uitzondering
43

Tijdelijk: enkel opzeggingen betekend tussen 01/01/2014
en 31/12/2017

PC’s 109, 111.03, 114, 124, 126, 128.01, 128.02, 142.02,
147, 316, 324 en 330.03

Sectoren kunnen sneller evolueren naar nieuwe
opzeggingstermijnen.
Uitzondering van onbepaalde duur
Enkel voor :

Arbeiders zonder vaste plaats van tewerkstelling

Opgesomde activiteiten
 de facto betreft het de bouwsector
44
10. Overgangsregelingen
Overgangsregelingen
46
•
Lopende proefbedingen
•
Verkorte OT arbeiders < 6 maanden dienst
•
Enkel in arbeidsovereenkomsten waarvan
uitvoering is aangevangen vóór 2014
11. Motivering ontslag
Motivering ontslag
48

CAO van de NAR
 Motivering van het ontslag
 Het voeren van een goed HR-beleid

Afschaffing willekeurig ontslag bij arbeiders
III. Afschaffing carensdag
49
Carensdag ?
50

De 1ste werkdag wegens ziekte of ongeval, wanneer de
afwezigheidsperiode < 14 kalenderdagen duurt

Onbetaald, tenzij de sector anders bepaalt

De periode van gewaarborgd loon begint pas de
volgende dag te lopen

Van toepassing op :
 arbeiders
 bedienden tijdens de proefperiode
 bedienden met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur of bepaald werk < 3 maanden
Afschaffing carensdag
Gevolgen :
51

1ste ziektedag voor alle WNs betaald

Telling van de periode van gewaarborgd loon bij ziekte
start vanaf de 1ste kalenderdag
Omkaderende maatregelen
Afschaffing carensdag gaat gepaard met verschillende
begeleidingsmaatregelen, zoals :

Sanctie niet-naleving verwittigingsplicht
 verlies van gewaarborgd loon

52
Beschikbaarheid voor controlearts
 Max. 4 aaneengesloten uren tussen 7u en 20u
 In woning of andere meegedeelde verblijfplaats
 Te voorzien op sector- of ondernemingsvlak
IV. Afschaffing proef
53
Afschaffing proef


54
Bestaansreden van de proeftijd wordt weggenomen door
de nieuwe – korte – opzeggingstermijnen

2 weken tijdens eerst 3 maanden

4 weken tijdens daaropvolgende 3 maanden
Overgangsregeling : proefbedingen in
arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 01/01/2014
blijven geldig
Uitzonderingen
55

2 uitzonderingen :
 Studentenarbeid
 Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid

Automatische proeftijd van 3 werkdagen
 WG en WN kunnen beëindigen zonder
opzegging noch vergoeding

Van toepassing op arbeidsovereenkomsten die
aanvangen vanaf 01/01/2014
Nog vragen?
Bedankt voor jullie tijd
56

similar documents