Acer pseudoplatanus L.

Report
Drzewa i krzewy wokół zamku w
Kończycach Małych
BADANY TEREN
KOŃCZYCE MAŁE
Położenie i granice
Miejscowość Kończyce Małe jest sołectwem wchodzącym w skład Gminy Zebrzydowice.
Zlokalizowana jest w południowej części województwa śląskiego nad rzeką Piotrówką w
Bramie Morawskiej. Obszar jest rowem tektonicznym, który wykorzystuje rzeka Piotrówka,
przepływając nim z południa na północny zachód, dzieląc miejscowość na część południowowschodnią i południowo zachodnią. Powierzchnia wsi wynosi 1194 ha, z czego 96 %
stanowią lasy, wody i użytki rolne (rys.1).
Kończyce Małe
Rys.1. Położenie Kończyc Małych na terenie Polski.
(wg; http://pl.wikipedia.org)
Gleby
Na terenie miejscowości Kończyce Małe występują głownie gleby bielicowe,
pseudobielicowe, brunatne, brunatne – wyługowane, a w dolinach nad rzekami i
potokami mady (fot.1,2). Gleby te zostały wytworzone z cząstek lessowatych ,
pyłów ilastych i częściowo z cząstek ilastych. Zasobne są w składniki pokarmowe,
łatwe do uprawy, o dobrych właściwościach wodno – powietrznych. Większość
gleb posiada odczyn kwaśny i lekko kwaśny.
Fot.1. Gleby bielicowe.
(wg; http://www.ibles.pl/struktura)
Fot.2. Gleby pseudobielicowe.
(wg; http://www.cieszyn.pl)
Hydrografia
Obszar miejscowości Kończyce Małe zasobny jest w wody powierzchniowe.
Stanowią je rzeka Piotrówka oraz liczne stawy, głownie hodowlane. Zasoby wód
podziemnych ściśle wiążą się z geologią terenu. Wody podziemne występują we
wszystkich trzech formacjach geologicznych (fot.3).
Fot.3. Stawy wokół zamku w Kończycach Małych.
Przyrodniczo cenne są niektóre sztuczne
akweny wodne (stawy) oraz fragmenty lasów i
łąk, a także park zamkowy (dworski).
Najcenniejsze przyrodniczo zbiorowiska
roślinne zlokalizowane są wzdłuż cieków
wodnych.
Bardzo istotnym składnikiem szaty roślinnej są
lasy, których powierzchnia jest niewielka.
Dominującym gatunkiem drzew we wszystkich
kompleksach leśnych są: świerk, sosna ,modrzew
Obecnie
prowadzona
jest
przebudowa
drzewostanów, która ma na celu zwiększenie
liczby drzew gatunków liściastych, takich jak:
buk, jawor, jesion oraz iglastych modrzew.
Rośliny chronione
wawrzynek wilczydełko
ciemiężyca zielona
bluszcz pospolity
pierwiosnka wyniosła
żywiec gruczołowaty
skrzyp olbrzymi
barwinek pospolity
kopytnik pospolity
kalina koralowa
Wawrzyczek wiczydełko
http://upload.wikimedia.org
Ciemiężyca zielona
http://upload.wikimedia.org
Bluszcz pospolity
Fot.4. mgr Agnieszka Zielińska
FAUNA
Fauna tego terenu jest bogata i różnorodna. Reprezentują ją różnorodne gatunki
płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków. Bogaty też jest świat bezkręgowców.
Na trwale w krajobraz tego terenu wpisały się bociany białe mające gniazda na
kominie zamkowym (fot .5). W Kończycach Małych
występują również łabędzie nieme (fot.6).
Łabędź niemy
http://www.pkwl.pl/zdjecie/26/63/2
Bocian biały
Mini ZOO
Fot.8.
W Kończycach Małych znajduje się prywatna
osobliwość przyrodnicza w postaci mini zoo. W
1999 r. na terenie 5 ha Tadeusz Żyła zakłada
folwark zwierzęcy. Pierwszymi sprowadzonymi
zwierzętami były strusie.
Dziś w zoo przebywa 50 różnych gatunków
zwierząt. Do powodzi, która nawiedziła
Kończyce w 2007 roku, w ogrodzie znajdowało
się około 150 gatunków zwierząt. Wtedy ogród
przeżywał prawdziwe oblężenie. Gospodarstwo
zamieszkiwały gołębie, jeżozwierze, nawet
krokodyle. Węże boa, ale także świnki morskie,
borsuki, kozy, dziki, lisy, ozdobne kury, pawie, a
przede wszystkim strusie (fot. 7,8,9).
Fot. 7
Fot.9.
Rys historyczny Kończyc Małych
Pierwsza pisana informacja o Kończycach Małych znajduje się w wykazie wsi
płacących dziesięcinę biskupom wrocławskim ‘’Liber fundationi episcopatus’’.
Początkowo właścicielami wsi byli książęta, natomiast w XIV wieku należała do
szlachty cieszyńskiej (Nisclas Miłota, proboszcz z Lubomii i Jan Krzyżanowicz).
Po II wojnie światowej Kończyce Małe były samodzielną gromadą. W 1974 r. wieś
została włączona do Gminy Zebrzydowice.
Fot.10. Dawne Kończyce Małe
Krzysztof Duzik
Zespół dworski zamkowo – pałacowy
Został wzniesiony w końcu XV w. lub na początku XVI w. Rozbudowany przez Jerzego
Sedlnickiego znajdował się w posiadaniu Katarzyny z Sedlnickich Czelo i rodziny Czelo,
.
a później rodziny Wacława Pelki Zamek jest w stylu renesansowym ,murowany z
kamienia i cegły, piętrowy, z arkadami na piętrze od strony dziedzińca. Zachowały się
dwa skrzydła: południowo-wschodnie i południowo zachodnie. Pierwotnie zamek mieścił
się na wyspie i był otoczony fosą . W latach 1993-1995 zamek został gruntownie
odnowiony.
Fot.12. Widok zamku od strony dziedzińca.
Fot.11.Widok zamku od strony bramy wjazdowej.
Park dworski
powstał około XIX w. , obejmował
obszar 7,4 ha z czego stawy zajmowały 4,4 ha. Obszar parku znajduje się
między południowo – wschodnim skrzydłem zamku ,a drogą Frysztat –
Pruchna. W parku znajdowała się fontanna oraz wartościowe drzewostany
liczące nawet około 100 lat. W 2007r. odtworzono główne założenia
parkowe.
Badania terenowe
Badania dendroflory na terenie Parku Dworskiego wokół zamku w Kończycach
Małych były prowadzone od października 2011 roku do stycznia 2012 roku. Teren
parku zajmuje powierzchnię 7,5 ha. Zebrano i oznaczono materiał zielnikowy oraz
wykonano plansze ciekawszych gatunków.
Poszczególne gatunki oznaczono korzystając z kluczy do oznaczania drzew i
krzewów. Dla poszczególnych gatunków podano: nazwę (polską i łacińską)
gatunku oraz rodzinę.
Wykaz gatunków drzew i krzewów
Dąb szypułkowy
Quercus robur L.
Rodzina : Fagaceae
Dąb bezszypułkowy
Quercus petraea
Rodzina: Fagaceae
Dąb czerwony
Quercus rubra L.
Rodzina: Fagaceae
Klon zwyczajny
Acer platanoides L
Rodzina:Aceraceae
Klon polny
Acer campestre L.
Rodzina: Aceraceae
Klon jesionolistny
Acer negundo L.
Rodzina:Aceraceae
Klon czerwony
Acer rubrum L.
Rodzina: Aceraceae
Klon jawor
Acer pseudoplatanus L.
Rodzina: Aceraceae
Lipa drobnolistna
Tilia cordata
Rodzina:Tiliaceae
Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos L.
Rodzina: Tiliaceae
Kasztanowiec zwyczajny
Aesculus hippocastanum L.
Rodzina: Hippocastanaceae
Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia L.
Rodzina: Fabaceae
Grab zwyczajny
Carpinus betulus L
Rodzina: Corylaceae
Olsza czarna
Alnus glutinosa
Rodzina: Betulaceae
Jarząb pospolity
Sorbus aucuparia L.
Rodzina: Rosaceae
Wierzba biała
Salix alba L.
Rodzina: Salicaceae
Buk zwyczajny
Fagus sylvatica L
Rodzina: Fagaceae
Jesion wyniosły
Faxinus americana L.
Rodzina: Oleaceae
Modrzew europejski
Larix decidua
Rodzina: Pinaceae
Nasza praca nad projektem

similar documents