Prezentacja 2 - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko

Report
Kujawsko
Pomorskie
Modelowanie gospodarki ściekowej w gminach zgodnie z
Wytycznymi KPOŚK. Studia przypadków
Janusz Stanisławski
Wyzwania stojące przed samorządami
w gospodarce wodno-ściekowej
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
1
Kujawsko
Pomorskie
Tematyka prezentacji
1. Stan aglomeracji wg projektu aktualizacji KPOŚK 2012;
2. Podstawowe dokumenty opisujące sposób wyznaczania
aglomeracji;
3. Konieczność uporządkowania granic i wielkości aglomeracji
zgodnie z Wytycznymi KZGW;
4. Parametry aglomeracji podlegające konieczności weryfikacji;
5. Praktyczny sposób postępowania gminy w zakresie weryfikacji
granic i wielkości aglomeracji;
6. Procedura administracyjna zmian obszaru i wielkości
aglomeracji.
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
2
Kujawsko
Pomorskie
1. Stan aglomeracji wg projektu
aktualizacji KPOŚK 2012
Aktualizacja KPOŚK jest czwartą aktualizacją, jej wyniki nie zostały opublikowane,
w rezultacie stwierdzono, że :
 część aglomeracji jest wyznaczona nieprawidłowo (851/RLM, 1502/granice)
 wyznaczono nowe aglomeracje o generowanym dodatkowo ładunku
zanieczyszczeń;
 wystąpiła fluktuacja aglomeracji w grupie 10 – 15 tys. RLM;
 zmiana w podejściu do wdrażania Dyrektywy ściekowej (z art.5.4 na art. 5.2)
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
3
Kujawsko
Pomorskie
1. Stan aglomeracji wg projektu aktualizacji KPOŚK 2012
Tabela 1. Liczba i wielkość aglomeracji wyznaczonych na potrzeby
aktualizacji KPOŚK wg danych z 2010/11 r.
IV AKPOŚK
Grupa aglomeracji RLM
Liczba aglomeracji
RLM rzeczywiste
%RLM
rzeczywistego
≥ 150 000
45
17 214 957
42,1
100 000 – 149 999
33
4 016 176
9,8
15 000 – 99 999
347
12 201 650
29,8
10 000 – 14 999
187
2 301 157
5,6
2 000 – 9 999
1 035
5 145 532
12,6
Razem
1647
40 879 473
100
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
4
Kujawsko
Pomorskie
1. Stan aglomeracji wg projektu aktualizacji KPOŚK 2012
Tabela 2. Zakres rzeczowy i koszty realizacji KPOŚK
Przedmiot inwestycji
zakres rzeczowy [km]
Sieci kanalizacyjne
nakłady finansowe
[tys. zł]
zakres rzeczowy [szt.]
Oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie osadów
nakłady finansowe
[tys. zł]
nakłady finansowe
[tys. zł]
SUMA NAKŁADÓW FINANSOWYCH
Realizacja założeń
KPOŚK w okresie
2003 – 2010
KPOŚK 2012
(na lata 20112015)
49 187
42 818,1
23 040 363
26 919 199,7
1203
877
10 534 385
9 441 165,8
207 924***
1 170 498,1
33 782 672
37 530 863,6
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
5
Kujawsko
Pomorskie
1. Stan aglomeracji wg projektu aktualizacji KPOŚK 2012
Zadania dla woj. kujawsko – pomorskiego
(90 aglomeracji)

71 aglomeracji z wątpliwie
wyznaczonymi
granicami;

41 aglomeracji z błędnie
wyznaczoną RLM
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
6
Kujawsko
Pomorskie
2. Podstawowe dokumenty opisujące
sposób wyznaczania aglomeracji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w
sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U
Nr 137 poz 922);
http://kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Ministerstwa
Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (MŚ i KZGW,
Warszawa, 2013r .
http://kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/Wytyczne_KZGW_.pdf
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
7
Kujawsko
Pomorskie
2 Podstawowe dokumenty opisujące sposób wyznaczania aglomeracji
Podstawę wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji stanowią:
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy;
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego;
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego;
wieloletnie plany rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych
Na ich podstawie powstaje
propozycja Planu Aglomeracji
złożona z:
 części graficznej;
 części opisowej.
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
8
Kujawsko
Pomorskie
2 Podstawowe dokumenty opisujące sposób wyznaczania aglomeracji
Część opisowa Planu Aglomeracji zawiera :
a. tabelę z długościami wg rodzaju istniejącej i
planowanej sieci kanalizacyjnej;
b. tabelę z liczbą mieszkańców i turystów
obsługiwanych przez tę sieć;
c. opis oczyszczalni ścieków;
d. bilans ilości i jakości ścieków komunalnych;
e. bilans ilości i skład ścieków przemysłowych;
f. uzasadnienie dla określonej dla aglomeracji RLM;
g. informację o strefach ochronnych ujęć wody;
h. informację o obszarach ochronnych zbiorników
wód śródlądowych;
i. informację o formach ochrony przyrody .
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
9
Kujawsko
Pomorskie
2 Podstawowe dokumenty opisujące sposób wyznaczania aglomeracji
Część graficzna Planu Aglomeracji zawiera :
a. oznaczenie granic obszaru objętego lub przewib. dzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji
zbiorczej;
c. oznaczenie znajdujących się na terenie gminy
oczyszczalni ścieków komunalnych;
d. oznaczenie granic administracyjnych;
e. oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody;
f. oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorg. ników wód śródlądowych;
h. oznaczenie granic terenów objętych formami
i. ochrony przyrody;
j. określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej;
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
10
Kujawsko
Pomorskie
3.
Konieczność uporządkowania granic
i wielkości aglomeracji zgodnie z
Wytycznymi KZGW.
Najczęstsze błędy związane z nieprawidłowo wyznaczonymi
aglomeracjami:
1. nierealnie duży obszar - gmina ≠ aglomeracja;
2. większa niż jest możliwa do osiągnięcia RLM;
3. niedostosowana do wielkości aglomeracji wielkość
obsługującej/cych oczyszczalni ścieków;
4. pomijanie mozliwości pracy ze szczelnymi zbiornikami
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
11
Kujawsko
3 Konieczność uporządkowania granic i wielkości aglomeracji zgodnie z Wytycznymi
Pomorskie
Należy pamiętać !
Aglomeracja w sensie KPOŚK
jest elementem do rozliczeń
gminy z:
 efektu ekologicznego;
 wydatkowania środków
finansowych
a czas ucieka……..
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
12
3 Konieczność uporządkowania granic i wielkości aglomeracji zgodnie z Wytycznymi
Kujawsko
Pomorskie
Konsekwencje niespełnienia wymagań KPOŚK
 brak możliwości osiągnięcia stopnia zbierania ścieków
systemem kanalizacji (w % zależnym od wielkości
aglomeracji);
 brak możliwości osiągnięcia docelowej RLM ,
najczęściej :
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
13
Kujawsko
Pomorskie
4. Parametry aglomeracji podlegające
konieczności weryfikacji:
- tworzenie mapy aglomeracji - określenie
obszaru;
- wyznaczanie RLM rzeczywistego - określenie
wielkości;
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
14
Kujawsko
Pomorskie
4 Parametry aglomeracji podlegające konieczności weryfikacji
Należy tak planować
granice aglomeracji, aby:
w jak największym stopniu cały
produkowany przez
aglomerację ładunek ścieków był
zbierany siecią kanalizacyjną i
odprowadzany na oczyszczalnię
ścieków;
ludność nieobsługiwana przez zbiorcze systemy
kanalizacyjne mogła korzystać mogła z
indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków (tj.: zbiorniki bezodpływowe oraz
przydomowe oczyszczalnie ścieków). Ścieki ze
szczelnych zbiorników bezodpływowych
dostarczane będą taborem asenizacyjnym do
oczyszczalni ścieków komunalnych
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
15
Kujawsko
Pomorskie
4 Parametry aglomeracji podlegające konieczności weryfikacji
Obowiązuje tylko dla
projektowanych systemów
Realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze
aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona
finansowo i technicznie; uzasadnia to wskaźnik
koncentracji , który:
Wówczas wskaźnik ten
Jak zwykle są wyjątki:
Przepisu nie stosuje się, w przypadku gdy
sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na
terenie:
 jednoprocentowym spadku kanalizacji
w kierunku OŚ;

stref ochronnych ujęć wody ;
 obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych;
 objętym przynajmniej jedną formą
ochrony przyrody
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
16
Kujawsko
Pomorskie
4 Parametry aglomeracji podlegające konieczności weryfikacji
Wskaźnik koncentracji
Tabela 2 Oszacowanie wskaźnika koncentracji w Aglomeracji
Lp
Nazwa miejscowości
dł sieci, m
Liczba Mk 31.12.2015.
wsk koncentr.
1
2
3
4
5
Zakrzów
Siedlce
Stanowice
Marcinkowice
Jankowice
3070
4390
4590
10680
5253
269
88
116
232
214
97
Liczba Mk
31.12.2025
311
594
1235
2654
480
6
Lizawice
2671
93
270
109
7
8
9
10
11
12
13
14
Sobocisko
Zabardowice
Miłonów
Marszowice
Gaj Oławski
Jaczkowice
Godzinowice
Niwnik
4 968
2672
644
3300
3090
5090
1860
1790
110
104
205
83
108
124
110
127
631
322
152
307
387
733
235
264
127
121
236
96
125
144
126
147
15
Bolechów
2290
81
215
94
16
17
Drzemlikowice
Siecieborowice
3640
1310
112
170
473
259
9522
130
198
Razem
511
1 052
2 287
401
231
544
278
145
266
334
605
205
227
185
434
223
8 210
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
wsk koncentr.
101
135
269
249
113
17
Kujawsko
Pomorskie
4 Parametry aglomeracji podlegające konieczności weryfikacji
Rys. 1 Fragment przykładowej mapy aglomeracji
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
18
Kujawsko
Pomorskie
4 Parametry aglomeracji podlegające konieczności weryfikacji
Weryfikacja RLM aglomeracji:
RLM = RLMrzecz + RLMczas + RLMprzem
RLMrzecz jest równe liczbie mieszkańców stale zamieszkałych w granicach
miejscowości (niekoniecznie zameldowanych) 1 Mk = 1 RLM;
RLMczas jest równe liczbie osób czasowo przebywających w
miejscowościach - (liczba łóżek hotelowych, szpitalnych) 1 mc = 1 RLM;
RLMprzem oblicza się biorąc pod uwagę średnie stężenie zanieczyszczeń i
prognozowaną liczbę ścieków przemysłowych
RLMprzem = Qśr d * CBZT : 60g/m3
5
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
19
Kujawsko
Pomorskie
5. Postepowanie gminy w zakresie weryfikacji
granic i obszarów aglomeracji
 Weryfikacja bilansu ścieków;
 Opracowanie koncepcji gospodarki
ściekowej dla gminy;
 PFU a koncepcja projektowa;
 Plan aglomeracji
 Gospodarka ściekowa na obszarach
poza aglomeracją
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
20
Kujawsko
Pomorskie
5 Postepowanie gminy w zakresie weryfikacji granic i obszarów aglomeracji
Weryfikacja bilansu ścieków – jest zawsze poprzedzona analizą demograficzną
i zużycia wody
Tabela 2 Bilans ścieków dla Aglomeracji
Qśrd
Qdmax
Qh24godz
Qhmax
m 3/d
m 3/d
m 3/h
m 3/h
Lp
Nazwa miejscowości
Liczba
Mk
1
Zakrzów
269
17,49
22,74
0,948
1,705
2
Siedlce
511
33,22
43,19
1,8
3,238
3
Stanowice
1 065
69,23
90,00
3,75
6,749
4
Marcinkowice
2 287
148,66
193,26
8,053
14,494
5
Jankowice
414
26,91
34,98
1,458
2,624
6
Lizawice
231
15,02
19,53
0,814
1,464
7
Sobocisko
544
35,36
45,97
1,915
3,448
8
Zabardowice
278
18,07
23,49
0,979
1,762
9
Miłonów
132
8,58
11,15
0,465
0,837
10
Marszowice
266
17,29
22,48
0,937
1,686
11
Gaj Oławski
334
21,71
28,22
1,176
2,117
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
21
Kujawsko
Pomorskie
5 Postepowanie gminy w zakresie weryfikacji granic i obszarów aglomeracji
Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy
1. Selekcja miejscowości do zbiorczej kanalizacji wg
wskaźnika koncentracji;
2. Trasowanie sieci głównych kolektorów w wybranych
miejscowościach;
3. Koncepcja technologii oczyszczalni ścieków o
przepustowości wyrażonej w RLM zgodnej z wielkością
aglomeracji;
4. Analiza finansowa pod kątem wysokości opłat za
usługę zbierania, gromadzenia i oczyszczania ścieków.
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
22
Kujawsko
Pomorskie
5 Postepowanie gminy w zakresie weryfikacji granic i obszarów aglomeracji
PFU a koncepcja projektowa
PFU - Program Funkcjonalno –
Użytkowy
1. Podlega rygorom rozporządzenia;
2. Przydatny do wstępnej oceny
kosztów inwestycji;
3. Niezbędny przy przetargach typu
„projektuj i buduj”.
Koncepcja projektowa
1. Pozostawia swobodę co do
stopnia szczegółowości;
2. Pozwala na wybór technologii
wykonawstwa i rodzaju
materiałów;
3. Przydatna przy weryfikacji
wielkości aglomeracji
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
23
Kujawsko
Pomorskie
5 Postepowanie gminy w zakresie weryfikacji granic i obszarów aglomeracji
Plan aglomeracji – szczegółowo omówiono w pkt. 2
1. Jest podstawą do wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustanowienie aglomeracji;
2. Ma rangę planu miejscowego - staje się wytyczną dla
władz gmin co do zakresu finansowania przedsięwzięcć
kanalizacyjnych – przyjmowany uchwałą Rady Gminy;
3. Określa sposób postępowania ze ściekami na terenach
przeznaczonych do inwestycji kanalizacyjnych i
posiadajacych kanalizację.
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
24
Kujawsko
Pomorskie
5 Postepowanie gminy w zakresie weryfikacji granic i obszarów aglomeracji
Gospodarka ściekowa na obszarach poza aglomeracją
1. Poza aglomeracją teren gminy można podzielić na obszary
gospodarowania ściekami o RLM< 2000;
2. Obszary takie nie wchodzą w skład KPOŚK;
3. Okres rozliczeniowy dla takich obszarów wykracza poza
1 stycznia 2016 r.;
4. Mogą być stosowane indywidualne systemy oczyszczania
ścieków.
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
25
Kujawsko
Pomorskie
6. Procedura administracyjna zmian obszaru i
wielkości aglomeracji
1. Wystąpienie sejmiku do zainteresowanych gmin z wnioskiem o
przedstawienie propozycji planu aglomeracji;
2. Uchwała Rady Gminy o przyjęciu planu aglomeracji i wszczęciu
postępowania weryfikacyjnego;
3. Weryfikacja, przez Urząd Marszałkowski, wniosku Gminy o
zmianę wielkości i obszaru aglomeracji;
4. Uchwała sejmiku o likwidacji dotychczasowej aglomeracji;
5. Uchwała sejmiku o ustanowieniu nowej aglomeracji.
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
26
Kujawsko
Pomorskie
Dziękuję za uwagę
Przysiek, 9 grudnia 2013 r.
ul. Warsztatowa 47
55-010 Biestrzyków k/Wrocławia
tel./fax: +48 71/338 41 89
e-mail: [email protected]
www.imeconsulting.com.pl
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
27

similar documents