Współczesny nauczyciel, a idea Janusza Korczaka

Report
Współczesny nauczyciel
a idea Janusza Korczaka
Prof. dr Stanisław Dawidziuk
Janusz Korczak mówiąc o wychowawcy
podkreśla znaczenia jego podejścia do
dziecka. Fundamentem, na którym powinny
być budowane relacje z dzieckiem to:
- jego akceptacja i rozumienie,
- świadomość trudu, jaki podejmuje, a który
nierozłącznie wiąże się z pracą
z dzieckiem.
Stary Doktor podkreślał,
iż wychowawca nie może się obrażać na
dziecko.
Dobry wychowawca – wg Korczaka –
powinien:
poznać samego siebie,
być sobą,
poszukiwać własnej drogi,
zanim zacznie wyznaczać dzieciom
prawa i obowiązki
powinien mieć świadomość, do czego
sam jest zdolny,
PEDAGOGIKA STAREGO
DOKTORA
PEDAGOGIKĄ WYMAGAJACĄ
AUTOREFLEKSJI ORAZ
OBSERWACJI I ANALIZY
POSTĘPOWANIA DZIECKA
Pedagogika Korczaka
przygotowuje dziecko do
realnego życia adoptując
z życia dorosłych m. in.
instytucje sądów
koleżeńskich.
Uczy postępowania
dojrzałego
i przedsiębiorczego.
Charakterystyczną cechą
otoczenia współczesnego
nauczyciela jest zmiana
wynikająca z wdrażanych kolejno
reform dotyczących:
a) planów i programów kształcenia
b) struktury szkolnictwa
c) edukacji 6-latków (przedszkole lub
szkoła podstawowa)
Rys charakterystyki
współczesnej szkoły
Wybrane patologie:
a)
b)
rodzice nie mają czasu dla własnych
dzieci
obniżający się sukcesywnie poziom
wieku dzieci stosujących przemoc
Jaki powinien być
współczesny nauczyciel?
kreatywny
przedsiębiorczy
CZY STUDENCI NA
KIERUNKU
PEDAGOGIKA SĄ
PRZEDSIĘBIORCZY?
W październiku i listopadzie
2012 roku zostały
przeprowadzone badania
wśród studentów Wyższej
Szkoły Menedżerskiej w
Warszawie.
Respondentami byli studenci
studiów niestacjonarnych.
Celem badań było dokonanie analizy
poziomu świadomości studentów
pedagogiki znaczenia
przedsiębiorczości w życiu
człowieka, potrzeby rozwijania cech
osobowościowych typowych dla
przedsiębiorczości u dzieci
w procesie wychowania.
Co rozumie Pani pod pojęciem
„przedsiębiorczość”
Umiejętność
zarządzania 99
zespołami ludzkimi
Umiejętność radzenia sobie w 242
życiu
Wiedzę w zakresie zarządzania
57
Tworzenie nowych wartości 5
(ekonomicznych,
społecznych)
Inne (proszę doprecyzować)
1
Czy umiejętność ta wrodzona, czy nabyta?
Na 404 badanych aż 244 respondentów uznało
umiejętność przedsiębiorczości jako umiejętność
wrodzoną, 160 osób jako nabytą.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
244
160
wrodzona
nabyta
40%
30%
20%
10%
0%
W przypadku odpowiedzi a),b),d) czy Pani/Pana
zdaniem umiejetność ta jest:
Czy uważa się Pani/Pan za osobę przedsiębiorczą?
Wyniki badań, pokazują, iż ponad 76% badanych osób nie
uznaje się za osobę przedsiębiorczą, jednocześnie
porównywalna grupa - ponad 74% uważa się za osobę
przedsiębiorczą, jedynie ponad 12% nie ma zdania na ten
temat.
100%
30
90%
80%
70%
189
60%
Nie mam zdania
50%
Nie
Tak
40%
30%
20%
185
10%
0%
Czy uważa się Pani/Pan za osobę przedsiębiorczą?
Dziękuję za uwagę

similar documents