Transfer technologii w przemyśle obronnym

Report
Transfer technologii w
przemyśle obronnym
Mariusz Andrzejczak
Plan prezentacji
•
•
•
•
•
•
•
•
Otoczenie
Wnętrze
Trendy
Architektura produktów
Kluczowe kompetencje
Otwarty model współpracy
Proces Etapów-Bramek
Przewidywane zalety przyjętej metody
Otoczenie
• Proces koncentracji i konsolidacji przemysłu
obronnego
• Kryzys ekonomiczny i redukcja budżetów
obronnych
• Niski udział w rynku podmiotów małych,
spowodowany specyfiką zamówień z dziedziny
obronności
• PPO stanowi jeden z kluczowych elementów
systemu bezpieczeństwa narodowego RP
• Cykliczność zamówień
• Długi czas życia produktów
Wnętrze
• Zróżnicowanie podmiotów wewnątrz GB
• Wysokie koszty stałe związane z doktryną
obrony kraju
• Niska produktywność
• Silne związki zawodowe
• Brak tradycji zarządzania wiedzą
• Niski poziom rozkooperowania produkcji
• Długi czas powstawania produktów
Trendy
• Skracanie czasu wejścia na rynek
• Zwiększenie znaczenia systemów
informatycznych
• Postępująca standaryzacja produktów
• Modularna architektura
• Obsługa pełnego cyklu życia produktów
Architektura produktów (wg. C. Christiansen)
Potrzeby klientów
najbardziej
wymagających
Funkcjonalność
Innowacje inkrementalne
Potrzeby klientów
najmniej
wymagających
Innowacje przełomowe
Architektura zamknięta
Czas
Architektura otwarta
Kluczowe kompetencje (na podstawie C.
Christiansen)
System
System
Podsystem
Podsystem
Komponent
Komponent
Otwarta
Otwarta
Otwarta
Otwarta
Zamknięta
Zamknięta
Architektura
Architektura
Zamknięta
Zamknięta
Zamknięta
Zamknięta
Otwarty model współpracy wg. H. Chesbrough
Źródło: http://www.zephram.de/blog/2008/02/09/open-innovation-hat-zwei-seiten/
Proces Etapów-Bramek (wg. R. G. Cooper,
E. J. Kleinschmidt)
Ogólna
ocena
potencjału
rynkowego +
możliwości
wykonania
1
Plan
wdrożenia
2
Prace b+r
3
Wytwarzanie
, promocja,
serwis,
utylizacja
Prototyp –
testowanie i
walidacja
4
5
Model docelowy – innowacje przełomowe
Źródło: http://www.innovationexcellence.com/blog/2012/03/18/beyond-stage-gate-repeatingdisruptive-innovation/
Przewidywane zalety przyjętej metody
•
•
•
•
•
•
Racjonalne i efektywne planowanie prac B+R
Właściwe ukierunkowanie rozwoju
Dodatkowe źródło przychodów
Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego
Korzystanie z dobrych praktyk stosowanych na świecie
Określanie zdolności konkurencyjnej własnej i
konkurentów
• Unikanie strat związanych z naruszeniem praw
wyłącznych
• Nawiązywanie i rozwijanie współpracy na różnych
płaszczyznach oraz na różnych obszarach terytorialnych
• Kształtowanie i kreowanie kierunku Grupy
Dziękuję za uwagę
Mariusz Andrzejczak
Wiceprezes ds. rozwoju
Gate 1
• Szacowanie potencjału technologii w
przełożeniu na możliwości w sferze b+r oraz
możliwości produkcyjne, serwisowe i utylizacji;
• Ogólne badanie światowego stanu techniki
najbliższego tematycznie planowanemu
rozwiązaniu w przypadku wynalazków,
technologii etc.;
• Porównanie rozwiązań konkurencyjnych;
Gate 2
• Identyfikacja możliwości objęcia ochroną prawną z uwzględnieniem
rodzaju technologii, stopnia jej zaawansowania (zdolność patentowania,
objęcia innym rodzajem ochrony, oryginalność, wiarygodność);
• Badanie zdolności ochronnej;
• Określenie obszaru na którym rozwiązanie ma być objęte ochroną
prawną;
• Dobór procedur;
• Propozycje rozwiązań prawnych (patent, wzór użytkowy, wzór
przemysłowy) poszczególnych elementów projektu vs. knowhow/tajemnica przedsiębiorstwa;
• Ocena celowości ochrony;
• Sprecyzowanie praw do własności technologii/jej części ze wskazaniem
konkretnych podmiotów, opracowanie umów, opracowanie umów z
zakresu prac b+r, poufność, know-how;
Gate 3
• Dalsza identyfikacja rozwiązań do objęcia
ochroną prawną, dobór (i procedowanie) w
zakresie ochrony rozwiązań;
• Dobór procedur;
• Analiza obszarów problematycznych w
zakresie ochrony prawnej i proceduralnej;
Gate 4
• Dalszy dobór i procedowanie w zakresie ochrony
rozwiązań, opracowanie umów z zakresu
komercjalizacji: umowa licencyjna (z
ewentualnym wsparciem technicznym),
kooperacja techniczna, umowa joint-venture,
umowa sprzedaży z ewentualnym wsparciem
technicznym, udostępnienie know-how, umowa
produkcyjna;
• Wycena we współpracy z jednostkami
wyspecjalizowanymi;
Gate 5
• Ewaluacja działań planowanych na etapach
Gate 1- Gate 4.
Zmiana podstaw konkurencyjności
Źródło: The Innovator's Dilemma - When New Technologies Cause Great Firms to Fail by
Clayton M. Christensen, Harvard Business School Press (1997)

similar documents