Zarządzanie EDM

Report
Zarządzanie dokumentacją medyczną
w modelu zdecentralizowanym
Wybrane aspekty Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia
Krzysztof Nyczaj
ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska,
konsultant w Gabinecie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
dziennikarz tygodnika Służba Zdrowia
Zarządzanie dokumentacją medyczną w
modelu zdecentralizowanym (1)
Art. 7.
1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia
Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych jest
systemem teleinformatycznym, który umożliwia w
szczególności:
(…)
3) wymianę pomiędzy usługodawcami danych zawartych w
elektronicznej dokumentacji medycznej, jeżeli jest to
niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia;
4) wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy
usługodawcami w celu prowadzenia diagnostyki, zapewnienia
ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty
lecznicze i wyroby medyczne;
Zarządzanie dokumentacją medyczną w
modelu zdecentralizowanym (2)
Art. 11.
2. Usługodawca za pośrednictwem SIM może uzyskać dostęp do danych, w
tym danych osobowych i jednostkowych danych medycznych, zawartych w
elektronicznej dokumentacji medycznej usługobiorcy, zgromadzonych w
systemie teleinformatycznym innego usługodawcy, jeżeli jest to niezbędne
do zapewnienia ciągłości leczenia lub prowadzonego postępowania
diagnostycznego.
3. Usługodawca zamieszcza w SIM dane umożliwiające pobranie danych
zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej przez innego
usługodawcę lub pobranie dokumentów elektronicznych niezbędnych do
prowadzenia diagnostyki, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia
usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne.
Zarządzanie dokumentacją medyczną w modelu
zdecentralizowanym (3)
Art. 12.
1. W ramach SIM są przetwarzane dane, w
tym dane osobowe oraz jednostkowe dane
medyczne w zakresie określonym w art. 4
ust. 3, w celu:
(…)
9) wymiany pomiędzy usługodawcami
danych zawartych w elektronicznej
dokumentacji medycznej, jeżeli jest to
niezbędne do zapewnienia ciągłości
leczenia;
10) wymiany dokumentów elektronicznych
pomiędzy usługodawcami oraz pobrania
danych w celu prowadzenia diagnostyki,
ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia
usługobiorców w produkty lecznicze i
wyroby medyczne.
Zarządzanie dokumentacją medyczną w
modelu zdecentralizowanym (4)
Art. 13.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i
Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1) format elektronicznej dokumentacji medycznej udostępnianej przez
usługodawców w SIM, warunki organizacyjno-techniczne jej przetwarzania,
udostępniania, autoryzacji oraz zabezpieczenia przed utratą,
2) warunki organizacyjno-techniczne zamieszczania w SIM dokumentów
elektronicznych niezbędnych do prowadzenia diagnostyki, ciągłości leczenia oraz
zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne i ich
pobierania z SIM, zgodnie z zakresem zadań wykonywanych przez usługodawców,
3) warunki organizacyjno-techniczne realizacji dostępu i pobierania danych
przetwarzanych w SIM
Zarządzanie dokumentacją medyczną w
modelu zdecentralizowanym (6)
Przesyłanie elektronicznych dokumentów SIM według projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia
Opracowanie treści komunikatu zawierającego
elektroniczne dokumenty SIM przez podmiot zobowiązany
do przekazywania informacji do SIM
elektroniczny dokument SIM –
elektroniczny dokument
zawierający dane identyfikacyjne
usługobiorcy, informacje
dotyczące usług medycznych
oraz informacje o elektronicznej
dokumentacji medycznej
związanej z usługami
medycznymi, przetwarzany w
systemie informatycznym
usługodawcy i przekazywany do
SIM
Podpisanie komunikatu przy użyciu bezpiecznego podpisu
elektronicznego albo danymi potwierdzonymi profilem
zaufanym ePUAP
Wysłanie komunikatu przez podmiot zobowiązany do
przekazywania informacji do SIM
Odebranie komunikatu, weryfikację prawidłowości i wysłanie
potwierdzenia jego otrzymania lub wykazu stwierdzonych w
nim błędów lub braków do podmiotów zobowiązanych do
przekazywania informacji do SIM
Zarządzanie dokumentacją medyczną w modelu
zdecentralizowanym (7)
Przesyłanie elektronicznych dokumentów SIM według projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia

Struktura logiczna komunikatu zawierającego
elektroniczne dokumenty SIM w formacie XML/XSD oraz
zasady weryfikacji komunikatów, umieszczane są:




w repozytorium interoperacyjności,
na portalu edukacyjno – informacyjnym
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia
Komunikat przekazywany jest do SIM przez
usługodawców na bieżąco, co najmniej raz dziennie
Zarządzanie dokumentacją medyczną w
modelu zdecentralizowanym (8)
zamawianie i udostępnianie dokumentacji medycznej według
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
Przesłanie do SIM zapotrzebowania
na EDM
Podpisanie przez pracownika
medycznego usługodawcy
udostępniającego EDM komunikatu
przy użyciu bezpiecznego podpisu
elektronicznego albo danymi
potwierdzonymi profilem zaufanym
ePUAP
Wysłanie do zamawiającego
komunikatu przez usługodawcę
udostępniającego EDM
Przyjęcie przez SIM zapotrzebowania
na EDM
Przygotowanie komunikatu przez
pracownika medycznego
usługodawcy udostępniającego EDM
Odebranie przez zamawiającego
komunikatu
Weryfikacja uprawnień
zamawiającego
Przesłanie przez SIM
zapotrzebowania na EDM do
usługodawcy, do którego skierowano
zapotrzebowanie
Potwierdzenie odebrania komunikatu
przez zamawiającego w SIM i w
systemie teleinformatycznym
usługodawcy udostępniającego EDM
Zarządzanie dokumentacją medyczną w
modelu zdecentralizowanym (9)
zamawianie i udostępnianie dokumentacji medycznej według
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

EDM udostępniana przez usługodawców w SIM zawiera:




Struktura logiczna EDM określa Administrator systemu SIM .
Struktura logiczna EDM umieszczana jest:




dokumenty elektroniczne w formacie XML, których zakres odpowiada danym
gromadzonym w dokumentacji medycznej określonym przepisami ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
pliki multimedialne będące w szczególności wynikiem diagnostyki obrazowej
w repozytorium interoperacyjności
na portalu edukacyjno – informacyjnym
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia
EDM udostępniana przez usługodawców w SIM jest zbudowana w formie
hierarchicznych struktur danych w odniesieniu do wszystkich rodzajów
zdarzeń medycznych i plików multimedialnych będących wynikiem
diagnostyki obrazowej
Zarządzanie dokumentacją medyczną w
modelu zdecentralizowanym (10)
zamawianie i udostępnianie dokumentacji medycznej według
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia



Udostępnianie EDM odbywa się w sposób umożliwiający identyfikację
uprawnionych osób zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Udostępnianie uprawnionym podmiotom EDM następuje przez
elektroniczną transmisję danych w formie komunikatów
Komunikaty muszą być zgodne ze wzorcami struktury logicznej
elektronicznych komunikatów opisanych za pomocą formatu XML/XSD i
standardu wymiany i interpretacji danych medycznych związanych z
diagnostyką obrazową DICOM
Dokument zgodny HL7 CDA
Dokument zgodny z HL7 CDA posiada dwie
sekcje:
Nagłówek
dokumentu
Część główna
dokumentu

Nagłówek zawierający metadane opisujące
dokument: identyfikator, autora, typ, czas
powstania i jego przeznaczenie.

Struktura nagłówka jest identyczna dla wszystkich poziomów
dokumentacji wg HL7 oraz dla wszystkich typów dokumentów,
natomiast nie jest wymagane wypełnienie wszystkich informacji w
nim zawartych.

Główna część dokumentu (ciało) zawierająca treść informacyjną.
Poziomy definicji dokumentów HL7 CDA
HL7 CLINICAL DOCUMENT ARCHITECTURE
Wymagania dla transformacji papierowej
dokumentacji medycznej do postaci cyfrowej
Papierowa dokumentacja medyczna
Transformacja dokumentacji
do postaci elektronicznej
Nagłówek
dokumentu
Nagłówek
dokumentu
Nagłówek dokumentu
Wymagania



Każdy dokument stanowi odrębny plik z własnym
nagłówkiem.
Skanowane dokumenty muszą mieć uzupełnione pola
wymagane w nagłówku.
Dokumentacja przetwarzana do postaci cyfrowej
klasyfikowana jest wg tych samych zasad co dokumentacja
elektroniczna.
Klasyfikacja elektronicznej dokumentacji
medycznej
Klasyfikowanie dokumentacji medycznej wg
rekomendacji Infovide – doradcy
strategicznego CSIOZ
Typ dokumentu
Klasyfikacja wg LOINC (Logical Observation
Identifiers Names and Codes)




LOINC w swoim kodowaniu łączy nie tylko typ ale
również określa inne wymiary (np. miejsce powstania
dokumentacji, autor itp.),
jest bazą kodów zgrupowanych w słowniku,
umożliwiających wymianę m.in. wyników badań.
Częścią standardu jest hierarchiczna klasyfikacja typów
dokumentów. Jest on słownikiem rekomendowanym do
wykorzystania w celu identyfikowania typów
dokumentacji medycznej.
służy do kodowania typu dokumentu w HL7 CDA
Wymiary LOINC
Przykład klasyfikacji typów dokumentacji
wg LOINC
Zalety i wady przyjęcia klasyfikacji LOINC
Identyfikacja miejsca wystawienia
dokumentu medycznego
Dziękuję za uwagę
[email protected]
Zapraszam do dyskusji
www.nyczaj.blog.onet.pl

similar documents