ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา "" นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน (กสทช.)

Report
1
การเตรี ย มความพร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซี ย น ๒๐๑๕ ของ
สานั ก งาน กสทช.
การนาเสนอแบ่ งเป็ น ๔ ส่ วน
2
 การเตรี ยมความพร้ อมของสานักงาน กสทช.
 บทบาทของสานักงาน กสทช. และภารกิจด้ านโทรคมนาคมภายใต้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
 อาเซียนและประเทศคู่เจรจา (ASEAN with Dialogue Partners)
 ความตกลงว่ าด้ วยการยอมรั บซึ่งกันและกัน (MRA) ด้ านการตรวจสอบและ
รั บรองมาตรฐาน
สมาชิกอาเซียน
3
การเตรียมความพร้ อมของสานักงาน กสทช.
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
4
 แผนแม่ บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ ท่ ี
๖ ด้ านการเตรี ยมความพร้ อมและการเข้ าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการส่ งเสริมความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
 จัดตัง้ คณะอนุกรรมการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของสานักงาน กสทช.
 โครงการศึกษา เรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และศึกษาผลกระทบเพื่อรองรั บการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บทบาทของสานักงาน กสทช. และภารกิจด้ านโทรคมนาคมภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5
 มีส่วนร่ วมดาเนินการตาม ASEAN ICT Masterplan 2015
 เข้ าร่ วมการประชุมสภาหน่ วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม (ASEAN
Telecommunication Regulators’ Council) และการประชุมคณะทางานฯ
 เข้ าร่ วมการประชุม TELSOM-ATRC Leaders’ Retreat
 มีส่วนร่ วมในการประชุมเจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประชุมรั ฐมนตรี อาเซียนด้ านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ASEAN ICT Masterplan 2015
6
Governance Structure
7
โครงสร้ างการทางานของ TELSOM) และATRC
8
TELMIN
TELSOM
WG 1 (Economic Transformation,
People Engagement &
Empowerment, Human Capital
Development, and Innovation)
WG 2 (ICT Infrastructure and
Bridging the Digital Divide)
ATRC
WG 1 (AIM2015 Implementation)
WG 2 (Regulatory Matters)
Task Force (sub-WG) on Frequency
JSC on Telecom Equipment MRA
Timeline for implementing ASEAN ICT Masterplan
9
โครงการภายใต้ กรอบ ATRC ในปี 2011-2012
10
• Infrastructure Sharing
• Network Security Regulation
• Survey on IPTV and Mobile TV
• Stocktake on the Process, Procedures and Regulations in the
Submarine Cable Protection/Undersea Cable repair
• Masterclasses on ICT Regulation (USO and Convergence)
โครงการภายใต้ กรอบ ATRC ในปี 2011-2012 (Cont.)
11
• Project on Re-farming of 2G frequency bands for the mobile
broadband systems
• ASEAN-EU Workshop on IMR
• Survey on SRDs in ASEAN
• Sub-WG on Spectrum Management
• Joint Sectoral Committee on MRA of Telecommunication
Equipment
โครงการภายใต้ กรอบ ATRC ในปี 2013
12
• Framework for Setting up USO Fund in ASEAN (Thailand)
• Masterclass on Convergence (Malaysia)
• Masterclass on Network Security (Malaysia)
• Refarming of 2G frequency bands for mobile broadband systems
• Establishment of the Telecom Regulator in CLM Countries (Cambodia)
การดาเนินงานของสานักงาน กสทช. ภายใต้ กรอบ ATRC
13
Framework for Setting Up USO Fund in ASEAN
Implementing on MRA-TE and MRA-SE
AIM 2015 Mid-term Review
ASEAN Competition Indicator Report (Tentatively)
ASEAN with Dialogue Partners
14
ASEAN with Dialogue Partners
15
ASEAN with Dialogue Partners
16
ASEAN with Dialogue Partners
17
ASEAN with Dialogue Partners
18
ASEAN with Dialogue Partners
19
http://asean.nbtc.go.th
20
ความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกันด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
และความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกันด้านความเท่าเทียมกันของมาตรฐาน
Mutual Recognition Arrangement (MRA)
Mutual Recognition Arrangement (MRA)
• เป็ นความตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือสภาหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของ
อาเซียน (ATRC) ทีป่ ระเทศไทยเข้าร่วมดาเนินการเป็ นภาคีสมาชิก
– ความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึง่ กันและกันด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
• ATRC Mutual Recognition Arrangement for Telecommunications Equipment
(ATRC MRA-TE)
– ความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึง่ กันและกันด้านความเท่าเทียมกันของมาตรฐาน
• Mutual Recognition Arrangement on Standard Equivalence of
Telecommunication Equipment:
(ATRC MRA-SE)
Mutual Recognition Arrangement (MRA)
• แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
• แนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ด้านการเตรียมความพร้อมและการเข้าสูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
• “ผลักดันให้มขี อ้ ตกลงการยอมรับซึง่ กันและกันด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและ
รับรองทางด้านโทรคมนาคมภายใต้กรอบต่างๆ...”
• ASEAN ICT MASTER PLAN 2015
• แผนงาน: สนับสนุนการดาเนินการในเรือ่ งข้อตกลงรายสาขาว่าด้วยการยอมรับซึ่งกัน
และกัน
– สนับสนุนข้อกาหนดมาตรฐานทางด้านเทคนิคโดยใช้ภาษาทางการของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)
– ยอมรับมาตรฐานกาลางเพือ่ ลดระยะเวลาการเข้าสูต่ ลาดของสินค้า ICT
ความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกันด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ATRC Mutual Recognition Arrangement for Telecommunications
Equipment : ATRC MRA-TE
ATRC Mutual Recognition Arrangement for Telecommunications
Equipment (ATRC MRA-TE)
• เป็ นความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึง่ กันและกันด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
– ยอมรับรายงานผลการทดสอบจาก Test Lab ของประเทศคูเ่ จรจา (MRA Phase I)
– ยอมรับผลการรับรองมาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของประเทศคูเ่ จรจา (MRA Phase II)
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก่อนมีขอ้ ตกลง MRA
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานภายหลังมีขอ้ ตกลง MRA Phase I
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานภายหลังมีขอ้ ตกลง MRA Phase II
กรอบการทา MRA
ในเบื ้องต้ น
เป้าประสงค์ของ MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
• สาหรับผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออก
– ช่วยลดขัน้ ตอนในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ ก่อนการส่งออกไปยังประเทศคูค่ า้
– สามารถลดต้นทุนอันเนื่องมาจากการตรวจสอบรับรองทีซ่ ้าซ้อน
– ลดเวลาในการนาสินค้าออกสูต่ ลาด (shorten time-to-market) ในประเทศคูค่ า้
• เป็ นการส่งเสริมการแข่งขันต่อผูป้ ระกอบการผลิตและส่งออกระหว่างประเทศคูค่ า้
• สาหรับหน่วยตรวจสอบ
– ช่วยเปิดโอกาสทางการตลาดและยกระดับการให้บริการทดสอบของหน่วยตรวจสอบ โดยสามารถให้บริการทดสอบ
อุปกรณ์สาหรับตลาดต่างประเทศทีร่ ว่ มทาข้อตกลงได้
• สาหรับผูน้ าเข้า
– ช่วยในการลดขัน้ ตอนในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ ก่อนการนาเข้ามาจาหน่ายในประเทศ
– สามารถลดต้นทุนในการนาเข้า
– ลดเวลาในการนาสินค้าออกสูต่ ลาด (shorten time-to-market
ก่อนมีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
ก่อนมีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Send product to be tested by domestic lab according to NBTC standard
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
ก่อนมีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Use test report to certify product with NBTC
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
ก่อนมีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Deploy product in Thai market
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
ก่อนมีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Send product to be tested by foreign lab according to foreign standard
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
ก่อนมีขอ้ ตกลง MRA on MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Use test report to certify product with foreign regulator
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
ก่อนมีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Deploy product in foreign market
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase I
(MRA-TE: Phase I)
การยอมรับซึง่ กันและกันของรายงานผลสอบ (Test Report)
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase I
(MRA-TE: Phase I)
Send product to be tested by domestic lab according to each country’s standard
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase I
(MRA-TE: Phase I)
Use test report (according to NBTC standard) to for certification by NBTC
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase I
(MRA-TE: Phase I)
Deploy product in Thai market
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase I
(MRA-TE: Phase I)
Use test report (according to foreign standard) for certification by foreign regulator
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase I
(MRA-TE: Phase I)
Deploy product in foreign market
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase II
(MRA-TE: Phase II)
การยอมรับซึง่ กันและกันของผลการรับรองตัวอย่าง (Certification)
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase II
(MRA-TE: Phase II)
Send product to be tested by domestic lab according to each country’s standard
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase II
(MRA-TE: Phase II)
Use test report (according to each country’s standard) to for certification by NBTC
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment: Phase II
(MRA-TE: Phase II)
Deploy product in Thai and foreign market
Thailand
Other economy
Domestic Lab
Domestic market
Manufacturer
Foreign Lab
Foreign Regulator
Foreign market
หลักการของ MRA on Telecom Equipment (MRA-TE)
• เป็ นเอกสารความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึง่ กันและกันด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน ซึง่ ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
• สามารถเข้าร่วมหรือไม่กไ็ ด้ตามความพร้อมและความสมัครใจของประเทศสมาชิก
• ประเทศสมาชิกแสดงเจตนาเข้าร่วมโดยส่ง Letter of Notification ไปยังประเทศคูค่ า้ ซึง่ เมือ่
แจ้งและตอบรับแล้วจึงจะมีผลผูกพันทางกฎหมาย
• ความตกลงมีผลผูกพันในลักษณะทวิภาคี
• เลือกเข้าร่วมดาเนินการกับประเทศสมาชิกเป็ นรายประเทศได้
• ผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูใ่ นขอบข่ายการดาเนินการ
– Wire & wireless equipment as listed in the schedule
– (PSTN/ISDN/Public mobile radio/private radio network equipment)
ความตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมกันของมาตรฐาน
ATRC Mutual Recognition Arrangement on Standard Equivalence of
Telecommunication Equipment (ATRC MRA-SE)
ATRC Mutual Recognition Arrangement on Standard Equivalence of
Telecommunication Equipment (ATRC MRA-SE)
• เป็ นความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึง่ กันและกัน ถึงความเท่าเทียมกันของมาตรฐานเครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ ภายใต้กรอบความร่วมมือสภาหน่วยงานกากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมของอาเซียน
International Standard
“CISPR 22”
MRA
Standard A = Standard B
Country A
“Standard A”
Country B
“Standard B”
เป้าประสงค์ของ MRA on Standard Equivalence
(MRA-SE)
• เป็ นกลไกส่งเสริมให้ความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึง่ กันและกันด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์เดิมทีม่ อี ยู่ (MRA-TE) ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
– ลดขันตอนในการตรวจสอบรั
้
บรองมาตรฐานอุปกรณ์
– ลดต้นทุนอันเนื่องมาจากการตรวจสอบรับรองทีซ่ ้าซ้อน
– ลดเวลาในการนาสินค้าออกสูต่ ลาด (shorten time-to-market) ในประเทศคูค่ า้
– ส่งเสริมการแข่งขันต่อผูป้ ระกอบการผลิตและส่งออกของประเทศคูค่ า้
ก่อนมีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Country B
Country A
X
Conduct Test
Test report
from A
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Country A
Conduct Test
Country B
Test Report from
“A”
Country “A” has to conduct the test according to Country “B” standard
เมือ่ มีขอ้ ตกลง MRA on Telecom Equipment
(MRA-TE)
Standard A ≠
Standard B
Country A
Country B
X
Test
“Standard A”
Report
“Standard A”
Country B
Country A
Report
“Standard B”
Test
“standard B”
Country C
Test
“Standard C”
Test
“Standard D”
Report
“Standard C”
Country D
Report
“Standard D”
MRA on Standard Equivalence of Telecommunication Equipment
MRA-SE
Facts
International Standard
“CISPR 22”
Country A
“Standard A”
MRA on Standard
Equivalence
(MRA-SE)
Standard A = Standard B
Country B
“Standard B”
MRA-TE ประกอบ MRA-SE
Indicated by
MRA-SE
Standard A = Standard B
Country A
Test
“Standard A”
Country B
Report
“Standard A”
MRA-TE ประกอบ MRA-SE
Country B
Country A
Report
“Standard A”
Country C
Report
“Standard A”
Test
“Standard A”
Country D
Report
“Standard A”
หลักการของ MRA on Standard Equivalence
(MRA-SE)
• เป็ นเอกสารความตกลงว่าด้วยกรอบแนวทางการยอมรับซึง่ กันและกันถึงความเท่าเทียมกัน
ของมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ซึง่ ไม่มผี ลผูกพันทาง
กฎหมาย
• สามารถเข้าร่วมหรือไม่กไ็ ด้ ตามความพร้อมและความสมัครใจของประเทศสมาชิก
• ประเทศสมาชิกแสดงเจตนาเข้าร่วมโดยส่ง Letter of Notification ไปยัง JSC ซึง่ เมือ่ แจ้งและ
ตอบรับแล้ว จึงจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย
• ความตกลงมีผลผูกพันในลักษณะพหุภาคี (สาหรับกรอบ ATRC)
• มาตรฐานทางเทคนิคทีอ่ ยูใ่ นขอบข่ายการดาเนินการ
– EMC & Electrical Safety
– Others as mutually agreed
สถานะของประเทศไทยต่อ ATRC MRA ทัง้ สองฉบับ
• ปจั จุบนั ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมดาเนินการ
– การเข้าร่วมดาเนินการตามความตกลงดังกล่าวอาจต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาตามทีก่ าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา 190
• ความพร้อมของหน่วยตรวจสอบในประเทศ
– หน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพตาม ISO 17025 ในขอบข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง โดย สมอ. และ
ได้รบั การยอมรับจาก กสทช. มีจานวน 2 หน่วย
• ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
• ขอบข่าย EMC และ General Safety
• ความพร้อมของกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
– กฎระเบียบของ กสทช. ในปจั จุบนั เปิดไว้ให้สามารถเข้าร่วมดาเนินการตามความตกลงดังกล่าวได้
ความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกันด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
และความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกันด้านความเท่าเทียมกันของมาตรฐาน
Mutual Recognition Arrangement (MRA)
Thank you

similar documents