Badanie obrotu uszlachetniającego w wymianie międzynarodowej

Report
Prezentacja wyników pracy badawczej
„Badanie obrotu uszlachetniającego w
wymianie międzynarodowej dla
potrzeb rachunków narodowych”
Wyroby wysłane za granicę do uszlachetnienia
Usługa uszlachetnienia
Usługa produkcyjna w odniesieniu
do środków rzeczowych będących
własnością osób trzecich
(uszlachetnianie) obejmuje
przetwarzanie, montaż,
udoskonalenie, renowację oraz
pomalowanie wykonywane przez
przedsiębiorstwa niebędące
właścicielami danych towarów.
Wyroby wysłane za granicę do uszlachetnienia zmiany między ESA 95 i ESA 2010
ESA 95
Imputacja zmiany własności
towaru (umowne przypisanie
zmiany własności towaru)
Rejestracja brutto:
wykazywanie pełnej wartości
importowanych i eksportowanych
towarów; tj. wartość powierzonych do
uszlachet. towarów oraz wartość
powierzonych towarów do uszlachet.
łącznie z wartością usługi
Zgodność danych statystyki handlu
zagranicznego z danymi w bilansie
płatniczym i rachunkach narodowych.
ESA 2010
Brak imputacji zmiany
własności towaru (nie przypisuje
się zmiany własności towaru)
Rejestracja netto:
wykazywanie tylko wartości usługi na
uszlachetnianym towarze
Brak zgodności danych statystyki
handlu zagranicznego z danymi w
bilansie płatniczym i rachunkach
narodowych
Źródła danych dla obliczenia wartości usług uszlachetniania
na rachunku wymiany towarów i usług z zagranicą
Badanie międzynarodowego handlu usługami
dane z formularzy:
DNU-K „Sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług za kwartał …”
DNU-R „Sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług za rok …”
Badanie międzynarodowego handlu towarami
dane z systemu:
EXTRASTAT, tj. wymiany towarowej z ”krajami trzecimi” czyli
niebędącymi członkami Unii Europejskiej;
INTRASTAT, tj. system wymiany towarowej z państwami członkowskimi
Unii Europejskiej.
Towaray wysłane za granicę do uszlachetnienia
Obrót uszlachetniający towarów –
czynny i bierny
Przerobiony, uszlachetniony, wyprodukowany towar
pozostaje własnością wysyłającego.
Transakcje takie w statystyce handlu zagranicznego
nazywane są:
1) obrotem uszlachetniającym czynnym dla tego kraju, w
którym odbywa się przerób,
2) obrotem uszlachetniającym biernym dla kraju, który
powierza towar do przerobu za granicę.
Międzynarodowa wymiana usług
Import i eksport usług uszlachetnienia
Kraj, który wysyła towary do uszlachetnienia wykazuje
import usługi uszlachetnienia (wartość rozchodu
podmiotu na formularzach DNU-K i DNU-R).
Kraj, w którym uszlachetnienie ma miejsce, rejestruje
eksport usługi uszlachetnienia (wartość przychodu
podmiotu na formularzach DNU-K i DNU-R).
Źródło: Sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług DNU-K/DNU-R
Import i eksport usług uszlachetnienia
Nierezydent
Rezydent
Kraj wysyłający towary do
uszlachetnienia
Kraj świadczenia usługi
uszlachetnienia
Rozchody (import)
Przychody (eksport) z tytułu usług
z tytułu usług uszlachetnienia
(kod 150)
uszlachetnienia materiałów/towarów świadczonych
przez podwykonawcę na rzecz nierezydenta (kod 150)
Kraj wysyłający towary do
uszlachetnienia
Przychody (eksport)
z tytułu usług uszlachetnienia
(kod 150)
Granica
Kraj świadczenia usługi
uszlachetnienia
Rozchody (import) z tytułu usług uszlachetnienia
materiałów/towarów świadczonych na rzecz rezydenta
przez podwykonawcę za granicą (kod 150)
Kody rodzajów transakcji stosowane w handlu
zagranicznym dla uszlachetnianych towarów
41 dostawy mające na celu
uszlachetnianie w ramach umowy
(bez przeniesienia prawa własności);
51 dostawy następujące po
uszlachetnianiu w ramach umowy
(bez przeniesienia prawa własności);
towary, które mają wrócić do
początkowego państwa wysyłki,
towary, które wracają do
początkowego państwa wysyłki,
42 dostawy mające na celu
uszlachetnianie w ramach umowy
(bez przeniesienia prawa własności);
52 dostawy następujące po
uszlachetnianiu w ramach umowy
(bez przeniesienia prawa własności);
towary, które nie mają wrócić do
początkowego państwa wysyłki,
towary, które nie wracają do
początkowego państwa wysyłki.
Uszlachetnianie towarów czynne dla rezydenta (świadczy
usługę) oraz bierne dla nierezydenta (nabywa usługę)
Nierezydent
Rezydent
41 dostawy mające na celu uszlachetnianie w ramach umowy
wywóz towarów do uszlachetniania
(kod 41); eksport
przywóz towarów do uszlachetniania
(kod 41); import
51 dostawy następujące po uszlachetnianiu w ramach umowy
wywóz towarów po uszlachetnianiu
(kod 51); eksport
Granica
przywóz towarów po uszlachetnianiu
(kod 51); import
Wpływ zmiany metodologicznej dotyczącej rejestracji obrotu
uszlachetniającego na prezentację danych
o handlu zagranicznym wg ESA 2010 i BPM6
Import
Eksport
pomniejszenie wartości
towarów o wartość towarów w
procedurze uszlachetnienia
pomniejszenie wartości
towarów o wartość towarów w
procedurze uszlachetnienia
powiększenie wartości usług
o wartość usł. uszlachetnienia
i napraw
powiększenie wartości usług
o wartość usł. uszlachetnienia
i napraw
Zmiana metodologii w podejściu do towarów
wysyłanych do uszlachetnienia nie powoduje zmiany
salda wymiany towarów i usług z zagranicą
Rejestracja obrotu uszlachetniającego
Statystyka handlu
zagranicznego
Bilans płatniczy
BPM6
Rachunki narodowe
ESA 2010
1. Pozostałe usługi
1. Towary w
uszlachetnieniu
2. Usługi
szlachetnienia (kod
150);
3. Usługi naprawy
(kod 160)
1. Usługi
2. Towary
2. Towary
2. Towary
Towary wg
CN
Usługi wg
EBOPS 2002;
Towary na
bazie BPM6
Usługi i
towary wg
PKWiU 2008
Wybrane usługi podwykonawców wg PKWiU 2008
Symbol
PKWiU
Nazwa grupowania
10.11.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego
i zakonserwowanego
10.12.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego
i zakonserwowanego mięsa z drobiu
Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem
owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.99
10.41.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
14.13.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej
14.19.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków
odzieżowych
15.20.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia
26.20.9
Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi
podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych
32.99.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie
indziej niesklasyfikowanych
Towary wysłane za granicę do uszlachetnienia
Przypadki obrotu uszlachetniającego
1. Towary wysłane do uszlachetnienia powracają po
uszlachetnianiu do kraju wysyłającego
2. Towary wysłane do uszlachetnienia nie powracają po
uszlachetnianiu do kraju wysyłającego i są sprzedane w
kraju świadczącym usługę uszlachetnienia
3. Towary wysłane do uszlachetnienia nie powracają po
uszlachetnianiu do kraju wysyłającego i są sprzedane
do trzeciego kraju
1. Towary wysłane do uszlachetnienia powracają po
uszlachetnianiu do kraju wysyłającego
(przypadek podstawowy)
Rejestracja danych o towarach w obrocie uszlachetniającym
Przypadek
Statystka HZ
towary do
uszlachetnienia
A: eksport towaru
1.
do B;
następnie import towaru z
B (włączając opłatę za
uszlachetnienie);
B: import towaru z
A;
następnie eksport towaru
do A (włączając opłatę za
uszlachetnienie).
BPM6/ESA2010
towary
usługi
A i B: brak rejestracji
A: import usługi
przepływu uszlachetnianych
towarów; zachowana własność
towarów wysyłającego kraju A
zB
B: eksport
usługi do A
1. Przypadek podstawowy: towary wysłane do
uszlachetnienia powracają do kraju wysyłki
Kraj A
Właściciel
Kraj B
Gospodarka świadcząca
usługę
Towary wysłane w celu przetwarzania, które
mają wrócić do początkowego kraju wywozu
(eks. tow./imp. tow. = kod41
Towary powracające do początkowego
kraju wywozu
(imp. tow./eks. tow. = kod51)
Opłata za wykonaną usługę
Przepływ towarów
Przepływ usług
Płatność
Różnica między wartością
towarów wysłanych za granicę do
uszlachetniania i wartością
towarów, które wróciły po
uszlachetnianiu stanowi wartość
opłaty za wykonaną usługę (ujęcie
netto na bazie danych HZ)
Import usług /Eksport usług
BPM6 (kod = 150/160)
ESA 2010 (usługi ogółem/pozycje bilansowe wg PKWiU)
2. Towary wysłane do uszlachetnienia nie powracają po
uszlachetnieniu do kraju wysyłającego i są sprzedane
w kraju świadczącym usługę uszlachetnienia
Rejestracja danych o towarach w obrocie uszlachetniającym
Przypadek
Statystka HZ
BPM6/ESA2010
towary do
uszlachetnienia
A: eksport towaru do B;
brak importu towaru z B;
B: import towaru z A; brak
eksportu towaru do A.
2.
towary
A i B: brak rejestracji
przepływu uszlachetnianych
towarów; zachowana własność
towarów wysyłającego kraju A
A: eksport
uszlachetnionego i
jednocześnie sprzedanego
towaru do B; brak w HZ, do
ujęcia w rachunkach kraju A
wg BPM6/ESA 2010
B: import
uszlachetnionego i
jednocześnie sprzedanego
towaru z A; brak w HZ, do
ujęcia w rachunkach kraju B
wg BPM6/ESA 2010
usługi
A: import
usługi
zB
B: eksport
usługi do A
3. Towary wysłane do uszlachetnienia nie powracają po
uszlachetnieniu do kraju wysyłającego i są sprzedane
do kraju trzeciego
Rejestracja danych o towarach w obrocie uszlachetniającym
Przypadek
Statystka HZ
towary do
uszlachetniania
A: eksport towaru do B;
B: import towaru z A;
3.
eksport towaru do C
(włączając opłatę za
uszlachetnienie);
C: import
towaru z B
(łącznie z opłatą za
uszlachetnienie)
BPM6/ESA2010
towary
A , B i C: brak rejestracji
przepływu uszlachetnianych
towarów; zachowana własność
towarów wysyłającego kraju A
A: eksport uszlachetnionego
i jednocześnie sprzedanego
towaru do kraju C; brak w HZ,
do ujęcia w rachunkach kraju
A wg BPM6/ESA 2010
B: brak przepływu towarów;
zachowana własność towarów
wysyłającego kraju A
C: import towaru z A (zgodnie
z zasadą zmiany własności)
usługi
A: import usługi
zB
B: eksport
usługi do A
Przypadek 2 i 3: towary wysłane za granicę do
uszlachetnienia nie powracają do kraju wysyłki
1. Statystyka towarowa HZ nie rejestruje wartości towaru
sprzedanego w kraju podwykonawcy, który nie przekracza
granicy.
2. Konieczne są dalsze prace dla oszacowania wartości
importu/eksportu towarów, które nie przekraczają granicy
(analiza nowych źródeł danych: rejestr VAT, uzupełniające
panelowe badanie najważniejszych jednostek
uczestniczących w tych transakcjach?).
3. Usługa uszlachetnienia biernego nie może być obliczona
jako różnica między towarami powracającymi po
uszlachetnieniu i wysyłanymi do uszlachetnienia (część
wysłanych do uszlachetnienia towarów nie wraca do kraju
wysyłki).
Ważniejsze grupy towarowe wykazujące
obrót uszlachetniający w 2010 r.
Import
Eksport
Statki i konstrukcje pływające
Statki i konstrukcje pływające
Tkaniny
Pozostała odzież wierzchnia
Części do statków powietrznych
Części do statków powietrznych
Pozostałe wyroby z metali
Meble i materace
Zestawienie wartości sald z zakresu międzynarodowego
handlu towarami wg ESA95 (w mln zł)
Towary w procedurze uszlachetnienia (w mln zł)
(na podstawie danych statystyki międzynarodowego handlu towarami)
Zestawienie danych z zakresu międzynarodowego
handlu usługami wg ESA2010 (w mln zł)
Usługi uszlachetnienia – statystyka
międzynarodowego handlu usługami (w mln zł)
Usługi naprawy– statystyka międzynarodowego
handlu usługami (w mln zł)
Wpływ nowego źródła danych na saldo wymiany towarów
i usług w handlu zagranicznym wg ESA 2010 (w mln zł)
Towary wysłane za granicę do uszlachetnienia
Ocena wpływu zmiany uwzględniającej obrót uszlachetniający
na poziom PKB Polski (ceny bieżące)
ESA 2010
w 2010 r. = ok. +0,03%
w 2011 r. = ok. –0,13%
w 2012 r. = ok. +0,02%
Saldo wymiany towarów i usług ulega zmianie
z powodu zmiany źródła danych
Podsumowanie
1. przyjęto dane o wartości usług uszlachetnienia i napraw ze statystyki
międzynarodowego handlu usługami do stosowania w opracowaniu
transakcji w handlu zagranicznym wg metodologii ESA2010,
2. przedstawiono koncepcję opracowania danych o obrocie
uszlachetniającym w układzie ogólnopolskim,
3. konieczne jest kontynuowanie prac nad rozwojem i wykorzystaniem
przygotowanych tablic analitycznych dotyczących badania spójności
danych sprawozdawczych z zakresu obrotu uszlachetniającego,
4. niezbędne jest dalsze doskonalenie metodologii opracowania danych
o obrocie uszlachetniającym poprzez prowadzenie prac badawczych nad
wykorzystaniem nowych źródeł danych dotyczących towarów w
procedurze uszlachetnienia,
5. przyjęte dane z zakresu usług uszlachetnienia i napraw, na bazie
statystyki międzynarodowej wymiany usług, stanowią podstawę do
przeprowadzenia szacunków związanych z ich opracowaniem w na
poziomie regionalnym (wg województw).
Dziękuję za uwagę
Podstawowe źródła danych
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21
maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i
regionalnych w Unii Europejskiej
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-systemrachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/
2. Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-systemrachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/
3. Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm
4. Manual on Goods Sent Abroad for Processing,
http://apl.czso.cz/nufile/Manual%20on%20goods%20sent%20abroad%20for%2
0processing%20FINAL.pdf
5. Processing of goods and related flows, note prepared by WTO's International
Trade Statistics Section
http://unstats.un.org/unsd/trade/WS%20Bangkok06/Agencies%20Presentation
s/WTO%20-%20agency%20presentation.pdf
Ważniejsze skróty
1. ESA 95 - Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych
(ESA 95 -European System of National and Regional Accounts),
2. ESA 2010 - Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych
(ESA 2010 - European System of National and Regional Accounts),
3. BPM5 - Podręcznik bilansu płatniczego (wydanie 5)
(BPM5 - Balance of Payments Manual, fifth edition),
4. BPM6 – Podręcznik bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej (wydanie 6), (BPM6 - Balance of Payments and International
Investment Position Manual, sixth edition),
5. EBOPS 2002 — Rozszerzona Klasyfikacja Usług w Bilansie Płatniczym 2002
(EBOPS 2002 — Extended Balance of Payments Services Classification 2002),
6. PKWiU — Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
(PKWiU — Polish Classification of Products and Services),
7. Nomenklatura Scalona CN (Combined Nomenclature CN),
8. HZ - Statystyka handlu zagranicznego (HZ - Foreign Trade Statistics (FTS)).

similar documents