zestawienie wypadków wg urazu części ciała Slajd 1 Slajd 1

Report
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Zielonej Górze
ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra
tel.: (68) 452-31-00 do 07, Informacja 452-31-01, fax 452-31-10
www.krus.gov.pl, e-mail: [email protected]
ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 ROKU
„UPADKI I POŚLIZGNIĘCIA TO GŁÓWNE
PRZYCZYNY WYPADKÓW
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH”
Liczba wypadków zgłoszonych w latach 2009 – 2013
310
305
304
302
liczba zgłoszonych wypadków
300
295
291
290
285
283
Poly. (Seria 1)
280
275
275
270
265
260
2009
2010
2011
rok
2012
2013
Zestawienie zgłoszonych wypadków
wg sposobu zgłoszenia w 2013 roku
5
0
102
osobiście
telefonicznie
176
na piśmie
inny sposób
Terminowość zgłaszania wypadków
180
158
160
169
156
152
140
136
120
100
do 14 dni
80
15-30 dni
60
49 52
43
40
49
41
29
52
3535
20
62
55
35
31-60 dni
53
4648
0
2009
2010
2011
2012
2013
powyżej 60 dni
Zestawienie liczbowe zgłoszeń wypadkowych
wg uprawnionych
242
250
200
150
domownik rolnika
rolnik
100
50
rolnik ubezpieczony na wniosek
25
16
0
domownik
rolnika
rolnik
rolnik
ubezpieczony
na wniosek
Powierzchnie
i profil produkcji
gospodarstw,
w których
zgłoszono wypadki
Większość zdarzeń
wypadkowych miała
miejsce w
gospodarstwach
rolnych o powierzchni
od 1 do 5 ha fizycznych
(25 %) i od 5 do 10 ha
fizycznych (22 %) o
mieszanym profilu
produkcji (52 %).
Lp.
Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych
1
0,00 - 1,00
2
1,01 - 5,00
71
3
5,01- 10,00
61
4
10,01- 15,00
38
5
15,01- 20,00
24
6
20,01-30,00
28
7
30,01-40,00
15
8
40,01-50,00
10
9
50,01-100,00
19
10
100,01-150,00
2
11
150,01-300,00
3
12
300,01-600,00
2
13
600,01-999,00
0
14
999,01 i więcej
0
Ogółem:
Liczba gospodarstw, w
których doszło do wypadku
10
283
Profil produkcji
gospodarstw,
w których
zgłoszono wypadki
w 2013 roku
Profil produkcji:
Liczba gospodarstw,
w których doszło do
wypadku
roślinna
95
zwierzęca
27
działy specjalne
7
mieszana
147
sadownicze
2
Sprawy, w których nie ustalono wielkości
gospodarstwa i profilu produkcji (sprawy
w toku postępowania)
5
Większość wypadków
( 43 %) spowodowała
uszczerbki na zdrowiu
nieprzekraczające 5%.
Udział wypadków z
uszczerbkiem powyżej
60% jest na poziomie
1 %.
Wskutek wypadku przy
pracy rolniczej
niezdolność do
samodzielnej egzystencji
w 2013 roku orzeczono
w 1 przypadku, w
stosunku do roku
ubiegłego nastąpił
wzrost o 100%.
Liczba
poszk
odowa
nych z
niezdo
lności
ą do
samod
zielnej
egzyst
encji
rok
ogółem
Do
5%
6 - 10
%
11 20 %
21 30 %
31 60 %
Powyże
j 60 %
2011
164
70
54
31
6
1
2
1
2012
225
81
37
0
3
0
0
2013
192
10
4
85
72
24
7
3
1
1
Liczba wypadków
zakończonych wypłatą
jednorazowych
odszkodowań
zmniejszyła się o 33
(15 %) z 225 w roku
2012 do 192 w roku
2013.
Nastąpił spadek
wypłaconych
odszkodowań,
w których orzeczono %
uszczerbek na zdrowiu,
w przedziałach do 5 %,
od 6-10% % oraz 2130%.
Wzrost wypłaconych
odszkodowań nastąpił
w przedziałach od 21-30
% i w przedziale
„powyżej 60%”.
120
104
100
85
81
80
60
40
do 5%
72
70
6-10%
11-20%
54
21-30%
31-60%
37
31
powyżej 60%
24
Poly. (do 5%)
20
6
1 2
0
2011 rok
0
3
2012 rok
7
0
3 1
2013 rok
Wskaźnik
wypadkowości
w województwie
lubuskim.
Liczba wypadków
na 1000
ubezpieczonych
w latach 2009-2013
(wg decyzji
powodujących
wypłatę
jednorazowych
odszkodowań)
rok
Ilość decyzji
przyznających
jednorazowe
odszkodowanie w
danym roku
Przeciętna liczba
ubezpieczonych
w roku
Wskaźnik
wypadkowości
2009
228
20549
11,7
2010
194
20055
9,7
2011
164
19585
8,4
2012
225
19200
11,7
2013
192
18931
10,2
W KRUS OR w Zielonej
Górze, wskaźnik
wypadkowości (liczba
wypadków zakończonych
wypłatą jednorazowych
odszkodowań na 1000
ubezpieczonych) w
rolnictwie indywidualnym
w 2013 roku wyniósł 10,2
i spadł w stosunku do
wskaźnika w 2012 roku,
o 1,5.
Wskaźnik wypadkowości w latach
2009 -2013
/wg decyzji powodujących wypłatę jednorazowych odszkodowań/
14
12
10
11.7
11.7
10.2
9.7
8.4
8
6
liczba wypadków na
1000 ubezpieczonych
Poly. (liczba wypadków
na 1000
ubezpieczonych)
4
2
0
2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok
Wypadki
śmiertelne.
rok
Liczba wypadków
W 2013 roku nie
wypłacono
jednorazowego
odszkodowania z tytułu
wypadku ze skutkiem
śmiertelnym.
śmiertelnych
%
w
2009
2010
2011
2012
2013
2
2
1
0
0
0,9 %
1%
0,6 %
0%
0%
wydanych
decyzjach
przyznających
Choroby
zawodowe
W 2013 roku OR
zarejestrował 6 wniosków o
jednorazowe
odszkodowanie z tytułu
stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu
bądź śmierci wskutek
choroby zawodowej. Ilość
wniosków uległa zmianie w
stosunku do roku ubiegłego
i zwiększyła się o 5.
Decyzję podjęto wobec 6
spraw, odmownie
rozpatrzono 1 wniosek w
związku z brakiem
uprawnień do świadczeń z
ubezpieczenia społecznego
rolników, a w 5 sprawach
wypłacono jednorazowe
odszkodowanie.
OR
KRUS
w
Zielonej
Górze
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2
4
4
1
6
Liczba chorób zawodowych w grupach wiekowych i płci
Liczba chorób zawodowych w grupach wiekowych i płci
Wyszczególnienie
razem
<18
18-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65 i więcej
kobiety
a
3
0
0
0
0
1
2
0
0
mężczyźni
a
2
0
0
0
0
0
2
0
0
Orzeczony uszczerbek
na zdrowiu w %
Choroby zakaźne lub
pasożytnicze
(borelioza)
Schorzenia układu oddechowego
powstałe w następstwie działania
substancji toksycznych
do 5%
1
0
6-10 %
2
11-20%
21-30 %
0
0
31- 60%
0
>60 %
Ogółem
0
3
1
Alergiczny nieżyt górnych dróg oddechowych
0
0
1
astma oskrzelowa
0
2
W OPARCIU O APLIKACJĘ WYPROL SŁUŻĄCĄ DO
EWIDENCJI I ANALIZY WYPADKÓW OSÓB
UBEZPIECZONYCH W KRUS OR W ZIELONEJ
GÓRZE, PRZEPROWADZONO ANALIZĘ PRZYCZYN
I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW, W KTÓRYCH
ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE DOWODOWE
W 2013 ROKU.
zestawienie wypadków wg
miejsca zdarzenia
najczęściej do
wypadków dochodziło
na terenie podwórka i
obejścia gospodarstwa
rolnego
1, 1%
1, 1%
(w 2013 roku 115
wypadków na 227 w
których dokonano oględzin
miejsca i przedmiotów
związanych z wypadkiem,
co stanowi 50,66%)
oraz w pomieszczeniach
produkcyjnych, budynkach
gospodarczych i
inwentarskich
(60 wypadków, co stanowi
26,43 %) jak
również na polach i łąkach
( 37 wypadków co stanowi
16,3%).
37, 16%
60, 26%
3, 1%
3, 1%
115, 51%
2, 1%
5, 2%
pomieszczenie produkcyjne (budynki gospodarczei inwentarskie)
pomieszczenia nieprodukcyjne (budynki mieszkalne, letnie kuchnie, altany)
magazyny oraz składowiska
trasy komunkikacyjne zewnętrzne (poza gospodarstwem)
ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa
podwórze, obejście
lasy
pola, łąki
pozostałe nie wymienione miejsca wypadku
Najliczniej wypadki
występowały podczas
prac związanych z:
- obsługą zwierząt
podczas karmienia,
dojenia, higieny,
czyszczenia (50-22,03%)
- przemieszczanie się bez
obciążenia (do i z
miejsca) (30 – 13,22%)
zestawienie wypadków w 2013 roku
według rodzaju wykonywanej pracy
inne
7
przetwórstwo rolno-spożywcze (ubój, przemiał
itp.)
1
transport płodów rolnych i środków produkcji
7
prace polowe z maszynami
14
prace polowe ręczne(również z narzędziami
prostymi
obsługa zwierząt (karmienie, dojenie, higiena,
czyszczenie)
4
50
przygotowanie karmy
4
przygotowanie opału (cięcie, rąbanie itp.)
18
remont maszyn rolniczych
- chodzenie z
przenoszeniem
(w rękach, na barkach)
(28- 12,33%)
prace porządkowe w obejściu gospodarstwa
- remont maszyn
rolniczych (23 – 10,13%).
wchodzenie na wysokości (drabiny, schody
itp..)
chodzenie z przenoszeniem (w rękach, na
barku itd)
23
remont i budowa obiektów budowlanych
11
prace rolnicze w gospodarstwie domowym
6
13
11
28
przemieszczanie się bez obciążeń do i z mijsca
30
0
10
20
30
40
50
60
Wypadki z udziałem
maszyn i urządzeń
stanowiły 36,56%
wszystkich, w których
zakończono
postępowanie
dowodowe.
Najwięcej wypadków
odnotowano podczas
użytkowania,
ciągników rolniczych
(25 – 11 %),
przyczep transportowych
(16 – 7%), oraz
pilarek tarczowych
(12 – 5%).
zestawienie wypadków w 2013 roku
wg udziału rodzaju maszyn
bez udziału maszyny
144
ciągniki rolnicze
25
siewniki do zboża
2
pilarki tarczowe
12
pilarki łańcuchowe
7
maszyny i urządzenia do przygotowania pasz
dla zwierząt
2
kombajny zbożowe
1
maszyny i urządzenia uprawne
1
opryskiwacze
2
przyczepy transportowe i wozy konne
16
maszyny do zbioru siana, słomy i zielonek
1
elektronarzędzia ręczne
7
inne maszyny i urządzenia
7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
zestawienie liczbowe wypadków
wg pory dnia
Noc
00 do 06 h; 1
Wieczór
od18 do 24 h;
38
rano
6 do 12 h;
84
Najczęściej wypadki
zdarzały się w
godzinach
popołudniowych
(45,8%),
w soboty (17,18%),
czwartki (16,3%)
i środy (15,42%).
po południu
12 do 18 h; 104
zestawienie liczbowe wypadków
wg dnia tygodnia
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
33
24
35
37
39
33
26
zestawienie wypadków wg urazu części ciała
9
głowa i twarz
Wskutek wypadków
przy pracy rolniczej
najczęściej dochodziło
do urazów kończyn
dolnych (45,37%)
i kończyn górnych
(42,29%).
narząd wzroku
2
kręgosłup
4
9
klatka piersiowa i następstwa tego urazu
brzuch i następstwa tego urazu
1
miednica
1
96
kończyny górne
103
kończyny dolne
uraz wielonarządowy
2
0
20
40
60
80
100
120
Zestawienie wypadków wg kategorii przyczyn w 2013 roku
kod
Kategoria przyczyn
Liczba
wypadków
I
Niewłaściwy stan maszyn, urządzeń,
narzędzi i obiektów budowlanych
30
II
Niewłaściwa organizacja pracy
III
Stan psychofizyczny rolnika, nie
zapewniający
bezpiecznego
wykonania pracy
6
IV
Nieprawidłowe postępowanie rolnika
9
177
nieprawidłowe
postępowanie
rolnika ; 9
inne
przyczyny, 5
niewłaściwy
stan maszyn,
urządzeń,
narzędzii
obiektów
budowlanych,
30
stan
psychofizyczny
rolnika, nie
zapewniający
bezpiecznego
wykonania
pracy; 6
spowodowane:
V
Inne przyczyny
ogółem
5
227
niewłaściwa
organizacja
pracy, 177
Przyczyny wypadków w 2013 roku
lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przyczyna:
Zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie,
nierówne)
Reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (ból, strach, hałas,
podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia głosem, wymuszona pozycja ciał
Nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych
Inne niewymienione albo nieokreślone nieprawidłowości związane z ogólną
organizacją pracy
Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi
Brak obuwia roboczego lub nieodpowiednie, wyeksploatowane albo
zabrudzone obuwie robocze
Nieprawidłowo skonstruowane drabiny (brak zabezpieczeń przed przechyłem
i osunięciem, zły rozstaw szczebli itp.)
Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności
Reakcja zwierząt na niewłaściwe warunki bytowania (nadmierne
zagęszczenie, brak dostępu do paszy, wody i wybiegów)
Wady konstrukcyjne (budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt,
niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe itp.)
Liczba
Udział %
58
25,55
19
8,40
12
5,30
11
4,85
11
4,85
11
4,85
7
3,08
7
3,08
6
2,64
5
2,20
11
12
Brak Lub niewłaściwe osłony i zabezpieczenia
Nadmierna eksploatacja (używanie starych i wyeksploatowanych maszyn, narzędzi oraz urządzeń)
4
1,76
4
1,76
13
14
15
Nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy
Niestosowanie drabin, podestów itp. Przy pracach na wysokości
Inne niewymienione Lub nieokreślone nieprawidłowości w posługiwaniu się
4
4
1,76
1,76
4
1,76
16
17
18
19
4
3
3
1,76
1,32
1,32
3
1,32
20
Niewłaściwy sposób obsługi
Używanie niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem
Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych
Nieodpowiednie przejścia i dojścia (niewydzielone Lub źle wydzielone oraz nieuprzątnięte ciągi
komunikacyjne)
Niewłaściwe zabezpieczenie maszyn, urządzeń i narzędzi podczas postoju i w ruchu
3
1,32
21
22
23
Nieużywanie środków ochrony indywidualnej
Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia
Nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna
3
3
3
1,32
1,32
1,32
cd. przyczyn wypadków w 2013 roku
24
25
26
27
Nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie
Wady konstrukcyjne
Nieodpowiednia wytrzymałość
Zły stan techniczny budynków spowodowany brakiem Lub niewłaściwą konserwacją, brakiem
remontów itp.
3
2
2
1,32
0,88
0,88
2
0,88
28
29
30
Wykonywanie pracy niezgodnie z zasadami BHP
Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy
Nieprawidłowe ułożenie ładunku, brak zabezpieczenia ładunku przed osunięciem i upadkiem ze
środka transportu
2
2
0,88
0,88
2
0,88
31
32
33
34
35
36
Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu maszyn, urządzeń i narzędzi
Nieużywanie urządzeń zabezpieczających
Narwistość, agresja zwierząt
Niewłaściwe tempo pracy, pośpiech
Warunki atmosferyczne
Inne niewymienione Lub nieokreślone nieprawidłowości związane z eksploatacją
2
2
2
2
2
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
1
0,44
37
38
39
40
41
42
Brak środków ochrony indywidualnej
Nieużywanie ubrań roboczych
Nieużywanie innych ochron
Nieprawidłowe metody poskramiania
Przechodzenie, przejeżdżanie Lub przebywanie w miejscu niedozwolonym
Wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się czy nie ma niebezpieczeństwa
1
1
1
1
1
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
1
0,44
43
44
46
Działanie skrajnych temperatur
Naruszenie przepisów ruchu drogowego przez innego użytkownika dróg
Inne (żarty, bójki, pobicia, itp.)
1
1
1
227
0,44
0,44
0,44
100
56, 25%
58, 26%
4, 2%
19, 8%
4, 2%
4, 2%
4, 2%
4, 2%
4, 2%
11, 5%
11, 5%
12, 5%
5, 2%
6, 3%
Przyczyny
wypadków w
2013 roku
7, 3%
7, 3%
11, 5%
zły stan nawierzchnipodwórzy, ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne)
reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie
nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych
inne niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości związane z ogólną organizacją
pracy
niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi
brak obuwia roboczego lub nieodpowiednie
nieprawidłowo skonstruowane drabiny 9brak zabezpieczeń przed przechyłemi osunięciem
itp..)
niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności
reakcja zwierząt na niewłaściwe warunki bytowania
wady konstrukcyjne(budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt)
brak lub niewłaściwe osłony i zabezpieczenia
nadmierna eksploatacja maszyn i urządzeń
nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy
niestosowanie drabin, podestów itp. Przy pracach na wysokości
inne niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości w posługiwaniu się
Zestawienie wypadków według grup zdarzeń
Sprawy zakończone w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
49,34
100
24
10,57
80
17
7,49
60
1
0,44
40
24
20
2
0,88
28
12,33
32
14,1
Pożar, wybuch, działanie sił przyrody – 09
1
0,44
Działanie skrajnych temperatur – 10
2
0,88
Działanie materiałów szkodliwych – 11
0
0,00
Nagłe zachorowanie – 12
2
0,88
Inne zdarzenia – 13
6
2,64
227
100,00
28
17
1
0
32
2
1
2
0
2
6
Inne zdarzenia – 13
112
112
Nagłe zachorowanie – 12
Zetknięcie się z ostrymi narzędziami
ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami –
04
Uderzenie, przygniecenie przez materiały i
przedmioty transportowane mechanicznie
Lub ręcznie – 05
Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez
środek transportu w ruchu – 06
Pochwycenie i uderzenie przez części
ruchome maszyn i urządzeń – 07
Uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez
zwierzęta – 08
120
Zetknięcie się z ostrymi
narzędziami ręcznymi i…
Uderzenie, przygniecenie przez
materiały i przedmioty…
Przejechanie, uderzenie,
pochwycenie przez środek…
Pochwycenie i uderzenie przez
części ruchome maszyn i…
Uderzenie, przygniecenie,
pogryzienie przez zwierzęta –…
Pożar, wybuch, działanie sił
przyrody – 09
Działanie skrajnych temperatur
– 10
Działanie materiałów
szkodliwych – 11
Upadek przedmiotów – 03
%
udział
Upadek przedmiotów – 03
Upadek osób- 02
Liczba
wypadków
Upadek osób- 02
Grupa wypadkowa
KRUS i PIP
Działania prewencyjne
KRUS i PIP prowadzą wiele
działań zmierzających do
zminimalizowania wypadków w
rolnictwie między innymi
poprzez kampanie
informacyjne upowszechniające
wiedzę o zagrożeniach
zawodowych rolników i
przeciwdziałaniu ryzyku ich
wystąpienia.
Loga kampanii
Kampanie, informujące o istniejących zagrożeniach i
przeciwdziałanie ryzyku ich wystąpienia
List Prezesa KRUS
do rolników
Logo kampanii
Upadki osób to ponad połowa
wszystkich zdarzeń wypadkowych,
którym ulegają rolnicy
Główne przyczyny tych
wypadków to:
› zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych,
› używanie nieodpowiedniego obuwia,
› nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn
rolniczych,
› brak odpowiednich
przejść i obejść,
› bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i
produkcyjnych
› niestosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości,
› niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny,
› brak poręczy i barierek
› zbyt
przy schodach,
wysokie i nieoznakowane progi,
› niezabezpieczone otwory zrzutowe i
kanały gnojowe,
› przebywanie na ładunkach podczas transportu.
Przyczyną wielu wypadków jest również
niewłaściwe tempo pracy (pośpiech), niedostateczna
koncentracja, nadmierny wysiłek fizyczny.
Zachowuj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów
komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie.
Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo
poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie
protektorowanej.
Używaj maszyn wyposażonych w mocne dobrze zamontowane drabinki
oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty.
Rolniku,
zmniejsz
ryzyko upadku
między innymi
poprzez:
Wchodź i schodź z nich przodem do maszyny.
Przestrzegaj zasad bhp podczas prac remontowo- budowlanych w
gospodarstwie.
Prace na wysokościach wykonuj na stabilnych podestach
zabezpieczonych barierkami.
Używaj bezpiecznych drabin i odpowiednio skonstruowanych schodów.
Stosuj odpowiednie środki ochrony pracy podczas prac na wysokości.
Zabezpieczaj wszelkie otwory przykrywami lub barierkami.
Nie przewoź osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach na ładunku.
Nie pracuj, gdy jesteś chory, przemęczony, zestresowany.
Działalność prewencyjna Oddziału Regionalnego
w Zielonej Górze polega również na:
upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej
i chorobami zawodowymi oraz zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie
rolnym poprzez:
 szkolenia, spotkania i pogadanki (przeprowadzono ich 64 dla 2218 rolników i ich
dzieci oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim);
 konkursy wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym (16 konkursów dla 281 rolników,
sołtysów i innych osób mieszkających na wsi),
 olimpiady wiedzy o bhp dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
oraz konkursy testowe, plastyczne dla dzieci (24 konkursy z udziałem 1327 uczniów,
w tym 133 uczniów szkół średnich o profilu rolniczym);
 konkursy na bezpieczne gospodarstwo rolne (6, w których uczestniczyło 74
zgłoszone gospodarstwa);
 przeglądy gospodarstw i prac polowych, podczas których zwizytowano 49
gospodarstw;
 instruktaż dla poszkodowanych rolników i członków ich rodzin podczas powadzenia
postępowania powypadkowego;
 pokazy bezpiecznej pracy
 udział w imprezach masowych dla rolników;
 stoiska i punkty informacyjne KRUS (25 stoisk- odwiedziło 1178 osób);
 przekazywanie i prezentowanie materiałów popularyzatorskich (broszury, poradniki,
ulotki, kalendarze, filmy, plakaty, materiały dla dzieci);
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz
poprawy bezpieczeństwa życia i pracy na wsi.
Przeprowadzenie wielu działań prewencyjnych mających na celu
zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym rolników było
wynikiem współpracy KRUS OR w Zielonej Górze z
wieloma
instytucjami, takimi jak:
- Państwową Inspekcją Pracy w Zielonej Górze,
- Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
- Lubuskim Urzędem Marszałkowskim,
- Lubuską Izbą Rolniczą,
- Państwową Strażą Pożarną,
- z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
- urzędami gmin,
- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej
Górze
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Henrykowie, w Kamieniu Małym i w Bobowicku
- szkołami podstawowymi.
rehabilitacja
W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu,
między innymi w związku z zaistniałym wypadkiem
przy pracy w gospodarstwie rolnym, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego kieruje nieodpłatnie na
rehabilitację leczniczą
Profil rehabilitacji leczniczej w KRUS
wynika ze specyfiki schorzeń zawodowych rolników
i obejmuje:
rehabilitację schorzeń narządów
układu ruchu, z zakresu ortopedii,
reumatologii i neurologii;
dodatkowo, rehabilitację osób
z chorobami układu sercowonaczyniowego.
O
skierowanie na 21-turnus rehabilitacyjny
mogą wnioskować w Kasie osoby, które spełniają
jeden z warunków:
• są obowiązkowo ubezpieczone w KRUS
• są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym
(na wniosek, w pełnym zakresie) co najmniej od 18
miesięcy przed złożeniem wniosku
• uległy wypadkowi przy pracy rolniczej,
• mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej,
zachowując zdolność do samodzielnej egzystencji.
Podstawą
skierowania jest:
prawomocne orzeczenie
lekarza-rzeczoznawcy
Kasy/komisji lekarskiej Kasy lub
wniosek o skierowanie,
sporządzony przez lekarza
prowadzącego pacjenta.
Pacjent może otrzymać zwrot
poniesionych kosztów na dojazd
do zakładu rehabilitacji w jedną
stronę najtańszym środkiem
komunikacji zbiorowej, po
udokumentowaniu kosztów.
Kasa ponosi całkowite
koszty rehabilitacji
leczniczej,
całodobowej opieki
medycznej, koszty
zakwaterowania
i wyżywienia,
Centra i Ośrodki Rehabilitacji Rolników KRUS
Mają status samodzielnych publicznych z.o.z.
Położone są w miejscowościach uzdrowiskowych lub o bodźcowym klimacie.
CRR
Horyniec Zdrój
recepcja
Gabinety zabiegowe
www.crr-horyniec.pl
[email protected]
„Wodny Świat”
CRR KRUS Iwonicz Zdrój
gabinet zabiegowy
kryty basen
www.crriwonicz.sanatoria.com.pl
recepcja
[email protected]
CRR KRUS w Jedlcu
Sala gimnastyczna
[email protected]
Teresin
Ośrodek
SzkoleniowoRehabilitacyjny
Recepcja
stołówka
www.osrteresin.oit.pl
[email protected]
CRR
Szklarska Poręba
www.crrkrus.pl
[email protected]
Świnoujście
Ośrodek WypoczynkowoRehabilitacyjny
Ośrodek oddalony jest
ok. 500 m od plaży
www.krus.swi.pl
[email protected]
kawiarenka
Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS w Kołobrzegu
www.niwa.info.pl
[email protected]
Dziękuję za uwagę
Sporządziła Izabela Madziar
KRUS OR w Zielonej Górze

similar documents