Velkommen til *URO*. Den vanskelige samtalen

Report
Å ta opp uroen
Den vanskelige samtalen -å kunne ta opp uroen for et
barn med foreldre og ulike hjelpeinstanser.
Program for dagen
 presentasjonsrunde
 forventninger?
 Hvor kommer ”Å ta opp uroen” fra?
 Hva er kommunens mål?
 erfaringskonsulenter intervjuer og forteller.
 Hva er uro? – en samtale.
 lunsj kl.12-13
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
…videre program for dagen
 Refleksjonsrunde
 To tenkte tilfeller av møter.
 Hva er det vi trenger å være bevisst på?
1. Noe om dialog.
2. Skjema for metoden. Tegne og forklare.
3. Noe om å tolke vs beskrive
4. Noe om støtte og kontroll
 Pause 15 min
 Vi prøver oss med skjema.
 oppsummere dagen og fylle ut evalueringsskjema
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
”Byråkratiet er oppdelt i sektorer,
hverdagslivet er det ikke” Tom Erik Arnkil
Forskning har vist at det eksisterer en” vent og se” holdning.
Det finnes barrierer mot å gripe inn. Usikkerhet om hvordan en
skal gripe inn er ofte årsaken, og usikkerhet rundt hvem som har
ansvaret.
En bekymring og en dårlig magefølelse overfor et barn indikerer
ofte at det er noe vondt i barnets liv. Hvem har ansvaret for å
gjøre noe da?
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Tom Erik Arnkil
finsk professor i sosialpolitikk
ansatt i Finlands helsedirektorat
tidligere lærer
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
 www.kristiansand.kommune.no/uroen
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
en definisjon…
Å ta opp uroen er en metode, utvikling av en
holdning og læring av et dialogisk språk som
kan brukes av ansatte i barnehager, skoler,
helsestasjoner og andre profesjonelle for
tidlig å ta opp sin opplevde uro for et barn
med deres foreldre, før barnet eventuelt
utvikler mer alvorlige problemer.
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Har du noensinne vært i uroens
gråsone?
Dersom du
 vet eller aner, at det er andre instanser i kontakt med
barnet/familien.
 antar/forstår at utviklingen ikke går i riktig retning
 ønsket at du hadde mer ressurser
 kjenner at du ikke helt vet hva som pågår
 erfarer at andres handlinger påvirker dine muligheter
 ønsket å ha bedre kontroll over helheten
Da er du i uroens gråsone.
Uroopplæring Kristiansand kommune
Etiske prinsipper for tidlig innsats.
-tidlig åpent samarbeid
 Det er aldri for tidlig å være åpen.
 Det er aldri for tidlig å åpne for samarbeid.
 Det er aldri for tidlig å åpne for dialog.
Uroopplæring Kristiansand kommune
Kristiansand kommunes mål
 Bidra til å styrke ansattes kompetanse i å ta opp sin uro
overfor barn med barnets foreldre på et tidligst mulig
tidspunkt slik at foreldre og nettverk involveres på en
respektfull måte.
 Legge til rette for at fagfolk fra ulike tjenester for barn
og unge utvikler felles forståelse og språk som
grunnlag for å styrke det tverretatlige samarbeidet.
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Hva er ”Å ta opp uroen”?
 En metode for oss som jobber med barn, unge og
familier.
 En måte å tenke på
 Tar utgangspunkt i egen uro/ bekymring….
 Metoden er anerkjennende og støttende
 Hovedtanken er å fremme dialog og samarbeid
 Finsk modell, brukes i Søndre Nordstrand/Oslo
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Flytte fokus….
 Fra egenskaper ved barnet til egen uro: ”Jeg er urolig…”
 Fra objekt til subjekt. Vi ser alle verden ut fra vårt eget
ståsted.
 Fra monolog til dialog.
 Fra å presentere en løsning, til å be om hjelp til å
redusere uro.
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Målet!
 Det handler om at barnet/ungdommen/familien/den
voksne…
ut fra sin egen situasjon blir i stand til å definere sine
egne problemer og finne sine egne løsninger i
fellesskap med deg som har en uro.
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Å ta opp uro.
 Tankegang, mer enn en metode.
 Hjelp av URO-skjema.
 Skjemaet er et verktøy til å forberede, gjennomføre og
etterarbeide samtalen.
 Brukes i foreldresamtaler, elevsamtaler, klientsamtaler,
mellom kollegaer.
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
…videre program for dagen
 Refleksjonsrunde
 To tenkte tilfeller av møter.
 Hva er det vi trenger å være bevisst på? –
1. Noe om dialog.
2. Skjema for metoden. Tegne og forklare.
3. Noe om tolke vs beskrive
4. Noe om støtte og kontroll
 Pause 15 min
 Vi prøver oss med skjema.
 oppsummere dagen og fylle ut evalueringsskjema
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
DIALOG
i
urosamtaler
Dialogisme
 Uroprosjektet tar utgangspunkt i dialogismen (Bakhtin)
 Dialog er både en måte å tenke og arbeide på.
 Grunnholdning:
- vi er alle er født dialogiske
- vi utvikler og endrer oss i samhandling og
kontakt med andre mennesker.
Uro kan føre til monolog
 Når uro oppstår, oppstår også fristelsen for å ta
kontroll.
 Jeg ønsker å kontrollere hva de andre skal gjøre.
 Jeg opplever å ha dårlig tid og ønsker endring ”her og
nå”
 Jeg glemmer å lytte…
 Møter blir ”krigssoner” med spørsmål om fordeling av
ansvar og skyld.
Ulike stemmer
 Ytre stemmer
 Indre stemmer
 Alle stemmene er like verdifulle
 Bidrar til å skape ny felles forståelse
Uro handler om å fostre
dialog
 Prøv å lytte slik at den andre får lyst til å snakke, prøv å
snakke så den andre får lyst til å lytte.
 Hvis du er urolig, ta det opp –men gjør det slik at du
fostrer mulighetene, mulighetene for dialog og
mulighetene for løsning/hjelp
Monologisk fase
 Alle får mulighet til å komme med sin versjon av
historien
 Ikke avbryt eller still kritiske spørsmål
 Vis at du er interessert
 Mål: formidle at alles synspunkt er et viktig bidrag i
samtalen
Dialogisk fase
Legg merke til det som blir sagt
 Gi respons på det som blir sagt
 Tilby nyanser eller nye perspektiver
 Sirkulære spørsmål
 Gjenta ordrett
 Bruk åpne spørsmål
 Refleksjon
Sokrates-om dialog
 Lytt til den andre
 Vær tålmodig
 Snakk rett ut
 Slå ikke umiddelbart fast din egen mening
 Stol på tvilen din
 Tenk langsomt
 Vær åpen for å endre din egen oppfatning
Tilstedeværelse
 Vær til stede i samtalen
 Hør foreldrenes fortelling
 Følg foreldrenes fortelling
 Gi respons
 Husk: langsomhet og pauser
Delt i 3 deler:
Uro skjema.
 Del A – skal du fylle ut når du skal velge tilfelle, når du
planlegger å bearbeide hvordan du skal ta opp det som
bekymrer deg.
 Del B – skal du fylle ut når du holder på å forberede deg
til møte med andre voksne personer som er viktig for
barnet.
 Del C – skal fylles ut så raskt som mulig etter møte.
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Hvordan kan vi vite at noen er:
•
•
•
•
•
•
•
Lat
Sint
Lei seg
Aggressiv
Skuffet
Glad
osv
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Hva betyr det å beskrive vs å
tolke
 Konkret og tydelig beskrivelse av situasjoner og
hendelser/atferd.
 Å fortelle det vi kan se med øynene og høre med
ørene. Det du kan ta bilde av med kamera, eller ta opp
på bånd.
 Å tolke er å fortelle om det vi tror foregår inni den
andre. Din bedømmelse av hvordan den andre er.
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Hvorfor beskrive konkret?
 Vanskelig å finne løsninger når uroen er utydelig.
 Det er enklere for foreldre/den andre å danne seg et
bilde av hva som bekymrer deg.
 Klargjørende for seg selv hva uroen består av.
 Det er enklere å finne tiltak/løsninger sammen.
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Beskrive vs tolke
 Fra å snakke om problem, til å snakke om en subjektiv
følelse av uro
 Stille til samtale uten å ha en definert problemstilling på
forhånd
 Snakke om uroen uten å ha en skjult agenda
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Å trene folk i å gjøre noe de
allerede gjør…
 Selv om å ta opp uroen er en enkel handling,
ligger det mye i den.
 Vi trenger å kurses for å få styrke til å
gjennomføre noe så enkelt.
 Styrken i å ta opp uroen vil fremme dialogen:
Hvordan kan vi ta opp vår uro på en måte som
er ”litt annerledes” - på en måte som gir oss
muligheten til å fortsette (fortsette dialogen,
fortsette å hjelpe)
Uroopplæring Kristiansand kommune
To og to:
1. På hvilken måte kan du i din arbeidshverdag være en
støtte for barn og foreldre?
2. Hva er det viktig for deg å ha kontroll på ovenfor de
barna du har ansvar for i din arbeidshverdag?
3. Finner du noe sammenfallende i svaret på disse to
spørsmålene?
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Støtte-kontroll
 Ved å støtte kan vi bidra til å opprettholde pågående
prosesser for å oppnå en forandring
- eller forhindre en ikke ønsket utvikling.
 Kontroll innebærer at en setter grenser for en
pågående prosess for å kunne forandre en ikke ønsket
situasjon eller for å prøve å få til en ønsket forandring
Uro opplæring Kristiansand kommune/SSHF
Uro handler om å fostre
dialog..
 Prøv å lytte slik at den andre får lyst til å
snakke, prøv å snakke så den andre får lyst til
å lytte.
 Hvis du er urolig, ta det opp –men gjør det slik
at du fostrer mulighetene, mulighetene for
dialog og mulighetene for løsning/hjelp
Uroopplæring Kristiansand kommune
Evaluering
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012
Etiske prinsipper for tidlig innsats.
-tidlig åpent samarbeid
 Det er aldri for tidlig å være åpen.
 Det er aldri for tidlig å åpne for samarbeid.
 Det er aldri for tidlig å åpne for dialog.
Uroopplæring Kristiansand kommune
Lykke til !
Å ta opp uroen sørlandske lærerstevne 19.10.2012

similar documents