Taşınmazların Bölünmesi Taksimi ve Birleştirilmesinin Yeni Tapu

Report
HAZIRLAYAN
TK. UZM. YRD. MEHMET ALİ MATRAK
DANIŞMAN
TK. UZMANI RECEP ALPEREN KAVAK
ANKARA 2013
1-BÖLÜNME (AYIRMA-İFRAZ)
 Bölünme işlemi en basit anlamıyla, bir taşınmazın, iki
yada daha fazla parçalara ayrılmasıdır.
 Bölünme tapu kütüğünde tek parsel halinde müstakil
bir sayfada kayıtlı bulunan taşınmazın, teknik
yöntemlerle düzenlenen haritalara göre, iki yada daha
fazla parçaya ayrılarak her parçanın ayrı bir parsel
olarak
tapu
kütüğünün
ayrı
bir
sayfasına
kaydedilmesi işlemidir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
2
 Bölünme işlemi teknik yönü olması itibariyle kadastro
müdürlüklerini, tescili gerektirmesi itibariyle de tapu
müdürlüklerini ilgilendirmektedir.
 Bölünme akitsiz işlemlerdendir ve ilgilisi tarafından
tescil istem belgesiyle talep edilir.
 Ayırma yeni tapu sicili tüzüğünde bölünme olarak
ifade edilmiştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
3
Bölünme işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen
belgeler:
 Taraflara ve varsa temsilcilere ait kimlik belgesi,
fotoğraf, temsil varsa temsile ilişkin vekaletname, vasi
kararı vb.
 Taşınmazın bulunduğu belediyeden alınan emlak
beyan değerini gösteren belge
 Varsa işleme konu taşınmaza ait tapu senedi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
4
 Taşınmazın bulunduğu yere göre, mücavir alan içinde
belediye encümen kararı, mücavir alan dışında il idare
kurulu kararı
 Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu
kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış
ve bir üst yazıya bağlanmış değişiklik beyannamesi,
kontrol raporu ve eki belgeler.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
5
Yararlanan Taşınmaz Yönünden İrtifak
Haklarının Taşınması:
 İrtifak hakkından yararlanan taşınmazın bölünmesi
hâlinde kural olarak, irtifak hakkı her taşınmaz
yararına devam eder.
 Ancak bu haktan bir veya birden fazla taşınmaz
yararlanıyorsa, yüklü taşınmaz maliki irtifak hakkının
diğer taşınmazlardan terkinini isteyebilir.
 Müdürlük, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve
bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz
edilmezse irtifak hakkı terkin edilir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
6
C
A
C-1
A
(yararlanan
taşınmaz)
C-2
B(yüklü
B(yüklü
taşınmaz)
taşınmaz)
C-3
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
7
Yüklü Taşınmaz Yönünden İrtifak Haklarının
Taşınması:
 Yüklü taşınmazın bölünmesi hâlinde kural olarak,
irtifak hakkı her taşınmaz üzerinde devam eder.
 Ancak, irtifak hakkı belirli taşınmazlar üzerinde
kullanılmazsa, bu taşınmazların maliklerinden her biri
kendi taşınmazı üzerindeki irtifak hakkının terkinini
isteyebilir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
8
 Müdürlük, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve
bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz
edilmezse irtifak hakkı terkin edilir.
A(yararla B(yüklü
A
B-1
nan
taşınmaz)
taşınmaz)
B-2
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
9
Yararlanan Ve Yüklü Taşınmazın Bölünmesi:
 Bir taşınmazın bölünmesi sonucunda oluşan her yeni
taşınmaz için bir kütük sayfası açılarak tescil edilir.
 Yararlanan ve yüklü taşınmazın bölünmesinde kütük
sayfasında mevcut hak ve yükler, oluşan yeni
taşınmazların kütük sayfalarına aynen nakledilir ve
beyanlar sütununda aralarındaki bağlantı gösterilir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
10
Taşınmazların Bölünmesinde Rehnin Taşınması
Veya Paylaştırılması:
 Taşınmazların bölünmesinde, rehin hakları yeni
taşınmazların tamamına aynen nakledilir.
 Bu durumda, yeni oluşan taşınmazların kütük
sayfalarının düşünceler sütununda, rehinlerin
birbirleriyle bağlantıları belirtilir ve taşınmazın
bölünmesi ile rehnin taşınması alacaklılara hemen
bildirilir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
11
 Taşınmazların bölünmesi sırasında, rehnin ayrılan
parçaların kıymeti oranında veya farklı oranlarda
paylaştırılması istenilirse; taraflar arasında sözleşme
varsa sözleşme hükümlerine, rehin alacaklısının
onayının bulunması hâlinde ise bu onaya göre rehin
hakları oluşan taşınmazlara nakledilir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
12
Yeni Parsel Oluşumunu Gerektirmeyen
Bölünmelerde Hakların Durumu:
 Taşınmazın kamulaştırma nedeniyle, hakların ve
yüklerin aktarılmasına gerek olmaksızın bir parçasının
ayrılarak sicilden terkini gerekiyor ise, kütük sayfası,
taşınmazın diğer kısmı için olduğu gibi bırakılır.
 Ayrılan parçanın yüzölçümü, ayırma tarihi ve yevmiye
numarası ile ayırma nedeni taşınmazın yüzölçümü
kısmında gösterilir ve miktarından düşülür.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
13
 İşlemin sonucu, kütükteki bütün hak sahiplerine ve
kamulaştırmayı yapan idareye bildirilir.
 Malikin istemiyle kamuya ayrılan alanlara terk hâlinde
ise, kütükteki bütün hak sahiplerinin onayı aranır.
A
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
A
Tapu Dairesi Başkanlığı
14
Şerhler Ve Beyanların Taşınması:
 Bir taşınmazın bölünmesinde, üzerindeki bütün şerh
ve beyan kayıtları, oluşan taşınmazların sayfalarına
aynen nakledilerek aralarında bağlantı sağlanır.
 Şerh veya beyan kaydının hangi taşınmaz üzerinde
devam ettiği hukuken ve teknik açıdan
belirlenebiliyorsa, kaydın sadece o taşınmaza
nakledilmesiyle yetinilir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
15
2-TAKSİM
 Taksim temelde hukuki bir anlaşmadır.
 Taksimin amacı birlikte mülkiyet durumuna son
vermektir.
 Her zaman gayrimenkulün geometrik olarak
bölünmesini gerektirmeyebilir.
 Bazı durumlarda tüzükteki bölünmeyi de kapsadığı
kabul edilebilir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
16
Bölünme Yolu İle Taksimde Rehnin Taşınması:
 Paylı mülkiyete konu bir taşınmazın paydaşlarından
biri veya birkaçının payı üzerinde rehin hakkı olup da,
bu taşınmazın bölünerek taksimi istenilirse, rehin
alacaklısının onayı alınır.
 Rehin alacaklısı onay vermezse, istemde bulunan
tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır
ve işlem sonucu alacaklılara hemen bildirilir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
17
 Paydaşlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul
ederek rehnin bölünme sonucunda oluşacak
taşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen
taşınmasına onay verirlerse, bu duruma göre işlem
yapılır.
 Bölünme yolu ile taksimde tescil, taşınmaz mal hangi
hissedara isabet etmiş ise onun adına yapılması
gerekmektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
18
A+B+C
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
A
B
C
Tapu Dairesi Başkanlığı
19
 Bölünme söz konusu olmadan taksimin yapılması da
mümkün olabilir.
Aynen Taksimde Rehin Hakkının Taşınması:
 Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz, müşterek
ve müteselsil rehinli olup, bölünme söz konusu
olmaksızın taksim edilir ise, rehin bütün taşınmazlar
üzerinde olduğu gibi korunur, işlemin sonucu
alacaklıya hemen bildirilir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
20
 Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz, müşterek ve
müteselsil sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinli olup, aynen
taksimi istenirse, rehin alacaklısının onayı alınır.
 Rehin alacaklısı onay vermezse, istemde bulunan tarafın
mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır ve işlem
sonucu alacaklılara hemen bildirilir.
 Hissedarlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul
ederek rehnin aynen taksim sonucunda oluşacak
taşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen taşınmasına
onay verirlerse, bu duruma göre işlem yapılır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
21
1-A
2-A 3-A
1-B
2-B
1-C
2-C 3-C
B
C
3-B
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
A
Tapu Dairesi Başkanlığı
22
3-BİRLEŞTİRME(TEVHİT)
 Birleştirme, en basit tanımıyla, iki yada daha fazla
parselin, bir parsel haline getirilmesidir.
 Birleştirme bölünmenin tersi olarak, tapu kütüğünün
ayrı ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik birden
fazla gayrimenkulün tek bir parsel numarası altında
birleştirilerek bir araya getirilmesi ve kütüğün ayrı bir
sayfasına tescil ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir.
 Birleştirme, akitsiz işlemlerdendir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
23
A
B
C
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
A+B+C
Tapu Dairesi Başkanlığı
24
Birleşme işlemi için tapu Müdürlüğünce istenen
belgeler:
 Taraflara ve varsa temsilcilerine ait kimli belgesi,
fotoğraf,
 İşlemde temsil varsa buna ilişkin temsil belgesi,
 Taşınmazın bulunduğu belediyeden alınan emlak
beyan değerini gösteren belge,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
25
 Kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış
ve üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,
tescil bildirimi ve kontrol raporu,
 Taşınmazın bulunduğu yere göre, mücavir alan içinde
belediye encümen kararı, mücavir alan dışında il idare
kurulu kararı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
26
 Farklı köy veya mahallelerde bulunan taşınmazlar
birleştirilebilir. Birleştirilme için her iki il veya ilçenin
belediye encümeni veya il özel idaresi kararı gerekir.
İşlem Tapu Sicili Tüzüğünün 6. maddesine göre yapılır.
 Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu olan birbirine
bitişik iki bağımsız dairenin birleştirilmesi
mümkündür.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
27
Birleştirme Ve Hakların Taşınması:
 Aynı veya değişik maliklere ait birbirine bitişik
taşınmazların birleştirilmesi mümkündür.
 Birleştirilecek taşınmazların üzerinde sınırlı aynî
haklar ile şerhedilmiş kişisel haklar var ise, bütün hak
sahiplerinin onayı alınır.
 Aynı malike ait yüklü olmayan bir taşınmaz ile yüklü
bir taşınmazın birleştirilmesi istenildiğinde, hak
sahiplerinin onayı aranmaz.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
28
 Yapılacak planlarla yola cepheli duruma gelen
taşınmazlar üzerinde geçit hakkı bulunması hâlinde,
birleştirme işleminde geçit hakkı lehtarının onayı
aranmaz.
A
B(yüklü
Y
taşınmaz)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
A+B
Y
Tapu Dairesi Başkanlığı
29
 Birleştirilen taşınmazlar üzerindeki hak ve yükler, yeni
oluşan taşınmazın kütük sayfasına aynen nakledilir.
Nakledilen haklar ve yüklerin paydaşlardan hangisine
ait olduğu da ayrıca belirtilir ve eski sayfalar kapatılır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
30
TEŞEKKÜRLER
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
04.10.2013
Tapu Dairesi Başkanlığı
31

similar documents