GIPA/MIPA - Sự tham gia lớn hơn/có ý nghĩa của NCH và

Report
Sự tham gia lớn hơn/có ý nghĩa của
NCH và người bị ảnh hưởng bởi HIV
(GIPA/MIPA)
Điều này bắt đầu từ đây: Không có gì về chúng ta
mà không có chúng ta
Nguyên tắc Denver 1983
Chúng ta lên án những nỗ lực
để gán nhãn chúng ta như
“các nạn nhân”, một thuật
ngữ ám chỉ sự thất bại, và
chúng ta chỉ thỉnh thoảng
là “các bệnh nhân”, một
thuật ngữ chỉ sự thụ động,
bất lực và phụ thuộc vào
sự chăm sóc của người
khác. Chúng ta là “Những
con người có AIDS”
Và điều này còn tiếp tục…
• Hiến chương Ottawa về Nâng cao Sức khỏe năm
1986
• Tuyên bố Paris năm 1994
• Tuyên bố Cam kết của Đại hội đồng Liên hợp quốc
về HIV/AIDS năm 2001
• Tuyên bố Chính trị Cuộc họp cấp cao của Liên
hiệp quốc năm 2006
• Quy tắc Thực hành tốt cho các NGO ứng phó với
HIV: Đổi mới tiếng nói của chúng ta
Kim tự tháp tham gia GIPA
Những người ra quyết định
Các chuyên gia
Những người thực hiện
Các diễn giả
Những người đóng góp
Các đối tượng đích
GIPA/MIPA có nghĩa gì đối với các
NGO?
• NCH thực hiện một loạt các vai trò đa dạng bao gồm
người làm luật, nhà hoạt động, cán bộ y tế, giáo dục
viên, nhà khoa học, lãnh đạo cộng đồng và cán bộ công
chức.
• Các NGO đóng một vai trò quan trọng trong việc vận
động chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức khối tư
nhân và công cộng cho sự tham gia có ý nghĩa của NCH
và các cộng đồng bị ảnh hưởng.
• Các NGO cam kết để thực hiện nguyên tắc về sự tham
gia lớn hơn của NCH và những người bị ảnh hưởng bởi
HIV và AIDS (GIPA) trong các tổ chức của mình
Quy tắc thực hành tốt của NGO: Các
nguyên tắc GIPA/MIPA chính
‘Chúng tôi vận động cho sự tham gia có ý nghĩa
của NCH và các cộng đồng bị ảnh hưởng trong
tất cả các mặt của ứng phó HIV;
Chúng tôi thúc đẩy sự tham gia tích cực và có ý
nghĩa của NCH và các cộng đồng bị ảnh hưởng
trong công tác của mình’
Các tiêu chuẩn GIPA/MIPA
Tiêu chuẩn thực hành tốt 1
Tiêu chuẩn thực hành tốt 2
Tiêu chuẩn thực hành tốt 3
Tổ chức của chúng ta cam kết để đảm bảo sự tham gia công
bằng và đầy đủ của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là những
người hưởng lợi tiềm năng, tại tất cả các giai đoạn của chu
trình chương trình
Tổ chức của chúng ta cam kết để thực hiện hiệu quả nguyên tắc
GIPA xuyên suốt tất cả các lĩnh vực của tổ chức của bạn
Các chương trình của chúng ta thúc đẩy và cung cấp một môi
trường tạo điều kiện và bảo vệ để tạo điều kiện cho sự tham
gia của NCH
Thảo luận
• Tại sao chúng ta cần MIPA?
• Các lợi ích mà việc tham gia có ý nghĩa của
NCH và các cộng đồng bị ảnh hưởng đem tới
trong ứng phó HIV và cho tổ chức của chúng
ta là gì?
• Chúng ta có thể tăng cường sự cam kết của
mình với không?

similar documents