Eve Pakkas EAS - Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus

Report
TAK programm eile,
täna, homme
Eve Pakkas
EAS
Ettevõtluse- ja innovatsioonikeskuse
koordinaator
05.09.2014.a.
TAK programmist
• TAK programmi loomise põhjus oli ettevõtete ja
teadusasutuste vähene koostöö
• TAK programm loodi ja esimesed 5 TAKi alustasid Eestis
tegevust aastal 2004.a
Tänaseks saame TAKide tegevuse üldistades jaotada ajaliselt
kolme etappi:
• 2004-2008.a;
• 2009-2015.a;
• 2015-2022.a.
Finantseerimine
Periood
TAKide arv
Ettevõtlusp Riigipool Ettevõtluspa
artnerite
ne
rtnerite
arv
finantse finantseerin
ering
g
(mln
(mln euro)
euro)
20042008.a
5
27
11,75
5,76
20092015.a
8
100
57,74
25,38
TAKide arenemine ja kasvamine
•
2004-2008.a
• Kokkuvõtvalt õppimisetapp, kus Eesti TA asutustel ja ettevõtjatel
puudus kogemus teha koostöövormis pikaajalist ja ühistes huvidest
lähtuvat arendustööd
• 2009-2015.a
- kasvas TAKide ettevõtluspartnerite arv üle 3,5 korra
-
muutus TAKides osalevate ettevõtjate struktuur - lisandusid
ettevõtted, kes lisaks TA tegevuste läbiviimise oskustele omavad ka
võimekust ja ressursse TA tulemuste äriliselt rakendamiseks
- TAKid arenesid ka organisatsiooniliselt, muu hulgas arendati välja oma
labori- ja seadmetepark, kasvas TAKide täistööajaga töötajate arv.
Täna tegutsevad 8 TAKi on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogia Arenduskeskus
Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus AS
ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS
Tarkvara Tehnoloogiate ja Rakenduste Arenduskeskus OÜ
Reproduktiivmeditsiini TAK AS
Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide
Tehnoloogiate Arenduskeskus (IMECC)
4 TAKi Tartus, 4 TAKi Tallinnas
TAKid täna arvudes
(periood 2007-2013)
• Loodud töökohtade arv 483
• Partnerite arv 100 ettevõtet ja 3 ülikooli
• Kaitstud patendid 11, ettevalmistamisel 16
• TAKi partnerettevõtete eksporditulu 2009. aastal 174,4
miljonit eurot ja 2012. aastal 316,3 miljonit eurot
• 40+ doktoritööd
• 100+ magistritööd
• Väljamakstud toetused 46,6 milj EUR
TAK programm 2015-2022
•
Uued eesmärgid (copy-paste määrusest):
•
Toetuse andmise eesmärk on ettevõtjate TA, tehnoloogiaarenduse
ning innovatsiooni tegevuste edendamine ja kättesaadavuse
parandamine
•
Alameesmärgid :
1) tehnoloogia arenduskeskuste (edaspidi TAK), ettevõtjate ja
teadusasutuste koostöös Eesti ettevõtjate rahvusvahelise
konkurentsivõime tõstmiseks vajaminevate ning nutika
spetsialiseerumise kasvualadesse kuuluvate tehnoloogiate,
toodete ja teenuste arendamine;
2) rahvusvaheliselt kõrgetasemeliste ja ühest riiklikust
rahastamisinstrumendist mittesõltuvate Eesti ettevõtjatele uusi
tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid arendavate ja pakkuvate
TAKide välja arendamine
Nende eesmärkide täitmiseks:
Eelarve 40 milj EUR
Toetuse määr 50% ja 60%
Rakendamise periood 01.07.2015 – 31.12.2022.a
Max toetus ühe TAKi kohta 7 milj EUR
Toetuse andmise tulemusel
peavad suurenema:
• TAKi ettevõtluspartnerite TA investeeringute maht;
• TAKi ettevõtluspartnerite lisandväärtus;
• TAKide ja TAKide ettevõtluspartnerite arv, kes on turule tulnud
turu jaoks uute toodete, teenuste või tehnoloogiatega;
• TAKide ja TAKi ettevõtluspartnerite arv, kes on turule tulnud
ettevõtte jaoks uute toodete, teenuste ja tehnoloogiatega;
• TAKide ja TAKi ettevõtluspartnerite uutest või oluliselt
muudetud toodetest ja teenustest saadav müügitulu suhe
kogu müügitulusse;
• TAKi põhitegevusest saadav omatulu, sealhulgas oma toodete,
teenuste, patentide ja litsentside müügist teenitud tulu
osakaal eelarves;
Nutikas spetsialiseerumine
•
•
•
•
•
Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud nutika spetsialiseerumise
poliitikainitsiatiivi eesmärgiks on välja selgitada need ettevõtluse valdkonnad,
millel on keskmisest suurem kasvupotentsiaal ja loodav lisandväärtus ning
võimalus TA investeeringute kaasabil saavutada suurem konkurentsieelis
nutika spetsialiseerumise kasvualad määratakse liikmesriikide põhiselt
Eestis viis vastava uuringu läbi Eesti Arengufond
Otsiti valdkondi, kus on tugev potentsiaal ettevõtluse ja teaduse koostööks.
TAKid edukas toimimine nõuab samu eeldusi, milledeks on ühelt poolt
kõrgetasemeline TA võimekus ja teisalt ettevõtjate vajadus ja võimekus
nimetatud TA tulemuste rakendamiseks oma lõpptoodetes ja –teenustes
• Eeltoodust ja rakenduskavast lähtudes rahastatakse perioodil
2015-2022 ainult nutika spetsialiseerumise kasvualadega seotud
TA tegevusi läbi viivaid TAKe.
Eesti nutika spetsialiseerumise kasvualad on:
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
horisontaalselt läbi teiste sektorite, sealhulgas IKT
kasutamine tööstuses, automatiseerimine ja robootika;
küberturvalisus; tarkvara arendamine.
• Tervisetehnoloogiad ja –teenused, sealhulgas
biotehnoloogia; e-meditsiin, IT kasutamine
meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks.
• Ressursside efektiivsem kasutamine, sealhulgas
materjaliteadus ja -tööstus; “targa maja” kontseptsiooni
arendamine, nii IT-lahendused kui majade efektiivsem
ehitamine; tervist toetav toit.
Muudatused
• Muudatuste sisseviimine meetme
kontseptsioonis ning tegevus- ja
finantseerimisskeemis on toetamaks
seda, et 2014-2020 perioodil toetust
saavad TAKid muutuksid perioodi
lõpuks sõltumatuks EASi
toetusrahast ja tegutseksid ise
toimetulevate organisatsioonidena.
Sa vastutad kõige eest, mis sa taltsutanud oled.
(„Väike prints“, 1943)
Erinevused võrreldes käesolev
perioodiga:
• Uuenenud paindlikum uurimiskava struktuur, mis koosneb kolmest
erinevast moodulist (pikaajalised uurimistööd/rakendusuuringud,
lühiajalised ettevõtete vajadustest lähtuvad rakendusuuringud, TAKi enda
kompetentsi ja teadustaseme tõstmisega seotud uurimistööd).
• Muudatused eelarves: lisanduvad TAKi juhtimisega seotud koolituskulud,
TAKi turundamisega seonduvad kulud, sh oma teenuste/toodete
tutvustamiseks ning koostööks teiste koostöövõrgustikega.
• Üldkulud ei ole abikõlbulikud, kuid TA tegevuste toetus on 60%
• Sisseostetud teadusuuringud asenduvad koostööprojekti vormiga, kus
kõik projekti osapooled panustavad projekti tegevustega ja abikõlbulike
kuludega
• Kuigi toetuse saajaks on TAK, siis TA-alast arendustegevust
(Koostööprojektide raames rakendusuuringute läbiviimist) toetatakse läbi
erinevate projekti konsortsiumite – konsortsiumi liikmed saavad olema
partnerid SF mõistes
Taotlemine
* Osalemisteatised – ei hinnata, on informatiivsed ja
kasutatakse ekspertide leidmiseks
2-astmeline taotlemine (vooruline):
- eeltaotlused
- põhitaotlused
* Nii eel- kui põhitaotlusi hindavad rahvusvahelised
eksperdid
Ajakava
15.10.2014
15.10.14 – 30.10.14
01.11.2014
15.11.2014
17.11 – 31.12 2014
31.12.2014
Määrus (TAT) jõustub
Osalemisteatiste esitamine
TAK Programm avatud
Eeltaotlused esitatud
Eeltaotluste hindamine
Eeltaotlused on hinnatud ja on välja
valitud TAKid, kes esitavad põhitaotlused
01.01.15 - 01.04.2015 Põhitaotlused on esitatud
02.04 – 31.05.2015
Põhitaotluste hindamine
30.06. 2015
Rahastamisotsused on tehtud
01.07.15 - 01.09.2015 TAKid alustavad uuel perioodil tööd
AITÄH!
[email protected]

similar documents