Presentation Tom Erik Arnkil

Report
Framtidsdialoger i kontext
Tom Erik Arnkil, PhD,
Forskningsprofessor i THL (Institutet för Hälsa
och Välfred), Helsingfors, Finland
Dialogisk praktik fodrar dialogisk utvärdering
och ledning.
Sveriges Familjeterapiföreningen &
Stockholm Familjeterapiförening
Ersta konferens, Stockholm 19.11.2010
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
1
Varför talar alla om dialoger nuförtiden:
Det är nödvändigt att
korsa gränser
 gentemot klienter och
deras privata nätverk
 mellan generationer
 mellan sektorer,
enheter och
professioner
 tvärs
ledningssystemets
hierarkiska nivåer
 mellan allmänna,
privata och private and
3rd sektor partner
Byråkrati är uppdelad i sektorer,
vardagsliv är det inte
Sektori B
Sektori A
B
Ysikkö A1
Yksikkö A2
Yksikkö A3
Yksikkö B1
Yksikkö B2
Yksikkö B3
Ju mera vi har dragit gränser
desto mera vi har gränser att överskrida
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
2
Post-modern komplexitet:
Multi-enhet situationer
• Människor måste "samla" delar av hjälp från ett antal
specialiserade håll
• Flera involverade håll definierar det holistiska
vardagslivet från sin synvinkel & tolkar med sina koder
• Vardagliga erfarenheten går i spillror
• Evan Imber-Black (1988): låt oss tala om "multi-enhet
familjer/klienter" ("multi-agency families/clients) i stället
för "multi-problem familjer/klienter" ("multi-problem
families/clients."
• Multi-enhet situationer är mycket komplicerade: ju
mera systemet specialiserar, desto mer blir helheten
fragmenterad
• Niklas Luhmann (1996): modernitet = samhället
differentierar sig till system, sub-system, sub-sub-system,
osv. Det är omöjligt att kontrollera helheten
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
3
Strävan efter konroll ”långtifrån”
Bruno Latour (1988):
• Om man försöker kontrollera flera lokala
kontexter långtifrån/från kontrollcentrer, behöver
man starka förklarningar (kausalsammanhang)
• Agerar man själv i lokala kontexter, har man mera
nytta av svagare förklarningar (korrelationer,
deskriptioner…)
• ’Evidence based practice’ EBP baserad på
’Randomised Control Trials’ RCT är ett
typexempel om strävan efter konroll ”långtifrån”
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
4
God praktik för utspridning av god praktik
(‘dissemination of good practices’) ?
• Försöker man kopiera tekniker/synnerligen enkla
metoder – och har man en “befäl”-organisation för att
framföra det, kan man utnyttja god praktik bibliotek
osv.
• Försöker man utveckla ”multi-stakeholder” praktik,
behöver man skapa och upprätthålla verksamheter och
relationer på flera håll och nivåer (horisontalt och
vertikalt)
• Sådana komplexa ”livssystem” hittar man inte i
EBP/RTC-bibliotek
• Men man kan och skulle utnyttja forskning i byggning,
upprätthållning och vidareutveckling av sådana
praktiksystem
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
5
Långa och korta cyklar i
praktik-forskning utbyte
P’
P
Det behövs både långa cyklar (=studier om
praktikernas “anatomi”, “levnadslopp” och
effekter) och korta cyklar (=reflektion, inlärning,
utveckling och reorientering under processen)
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
6
Det moderna specialistystemet och
postmoderna problem:
Vardagslivet till centrum
Paradox: Även om varje proffs handlar rätt kan ”multistakeholder” situationer haka upp sig.
Åtgärdens "riktighet" (enligt instruktionsböcker) är inte
avgörande, utan åtgärdens goda koppling till
vardagens resurser.
Hur kan man få vardagslivet och dess resurser - också
privata nätverkets resurser - mitt i bilden i "multistakeholder situationer"?
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
7
Är du i orons gråa zon?
Om du
 vet eller anar, att det också finns andra proffs i någon
kontakt med klienten/familjen du sysslar med
 anteciperar (förutser) att sakerna inte går åt rätt
riktning/håll
 skulle välkomna mera resurser
 känner att du inte egentligen vet vad som pågår
 erfar att andras handlingar påverkar dina möjligheter
 skulle välkomna mera kontroll över helheten
Då är du i orons gråa zon
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
8
Subjektiva oros- zoner (Arnkil & Eriksson)
Bekymmersfritt
tillstånd
Liten oro
Grå zonen
Stor oro
Inte
bekymrad
alls
Lite bekymrad
eller förvånad.
God tilltro till de
egna möjligheterna.
-> Har övervägt
behovet av att
sätta in mera
resurser
Växande/påtagliga
bekymmer. Tilltron
till de egna möjligheterna försvagas/
de egna resurserna
börjar ta slut. ->
Känner att det finns
behov av
tilläggsresurser och
ökad kontroll.
Mycket stora
bekymmer:
barnet/den unga
i fara. Omöjligt
att själv finna
utvägar.
-> En förändring i
situation måste
fås till stånd
genast
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
9
Absolut viktigt att medta:
• "Zon-instrumenten" är avsedd för "sensibilisering" av
dom som arbetar med barn, ungdom och familjer.
• Budskapet är: Om du är bekymrad, gör någonting åt
dina bekymmer! Låt inte oron torna upp sig!
• Zon-instrumenten är absolut inte avsedd för
kategorisering eller registrering av barn/ungdom
eller familjer.
• Det är arbetaren själv och hans/hennes relationer
som "finns" i zonerna - inte
barn/unga/familjemedlemmar.
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
10
Bekymren är subjektiva anteciperingar
• P.J. Galperin (1976): Det är livsviktigt för
människan att ana vad som händer härnäst
• Varje människa nyttjar sina kognitiva,
emotionella och moraliska orienteringsmedel
för att antecipera vad som händer mig
härnäst.
• Oro "meddelar" att någonting förvillande
pågår i mina "nätverk av möjligheter".
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
11
Tidigt ingrepp i oro
Kanske är känningens "meddelande" obefogad,
kanske är det något viktigt som "oro-radarn"
insåg. I alla fall, det är viktigt att "lyssna" till
sina bekymmer och göra någonting åt dem.
• Ta upp din oro.
• Andra parter har kanske redan märkt din oro
genom ditt kroppsspråk.
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
12
Helomvändring: Experten ber om hjälp av
lekmannen
• Ta upp oron på ett sådan sätt att dina möjligheter att
fortsätta oro-minskande samarbete kvarstår eller
ökar.
• Om man ber om hjälp, får man ofta hjälp.
• Till ex: "Jag har försökt att vara till stöd på olika sätt,
men jag är fortfarande lite oroad. Vad kunde vi göra
tillsammans att minska oron…?"
• Att ta upp oron är en möjlighet att börja/fortsätta
dialogen.
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
13
Den positiva trojanska hästen
• I Finland (och Oslo, Malmö, Kristiansand...) börjar
vi gärna med att utbilda alla som arbetar med
barn, ungdom och familjer till att ta upp Oren på
en dialogisk sätt
• Stora antal av arbetare får gemensam orientering
till dialogism, erfarenhet av att arbeta dialogiskt och skapar gemensam språk
• Vårt team på THL utbildar lokala utbildare, som
utbildar personalen i kommunen
• Nästa steg: Framtidsdialoger…
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
14
Framtidsdialoger: att erinra framtiden med
familjer
…anteknar
(så att alla
ser)
…intervjuar
Samtalsledare
Familj & vänner
19.11.2010
Proffs
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
15
Att antecipera en god nära framtid
När någon vill minska sin oro (i gråa zonen)
tar hon/han upp idén med familjen
Arbetaren kallar de involverade arbetare som familjen
vill ha i mötet
Familjmedlemmar kallar personer från det privata
nätverket
Neutrala samtalsledare kallas in genom den lokala
nätverkskoordinatorn. (De har utbildats till att endast
ställa frågor och anteckna.)
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
16
Samtalsledarnas frågor
Till familjegruppen:
1. Det har gått ett år. Läget är ganska bra. Hur
ser det ut för dig? Vad gläder dig i synnerhet.
2. Vad gjorde du för att främja denna goda
utveckling och var fick du stöd?
3. Vad var du bekymrad för ’då för ett år sedan’
och vad fick dina bekymmer att minska?
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
17
Frågor till arbetarna:
1. Det har gått ett år. Som du hörde mår
familjen/barnet ganska bra. Vad gjorde du för
att stödja denna goda utveckling och var fick
du stöd?
2. Vad var du bekymrad för ’då för ett år sedan’
och vad fick dina bekymmer att minska
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
18
Till slut: Alla "återvänder" från framtiden och diskuterar
samarbete & gör en plan
 Nästa steg är det allra viktigaste och skall planeras
konkret: vem gör vad med vem härnäst
 Ett uppföljningsmöte planeras
 Omedelbar feedback samlas in
Forskningsmaterial samlas också in till
uppföljningsmöten
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
19
Etisk tidig intervention =
Tidig öppen samverkan
 Det är allrig för tidigt att vara
öppen
Det är allrig för tidigt att inrikta sig
till samverkan
Det är allrig för tidigt att påbörja
dialog
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
20
Goda nätverksdialogiska praktik i kommunen – för att
allt flera
relationer är
utan oro
lilla bekymren
försvinner
multi-enhet
situationer blir
klarare
stöd och skydd
skapas i kris
Dialoger om etiska principer med politiker, ledare, proffs,
medborgare
Dialoger i och mellan enhet och med klienter/medborgare om
goda, etiska praktik som förhindrar och minskar oro
Tidiga dialoger: att ta upp oro
Framtidsdialoger
Öppna dialoger
Familjerådslag
Nätverksterapi
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
21
Skall Tidigt Öppet Samarbete rotfästa sig
som arbetskultur?
Några viktiga lärdomar:
Det är nödvändigt att skapa en tvärs-sektoriell styrningsgrupp som stående
struktur i det kommunala ledningssystemet, med en permanent koordinator
för att föhindra återsplittring av nätverksutvecklingar
Det är nödvändigt att gå framåt på fyra nivåer samtidigt: översta ledningen,
mellanchefer, personal och klienter/medborgare
Dialoger i gemensamma utbildningar (horisontalt och vertikalt) skapar
gemensamt språk
Processer bör stödas av tillräckigt snabb feedback som parterna själv deltar i
Processer börjar ofta från mindre delar av nätverk och utmanar stöd och steg från
andra håll och nivåer
En ”kritisk massa” är viktig: tillräkligt stor antal engagerade människor som stöds
med utbildning, reflektioner och feedback
19.11.2010
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
22
Tidigt öppet samarbete kunde vara inrotar
när: arbetsmodellens
informering till
personal &
merdborgare är
löpande och
omfattande
styrning
förverkligas i
etablerade
tvärssektoriella
strukturer
koordination är
permanent
effekter på välfred
följas ständigt och
utnyttjas i
kommunala
styrning
19.11.2010
baselement är
permanenta delar
av
personalutbildning
förverkligandet
är i varje
praktikerns
befattningsbeskrivning och
generering stöds
effekter på
delaktighet)
följas genom
ständig
feedback
Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
23

similar documents