Slide 1

Report
SỰ CUNG ỨNG DƯ DẬT
CỦA CHÚA
8
CHÚA, Đức Chúa Trời trồng một
khu vườn tại Ê-đen ở phía đông
và đặt người Ngài đã dựng nên tại
đó. . . . 10 Một dòng sông chảy ra từ
Ê-đen để tưới vườn và từ đó chia
làm bốn nhánh. 11 Nhánh thứ nhất
tên Phi-song chảy quanh đất Havi-la là nơi có vàng, 12 vàng xứ
này rất tốt, cũng có nhũ hương và
bích ngọc. (Sáng 2:8-12)
Khi Áp-ram được chín mươi
chín tuổi, CHÚA xuất hiện và
phán: “Ta là Đức Chúa Trời
Toàn Năng (Elshaiday), con hãy
sống một cách thánh thiện
trước mặt Ta. 2 Ta sẽ củng cố
giao ước giữa Ta với con và
sẽ làm cho dòng dõi con gia
tăng bội phần.” (Sáng 17:1-2)
7 Vì
CHÚA, Đức Chúa Trời anh
chị em sắp đem anh chị em
vào một xứ tốt đẹp, xứ
nhiều thác nước và suối
nước tuôn chảy trên đồi núi
8
và trong các thung lũng, xứ
đầy dẫy lúa mì, lúa mạch,
nho, vả, thạch lựu, dầu ô-liu
và mật ong;
9 xứ
có thức ăn dư dật và anh
chị em sẽ không thiếu một
thứ gì; xứ với đá đầy sắt và
anh chị em sẽ đào mỏ đồng
trên các đồi. 10 Khi đã ăn
uống no nê thỏa thích, anh
chị em phải ca ngợi CHÚA vì
Ngài đã ban xứ tốt đẹp cho
anh chị em. (Phục 8:7-10)
5 Vậy
Ê-li đi và làm theo như lời
Chúa đã phán dạy. Ông đến
sống tại khe Kê-rít, về phía
đông sông Giô-đanh. 6 Buổi
sáng, các chim quạ mang bánh
và thịt đến cho ông; chiều đến,
chúng cũng mang bánh và thịt
đến. Ông uống nước trong khe.
(1Vua 17:5-6)
37 Bấy
giờ Ngài dẫn dân
Ngài ra đi với đầy vàng
lẫn bạc; Không một ai
trong các chi tộc yếu
đuối. (Thi 105:37)
8 Trong
sự sung mãn của
nhà Chúa họ dự yến tiệc,
Ngài cho họ uống nước
từ dòng sông vui thỏa. 9 Vì
nguồn sự sống ở nơi
Ngài, Nhờ ánh sáng Ngài
chúng tôi thấy ánh sáng.
(Thi 35:8-9)
12 Ngài
để người ta cỡi
trên đầu chúng tôi,
Chúng tôi phải băng qua
lửa, qua nước. Nhưng
Ngài đã đem chúng tôi
đến chỗ thịnh vượng
(sung mãn, dư dật). (Thi
66:12)
19 Hãy
ca ngợi Chúa, Ngài
mang gánh nặng cho
chúng ta hằng ngày, Tức
là Đức Chúa Trời cứu rỗi
chúng ta. (Thi 68:19)
Blessed be the Lord,
who daily loadeth us
with benefits, even
the God of our
salvation.
5 Ngài
bầy tiệc đãi tôi
Trước mặt kẻ thù
nghịch tôi, Ngài xức
dầu trên đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn. (Thi
23:5)
10 Hãy
đem tất cả phần mười vào
kho của Ta để nhà Ta có lương
thực. Hãy làm như thế để thử
Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để
xem Ta có mở các cửa sổ trên
trời cho các ngươi, đổ phước
xuống cho các ngươi đến nỗi
không chỗ chứa chăng? (Mal
3:10)
19 Sau
khi truyền cho đám đông
ngồi xuống bãi cỏ, Ngài lấy
năm cái bánh và hai con cá,
ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ
ra đưa cho môn đệ, để họ phân
phát cho đám đông. 20 Mọi
người ăn no nê và họ lượm
bánh vụn còn thừa được mười
hai giỏ đầy. (Mat 14:19-20)
12 Vì
ai có sẽ được cho
thêm, để được dư dật,
còn ai không có sẽ bị
cất luôn điều chính
mình đang có nữa.
(Mat 13:12)
38 Hãy
cho, thì các con sẽ
được ban cho. Người ta sẽ
đong đấu đầy, nén chặt, lắc
xuống, thêm cho đầy tràn
mà đổ vào vạt áo các con; vì
các con đong cho người ta
theo mức nào, thì sẽ được
đong lại theo mức ấy.” (Lu
6:38)
8 Đức
Chúa Trời có thể
ban cho anh chị em
mọi ân phúc dồi dào để
anh chị em luôn luôn
được đầy đủ trong mọi
sự lại còn dư dả để làm
mọi việc lành (2Cô 9:8)
[8] And God will generously
provide all you need. Then
you will always have
everything you need and
plenty left over to share
with others.
10 Đấng
đã cung cấp hạt giống
dồi dào cho người gieo và
bánh làm thực phẩm, cũng
sẽ cung cấp và gia tăng hạt
giống của anh chị em. Ngài
cũng sẽ làm cho hoa quả
công chính của anh chị em
sinh sôi nẩy nở thêm nhiều.
(2Cô 9:10)
17 Hãy
khuyên bảo những
người giàu ở thế gian nầy
đừng kiêu ngạo và đừng đặt
hi vọng vào của cải không
chắc chắn, nhưng hãy đặt hi
vọng nơi Đức Chúa Trời, là
Đấng mỗi ngày ban mọi vật
cách dư dật để chúng ta vui
hưởng. (1Ti 6:17)
20 Đức
Chúa Trời là Đấng
hành động trong chúng ta
bằng quyền năng Ngài, có
thể làm trổi hơn bội phần
mọi điều chúng ta cầu xin
hoặc suy tưởng. (Êph 3:20)
[20] Now to Him Who, by (in
consequence of) the [action of His]
power that is at work within us, is
able to [carry out His purpose and] do
superabundantly, far over and above
all that we [dare] ask or think
[infinitely beyond our highest
prayers, desires, thoughts, hopes, or
dreams] —
Nguyện lòng không quên
ơn Chúa yêu diệu kỳ, và
tâm linh con hân hoan
cất tiếng hát. Ở trên
đỉnh của hy vọng, lòng
con xiết bao vui mừng.
Xin dâng lòng đây mến
yêu Ngài hoài.
Lòng con đây là nơi Chúa
Cha ngự trị. Và ngợi
khen Giê-xu con cất
tiếng hát. Lòng nghe
tiếng Chúa kêu gọi, vùng
đất của sự thánh thiện.
Xin dâng lòng con kính
tôn thờ Ngài.
Mọi ân điển Chúa đổ
xuống cho đời con. Trào
dâng nói sao không nên
lời. Lòng vui xướng quá
Chúa ôi! Quyết chí bước
đi mãi với Ngài. Dâng
trọn đời trong cánh tay
của Ngài.

similar documents