Autorské právo v geodézii a v kartografii

Report
Autorské právo
v geodézii a v kartografii
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
[email protected]
Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční podpory TA ČR.
Přehled témat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Co je to autorské právo?
Jak souvisejí autorská práva s geodézií a kartografií?
Proč se touto problematikou zabývat?
Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?
Je možné něco změnit?
Jak se může odborná veřejnost zapojit?
Jaká je úloha odborných společností?
Kde zjistit více?
Geometrické plány
Zvláštní právo pořizovatele databáze
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Co je to autorské právo?
• odvětví práva, které se zabývá právními
vztahy uživatelů a tvůrců tzv. autorských děl
k příslušným dílům
• nechrání samotné myšlenky či ideje
• chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření myšlenek,
tj. dílo v objektivně vnímatelné podobě
• autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti
autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie,
vzorec, graf, výstup počítačového programu apod.
(samy o sobě)
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Autorské právo
• význam hodnoty autorského práva neustále roste
• v nových ekonomických podmínkách si majitelé těchto práv
silněji než kdy dříve uvědomují jejich hospodářský význam
• je zapotřebí docílit efektivní ochrany autorských práv
• duševní vlastnictví představuje práva vztahující se k
nehmotným výsledkům tvůrčí činnost lidí, tedy k projevům
jejich intelektu
• práva duševního vlastnictví mají absolutní povahu,
tzn. působí vůči všem
• jsou založena na zásadě teritoriality, což znamená, že jsou
chráněna pouze na území toho státu, kde vznikla a řídí se
národním právním řádem
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Práva související a zvláštní právo
• práva výkonného umělce k uměleckému výkonu,
právo výrobce zvukového (zvukově-obrazového) záznamu
k jeho (prvotnímu) záznamu, právo rozhlasového a televizního
vysílatele k jeho vysílání, právo nakladatele
• zvláštní právo pořizovatele databáze
základním rysem resp. podmínkou pro samotnou existenci
databáze je její systematičnost (její logická struktura),
která zahrnuje určité údaje či jiné prvky
Chráněna je struktura databáze jako dílo souborné. Po vzoru EU je
navíc poskytována zvláštní právní ochrana i samotnému obsahu
databáze resp. investici do jejího pořízení (§ 88)
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Nejen autorské právo…
• Autorská práva
– kartografická díla, produkty GIS, databáze, know-how,
goodwill, obchodní tajemství, počítačový program,
vědecký objev, apod.
• Průmyslová práva
– práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům,
zlepšovacím návrhům, novým metodám
• Práva na označení
– práva k ochranným známkám, obchodní firmě, proti nekalé
soutěži
• absolutní a relativní majetková práva
• Patentové právo
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Jak souvisejí autorská práva
s geodézií, kartografií a geoinformatikou?
• většina prací v kartografii a geoinformatice
využívá již existující data
• v geodézii naopak data vznikají nebo jsou zpracovávána
• ke zpracování je potřeba softwarové vybavení
• výstupem je kartografická vizualizace, databáze,
specializovaná mapa, programové nadstavby, aplikace a další
• výsledky svého snažení publikujeme neveřejně nebo veřejně
AUTORSKÉ PRÁVO NEZNAMENÁ JEN OMEZENÍ
ALE I OCHRANU NAŠÍ PRÁCE
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Nejčastěji řešené problémy
•
•
•
•
•
krádež dat
zneužití datových vrstev
zneužití softwaru
zneužití vizualizací (mapy, náhledy, WMS, apod.)
zneužití výsledků analýz
ale také…
• neoprávněné užití díla
• nevědomé porušení autorsko-právní ochrany
• ochrana ekonomických investic
• průmyslová práva, užitné vzory a další…
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Proč se touto problematikou zabývat?
• pokud budou všichni spolupracovat, bude efektivita
ochrany autorských práv vysoká a současně bude
zajištěna nejvyšší možná efektivita využití autorských
děl k dalšímu rozvoji kartografie a geoinformatiky
• není potřeba měnit autorský zákon, stačí prováděcí
vyhlášky, vnitřní směrnice, nová pravidla poskytování
státního mapového díla apod.
• za podpory Zeměměřického úřadu, VÚGTK,
Kartografické společnosti ČR a CAGI vznikl projekt
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii
a geoinformatice
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?
• Nový občanský zákoník (NOZ) ohledně autorskoprávní
problematiky nepřinesl žádné závratné změny, došlo pouze
k přesunu části autorského zákona, týkající se licenčních
smluv, do NOZ (až na drobnosti v nezměněné podobě)
• po 1. 1. 2014 je u licenčních smluv potřeba v jejich úvodu
citovat ustanovení, o která se licenční smlouva opírá,
na místo § 46 a následující podle zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon) bude citován § 2358 a následující
podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?
• v NOZ je sjednocena úprava závazků práv duševního
vlastnictví
• předtím byla tato úprava hlavně ohledně průmyslových práv
roztříštěná a třeba pro oblast průmyslových práv ji řešil
obchodní zákoník, jehož účinnost skončila k 31. 12. 2013
• velký zásah do současného systému úpravy autorských práv
a práv souvisejících bude v důsledku implementace tří směrnic
EU
– 2011/77/ EU o době ochrany autorského práva a určitých práv
– 2012/28/ EU o některých povolených způsobech užití osiřelých
děl
– Směrnici EP a Rady EU o kolektivní správě
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?
• Ministerstvo kultury ČR již tři roky připravuje rozsáhlou novelu
autorského zákona jak v navazující problematice na zmíněné
směrnice EU, tak v oblastech, které jsou vyhrazeny národním
úpravám
• nové změny budou zahrnovat
– licencování užití sirotčích děl mimo druhy užití, které řeší
zmíněná směrnice
– novou formulaci knihovní výjimky, jež by měla umožnit veřejným
knihovnám ve větším objemu digitalizovat jejich fond a
umísťovat ho na své webové stránky
– zjednodušené řešení výběru náhradních odměn za kopírování
děl
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Jak se může odborná veřejnost zapojit?
• odborné diskuse a semináře
– seminář Autorské právo a geodata – 9. 9. 2014 (Praha)
– semináře k přípravě GeoInfoStrategie
– konference GIVS, Esri konference, GIS Ostrava a další
•
•
•
•
podněty podané OS24 CAGI Autorské právo
podněty podané Kartografické společnosti ČR
podněty pro realizaci projektu TA ČR
podněty ke GeoInfoStrategii
…a další
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Je možné něco změnit?
ANO
ODBORNÁ DISKUSE MŮŽE VÉST K VÝSLEDKŮM
KTERÉ UMOŽNÍ EFEKTIVNÍ OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV
A SOUČASNĚ EFEKTIVNÍ PRÁCI V GI A KARTOGRAFII
• důležitou oblastí jsou osvěta a vzdělávání
• spojení s problematikou open-source, osvěta v oblasti licencí
(CreativeCommons), nastavení nových pravidel a zvyklostí
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Jaká je úloha Kartografické společnosti ČR?
• Posláním KS ČR je sdružovat zájemce o rozvoj kartografické
vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu
a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu,
výrobu a využívání různých typů map a atlasů
• Kartografická společnost ČR může být
prostředníkem mezi uživateli a producenty
kartografických děl
• Slouží jako odborný poradní orgán pro všechny otázky
spojené s kartografickou tvorbou, případné podněty může
podstoupit dalšímu řešení
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Jaká je úloha Česká asociace pro geoinformace?
• řeší aktuální problémy z oblasti geoinformatiky
tak, aby bylo možné GI v České republice
co nejefektivněji rozvíjet
• v rámci spolupráce při realizaci projektu TA ČR bude vytvořen
koncept školení odborných pracovníků pod záštitou CAGI, dle
závazné certifikované metodiky
• je poradním orgánem pro oblast geoinformatiky
• v rámci OS24 Autorské právo může docházet ke sběru
podnětů a poskytování informací o řešené problematice
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Kde zjistit více?
www.apkg.upol.cz
od 1. 7. 2014 bude spuštěna webová prezentace projektu TA ČR,
kde budou k dispozici informaci na třech úrovních:
• pro veřejnost
– jak zacházet s produkty GI a KARTO v běžném životě
– co je povoleno, co zakázáno, jak správně postupovat
• pro odborníky-kartografy
– informace k tvorbě v GI a KARTO, způsob realizace a publikování
výsledných autorských děl, způsob zajištění ochrany děl
• pro odborníky-producenty a řídící složky
– informace o právních normách, předpisech, postupech
– certifikované metodiky pro oblast kartografie a geoinformatiky
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Specifika v geodézii
• geometrické plány
• data vs. databáze
• ...
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Geometrické plány
• zákon České národní rady č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon)
• zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem
• vyhláška ČÚZK č.190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.265/1992
Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady
č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
• zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
• vyhláška ČÚZK č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č.200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Geometrické plány
• Katastrální zákon stanoví ve svém ustanovení § 19 odst. 1 právní rámec
geometrického plánu: „Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin,
podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu
zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán není nutné vyhotovit v
případě, kdy jsou do katastrální mapy doplňovány parcely na základě
upřesnění či rekonstrukce přídělů provedených podle zvláštního právního
předpisu. V těchto případech budou parcely do katastrální mapy zobrazeny
na základě upřesněného přídělového plánu.“ (odstavec 2 dále zakotvuje
nutnost ověření a potvrzení geometrického plánu)
geometrické plány vs. autorské dílo
geometrické plány vs. databáze
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Hlava III: Zvláštní právo pořizovatele databáze
§ 88 Vymezení pojmu
Databází je pro účely tohoto zákona soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků,
systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými
nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření.
§ 88a
(1) Zvláštní práva k databázi (§ 90) přísluší pořizovateli databáze, pokud pořízení, ověření
nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný
vklad bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní
nebo jiné ochrany.
(2) Každý nový kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad do databáze spočívající
v doplnění, zkrácení či jiných úpravách má za následek nový běh trvání práva podle § 93.
§ 89 Pořizovatel databáze
Pořizovatel databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí
databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
§ 90 Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze
(1) Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého
obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části
a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.
(2) Vytěžováním podle odstavce 1 se rozumí trvalý nebo dočasný přepis
celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to
jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem.
(3) Zužitkováním podle odstavce 1 se rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění
veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním
rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu.
(4) Půjčování originálu nebo rozmnoženiny (§ 16) databáze není vytěžování
podle odstavce 2 ani zužitkování podle odstavce 3.
(5) Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných
částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na
újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno.
(6) Právo pořizovatele databáze je převoditelné.
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
§ 91 Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze
Do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna jakýmkoli způsobem
veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává
kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její
části, a to k jakémukoli účelu, za podmínky, že tento uživatel databázi užívá
běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných
zájmů pořizovatele databáze, a že nezpůsobuje újmu autorovi ani nositeli práv
souvisejících s právem autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany
obsaženým v databázi.
§ 92 Bezúplatné zákonné licence
Do práva pořizovatele jím zpřístupněné databáze též nezasahuje oprávněný
uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databáze
a) pro svou osobní potřebu; ustanovení § 30 odst. 3 zůstává nedotčeno,
b) pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, v rozsahu
odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, a
c) pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení.
§ 93 Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi
Zvláštní právo pořizovatele databáze trvá 15 let od pořízení databáze. Je-li
však v této době databáze zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele
databáze za 15 let od prvního takového zpřístupnění.
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Tři úrovně řešení autorsko-právní problematiky
• prvky prevence
– odborná osvěta, všeobecný koncensus a závazná pravidla
– u kartografických děl např. záměrné chyby, speciální povrchy,
vodoznak, apod.
• prvky restrikce
– omezení dostupnosti dat, dostupnosti kartografického díla,
apod.
– omezení šíření dat, přísnější vyhlášky, normy, směrnice
• sankce
– řešení v případě zneužití díla
– trestněprávní a občanskoprávní rovina
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Kdy, kde a jak řešit?
• 9. 9. 2014
seminář Autorské právo a geodata
Praha
• listopad 2014 – seminář v Olomouci
• od 1. 7. 2014
www.apkg.upol.cz
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.
Děkuji Vám za pozornost…
…a také za připomínky, podněty,
náměty k dalšímu řešení apod.
[email protected]
od 1. 7. 2014 www.apkg.upol.cz
Tato prezentace je součástí projektu TD020320
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice.
Projekt je realizován za finanční podpory TA ČR.

similar documents