Türkiye*de Demiryolu Ta**mac*l*** ve E*itimi

Report
Türkiye’de Demiryolu
Taşımacılığı ve Eğitimi
Ömer Faruk Görçün
Kadir Has Üniversitesi
Lojistik Program Başkanı
• Türkiye’de
demiryolu
taşımacılığı
denizyolu taşımacılığı dışında en eski
ve en köklü taşıma türü olarak ifade
edilebilmektedir.
• uzun yıllar geri planda bırakılması
Türkiye’de demiryolu eğitiminin de
yeterli düzeyde gelişememesine neden
olmuştur. Özellikle 1950-2000 yılları
arasında demiryolu sektörü kendi
başına yeterli olabilmenin mücadelesini
vermiş, çok az sayıda destek ve katkı
dikkate alınmaz ise üniversitelerden
demiryolu taşımacılığı ile ilgili bir destek
söz konusu olmamıştır.
• Demiryolu sektörüne ilişkin yeterli
düzeyde araştırma geliştirme faaliyetinin
olmaması Türkiye’nin tercihini karayolu
taşımacılığından yana kullanması ile
açıklanabilmektedir.
Ulaştırma ile ilgili tüm kaynakların eşitsiz bir
biçimde
karayolu
taşımacılığına
yönlendirilmesi demiryolu taşımacılığının
gelişimine ilişkin çabaların da doğmadan
ölmesine yol açmıştır.
• Türkiye’de demiryolu taşımacılığının
başlangıcı
1850’li
yıllara
kadar
dayanmaktadır. İlk demiryolu inşaatı
Sultan Abdülmecit zamanında İngilizlere
verilen imtiyazla başlamıştır. Türkiye
demiryolları 1923-1940 yılları arasında
bir anlamda atılım çağı yaşamıştır.
• Bu dönemde 1923 yılı itibarı ile 4559
km. olan demiryolu 1940 yılına kadar
gerçekleştirilen çalışmalarla 8637 km.ye
ulaşmıştır. 1950 yılından günümüze
kadar ise sadece 1871 km yol yapılmıştır.
Bu nedenle söz konusu dönem
demiryolu taşımacılığı için gerileme
dönemi olarak ifade edilebilmektedir.
1856-1998 Arası Dönem
• Süreç içerisinde demiryolu ile ilgili
eğitimli personel gereksinimi bu konuda
yeterli
bir
düzeyde
olmayan
üniversitelerden değil, kurum içerisinde
iç eğitim süreçleri ile giderilmeye
çalışılmıştır
• Eğitilmiş işgücü yetiştirmeye yönelik
olarak ilk açılan kurum 1915 yılında
eğitime başlayan İzmir Şimendifer
Okuludur. Demiryolu idaresi bu okuldan
mezun olanları istihdam etmenin yanı
sıra kendi içi bünyesinde oluşturduğu
bilgi birikimini çalışanlarına aktararak
mesleki
uzmanlaşmayı
sağlamaya
çalışmıştır.
• Cumhuriyet Dönemi başından itibaren
gerçek anlamda Demiryolu Meslek
Okulu 1942 yılında Umum Müdür Cemal
Hidayet Bey tarafından Ankara'da
açılmıştır. Hızla gelişen Demiryolu
işletmeciliğinin gerektirdiği nitelikli
personel ihtiyacını karşılamak amacıyla
açılan TCDD Meslek Okulu 1949 yılına
kadar yol, muamelat ve hareket
bölümlerinde lise düzeyinde eğitim
vermiştir.
• 1942 yılında eğitime başlayan Okula,
1943-1944, 1944-1945 ve 1945-1946
öğretim yıllarında öğrenci alınmıştır.
Ancak, 1946 yılında Okulun kapatılması
düşünüldüğünden bu yıldan itibaren
öğrenci alımı durdurulmuş ve mevcut
öğrencilerin mezuniyetinden sonra 1949
yılında Okul kapatılmıştır. Yedi yıllık bu ilk
faaliyet döneminde yaklaşık 500 öğrenci
mezun olmuştur.
• 1955 yılı ekim ayında Eskişehir'de
yeniden faaliyete geçen Okul, 1957
yılında Ankara'ya nakledilmiştir.
• Okuldan 1959 - 1960 öğretim yılı sonuna
kadar toplam 326 öğrenci mezun
olmuştur.
• 1963 yılında alınan müdürler kurulu
kararı ile Okul 1 Temmuz 1964 tarihinden
itibaren kapatılmıştır.
• 1974 yılında Eskişehir'de TCDD Meslek
Lisesi adı altında yol, cer, genel idari
hizmetler,
işletme
ve
tesisler
bölümleriyle Okul tekrar öğretime
açılmıştır.
• 1974 yılından 1998 yılına kadar
Eskişehir'de eğitim veren TCDD Meslek
Lisesi, TCDD Yönetim Kurulunun
13.08.1998 tarih ve 25/350 sayılı
kararıyla faaliyetine son verilmiştir.
1998-2011 Arası Dönem
• 1998
yılından
günümüze
kadar
ülkemizde
doğrudan
demiryolu
taşımacılığı ile ilgili eğitim veren bir okul
mevcut bulunmamaktadır. Demiryolu
taşımacılığı ile ilgili dersler bazı
üniversitelerin lojistik ve taşımacılık
bölümlerinde zorunlu ya da seçmeli
olarak okutulmaktadır.
• Üniversitelerde demiryolu taşımacılığı ile
ilgili dersler analiz edildiğinde teknik
özellik taşımaktan çok işletmecilik
temelinde verildiği görülmektedir.
• Bununla birlikte Anadolu üniversitesi
bünyesinde raylı sistemler işletmeciliği,
raylı
sistemler
teknolojileri,
raylı
sistemler yol ve raylı sistemler elektrik
elektronik teknolojisi adı altında eğitim
veren
meslek
yüksek
okulu
bulunmaktadır.
• Yeditepe üniversitesi lojistik bölümü
içerisinde 240 kredinin içerisinde sadece
6 kredi saat okutulan demiryolu
taşımacılığı I ve II dersleri bulunmaktadır.
Kadir has üniversitesinde demiryolu
taşımacılığı ile doğrudan ve dolaylı olmak
üzere 9 saat ders bulunmaktadır.
• Ön lisans düzeyinde konu ile ilgili eğitim veren
Anadolu üniversitesi porsuk meslek yüksek
okulu raylı sistemler işletmeciliği bölümünün
müfredatı analiz edildiğinde toplam 129 kredi
içerisinde meslek derslerin 38 kredi/saat ile
%29,45 olarak gerçekleşmektedir. Lisans
düzeyinde değerlendirildiğinde demiryolu
taşımacılığının toplam müfredat içerisindeki
payı aşağıda görüldüğü gibi gerçekleşmektedir.
8.0
7.0
6.0
5.0
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
4.0
3.0
YEDİTEPEÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
AREL ÜNİVERSİTESİ
2.0
OKAN ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
1.0
0.0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
14.0
4.7
16.3
Demiryolu Taşımacılığı
4.7
20.9
Denizyolu Taşımacılığı
Depo ve Envanter Yönetimi
9.3
Gümrük ve Dış Ticaret
Havayolu Taşımacılığı
9.3
20.9
Lojistik Yönetimi
Taşımacılık Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Şekil 2. Lojistik Bölümü İçinde Yer Alan Mesleki Derslerin Müfredat İçerisindeki Dağılımı
• Özellikle demiryolu taşımacılığının Türkiye
demiryolu sektörü ve diğer bağlı
bulunduğu sektörler açısından önemi
değerlendirildiğinde eğitim olarak son
derece zayıf bir görüntü çizmektedir.
• Alman devlet demiryolları genel olarak
kontrol ve denetleyici olarak hizmet
vermektedir. Alman devlet demiryolları
12 ana merkez olmak üzere ve özel
sektör firmaları ile beraber toplam 90
ayrı eğitim merkezlerin de yaklaşık 800
civarında eğitmen ile muhtelif meslek içi
eğitimler vermektedir.
• Eğitimlerin yüzde 40’ı emniyet ve
güvenlik tedbirlerine ayrılmıştır. Bu
eğitimlerde 60 özel demiryolu simülatörü
kullanılmaktadır. Alman demiryollarına
farklı şekillerde hizmet veren bütün özel
sektör firmalar ve bütün müteahhit firma
elemanları en az, her altı ayda bir yeni
eğitimler almak zorundadır.
• Firmalar bu eğitimler için çok ciddi
ücretler öderler. Ancak firma elemanları
kendi branşları ile ilgili dünyadaki
gelişmeleri ve yeni demiryolu teknolojileri
bu kurslarda öğrendikleri için bu
periyodik kurslara çok önem verirler.
Personeli
demiryolu
eğitiminden
geçmeyen özel sektör firmaları devletten
kesinlikle iş alamazlar.
• Sadece Ukrayna’da doğrudan demiryolu
taşımacılığı ile ilgili Ukrayna Devlet Demiryolu
Akademisi bulunmakta, Bu üniversitede 632
akademisyen görev yapmaktadır. Söz konusu
üniversite içerisinde demiryolu taşımacılığı ile
ilgili 47 departman bulunmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
• Ülkemizde demiryolu taşımacılığı ile
birlikte demiryolu taşımacılığına ilişkin
akademik ve mesleki düzeyde eğitimler
son
derece
zayıf
bir
durum
sergilemektedir. Son dönemlerde yapılan
atılımlara paralel olarak bu alandaki
eğitimlerin de geliştirilmesi hayati bir
önem taşımaktadır.
• Özellikle üniversitelerin sektörle işbirliği
temelinde
geliştireceği
katkılar
demiryolculuğun gelişimi için büyük bir
öneme sahiptir. Başlangıçta en azından
ilgili alanlarda daha fazla demiryolu
dersi yer almalıdır. Nihai olarak ise
içerisinde
test
ve
araştırma
merkezlerinin bulunduğu demiryolu
sektörünün yanı sıra ilgili diğer
sektörlere
teknoloji
satabilen
üniversiteler süreçte yer almalıdır.
• Diğer yandan konu ile ilgili akademisyen
ve eğitmen gereksinimi de yoğun bir
biçimde görülmektedir. Olabilecek en
kısa sürede alana ilişkin akademisyen
açığının kapatılmasına yönelik önlemler
alınmalıdır.
Teşekkür Ederim
Ömer Faruk Görçün
Kadir Has Üniversitesi
Lojistik Program Başkanı

similar documents