Dagvatten i detaljplaneprocessen – enkelt eller svårt?

Report
Dagvatten i detaljplaner
– Enkelt eller svårt?
Joakim Pramsten
Fem behov:
Bibehållen grundvattenbildning
Recipientskydd
Områdesdränering
Funktionell avvattning vid regn
Katastrofskydd för samhället
Infiltration
<1 år
Avledningssystem
10 år
Översvämning
>100 år
Uthållig dagvattenhantering
Lagar
Bebyggelseutformning
Infiltration
Miljö
Avledningssystem
Gestaltning och
mervärden
Ekonomi
Översvämning
Klimat
Uthållig dagvattenhantering
Lagar
Bebyggelseutformning
1
Miljö
Ekonomi
2
Gestaltning och
mervärden
3
Klimat
Uthållig dagvattenhantering
1
1
3
2
2
Planera för dagvatten
Bygg på rätt ställe
 inte på mark som kan komma att översvämmas
Bygg på rätt ställe!
3
Bygg på rätt ställe!
3
Planera för dagvatten
Bygg på rätt ställe
 inte på mark som kan komma att översvämmas
Tag vara på nivåer och lutningar
 anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna
Tag vara på nivåer och lutningar
2
Tag vara på nivåer och lutningar!
2
Tag vara på nivåer och lutningar
2
Planera för dagvatten
Bygg på rätt ställe
 inte på mark som kan komma att översvämmas
Tag vara på nivåer och lutningar
 anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna
Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen
 lågstråk för avledning
 flacka ytor för fördröjning
 lokala ytor för infiltration
Reservera utrymme på rätt ställen
1
Reservera utrymme på rätt ställen
1
Reservera utrymme på rätt ställen
1
Reservera utrymme på rätt ställen
1
Planera för dagvatten
Bygg på rätt ställe
 inte på mark som kan komma att översvämmas
Tag vara på nivåer och lutningar
 anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna
Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen
 lågstråk för avledning
 flacka ytor för fördröjning
 lokala ytor för infiltration
Höjdsätt gaturummet på rätt sätt
 gata och parkmark lågt
 husen högt
Höjdsätt gaturummet på rätt sätt
1 2 3
Bygg på rätt ställe
3
Bygg på rätt ställe
3
Tag vara på nivåer och lutningar
3
Tag vara på nivåer och lutningar
2
Tag vara på nivåer och lutningar
3
Höjdsätt gaturummet på rätt sätt
3
Reservera utrymme på rätt ställen
1
Reservera utrymme på rätt ställen
1
Reservera utrymme på rätt ställen
1
Reservera utrymme på rätt ställen
2
Reservera utrymme på rätt ställen
1 2 3
Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Fastighetsägare
Expl
Gata
Park
VA
Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Kommunen
Expl
Avtal
Plan
Miljö
VA
PBL
MB
LAV
DP
bygglov
Tillstånd
tillsyn
ABVA
Bygger
driver
Bygger
Fastighetsägare
Gata
Park
Kraven måste
ha lagstöd!
Bygger
driver
Bygger
driver
Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Vem ska ta ansvar för byggande och drift?
Planera för dagvatten
Bygg på rätt ställe
 inte på mark som kan komma att översvämmas
Tag vara på nivåer och lutningar
 anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna
Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen
 lågstråk för avledning
 flacka ytor för fördröjning
 lokala ytor för infiltration
Höjdsätt gaturummet på rätt sätt
 gata och parkmark lågt
 husen högt
Se att planerade anläggningarna byggs och underhålls
 rikta krav mot enskilda fastighetsägare om lagen tillåter det
 bygg och driv övriga anläggningar i kommunal regi
Samarbeta över förvaltningsgränserna!
Gemensam vision
Tydliga mål
Effektiva verktyg/processer
Tydlig ansvarsfördelning
Samarbete över förvaltningsgränserna!
Samarbeta över förvaltningsgränserna!
Tack för er tid! – Frågor?
Bygg på rätt ställe
 inte på mark som kan komma att översvämmas
Tag vara på nivåer och lutningar
 anpassa bebyggelsestrukturen till förutsättningarna
Reservera utrymme för dagvatten på rätt ställen
 lågstråk för avledning
 flacka ytor för fördröjning
 lokala ytor för infiltration
Höjdsätt gaturummet på rätt sätt
 gata och parkmark lågt
 husen högt
Se att planerade anläggningarna byggs och underhålls
 rikta krav mot enskilda fastighetsägare om lagen tillåter det
 bygg och driv övriga anläggningar i kommunal regi

similar documents