Strategija razvoja financijskih tr*i*ta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Report
Strategija razvoja financijskih tržišta
u Federaciji Bosne i Hercegovine
u razdoblju 2012-2021
Dr.sc. Matej Živković
Autor je član Komisije za vrijednosne papire FBiH, ali
stavovi i mišljenja u ovoj prezentaciji ne odražavaju
mišljenje i stavove Komisije kao institucije
Uvodnik
• Globalna financijska kriza, tranzicijski promašaji i
nedorečenosti, nedostatak tradicije u segmentu financijskih
tržišta, prevelika izloženost ukupnog ekonomskog sustava
bankarskom sektoru, odnosno tzv, bankocentričnost
financijskog sustava, sve su razlozi koji su ukazali na potrebu
izrade strategije razvoja financijskih tržišta
• Vlada Federacije se u tom svjetlu odlučila na formiranje
radne skupine sastavljene od stručnjaka iz pojedinih
područja financijskih tržišta i to kao predstavnika pojedinih
segmenata kako bi se pristupilo izradi strategije.
• Upravo iz navedenog razloga sadržajem strategije dominira
sektorski pristup pojedinim aspektima obrađenim u
strategiji
Strategija razvoja financijskih tržišta u
treba odgovoriti na slijedeća pitanja:
Situacija- Gdje smo trenutno u razvoju
financijskih tržišta ?
Ciljevi-Gdje želimo doći ?
Strategija- Kako ćemo doći do željenog stanja ?
Taktika-Kako ćemo realizirati strategiju ?
Akcije- Tko je zadužen za provođenje svakog
koraka i u kom roku?
Kontrola- Kako će se proces pratiti i mjeriti te
po potrebi revidirati ?
Prednosti
• U izradi strategije sudjelovali su stručnjaci iz pojedinih područja
• Pri izradi strategije korištena je analiza trenutnog stanja s
definiranjem neuralgičnih točaka i prijedlozima za njihovu promjenu
• Takva metodologija u značajnoj mjeri strategiju čini operativnom
• Strategija njeguje pristup odozdo prema gore (bottom up), što znači
da je posebna pozornost posvećena operativnim problemima i
potrebama stručnjaka iz prakse za njihovim rješavanjem. Međutim
ovakav pristup može proizvesti razumijevanje kako strategija nema
dovoljnu razinu načelnosti koju podrazumijeva akademski pristup,
no oba kriterija nije bilo moguće zadovoljiti.
Manjkavosti
• Nedostatak značajnijeg angažmana akademske
zajednice u izradi strategije
• Različit doprinos pojedinih segmenata u izradi
strategije inducirao je značajniju zastupljenost
pojedinih sektora u samom sadržaju strategije, kao i
metodološku nekonzistentnost
• Operativnost strategije ostvarena kroz koncepcijski
pristup definiranja neuralgičnih i problematičnih točaka
te njihovog tretiranja je u disharmoniji s referentnim
razdobljem od 10 godina
• Entitetski pristup determiniran Ustavom ograničava
dosege u sadržinskom ali i provedbenom kontekstu
TKO JE SUDJELOVAO U IZRADI
STRATEGIJE
• Predstavnici Vlade FBiH, kao lideri i
koordinatori u izradi strategije
• Predstavnici tržišta kapitala
• Mikrokreditnoig sektora
• Sektora osiguranja
• Sektora investicijskih fondova
• Središnje banke i bankarskog sektora
• Akademske i stručne zajednice
Sektori koji su kroz različite aspekte
obrađeni u strategiji
•
•
•
•
•
•
•
Mikrokreditni
Tržište kapitala
Bankarski sektor
Sektor osiguranja
Mikrokreditni sektor
Sektor investicijskih fondova
Sektor leasing-a
Sadržaj strategije
1. UVOD
2. ANALIZA STANJA
3. VIZIJA I STRATEŠKI CILJ FINANCIJSKIH TRŽIŠTA
4. OPĆI (RAZVOJNI) CILJEVI FINANSIJSKIH TRŽIŠTA
5. AKCIJSKI PLAN (PROGRAMI, PROJEKTI , MJERE) FINANCIJSKIH
TRŽIŠTA
5.7. Indikatori/pokazatelji, pretpostavke, rizici, nositelji i rokovi
predloženih ciljeva, programa i mjera
6. PROCJENA I UPRAVLJANJE RIZICIMA
7. EVALUACIJA I REVIZIJA
8. UMJESTO ZAKLJUČKA: UČINCI PREDLOŽENIH MJERA
RAZVOJA FINANCIJSKIH TRŽIŠTA NA REALNI SEKTOR
GOSPODARSTVA
PRILOG 1 – JEDINSTVENA REGULACIJA
Analiza stanja
• Sveobuhvatni, detaljiziran prikaz trenutnog stanja kako na
financijskim tržištima uopće,m tako i u pojedinim segmentima s
posebnim naglaskom na problemima, osobito onim u sferi
zakonodavstva i drugih propisa te načinima njihovog rješavanja.
• Obiluje podacima iz sektora, definiranje problema s pojedinim
zakonskim rješenjima te potrebo,m i načinom njihove primjene
• U značajnom dijelu koncipirana je na način da je definiran problem,
artikuliran uzrok tog problema, te naznačena aktivnost u njegovu
rješavanju, najčešće u smjeru izmjene propisa
• Konačno analiza stanja završava SWOT analizom po pojedinim
segmentima,
VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI
FINANSIJSKIH TRŽIŠTA
Vizija: Biti stabilno, efikasno i jedinstveno financijsko tržište Bosne i
Hercegovine koje kroz diversifikaciju izvora financiranja te razvoj i
nebankarskih financijskih institucija zadovoljava potrebe javnog i
korporativnog sektora za kapitalom uz niske troškove financiranja.
Strateški ciljevi
• Kreirati okruženje koje će snažno podržavati povećanje domaćih
izvora financiranja i time stvoriti osnovu za direktno financiranje
realnog sektora odnosno indirektno poticanje razvoja financijskih
tržišta Bosne i Hercegovine
• Osigurati dostupnost, raznolikost i visoku kvalitetu financijskih
proizvoda i usluga koji će omogućiti efikasnu intermedijaciju sa
pozitivnim efektima na realni sektor ali i prohodnost kapitala
između financijskih tržišta unutar Bosne i Hercegovine
OPĆI (RAZVOJNI) CILJEVI FINANSIJSKIH
TRŽIŠTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Održavati stabilnost i uvoditi i razvijati nove financijske institucije i instrumente
Stvarati uvjete za povećanje štednje i investicija
Uspostaviti i razvijati tržište novca
Izvršiti reformu penzionog sistema
Usklađivati regulativu i standarde sa pravnom stečevinom Evropske Unije.
Oblikovati prikladan organizacioni model jedinstvene regulacije cjelokupnog financijskog
sektora.
Omogućiti svim nedopozitnim financijskim institucijama investiranje slobodnih novčanih
sredstava
Omogućiti financijsku inkluziju odnosno pristup financijskim tržištima što većem broju
stanovnika
Uspostaviti funkcionalno sudstvo koje će poslovne sporove rješavati kroz jednostavne
procedure , za kratko vrijeme i uz niske troškove
Educirati pravosuđe za adekvatnu primjenu propisa koji reguliraju financijska tržišta
Razvijati zaštitu ali i financijsku pismenost klijenata
Unapređivati regionalnu suradnju i povezivanje
Procjena i upravljanje rizicima
• Financijska tržišta iznimno su volatilna
Na, i kao takva izložena su različitim eksternim i
internim rizicima. Strategija nastoji anticipirati
neke od njih i definirati načine, kako
reduciranja rizika uopće, tako i eventualnog
saniranja njihovih posljedica
Procjena i revizija
• Kvaliteta strategije može biti procijenjena tek
nakon njezine provedbe ili izostanka iste.
• Kako bi strategija bila provedena nužno je
uspostaviti monitoring tim, koji će pratiti
realizaciju strategije ali njezine učinke, te po
potrebi intervenirati. Naime strategija se bavi
dinamičnom kategorijom i ne smije imati statički
karakter, te će njezina implementacija eventualno
proizvesti potrebu i promjenom pojedinih
njezinih dijelova
Umjesto zaključka
• Financijska tržišta nisu svrha sama sebi, nego
servis realnog sektora.
• Analogno uspjeh strategije umnogome će ovisiti
ne samo o načinu i stupnju razvoja financijskih
tržišta tretiranih kroz strategiju, nego i učincima
kako same strategije tako i pojedinih financijskih
segmenata po realni sektor i po ukupni
gospodarski rast.
• Stog strategija umjesto zaključka nudi projekciju
učinaka razvoja u pojedinim financijskim
sektorima na rast i razvoj realnog sektora
Prilog- jedinstvena regulacija
• Makroprudencijalna i mikropridencijalna regulacija
• Prije odabira regulatornog režima, nužno je dati
odgovor na dva tipa pitanja.
• Jedno je suštinski režim regulacije, pri čemu
razlikujemo regulaciju temeljenu na načelima i onu
temeljenu na pravilima, odnosno preskriptivnu i
specijaliziranu.
• Dok je drugo pitanje regulatorni oblik, pri čemu je
institucionalni oblik regulacije zastario od strane samog
tržišta stvaranjem financijskih konglomerata i
brisanjem granica između pojedinih financijskih
segmenata
•
4 moguća teorijska modela
regulatornog aranžmana na
financijskim
tržištima
Funkcionalno zasnovana regulacija u kojoj je domena regulatora
omeđena funkcijama financijskih institucija, a ne samim
institucijama.
• Ciljno temeljena regulacija koju karakterizira usmjerenje na
ostvarivanje regulatornih ciljeva, od kojih su najčešći zaštita od
sistemskog rizika i zaštita klijenata na financijskim tržištima što je
tzv. twin-peak model
• Unificirani ili super-regulator koji ima odgovornost regulacije za sve
financijske institucije i tržišta i to kako za prudencijalni oblik tako i za
zaštitu konkurentnosti
• Koordinirajući ili regulator-kišobran, podrazumijevaju postojanje
institucije za usklađivanje između različitih regulatora financijskih
tržišta, koji nastavljaju djelovati unutar svojih odgovornosti.
Stratwegija preferira jedinstvenog
regulatora; mogući modeli:
• Singapoorski u kojem Središnja banka obavlja
funkciju i regulatora cjelokupnog financijskog
sektora
• Skandinavski u kojem je unificirani regulator
smješten izvan Središnje banke i
• Australski koji podrazumijeva postojanje dva
regulatora s koordinacijskim vijećem iznad
njih.
Za i protiv jedinstvene regulacije
Prednosti
Nedostatci
•
•
•
•
Fragmentirana supervizija može proizvesti
zabrinutost oko mogućnosti financijskih supervizora
u formiranju procjena glede ukupnih rizika
financijskih institucija unutar svoje odgovornosti,
osobito iz razloga što ove institucije predstavljaju
složene konglomerate
Kako linije demarkacije između financijskih
proizvoda i financijskih institucija nestaju to se javlja
mogućnost da različiti regulatori uspostave različitu
regulaciju za različite institucije koje obavljaju slične
ili iste aktivnosti. Uspostavom jedinstvenog
regulatora ovaj problem se rješava kroz ostvarivanje
tzv. kompetitivne neutralnosti
Jedinstveni pristup regulaciji stvara mogućnost
fleksibilnijeg regulatornog aranžmana. Naime,
koegzistencija više regulatora neminovno stvara
stanoviti oblik konkurencije među njima koja
otežava uzajamnu suradnju (tzv. turf wars),
omogućava regulaciju s brojnim prazninama između
regulatornih ovlasti i odgovornosti, odnosno
preklapanja nadležnosti.
•
•
Obzirom na raznolikost ciljeva, koji mogu sezati od
reduciranja sistemskog rizika, mikroprudencijalne i
makroprudencijalne regulacije, pa sve do zaštite klijenata na
financijskim tržišttima postoji mogućnost da regulator ispusti
iz fokusa potrebu za racionalnom regulacijom i
prioretizacijom ciljeva, kao i da neadekvatno diferencira
različite financijske institucije i njihove aktivnosti
Jedinstveni regulator može patiti i od disekonomija obujma.
Naime ovakav tip regulatora je monopol pa podrazumijeva i
različite neučinkovitosti vezane uz monopol. U ovom slučaju
se to odnosni na birokratiziranost i eventualnu rigidnost u
postupanju koja uglavnom izostaje u situaciji postojanja više
regulatora. Nadalje, neučinkovitost unificiranog regulatora
može proizlaziti i iz mogućnosti da se sve ingerencije u
području financijskog sektora po automatizmu pripisuju
ovakvom tipu regulatora, što dovodi do značajne
diversifikacije funkcija i resursa kroz tzv. efekt božićnog drvca
U konačnici jedinstveni regulator podrazumijeva i donošenje
cijelog seta nove legislative što je dugotrajan proces i koji ne
mora nužno biti lišen kako političkih konotacija, tako i utjecaja
različitih interesnih skupina.
Zaključna napomena
• Strategija je prvi napor kako vlade, tako i
financijskih tržišta u smjeru unapređenja odnosa,
ali i mehanizama njihova funkcioniranja
• Njezina kvaliteta može biti procijenjena tek nakon
njezine provedbe, no neprijeporan korak naprijed
učinjen je i samom njezinom izradom jer
predstavlja pionirski korak u otvaranju izravnih
komunikacijskih kanala između pojedinih
financijskih tržišta i institucija koje na njima
funkcioniraju.
Hvala na pozornosti i strpljenju
[email protected]

similar documents