V*ta - Gymnázium Zábřeh

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium
Název učebního materiálu:
Věta
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_CJ0215
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
3. ročník čtyřletého gymnázia, 7. ročník osmiletého
gymnázia
Autor:
Mgr. Karla Paclíková
Datum vytvoření:
29. 10. 2013
Datum ověření ve výuce:
1. 11. 2013
Druh učebního materiálu:
prezentace
Očekávaný výstup:
Student dokáže objasnit a správně používá termín věta,
v daném textu rozliší větu a její druhy podle členitosti,
větný ekvivalent a fragment, rozlišuje druhy vět
podle komunikačního záměru.
Metodické poznámky:
Materiál lze využít při frontální výuce k opakování látky
probírané už v nižších ročnících, jeho součástí jsou
krátká praktická cvičení, která rovněž pomáhají
upevnění již osvojeného učiva, případně je možné
poskytnout materiál studentům k samostatnému
domácímu opakování a následně se společně věnovat
jen praktickým cvičením.
Věta
- základní pojem skladby
= základní skladební jednotka,
celek, který má stránku
významovou,
mluvnickou,
zvukovou,
grafickou
- základní stavební prvek věty
= sloveso v určitém tvaru (verbum finitum)
ve funkci přísudku
 věty podle členitosti
dvojčlenné
- mají základní skladební
dvojici –
podmět a přísudek
- také věty
s přísudkem jmenným
beze spony,
citoslovcem ve funkci
přísudku
jednočlenné
- mají přísudek
(v 3. os., č. j., r. stř.)
- slovesný děj / stav je
přisuzován skutečnosti,
kterou nelze vyjádřit
jazykovými prostředky
 větný ekvivalent
= nevětný útvar funkčně rovnocenný větě
- základem
jméno: Nesmysl! Dokonalé! Jindřichu! (vokativ)
infinitiv: Nemluvit! Být tak mladší!
citoslovce: Au!
částice: Jistě. Ne.
 větný fragment
= nevětný útvar,
který má jen člen / členy rozvíjející
- Hodně štěstí! Vpravo! Vodu!
Rozliš věty jednočlenné a dvojčlenné, větné
ekvivalenty a fragmenty:
1. Odpověď stále nepřicházela.
2. Je tu příliš těžký vzduch.
3. Je mi velmi trapně.
4. Tři mušketýři.
5. Stále se ohlížel.
6. Chtělo se jí plakat.
7. Poběž!
8. Pes – přítel člověka.
9. Kávu s mlékem!
10. Do boje!
 věty podle postoje mluvčího
ke skutečnosti / podle komunikačního
záměru
1. oznamovací
2. tázací
a) otázky doplňovací
b) otázky zjišťovací = ano /ne otázky
c) otázky vylučovací
3. žádací
a) rozkazovací
b) přací
zvolací
Rozliš věty podle komunikačního záměru:
1. Vlak přijel načas.
2. Pomoz mi!
3. Vlak přijede už za chvíli.
4. Kéž bychom už skončili!
5. Kam to jdeme?
6. Pomůžeš mi?
7. Nepomohl bys mi?
8. Ach, to je krása!
9. Těch krásných výtvorů tady!
10. Vyřídíš to ráno, nebo to necháš až na odpoledne?
Zdroj:
archiv autorky

similar documents