Patrik_Ehälsokommitténs diskussionspromemoria

Report
Ehälsokommitténs
diskussionspromemoria
”Nästa fas i e-hälsoarbetet”
Ehälsokommitténs uppdrag, ffa
 Se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller
tillhandahållande och utformning av it-stöd inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Utredaren ska:
- Kartlägga ansvarsförhållanden för it-stöd i sjukvård/socialtjänst
- Beskriva oklarheter/problem som finns i ansvarsfördelningen
mellan stat, huvudmän och andra, samt lämna förslag som
tydliggör ansvarsfördelningen
- Analysera statens samordning på it-infrastrukturområdet för
sjukvård och socialtjänst, samt lämna förslag på hur den statliga
samordningen kan effektiviseras
Forts.

Utredaren ska:
- Göra en översyn av insatserna för att främja gemensam
informationsstruktur och terminologi
- Föreslå nödvändiga författningsändringar samt beskriva vilka ytterligare
åtgärder som är nödvändiga för förslagen
- Utreda och lämna förslag för bättre hantering av information i
ordinationskedjan, inkl. frågor om beslutsstöd för läkemedel
- I samverkan med bl.a. huvudmännen utreda behovet av att överföra vissa
förvaltningsuppgifter/uppdrag till eHälsomyndigheten
- Utreda om ansvaret för informationssäkerhetsfrågor är ändamålsenligt
Uppdraget ska redovisas i ett betänkande den 27 mars 2015
Diskussionspromemorian
 En del i kommitténs dialog med intressenterna
 Kommittén redogör för den övergripande problembilden man ser
 Innehåller generella resonemang och tyckanden på övergripande
nivå, inga skarpa förslag redovisas
 Kommittén vill ha in synpunkter
 Kommittén har precis satt samman en referensgrupp med
representanter från SKL, Inera, myndigheterna m.fl.
Ehälsokommittén menar att
 Staten behöver styra det nationella e-hälsoarbetet genom normering,
tillsyn, myndighetsstyrning och samordning
 Det finns behov av nationella krav för att säkerställa interoperabilitet
 Det behövs en långsiktig ekonomisk satsning från stat och huvudmän
 Den statliga tillsynen behöver förstärkas
 Staten i större utsträckning behöver ge råd, stöd, vägledning
 Staten bör se till att en ny eHälsostrategi med handlingsplan utarbetas
 Det finns behov av tydligare rollfördelning mellan statliga myndigheter
 eHälsomyndigheten bör få ett utökat uppdrag och koordinera insatser i
handlingsplanen (eHälsostrategin)
 Tempot måste höjas för att införa strukturerad och entydig information,
samt att läkemedelsområdet bör prioriteras
 Vårdgivare måste ta större ledningsansvar för informationshanteringen
Kommittén om ansvarsfördelning
m.m. för informationshanteringen
 Ansvaret är tydligt
 Vårdgivare och de som bedriver socialtjänst är ansvariga
 De tar inte sitt ledningsansvar fullt ut
 De behöver arbeta mer strategiskt med upphandling och
hantering av innovationer
 De behöver tillhandahålla användbara system
Vad bör göras för att aktörerna ska
ta sitt ansvar?
 Ev. utveckla regleringen på området
 Ev. införa en ny ledningsfunktion med mandat och utkrävbart
ansvar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (vid sidan
av verksamhetschef)
 Stärka den statliga tillsynen av hur ledningsansvaret utövas
 Ev. inom ramen för ny eHälsostrategi ta in stöd- och
utbildningsinsatser för att tydliggöra ansvaret
Upphandling enligt kommittén
 Aktörerna behöver utveckla sin styrning i upphandlingsfrågor
 Upphandlingsarbetet är för tekniskt orienterat
 Ökad statlig styrning, t.ex. med krav på funktionalitet och
informationssäkerhet, skulle kunna vara ett stöd för aktörerna i
upphandlingsarbetet
 Leverantörerna har nytta av ett ramverk med nationella krav
Innovation enligt kommittén
 Måste betraktas som en ledningsfråga
 Kan inte bedrivas för långt från verksamheten
 It-avdelningarna måste ha en nära relation till verksamheten och
till de enheter som bedriver innovationsarbete
 Aktörerna måste organisera innovationsarbetet så att det finns
fungerande kanaler mellan innovation och verksamhet
Statens ansvar enligt kommittén
 Stärkt statlig styrning genom t.ex. normering, tillsyn,
myndighetsstyrning och samordning
 Tydliggöra de statliga myndigheternas ansvar
 Tydliggöra vilket ansvar som åligger huvudmännen
 Ev. statlig styrning för teknisk och semantisk interoperabilitet,
t.ex. genom nationella krav från eHälsomyndigheten
 De operativa delarna bör inte hanteras av departementet, utan av
myndigheterna, främst eHälsomyndigheten
 IVO måste utveckla sin kompetens och sin tillsyn av
informationssäkerheten
Kommittén om stöd till huvudmännen i
informationssäkerhetsfrågor
 Statliga myndigheters uppdrag för att stödja huvudmännen att
kunna ta sitt ansvar för informationssäkerhet bör utvecklas
 Stöd för implementering av regelverk behöver förbättras
 Den norska modellen med ”Normen” bör övervägas, d.v.s.
gemensamt överenskomna krav på informationssäkerhet (krav
som specificerar och kompletterar lag och föreskrifter)
 eHälsomyndigheten kan tillsammans med huvudmännen m.fl. ta
fram Normen och ansvara för förvaltning, rådgivning och stöd.
Kommittén om gemensam
informationsstruktur
 Idag bedrivs lokala projekt utan koppling till varandra eller till
Socialstyrelsens arbete
 Tempot behöver höjas och inriktningen bli tydligare
- En mer kraftfull nationell ledning
- Bättre lokal ledning
- Professionsföreträdarna måste involveras mer
- Stabil och långsiktig finansiering av förvaltning och utveckling på
nationell nivå
 Prioritera områden som läkemedel, varningsinformation och labsvar
 Behov av tydligare förutsättningar för samsyn när det gäller användning
av standarder
Kommittén om statens roll i
infrastruktur-/arkitekturfrågor
 Nationella krav för att säkerställa interoperabilitet (t.ex. krav på
tekniska specifikationer, gränssnitt, algoritmer, funktionskrav)
 Behov av nationell kompetensfunktion för råd och stöd, t.ex. på
eHälsomyndigheten
 Frågorna måste få högre prioritet hos huvudmännen
 Ev. låta eHälsomyndigheten ta över ansvar för drift, utveckling och
förvaltning av infrastruktur som HSA, SITHS, Sjunet,
säkerhetstjänsterna
 Samordna drift, förvaltning och utveckling av register som finns på flera
myndigheter till eHälsomyndigheten

similar documents