DISCIPLINSKO PRAVO

Report
Vežbe
DISCIPLINSKO PRAVO - OPŠTA
PITANJA
 Disciplinsko pravo reguliše i obrađuje disciplinu i
disciplinsku odgovornost u vezi sa odnosima u radu i
položajem radnika u tim odnosima. Sa ovog aspekta,
disciplinsko pravo obrađuje radnu disciplinu i disciplinsku
odgovornost radnika u celini, bez obzira na svojstvo
radnika, na organizacionu jedinicu, odnosno na karakter i
vrstu službe u kojoj je zapošljen itd., tj, u svim oblastima
rada.
DISCIPLINSKO PRAVO – RADNA
DISCIPLINA
 Naziv »disciplina« može da ima različita značenja i
smisao, te da izražava različite pojmove. Sve zavisi od
toga o kojoj se oblasti društvene aktivnosti radi u kojoj
se ona pojavljuje i koja je grana pravnog sistema
reguliše.
 Govori se o disciplini kao naučnoj i pozitivnoj grani
prava (npr., radno pravo, ili upravno pravo kao posebna
pravna disciplina ili grana prava), o društvenoj
disciplini, o planskoj ili finansijskoj disciplini, o vojnoj
disciplini, o ekonomskoj disciplini, o radnoj ili
službenoj disciplini, itd.
DISCIPLINSKO PRAVO – RADNA
DISCIPLINA
 Radno pravo, odnosno disciplinsko pravo prvenstveno
se bavi onom disciplinom koja se odnosi na rad i
ponašanje radnika u radu ili u vezi sa radom. Istina,
terminologija ovde nije potpuno izjednačena jer dok
zakoni u oblasti rada ne govore uopšte o »disciplini«
već upotrebljavaju termin »radna obaveza«, dotle neki
drugi zakoni služe se terminom i pojmom »radna
disciplina«.
DISCIPLINSKO PRAVO – RADNA
DISCIPLINA
 Radna displina u smislu Zakona o radu obuhvata
»utvrđene radne dužnosti i obaveze o ponašanju
radnika za vreme rada ili u vezi sa radom« .
 Prema tome, pojam radne discipline, predstavlja
skup utvrđenih radnih dužnosti (obaveza) o
ponašanju radnika i službenika za vreme, samog
procesa (trajanja) rada ili u vezi sa radom.
DISCIPLINSKO PRAVO – RADNA
DISCIPLINA
 Pozitivno zakonodavstvo u disciplinsko pravo ne
uključuje izričito pravila o ponašanju, zaposlenog
van rada, van službe.
DISCIPLINSKO PRAVO – RADNA
DISCIPLINA
 OPŠTI POJAM RADNE DISCIPLINE RADNIKA:
 SKUP UTVRĐENIH DUŽNOSTI (OBAVEZA) O
PONAŠANJU ZAPOSLENOG ZA VREME PROCESA I
TRAJANJA RADA ILI U VEZI SA RADOM
(SLUŽBOM), KAO I DUŽNOSTI O PONAŠANJU
ZAPOSLENOG VAN RADA, VAN SLUŽBE.
DISCIPLINSKO PRAVO – RADNA
DISCIPLINA
 U okviru ovog pojma mogla bi se praviti razlika između
discipline rada i discipline ponašanja. Disciplina rada
obùhvatala bi sve radne dužnosti za vreme samog rada ili
u vezi sa radom, odnosno vršenjem službe, „dok bi
disciplina ponašanja obuhvatala dužnosti radnika van
rada, van službe, tj. dužnosti koje se odnose na držanje
radnika van rada, van službe, na njegovo ponašanje u
privatnom životu.
DISCIPLINSKO PRAVO – RADNA
DISCIPLINA
 To bi bio pojam radne discipline u objektivnom smislu, iz kojeg
je isključena discipliska odgovornost, jer ona dolazi kao
posledica (povrede) radne discipline, te ne ulazi u sam pojam
radne discipline kao utvrđenog poretka.
 Iz ovog pojma proizilazi da radna disciplina (u subjektivnom
smislu) nalaže radnicima da tačno ispunjavaju svoje radne
obaveze i dužnosti, dok su ovlašćeni organi i druga odgovorna
lica dužni da se staraju o udruživanju i jačanju radne
discipline, te su lično odgovorni ako ona nije na visini.
Odnos radne discipline i
disciplinske vlasti prema
hijerarhijskoj vlasti.
 Radnu disciplinu treba razlikovati od pojma hijerarhijskog uređenja
službe i vlasti, koja znači pravni odnos vertikalne podređenosti —
nadređenosti viših i nižih u vršenju rada odnosno posla, iz kojeg
proizilazi pravo (ovlašćenje) viših, pretpostavljenih da izdaju naređenja
radnicima u toku rada (vršenja funkcije), i dužnosti ovih da poštuju i
izvršavaju takva naređenja, pod uslovima utvrđenim pravnim
propisima. Otuda, ovu hijerarhijsku vlast, koja predstavlja utvrđen red i
stepen starešinstva (viši i niži) — treba razlikovati od disciplinske
vlasti, koja znači pravo disciplinskog kažnjavanja za povrede radne
discipline, jer se disciplinska vlast ne mora uvek pojavljivati kao
sankcija hijerarhijske vlasti, budući da se ona vrši i nad službenicima
koji nisu potčinjeni hijerarhijskoj vlasti.
Odnos radne discipline i
disciplinske vlasti prema
hijerarhijskoj vlasti.
 Radna disciplina i hijerarhijsko uređenje rada i službe
(organizacije) delimično se poklapaju, tako da izgleda kao
da je disciplinska vlast samo jedna manifestacija
hijerarhijske vlasti.
DISCIPLINSKO PRAVO - OPŠTA
PITANJA
 Shvatanje u teoriji. U pravnoj teoriji raspravlja se o
osnovu disciplinske vlasti šefova preduzeća —
poslodavaca. Svaka društvena organizacija
pretpostavlja postojanje disciplinske vlasti kažnjavanja
u slučaju nepoštova nja unutrašnjih normi, u
organizaciji. Samo pitanje je: koji je izvor, odnosno
osnov ove vlasti. Postoje dve suprotne koncepcije u
doktrini.
DISCIPLINSKO PRAVO - OPŠTA
PITANJA
 a) Po jednoj koncepciji, individualističkoj i ugovornoj, disciplinska vlast
ima svoj izvor, svoje poreklo u saglasnosti volja. To je individualni Ugovor
o radu između radnika i poslodavca, koji poslodavcu daje vlast i pravo da
izriče, sankcije za povrede obaveza koje bi bile štetne za poslodavca, tako
da bi se kazna svodila na jednu reparaciju ustanovljene štete. Prema tome,
zaključenjem ugovora o radu radnik slobodno i dobrovoljno preuzima
obavezu da se potčini šefu preduzeća odnosno njegovoj vlasti
kažnjavanja.U stvari, unutrašnja pravila su samo jedan aneks ugovoru o
radu prećutno prihvaćen od strane radnika.
DISCIPLINSKO PRAVO - OPŠTA
PITANJA
 Druga koncepcija jeste statusna ili institucionalna koja pobija
prvu koncepciju. Ugovorna koncepcija meša pitanje
disciplinske sankcije sa građanskom sankcijom za naknadu
štete.
 Disciplinsko pravo ima svoj izvor ne u individualnom ugovoru
o radu, jer se ovo pravo vrši u stvarnosti i onda kad nije
predviđeno ugovorom, a vrši se i nad radnicima preduzeća koji
nisu vezani ugovorom (npr., u slučaju kada je ugovor poništen).
U stvari, ovde se radi o jednom pravu koje je nedeljivo od
položaja šefa preduzeća. Disciplinska vlast je neophodna
dopuna i potvrda normativnoj vlasti i prava upravljanja, jer
život jedne zajednice bio bi kompromitovana ako odgovorni
autoritet ne bi mogao da sankcioniše pravila rukovođenja koja
se nameću članovima grupe.
DISCIPLINSKO PRAVO - OPŠTA
PITANJA
 Disciplinska vlast se prema tome formira samostalno u
svakoj instituciji, javnoj ili privatnoj. Tako, disciplinska
vlast nalazi svoj osnov u pravu upravljanja
preduzećem. Ovo pravo izražava stanje potčinjenosti
radnika poslodavcu koje je karakterističan elemenat
radnog odnosa. To pravo je prirodna prerogativa
poslodavca i nije potrebno da bude predviđena
ugovorom: postoji jedno subjektivno stanje koje
proizlazi iz ulaženja radnika u instituciju šefa
preduzeća, koji vrši svoju vlast naredbama ili
uputstvima.

similar documents