marketing informacioni sistem, marketing istra*ivanje i istra*ivanje tr

Report
ODNOS MARKETING ISTRAŽIVANJA I MIS
› MIS (marketing istraživanje)
› MARKETING ISTRAŽIVANJE (mis)
 Kotler: “MIS čini kontinuirana i
interakcijska struktura ljudi, opreme i
postupaka radi prikupljanja, sređivanja,
analize, procene i distribucije prikladnih,
pravovremenih i tačnih informacija koje
koriste donosioci odluka u marketingu
radi poboljšanja marketing-planiranja,
izvršenja i kontrole”.

Marketing istraživanje
MIS
1. Istraživanje i prognoza problema
koji se javljaju na području
marketing funkcija i instrumenta
Prate se ex post tržišna kretanja
kojima se obezbeđuje ulazini tok
informacija
2. Diskontinuiran proces
Kontinuiran proces
3. Otkirivanje uzročno-posledičnih
veza i rešavanje problema
“Preventivno” delovanje da ne
dođe do problema
4. Eksterne informacije
Interne i eksterne informacije
5. Realizuje se po projektima
Realizuje se kontinuirano
6. Rezultati =>Sadašnjost i
budućnost
Rezultati =>Prošlost i sadašnjost
7. Isključuju upotrebu računara
Podržan računarima
 AMA
:” Istraživanje tržišta predstavlja
sakupljanje, beleženje i analizu
činjenica vezanih za problem
transfera i prodaje roba i usluga
između proizvođača i potrošača”.
 Dva pristupa istraživanju tržišta
› Primena naučnih metoda
› Postavljanje određenog cilja
1. Primena naučnoistraživačkih metoda
 2. Sagledavanje tržišnih varijabli
 3. Projekcija varijabli i uticaj na prodaju
 Marketing istraživanje je kompleksniji
pojam od istraživanja tržišta

› Istraživanje tržišta (predviđanje tražnje i
prodaje)
› Marketing istraživanje (upravljanje
instrumentima marketing miksa kako bi se
realizovali ciljevi preduzeća)
OBJEKTIVNOST
LIČNI
I POLITIČKI MOTIVI
DOKUMENTOVANOST
PLANIRANJE

MI usmereno je na sledeće aktivnosti:
› Utvrđivanje karakteristika tržišta ili segmenata
› Merenje i utvrđivanje tržišnih potencijala
› Analiza tržišnog udela
› Analiza prodaje
› Istraživanje trendova poslovanja
› Istraživanje potrošača i tražnje
› Istraživanje proizvoda
› Istraživanje cena
› Istraživanje distribucije
› Istraživanje promocije
› Istraživanje konkurentskih proizvoda
ISTRAŽIVANJA ZA
OTKRIVANJE PROBLEMA
ISTRAŽIVANJA ZA
REŠAVANJE PROBLEMA
Tržišni potencijal
Segmentacije
Tržišni udeo
Proizvodi
Imidž
Cene
Karakteristike tržišta
Promocija
Analiza prodaje
Marketing kanali
Poslovni trendovi
Prognoziranje
AD HOC ISTRAŽIVANJA
Istraživanja prilagođena
korisnicima
Omnibus istraživanja
KONTINUIRANA
ISTRAŽIVANJA
Informacioni paneli
Paneli televizijskih
gledalaca
Maloprodajna revizija
Marketing baze podataka
CRM
Analiza WEB sajtova
 Rezultati
doprinose:
› Uspešnoj adaptaciji instrumenata
marketing miksa složenim uslovima
na tržištu
› Usavršavanju komunikacionog
procesa između preduzeća i tržišta
› Poboljšanju marketing strategije
preduzeća
› Boljim rezultatima koje ostvaruje
marketing menadžment

similar documents