Struktuurifondide perioodi 2014-2020 planeerimine

Report
Struktuurifondide perioodi
2014-2020 planeerimine
Ülle Tillmann
tõukefondide osakond
Eesti valitud eesmärgid
• Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna
vajadusi arvestav
• Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu
• Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline
majandus
• Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside
tõhus kasutus
• Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud
ühendused ja liikumisvõimalused
Hetkeseis
• Rakenduskava ja partnerlusleppe eelnõud läbisid suvel avaliku
konsultatsiooni ning edastati mitteametlikult tutvumiseks ka
Euroopa Komisjonile
• Valitsuskabinet otsustas esmase meetmetevahelise
rahajaotuse ja rahastatavad meetmed
• HTM valdkondades 7 + 2 meedet
• Toimunud on meetmete sisu kaardistamine
• Oktoobris rakenduskava ja partnerlusleppe täpsustamine
• Konsultatsioonid partneritega meetmete sisu täpsustamiseks
• Novembris rakenduskava ja partnerlusleppe arutelud
kabinetis
Teadusvaldkonna meetmed
• TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju
suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine
1. Riiklikud TA programmid rakendusuuringute ja
koostööprojektide toetamiseks
2. Teadlaste ja inseneride järel- ja juurdekasvu tagamine valitud
nutika spetsialiseerumise valdkondades
3. Riigiasutuste TA-alase võimekuse tõstmine, sh valdkondlike TA
süsteemide loomine riigiasutustes ja koolitused, keskse
poliitikaseire ja analüüsivõimekuse arendamine
Teadusvaldkonna meetmed 2
• Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja
osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes
1. Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele
2. Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu
toetamine
3. Teaduse tippkeskuste toetamine
4. Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel
5. Teaduse populariseerimine noorte seas ja kogu ühiskonnas
Haridusvaldkonna meetmed
• Õpetajate ja noorsootöötajate täienduskoolituse toetamine
• Varustatus kaasaegsete õppematerjalide ning -vahenditega
• Tugiteenuste (karjääriteenuste ja õppenõustamisteenuste)
standardiseerimine ja kättesaadavuse tagamine
• Täiskasvanute koolitamine (HTM osa, lisaks MKM ja SoM)
• Õppe tihedam seostamine tööturu vajadustega
– Sh õpipoisiõpe, praktikakorraldus, ettevõtlusõpe jne
• Meede noorte positsiooni parandamiseks tööturul (HTM,SOM)
• Koolivõrgu kaasajastamine, sh gümnaasiumid, põhikoolid, HEV koolid
Tänan!

similar documents